Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Lentävännniemen koulussa arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin opetusssuunnitelman edellyttämällä tavalla. Huoltajat saavat tietoa arvioinnista vanhempainilloissa, oppimiskeskusteluissa, palavereissa, Wilman kautta ja koulun opetussuunnitelmaa lukemalla.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI                     Lentävänniemen koulu 1. - 3. lk:t 

Ottaa muut huomioon ja toimii vuorovaikutteisesti

Ottaa työskentely-ympäristön huomioon 

Noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä 

EH 

Erinomainen 

Kaikki hyvän osaamisen kohdan kriteerit täyttyvät aina, erityisen myönteinen ja kannustava käyttäytyminen 

Oppilas ottaa oma-aloitteisesti vastuuta toisten huomioinnista ja auttamisesta. 

Kielenkäyttö on asiallista. 

Oppilaan toiminta on esimerkillistä.

Oppilas toimii asiallisesti ja luokkayhteisöä kannustavasti.

Oppilas pitää esimerkillisesti huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä huolehtii luokan siisteydestä oma-aloitteisesti. 

Oppilas noudattaa hyviä tapoja ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä esimerkillisesti.

Oppilas asennoituu koulutyöhön positiivisesti ja oma-aloitteisesti. 

H 

Hyvä 

Hyvän osaamisen kuvaus toteutuu pääosin 

 Oppilas ottaa muut huomioon.

Oppilas toimii siten, että vuorovaikutus on myönteistä kaikissa tilanteissa.

Oppilas tukee myönteisen ilmapiirin rakentumista. 

Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti. 

 Oppilas ottaa yhteiset tilat, välineet ja sähköiset ympäristöt huomioon. 

Oppilas noudattaa hyviä tapoja.

Oppilas noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. 

K 

Kohtalainen 

Pääosin kohtalainen toteutuu, käyttäytyminen on vaihtelevaa 

Oppilaalla on usein vaikeuksia ottaa muita huomioon. 

Oppilaalla on toistuvasti vaikeuksia toimia myönteisessä vuorovaikutuksessa eri tilanteissa.

Oppilas käyttäytyy asiattomasti ja /tai tilannetta tai muita ihmisiä huomioon ottamatta. 

 Oppilas ei tue myönteisen oppimisympäristön rakentumista 

 Oppilas laiminlyö tai suhtautuu välinpitämättömästi yhteisiin tiloihin, välineisiin tai sähköisiin ympäristöihin. 

Oppilas vähättelee hyvien tapojen merkitystä eikä noudata niitä.

Oppilas suhtautuu välinpitämättömästi yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin ja sääntöihin. 

V 

Tarvitsee harjoitusta 

Käyttäytymisessä päivittäisiä vaikeuksia, vaatii lähes jatkuvaa aikuisen läsnäoloa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, pulmia lukuisilla eri osa-alueilla 

Oppilaan käyttäytyminen toisia kohtaan on em. lisäksi pahimmillaan väkivaltaista. 

Oppilaalla on suuria vaikeuksia toimia yhdessä toisten kanssa. Oppilas ei halua tehdä yhteistyötä ja oppilas häiritsee jatkuvasti muita. 

Oppilas on haluton pitämään huolta omista tai yhteisistä tavaroista. Oppilas tärvelee toistuvasti tarvikkeita tai tavaroita. 

Oppilas asennoituu välinpitämättömästi koulutyöhön ja yhteisesti sovittuihin toimintamalleihin. Hän käyttäytyy pahimmillaan väkivaltaisesti. 

  

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI 4-6LK

10 

Luottamustehtävät, erityisen myönteinen ja kannustava käyttäytyminen 

Oppilas 

 • toimii käytökselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja kannustaa omalla esimerkillään muita hyvään käytökseen 

                       

9 

Kaikki hyvän osaamisen kohdan kriteerit täyttyvät aina 

Oppilas 

 • ottaa oma-aloitteisesti kaikki työyhteisön jäsenet huomioon 

 • suhtautuu työskentely-ympäristöön vastuullisesti 

 • on myönteinen ja yhteistyökykyinen 

 • on käytöksessään ystävällinen, kohtelias ja avulias 

 • noudattaa esimerkillisesti hyviä tapoja, on täsmällinen 

 • toimii rehellisesti, luotettavasti ja vastuuntuntoisesti noudattaen yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä 

8 

Hyvän osaamisen kuvaus toteutuu pääosin 

Oppilas  

 • ottaa muut huomioon 

 • ottaa yhteiset tilat, välineet ja sähköiset ympäristöt, huomioon 

 • toimii siten, että vuorovaikutus on myönteistä kaikissa tilanteissa 

 • käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti  

 • noudattaa hyviä tapoja;  

 • tukee myönteisen ilmapiirin rakentumista

 • noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä 

7 

Vaatii toistuvasti, useissa kohdissa aikuisen apua ja muistuttamista, mutta kykenee 

Oppilas  

 • ei osaa aina ottaa muita työyhteisön jäseniä huomioon 

 • ei osaa aina ottaa työskentely-ympäristöä huomioon 

 • ei aina ymmärrä yhteistyön merkitystä 

 • puhuu ja puhuttelee aikuisia ja oppilastovereita joskus epäkohteliaasti 

 • noudattaa vaihtelevasti hyviä tapoja 

 • ei aina tue hyvän ilmapiirin rakentumista  

 • noudattaa vaihtelevasti yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä  

6 

Pääosin kohtalainen toteutuu, käyttäytyminen on vaihtelevaa 

Oppilas  

 • on usein vaikeuksia ottaa muita huomioon 

 • laiminlyö tai suhtautuu välinpitämättömästi yhteisiin tiloihin, välineisiin tai sähköisiin ympäristöihin 

 • on toistuvasti vaikeuksia toimia myönteisessä vuorovaikutuksessa eri tilanteissa 

 • käyttäytyy asiattomasti ja/tai tilannetta huomioon ottamatta

 • vähättelee hyvien tapojen merkitystä eikä noudata niitä  

 • ei tue myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista 

 • suhtautuu välinpitämättömästi yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin ja sääntöihin 

5 

Käyttäytymisessä on päivittäisiä vaikeuksia, pulmia lukuisilla eri osa-alueilla 

Oppilas 

 • on välinpitämätön ja käyttäytyy muita kohtaan loukkaavasti 

 • on välinpitämätön työskentely-ympäristöä kohtaan 

 • kohtaa suuria haasteita toimia vuorovaikutteisesti eri tilanteissa 

 • käyttäytyy toistuvasti asiattomasti ja tilannetta huomioon ottamatta 

 • suhtautuu piittaamattomasti hyvien tapojen noudattamiseen 

 • kielenkäyttö on asiatonta 

 • osallistuu törkeään kiusaamiseen 

 • rikkoo sääntöjä vakavasti 

4 

  

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet