Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

 

Käyttäytymisen arvioinnin eri osa-alueet: 

 

Ottaa muut huomioon 

5 välttävä 

 • valehtelee toistuvasti  

 • on hyvin välinpitämätön muita ihmisiä kohtaan  

6 kohtalainen  

 • on epäkohtelias ja välinpitämätön muita ihmisiä kohtaan 

 • tulee toimeen vain harvojen kanssa  

7 tyydyttävä  

 • on joskus epäkohtelias 

 • tulee toimeen kavereidensa kanssa  

8 hyvä (ei juurikaan huomauttamista oppilaan käytöksestä) 

 • ottaa muut huomioon ja antaa muille työrauhan  

 • käyttää asiallista kieltä 

 • arvostaa omaa ja toisen työtä  

9 kiitettävä 

 • on kohtelias kaikille koulupäivän aikana 

 • auttaa muita  

10 erinomainen 

 • on ystävällinen ja kohtelias kaikille koulupäivän aikana 

 • auttaa oma-aloitteisesti muita     

 

Ottaa ympäristön huomioon

5 välttävä 

 • aiheuttaa tarkoituksella vahinkoa ympäristölleen  

6 kohtalainen 

 • suhtautuu välinpitämättömästi koulun omaisuuteen ja ympäristöön   

7 tyydyttävä  

 • on joskus välinpitämätön kouluympäristönsä suhteen  

8 hyvä (ei juurikaan huomauttamista oppilaan käytöksestä) 

 • kantaa vastuuta ympäristöstä ja noudattaa siisteyttä ohjeiden mukaan  

9 kiitettävä 

 • huolehtii koulun omaisuudesta ja kouluympäristöstä omatoimisesti  

10 erinomainen 

 • on hyvin vastuuntuntoinen myös koulun omaisuuden ja kouluympäristön suhteen    

 

Toimii vuoro-vaikutteisesti eri tilanteissa  

5 välttävä 

 • aiheuttaa tarkoituksella ristiriitatilanteita  

6 kohtalainen 

 • kiusaa toisia 

 • on joskus epäasiallinen ja ilkeä sanoissa ja teoissa   

7 tyydyttävä 

 • tarvitsee muistuttelua hyvien tapojen noudattamisessa   

8 hyvä (ei juurikaan huomauttamista oppilaan käytöksestä) 

 • tukee hyvän ilmapiirin muodostumista 

 • noudattaa pääsääntöisesti hyviä tapoja  

9 kiitettävä 

 • tukee omalla toiminnallaan ja käytöksellään hyvän ilmapiirin muodostumista  

 • toimii ristiriitatilanteissa sovittelevasti  

 • noudattaa hyviä käytöstapoja  

10 erinomainen 

 • toimii yhteishengen ja ilmapiirin kohentajana  

 • osaa sovitella ristiriitoja  

 • kannustaa myös toisia hyvään käytökseen   

 

Noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja -sääntöjä 

5 välttävä 

 • rikkoo tietoisesti ja toistuvasti koulun sääntöjä  

6 kohtalainen 

 • suhtautuu välinpitämättömästi yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin ja sääntöihin  

 • on toistuvasti poissa luvatta   

7 tyydyttävä 

 • toimii joskus vastoin järjestyssääntöjä ja tapoja  

 • myöhästelee   

8 hyvä (ei juurikaan huomauttamista oppilaan käytöksestä) 

 • toimii luotettavasti ja noudattaa yleensä koulun sääntöjä ja toimintatapoja  

 • tulee ajoissa kouluun ja oppitunneille  

 • käyttäytyy asiallisesti  

 

9 kiitettävä 

 • noudattaa koulun sääntöjä ja toimintatapoja  

 • käyttäytyy asiallisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla  

10 erinomainen 

 • noudattaa koulun sääntöjä ja toimintatapoja sekä kannustaa myös muita noudattamaan niitä 

 • käyttäytyy esimerkillisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla 

 

4 hylätty  

Kurinpitorangaistuksen jälkeen (kirjallinen varoitus ja/tai erottaminen koulusta)

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet