Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Lielahden koulussa arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla. Huoltajat saavat tietoa arvioinnista vanhempainilloissa, oppimiskeskusteluissa, palavereissa, Wilman kautta ja koulun opetussuunnitelmaa lukemalla.  

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Opettaja kertoo ryhmälleen lukukauden alkupuolella, mitkä näytöt vaikuttavat oppiaineesta saatavaan arvosanaan. Opettajalta voi tarvittaessa kysyä lisätietoja. 

Arvioinnin yleiset periaatteet

Opettaja esittelee arviointiperusteet oppilailleen syyslukukauden alussa ja näyttää, mistä ne ovat luettavissa ePerusteissa. Vanhemmille arviointikäytännöistä kerrotaan yhteisissä vanhempainilloissa yleisellä tasolla; täsmällisempää tietoa voi kysyä ainetta opettavalta opettajalta.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen eri arvosanojen perusteet Lielahden koulussa 

10 

 • Ottaa muut huomioon kaikessa toiminnassaan. 

 • Osoittaa vastuunkantoa myös kouluympäristöä ja -välineitä kohtaan. 

 • Toimii myönteisesti ja vuorovaikutteisesti eri tilanteissa. On kohtelias, ystävällinen ja avulias. Osaa ratkoa ristiriitoja. 

 • Käyttäytyy moitteettomasti ja tilannetietoisesti. Noudattaa hyviä tapoja ja innostaa myös muita myönteiseen käyttäytymiseen. Vaikuttaa hyvän ilmapiirin rakentumiseen. 

 • Noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä, ja käytös on esimerkillistä myös koulun ulkopuolelle suuntautuvassa koulun toiminnassa.  

9

 • Ottaa muut huomioon, on kohtelias ja ystävällinen. Auttaa pyytämättä. 

 • Huolehtii myös yhteisistä tiloista, välineistä ja sähköisistä ympäristöistä. 

 • Toimii myönteisesti ja vuorovaikutteisesti eri tilanteissa. 

 • Käyttäytyy moitteettomasti ja tilannetietoisesti. Noudattaa hyviä tapoja. Tukee hyvän ilmapiirin rakentumista. 

 • Noudattaa oma-aloitteisesti yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. 

8

 • Ottaa muut huomioon. 

 • Ottaa yhteiset tilat, välineet ja sähköiset ympäristöt huomioon. 

 • Toimii siten, että vuorovaikutus on myönteistä kaikissa tilanteissa. 

 • Käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti. 

 • Noudattaa hyviä tapoja. 

 • Tukee myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista. 

 • Noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. 

7

 • Ottaa useimmiten muut huomioon ja tulee toimeen toisten kanssa. 

 • Käyttäytyy yleensä asiallisesti ja toimii kouluympäristössä pääsääntöisesti vastuullisesti ja tilannetietoisesti. 

 • Harkinta pettää joskus. 

 • Toimii joskus vastoin järjestyssääntöjä ja hyviä tapoja. 

 • Yleensä pyrkii kuitenkin noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. 

6

 • Oppilaalla on usein vaikeuksia ottaa muita huomioon. 

 • Laiminlyö tai suhtautuu välinpitämättömästi yhteisiin tiloihin, välineisiin tai sähköisiin ympäristöihin. 

 • Oppilaalla on toistuvasti vaikeuksia toimia myönteisessä vuorovaikutuksessa eri tilanteissa. 

 • Käyttäytyy asiattomasti ja/tai tilannetta tai muita ihmisiä huomioon ottamatta. 

 • Vähättelee hyvien tapojen merkitystä eikä noudata niitä. 

 • Ei tue myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista. 

 • Suhtautuu välinpitämättömästi yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin ja sääntöihin. 

5

 • Ei osaa kontrolloida käytöstään muita kohtaan. Tulee toimeen vain joidenkin kanssa. 

 • Suhtautuu piittaamattomasti kouluyhteisöön ja -ympäristöön. 

 • On usein epäasiallinen ja ilkeä sanoissa ja teoissa. 

 • On epärehellinen. 

 • Harkinta pettää jatkuvasti. 

 • Rikkoo ohjeita ja sääntöjä tietoisesti. Vetää myös muita mukaan huonoon käytökseen. 

4

 • On kykenemätön työskentelemään luokassa tai ryhmässä. 

 • Aiheuttaa vahinkoa ympäristölleen. 

 • Kohtaa jatkuvasti vakavia haasteita toimia vuorovaikutteisesti eri tilanteissa. 

 • Käyttäytyy tahallisesti asiattomasti, kielteisesti ja tilannetta huomioon ottamatta. 

 • Suhtautuu piittaamattomasti hyvien tapojen noudattamiseen sekä kaikkeen koulun toimintaan. 

 • Vaikuttaa kielteisesti ilmapiirin rakentumiseen. 

 • Rikkoo jatkuvasti yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Saa toistuvasti rangaistuksia eikä ole koulun keinoin ojennettavissa. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Valinnaisaineen opetussuunnitelman arviointikohtaan kirjataan, mikäli kyseisellä valinnaiskurssilla annetuilla näytöillä on mahdollisuus korottaa yhteisen oppiaineen arvosanaa. Tässä kohdassa mainitaan myös, minkä oppiaineen arvosanaa on mahdollisuus korottaa. Korotusmahdollisuus mainitaan myös valinnaisaineoppaassa. Lisäksi opettaja kertoo tästä ryhmälleen kurssin alussa. 

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet