Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Koiviston koulun arvioinnin tiedottamisen muotoja ovat sähköinen oppilastietojärjestelmä , oppimiskeskustelut, kirjalliset dokumentit ja paperinen viestintä.

Jatkuvan ja monipuolisen palautteen sekä arvioinnin toteuttaminen:

Oppilaan ja opettajan väliset keskustelut koulupäivän aikana.

Jatkuva oppilaan työskentelyn havainnointi ja monipuolinen arviointi ja palaute.

Itsearviointi ja vertaisarviointi voidaan toteuttaa kirjallisesti tai suullisesti ikätaso huomioiden.  

Yhteistyön toteuttaminen kotien kanssa arvioinnin osalta:

Arvioinnin perusteiden ja käytänteiden tiedottaminen syksyisin vanhempainilloissa, myös Wilman kautta.

Huoltajille annetaan mahdollisuus arvioida oppilaan oppimisprosessi, joka jatkuu myös kotona.

Itsearviointiin annetaan palautetta kirjoittamalla, puhelinkeskusteluilla, tapaamisissa tai Wilmassa tai muulla tavalla sähköisesti 

Arviointimenetelmien/arvioinnin suunnittelu, arviointi ja kehittäminen opettajien työn kehittämiseksi ja oppilaiden tuen tarpeiden tunnistamiseksi.

- Koiviston koulussa pidetään merkittävänä

  • opettajien täydennyskoulutusta

  • reflektointia lukuvuosittain

  • asiakirjatekstin kirjoittamisen osaamista

  • kollegoiden välistä vuorovaikutusta

  • YS-ajan järjestämistä kollegoiden väliselle keskustelulle sekä

  • moniammatillista yhteistyötä oppilaiden yksilöllisten tarpeiden ja parhaan tuen takaamiseksi

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Koiviston koulussa on käytössä käyttäytymisen arvioiniin kriteerit vuosiluokille 4–6.

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINNIN KRITEERIT 4.-6.lk..pdf

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet