Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Arviointi edistää oppilaan oppimista ja työskentelyä sekä ohjaa käyttäytymistä kohti asetettuja tavoitteita. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään omat vahvuutensa oppijana sekä antaa erilaisia toimintamalleja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä vaativat jatkuvaa ja monipuolista opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta.

Koulu kuvaa opetussuunnitelmassaan monipuolisen arvioinnin toteutumisen, arvioinnista tiedottamisen ja käytännöt huoltajayhteistyölle. Arvioinnin tiedottamisessa voidaan oppiaineiden tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnin kohteista informoida luokka-asteittain, oppilaskohtaisesti tai muuten koulun oman suunnitelman mukaan.

Arvioinnin ja siihen liittyvien toimintojen vuosittainen aikataulu ja muut mahdollisesti erikseen määritellyt täsmennykset kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan.

Formatiivinen arviointi

Opettajan rooli formatiivisen arvioinnin ohjaajana on tärkeä. Opettaja myös suunnittelee ja toteuttaa formatiivista arviointia monipuolisesti arjen tilanteissa.

Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa osaamistaan monipuolisilla, ikäkauteen sopivilla tavoilla. Myös oppilasta opettavat opettajat ja hänen huoltajansa saavat arvokasta tietoa oppilaan koulutyön edistymisestä ja käsityksestä oppijana.

Itsearvioinnin periaatteet selventäen oppilasta autetaan ymmärtämään itsearvioinnin merkitys osana omaa oppimisprosessissaan. Hyvän itsetunnon rakentamiseksi ja vahvistamiseksi pohditaan oppilaan vahvuuksia yhdessä hänen kanssaan. Itsearvioinnilla tuetaan myös oppilaan tunne-elämän kehittymistä, mikä auttaa itsestä huolehtimisessa ja arjen taidoissa.

Vertaispalaute tarjoaa hyvän mahdollisuuden vahvistaa oppilaiden laaja-alaista osaamista, ennen kaikkea vuorovaikutustaitoja. Rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista harjoitellaan, mikä edellyttää keskustelevaa ilmapiiriä ja oppilaiden osallistumista mahdollistavaa toimintaa.

Summatiivinen arviointi

Koulun tulee varmistaa, että oppilaalla ja hänen huoltajallaan on lukuvuoden aikana riittävästi tietoa lukuvuoden päätteeksi tehtävään summatiiviseen arviointiin liittyvistä näytöistä. Tiedottamiseen liittyvät periaatteet määritellään koulun opetussuunnitelmassa.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan on laadittu arviointiperusteet kuhunkin oppiaineeseen vuosiluokille 1-5 ja 7-8 opettajien työtä tukemaan ja arviointia yhtenäistämään. Arviointiperusteet eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittelevät hyvää osaamista kuvaavan sanallisen arvion tai arvosanaan 8 vaadittavan tason sekä kohtalaista osaamista kuvaavan sanallisen arvion tai arvosanaan 6 vaadittavan tason.

Opettaja huolehtii tavoitteiden, sisältöjen ja arvioinnin kohteiden selvittämisestä oppilaille koulun opetussuunnitelman mukaisesti. Huoltajalle tavoitteista tiedottamisesta voidaan sopia oppiaine- tai luokka-astetasoisesti.

Maahanmuuttajataustaisen ja vieraskielisen oppilaan osaamisen arvioinnissa pyritään poistamaan mahdollisen puutteellisen kielitaidon tuomia esteitä osaamisen näyttämiseen. Oppilaalle voidaan tarjota mahdollisuutta käyttää erilaisia tulkkipalveluita, sähköisiä alustoja tai muita tarkoitukseen sopivia välineitä tai tapoja.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppilas osallistuu arviointiin oppimisprosessinsa alusta alkaen. Hänelle tarjotaan mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan ja sen kehittymistä eri tavoin.

Vähintään kerran lukuvuodessa, marras-tammikuun välisenä aikana, käydään huoltajan, oppilaan sekä opettajan välinen oppimiskeskustelu. Kullekin vuosiluokalle on kuntakohtaisesti määritelty asiat, jotka keskustelussa vähintään otetaan esille. Näistä teemoista tiedotetaan ennen keskustelua sekä oppilasta että huoltajaa.

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytymisen arvioinnissa arvioidaan ensisijaisesti yhteisesti sovittujen sääntöjen ja toimintatapojen noudattamista. Tavoitteena on oppilaan hyvä ja toiset huomioon ottava käyttäytyminen.

Vuosiluokilla 1 - 3 käyttäytymisen arvioinnille on asetettu tavoitteet ja arviointiperusteet hyvää osaamista kuvaavalle sanalliselle arviolle ja kohtalaista osaamista kuvaavalle sanalliselle arviolle. Arvioinnissa käytetään viisitasoista asteikkoa, joista neljä on hyväksyttyä ja yksi hylätty arvio. Sanallisen arvion kuvaama taso saavutetaan, kun perusteen kohdat pääsääntöisesti täyttyvät kyseisellä tasolla.

Vuosiluokilla 4 - 9 käyttäytymisen arvioinnille on asetettu tavoitteet ja arviointiperusteet hyvää osaamista kuvaavalle arvosanalle 8 ja kohtalaista osaamista kuvaavalle arvosanalle 6. Arvosana saavutetaan, kun perusteessa mainitut kohdat pääsääntöisesti täyttyvät kyseisessä arvosanassa.

Hyvää osaamista kuvaava sanallinen arvio tai arvosana 8

Oppilas

ottaa muut huomioon

ottaa yhteiset tilat, välineet ja sähköiset ympäristöt, huomioon

toimii siten, että vuorovaikutus on myönteistä kaikissa tilanteissa

käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti

noudattaa hyviä tapoja

tukee myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista

noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä

Kohtalaista osaamista kuvaava sanallinen arvio tai arvosana 6

Oppilas

oppilaalla on usein vaikeuksia ottaa muita huomioon

laiminlyö tai suhtautuu välinpitämättömästi yhteisiin tiloihin, välineisiin tai sähköisiin ympäristöihin.

oppilaalla on toistuvasti vaikeuksia toimia myönteisessä vuorovaikutuksessa eri tilanteissa

käyttäytyy asiattomasti ja/tai tilannetta tai muita ihmisiä huomioon ottamatta

vähättelee hyvien tapojen merkitystä eikä noudata niitä

ei tue myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista

suhtautuu välinpitämättömästi yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin ja sääntöihin

Koulu tarkentaa käyttäytymisen arvioinnin perusteet opetussuunnitelmissaan. Käyttäytymisen arvioinnin tekevät kaikki oppilasta opettaneet opettajat yhdessä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Oppilas voi osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa oppiaineessa ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen on vuosiluokalta siirtymisen edellytys lukuvuoden koulutyön aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä kesäkuun loppuun mennessä. Suoritustapa määräytyy näyttöön liittyvien oppimäärän osa-alueiden mukaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Aikataulu ja suoritustapa määritellään yksilöllisesti.

Mikäli oppilas on saanut jossakin oppiaineessa hylätyn suorituksen, varataan hänelle lukuvuoden päätyttyä mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa aineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot yksilöllisesti sovitulla tavalla. Näyttö annetaan pääsääntöisesti sille opettajalle, joka on hylännyt suorituksen.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevän oppilaan tai opetusryhmän opetus järjestetään opetussuunnitelman tuntijaon ja kunkin oppiaineen tavoitteet ja sisällöt huomioivien opintokokonaisuuksien mukaan. Kunkin lukuvuoden alussa määritellään ne keskeiset opintokokonaisuudet, joiden suorittaminen on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen.

Mikäli oppilas siirtyy oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevästä opetuksesta vuosiluokittain etenevään opetukseen, tulee opinnoissa etenemisen riittävät edellytykset varmistaa.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Vuosiluokilla 4-6 yhden vuosiviikkotunnin mittaiset valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty -merkinnällä.  Valinnaisten aineiden arviointi tehdään suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Koulu voi omassa opetussuunnitelmassaan määritellä oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävän, yhteiseen oppiaineeseen kuuluvan, valinnaisen aineen, jossa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Valinnainen aine tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden lisänäyttöön yhden tai useampaan päättöarvioinnin valtakunnallisesti määriteltyyn päättöarvioinnin kriteeriin/kriteereihin. Oppilasta tulee tiedottaa asianomaisen valinnaisen aineen arvioinnin vaikutuksesta päättöarvosanaan

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Mikäli on syytä epäillä, että oppilaan opintosuoritus hylättäisiin poissaolojen vuoksi, on asiaan puututtava mahdollisimman varhain. Poissaolojen ilmennyttyä toimitaan poissaolojen seurantaan liittyvän ohjeen mukaan. Oppilaalle on tarjottava erilaisia tukitoimia oppimäärän suorittamiseen sekä hyväksytyn näytön antamiseen siten, mitä on kirjattu kohdassa 6.6. Opinnoissa eteneminen.

Tukitoimien ajan on tehtävä yhteistyötä sekä huoltajan että tilanteen edellyttämien muiden yhteistyötahojen kanssa.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Vuosiluokkien 1-3 lukuvuosiarviointi on sanallista ja sitä täsmennetään erikseen annettavalla kuvailevalla liitteellä.

Mikäli oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan 1-4 oppiaineessa, on lukuvuosiarviointi sanallista vuosiluokilla 1-3 ja numeerista vuosiluokilla 4-8. Lisäksi annetaan arviointia täydentävä liite.

Mikäli oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan enemmässä kuin neljässä oppiaineessa, on lukuvuosiarviointi sanallista vuosiluokilla 1-6. Sanallinen arviointi kirjataan hyväksytty-merkinnällä ja sen lisäksi annetaan arviointia täydentävä liite.

Mikäli oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan enemmässä kuin neljässä oppiaineessa, on lukuvuosiarviointi sanallista tai numeerista vuosiluokilla 7-9. Sanallinen arviointi kirjataan hyväksytty-merkinnällä ja sen lisäksi annetaan arviointia täydentävä liite. Kunkin yksilöllistetyn oppimäärän arviointitavasta päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä ja se kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Arviointi suunnitellaan ja toteutetaan oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti.

Mikäli maahanmuuttajataustaisen tai vieraskielisen oppilaan lukuvuosiarviointi on sanallista, on sen lisäksi annettava aina täsmentävä sanallinen liite.

Välitodistus

Välitodistus annetaan vuosiluokkien 5-9 oppilaille. 

Toiminta-alueittain opiskeleville oppilaille välitodistus annetaan vuosiluokilla 8 - 9. Välitodistus annetaan lukukauden päättymispäivänä.

Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskeleville oppilaille ei anneta välitodistuksen yhteydessä täydentävää sanallista liitettä.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Oppilaan huoltajalla on mahdollisuus pyytää pakollisen pitkän kielen, A1-kielen, ja valinnaisen pitkän kielen, A2-kielen, vaihtoa päättötodistukseen perustellusta syystä. Päätöksen asiassa tekee rehtori. Valinnaiseksi jäävän A-​kielen arvosana voidaan tällöin jättää huoltajan pyynnöstä merkitsemättä perusopetuksen päättötodistukseen. Suoritetut vuosiviikkotuntimäärät merkitään todistukseen. Jos arvosanasta halutaan erillinen todistus,​ voidaan sellainen antaa. 

Jos toisen kotimaisen kielen A1-​ tai A2-​oppimäärä halutaan vaihtaa,​ kysymykseen voi tulla vaihto B1-​oppimäärään,​ mikäli huoltaja on pyytänyt vaihtoa perustellusta syystä. 

Menettelytapa koskien pakollisen ja valinnaisen A-​kielen vaihtoa:

  • Huoltaja tekee kirjallisen,​ perustellun pyynnön asiasta ja toimittaa sen rehtorille. 

  • Rehtori tekee asiasta hallintopäätöksen. 

Päättötodistuksen liitteellä annetaan arvio oppilaan käyttäytymisestä.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Erityinen tutkinto on ajankohtainen viimeistään perusopetuksen päättövaiheessa, sillä se on huoltajan päätöksellä kotona opiskelevalle keino saada perusopetuksen päättötodistusta vastaava todistus.

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet