Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet  

Vuosiluokilla 3–9 käyttäytyminen arvioidaan arvosanoilla 4–10. Arvioinnissa otetaan huomioon se, että mikäli oppilaan käytös joidenkin kriteerien osalta ylittyy, voi se kompensoida pieniä puutteita toisten kriteerien osalta. Vuosiluokilla 1-2 käyttäytymisestä annetaan sanallinen (viisiportainen) arvio todistuksen liitteellä.   

Käyttäytymisen arvioinnin perusteiden tulee tukea myönteisellä tavalla oppilaan opintoja. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki häntä opettavat opettajat.   

  

Käyttäytymisen tavoitteet ja kriteerit vuosiluokilla 1-2

Käyttäytymisen tavoitteet:

Toisten ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen

 • Suhtautuminen tosiin ihmisiin

 • Luokkatovereiden auttaminen ja kannustaminen

 • Erilaisuuden hyväksyminen

 • Työrauha

 • Kiusaaminen

Hyvien käytöstapojen noudattaminen

 • Hyvät käytöstavat

 • Kielenkäyttö

Koulun yhteisten sääntöjen noudattaminen

 • Järjestyssääntöjen noudattaminen

 • Kouluympäristöstä ja välineistä huolehtiminen

 • Annettujen ohjeiden mukaan toimiminen

Käyttäytymisen tavoitteet

1 Tavoitteet saavuttamatta

2 Tavoitteet saavutettu osittain

Tarvitset usein aikuisen apua onnistuaksesi.

3 Tavoitteet saavutettu tyydyttävästi

Onnistut vaihtelevasti.

4 Tavoitteet saavutettu hyvin

Onnistut usein.

5 Tavoitteet saavutettu erinomaisesti

Onnistut lähes aina ja näytät esimerkkiä muille.

Toisten ihmisten ja ympäristön huomioonottaminen

Suhtautuminen toisiin ihmisiin

Luokkatovereiden auttaminen

Erilaisuuden hyväksyminen

Työrauha

Kiusaaminen

Oppilaalla on merkittäviä haasteita säädellä omaa käyttäytymistään

Oppilas voi omalla toiminnallaan olla vaaraksi itselle ja muille

Oppilas ei auta muita

Oppilas ei hyväksy erilaisuutta

Oppilas ei anna työrauhaa toisille

Oppilas on ollut mukana kiusaamistilanteissa

Oppilas käyttäytyy välinpitämättömästi toisia ihmisiä kohtaan

Oppilas suhtautuu toisten auttamiseen välinpitämättömästi

Oppilas hyväksyy erilaisuutta vaihtelevasti

Oppilas antaa työrauhan vain, kun häntä muistutetaan siitä

Oppilas on ollut mukana kiusaamistilanteissa

Oppilaan suhtautuminen muihin ihmisiin vaihtelee

Oppilas auttaa toisia ihmisiä pyydettäessä

Oppilas hyväksyy erilaisuutta vaihtelevasti

Oppilas antaa työrauhan, kun häntä muistutetaan siitä

Oppilas on voinut olla mukana yksittäisessä kiusaamistilanteessa

Oppilas suhtautuu muihin ihmisiin useimmiten myönteisesti

Oppilas auttaa toisia oppilaita

Oppilas hyväksyy erilaisuutta

Oppilas antaa työrauhan

Oppilas ei ole tiettävästi osallistunut kiusaamiseen

Oppilas suhtautuu muihin ihmisiin myönteisesti

Oppilas auttaa ja kannustaa toisia oppilaita oma-aloitteisesti

Oppilas hyväksyy ja arvostaa erilaisuutta

Oppilas antaa työrauhan oma-aloitteisesti

Oppilas ei tiettävästi osallistunut kiusaamiseen eikä hyväksy kiusaamista

Hyvien käytöstapojen noudattaminen

Hyvät käytöstavat

Kielenkäyttö

Käyttäytyminen ei ole ohjattavissa koulun käytössä olevin keinoin

Kielenkäyttö ei ole ohjattavissa koulun käytössä olevin keinoin

Oppilaan käyttäytyminen vaatii aikuisen ohjausta

Oppilaan kielenkäyttö vaatii aikuisen ohjausta

Oppilas noudattaa yleensä hyviä käytöstapoja

Oppilaan kielenkäyttö on toisinaan asiatonta

Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja

Oppilaan kielenkäyttö on asiallista

Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja sekä edistää luokan positiivista ilmapiiriä

Oppilaan kielenkäyttö on kohteliasta ja tilannetietoista

Koulun yhteisten sääntöjen noudattaminen

Järjestyssääntöjen noudattaminen

Kouluympäristöstä ja välineistä huolehtiminen

Annettujen ohjeiden mukaan toimiminen

Oppilas on täysin piittaamaton koulun järjestyssääntöjä kohtaan

Oppilas ei huolehdi välineistään eikä kouluympäristöstä

Oppilas ei toimi annettujen ohjeiden mukaan

Oppilas myöhästyy toistuvasti oppitunneilta

Oppilas suhtautuu välinpitämättömästi koulun järjestyssääntöihin

Oppilas huolehtii kouluympäristöstä ja välineistä, kun häntä muistutetaan siitä

Oppilas toimii annettujen ohjeiden mukaisesti, kun häntä muistutetaan siitä

Oppilas myöhästelee oppitunneilta

Oppilas noudattaa yleensä koulun järjestyssääntöjä

Oppilas huolehtii yleensä kouluympäristöstä ja välineistä

Oppilas toimii yleensä annettujen ohjeiden mukaisesti

Oppilas on yleensä ajoissa oppitunnilla

Oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä

Oppilas huolehtii kouluympäristöstä ja välineistä

Oppilas toimii annettujen ohjeiden mukaisesti

Oppilas on ajoissa oppitunnilla

Oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä

Oppilas huolehtii kouluympäristöstä ja välineistä muut huomioon ottaen

Oppilas toimii annettujen ohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa itseohjautuvasti

Oppilas on ajoissa oppitunnilla

Käyttäytymisen tavoitteet ja kriteerit vuosiluokilla 3-9

Käyttäytymisen tavoitteet:

Toisten ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen

Hyvien käytöstapojen noudattaminen

Koulun yhteisten sääntöjen noudattaminen

Käyttäytymisen kriteerit arvosanoille:

10

9

8

Oppilas suhtautuu muihin ihmisiin arvostavasti kaikissa tilanteissa.

Oppilas noudattaa esimerkillisesti hyviä käytöstapoja sekä edistää koulun positiivista ilmapiiriä.

Oppilas hyväksyy ja arvostaa erilaisuutta.

Oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä.

Oppilas auttaa ja kannustaa toisia oppilaita oma-aloitteisesti.

Oppilas ei tiettävästi ole osallistunut kiusaamiseen eikä hyväksy kiusaamista. Oppilas ylläpitää työrauhaa oma-aloitteisesti.

Oppilas huolehtii kouluympäristöstä ja opiskeluvälineistä muut huomioon ottaen.

Oppilaan kielenkäyttö on kohteliasta ja tilannetietoista.

Oppilas toimii aina annettujen ohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa itseohjautuvasti.

Oppilas on ajoissa oppitunneilla.

Oppilas käy koulua säännöllisesti.

Oppilas suhtautuu muihin ihmisiin arvostavasti.

Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja sekä edistää luokan positiivista ilmapiiriä.

Oppilas hyväksyy erilaisuutta.

Oppilas noudattaa koulun järjestysääntöjä.

Oppilas auttaa ja kannustaa toisia oppilaita.

Oppilas ei tiettävästi ole osallistunut kiusaamiseen.

Oppilas ylläpitää työrauhaa oma-aloitteisesti.

Oppilas huolehtii kouluympäristöstä ja opiskeluvälineistä muut huomioon ottaen.

Oppilaan kielenkäyttö on kohteliasta.

Oppilas toimii aina annettujen ohjeiden mukaisesti.

Oppilas on ajoissa oppitunneilla.

Oppilas käy koulun säännöllisesti.

Oppilas suhtautuu muihin ihmisiin myönteisesti.

Oppilas hyväksyy erilaisuutta.

Oppilas noudattaa koulun järjestysääntöjä.

Oppilas auttaa toisia oppilaita.

Oppilas ei tiettävästi ole osallistunut kiusaamiseen.

Oppilas antaa työrauhan.

Oppilas huolehtii kouluympäristöstä ja opiskeluvälineistä.

Oppilaan kielenkäyttö on asiallista.

Oppilas toimii annettujen ohjeiden mukaisesti.

Oppilas on ajoissa oppitunneilla.

Oppilas käy koulua säännöllisesti.

7

6

5

Oppilas noudattaa yleensä hyviä käytöstapoja.

Oppilas noudattaa yleensä koulun järjestyssääntöjä ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti.

Mikäli käytökseen on jouduttu puuttumaan, oppilas on pyrkinyt muuttamaan toimintaansa.

Oppilas antaa työrauhan, kun hänelle muistutetaan siitä.

Oppilas huolehtii kouluympäristöstä ja opiskeluvälineistä, kun hänelle muistutetaan siitä.

Oppilaan kielenkäyttö on joskus asiatonta.

Oppilas on voinut olla mukana yksittäisessä kiusaamistilanteessa.

Oppilaalla on yksittäisiä myöhästymisiä oppitunneilta.

Oppilaalla on yksittäisiä luvattomia poissaoloja koulusta.

Oppilaan käyttäytyminen ja kielenkäyttö vaativat aikuisen ohjausta.

Oppilas käyttäytyy välinpitämättömästi toisia ihmisiä kohtaan.

Oppilas suhtautuu välinpitämättömästi koulun järjestyssääntöihin.

Oppilasta joudutaan rankaisemaan koulun kurinpitotoimin.

Oppilas antaa työrauhan vain, kun hänelle muistutetaan siitä.

Oppilas ei muistuttamisesta huolimatta huolehdi kouluympäristöstä ja opiskeluvälineistä.

Oppilas on ollut mukana kiusaamistilanteissa.

Oppilas myöhästelee oppitunneilta.

Oppilaalla on luvattomia poissaoloja.

Oppilaan käyttäytyminen on välinpitämätöntä ja kielenkäyttö epäasiallista.

Suhtautuminen toisiin ihmisiin on toistuvasti epäkohteliasta ja epäkunnioittavaa.

Oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä.

Oppilasta joudutaan usein rankaisemaan koulun kurinpitotoimin ja hänen käyttäytymistään käsitellään moniammatillisesti.

Oppilas ei anna työrauhaa toisille.

Oppilas suhtautuu välinpitämättömästi kouluympäristöön ja opiskeluvälineisiin.

Oppilas on ollut usein mukana kiusaamistilanteissa.

Oppilas on usein myöhässä oppitunneilta.

Oppilaalla on säännöllisesti luvattomia poissaoloja koulusta.

4

Oppilas on omalla toiminnallaan vaaraksi itselle ja muille.

Oppilaalla on merkittäviä haasteita säädellä omaa käyttäytymistään.

Oppilaan käyttäytyminen ei ole ohjattavissa koulun käytettävissä olevin keinoin.

Oppilas on täysin piittaamaton koulun järjestyssääntöjä ja annettuja ohjeita kohtaan.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta ja arvioinnista tiedottamisen muodot 

 Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Oppilaille selvitetään oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan vuosittain yleiset tiedotteet arvioinnista ja sitä käsitellään vanhempainilloissa. Arvioinnin paikalliset periaatteet ovat esillä Wilmassa ja kunnan kotisivuilla. Opettaja käy opettamiensa oppiaineiden osalta oppilaiden kanssa läpi tavoitteet ja arvioinnin periaatteet. 

 Lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan arviointikeskusteluissa sekä formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin ja todistusten avulla. Kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla käydään arviointikeskustelut yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa marras-helmikuun aikana. Keskusteluun liittyen täytetään sähköinen arviointikeskustelulomake. 

Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet  

Vuosiluokilla 3–9 käyttäytyminen arvioidaan arvosanoilla 4–10. Arvioinnissa otetaan huomioon se, että mikäli oppilaan käytös joidenkin kriteerien osalta ylittyy, voi se kompensoida pieniä puutteita toisten kriteerien osalta. Vuosiluokilla 1-2 käyttäytymisestä annetaan sanallinen (viisiportainen) arvio todistuksen liitteellä.   

Käyttäytymisen arvioinnin perusteiden tulee tukea myönteisellä tavalla oppilaan opintoja. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki häntä opettavat opettajat.   

  

Käyttäytymisen tavoitteet ja kriteerit vuosiluokilla 1-2

Käyttäytymisen tavoitteet:

Toisten ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen

 • Suhtautuminen tosiin ihmisiin

 • Luokkatovereiden auttaminen ja kannustaminen

 • Erilaisuuden hyväksyminen

 • Työrauha

 • Kiusaaminen

Hyvien käytöstapojen noudattaminen

 • Hyvät käytöstavat

 • Kielenkäyttö

Koulun yhteisten sääntöjen noudattaminen

 • Järjestyssääntöjen noudattaminen

 • Kouluympäristöstä ja välineistä huolehtiminen

 • Annettujen ohjeiden mukaan toimiminen


Käyttäytymisen tavoitteet

1 Tavoitteet saavuttamatta

2 Tavoitteet saavutettu osittain

Tarvitset usein aikuisen apua onnistuaksesi.

3 Tavoitteet saavutettu tyydyttävästi

Onnistut vaihtelevasti.

4 Tavoitteet saavutettu hyvin

Onnistut usein.

5 Tavoitteet saavutettu erinomaisesti

Onnistut lähes aina ja näytät esimerkkiä muille.

Toisten ihmisten ja ympäristön huomioonottaminen

Suhtautuminen toisiin ihmisiin

Luokkatovereiden auttaminenErilaisuuden hyväksyminen


TyörauhaKiusaaminen

Oppilaalla on merkittäviä haasteita säädellä omaa käyttäytymistään

Oppilas voi omalla toiminnallaan olla vaaraksi itselle ja muille

Oppilas ei auta muitaOppilas ei hyväksy erilaisuutta


Oppilas ei anna työrauhaa toisille


Oppilas on ollut mukana kiusaamistilanteissa
Oppilas käyttäytyy välinpitämättömästi toisia ihmisiä kohtaan

Oppilas suhtautuu toisten auttamiseen välinpitämättömästi


Oppilas hyväksyy erilaisuutta vaihtelevasti

Oppilas antaa työrauhan vain, kun häntä muistutetaan siitä

Oppilas on ollut mukana kiusaamistilanteissaOppilaan suhtautuminen muihin ihmisiin vaihtelee

Oppilas auttaa toisia ihmisiä pyydettäessä


Oppilas hyväksyy erilaisuutta vaihtelevasti

Oppilas antaa työrauhan, kun häntä muistutetaan siitä


Oppilas on voinut olla mukana yksittäisessä kiusaamistilanteessa
Oppilas suhtautuu muihin ihmisiin useimmiten myönteisesti

Oppilas auttaa toisia oppilaita


Oppilas hyväksyy erilaisuutta


Oppilas antaa työrauhan


Oppilas ei ole tiettävästi osallistunut kiusaamiseenOppilas suhtautuu muihin ihmisiin myönteisesti

Oppilas auttaa ja kannustaa toisia oppilaita oma-aloitteisesti

Oppilas hyväksyy ja arvostaa erilaisuutta


Oppilas antaa työrauhan oma-aloitteisesti

Oppilas ei tiettävästi osallistunut kiusaamiseen eikä hyväksy kiusaamista


Hyvien käytöstapojen noudattaminen

Hyvät käytöstavatKielenkäyttöKäyttäytyminen ei ole ohjattavissa koulun käytössä olevin keinoin


Kielenkäyttö ei ole ohjattavissa koulun käytössä olevin keinoin
Oppilaan käyttäytyminen vaatii aikuisen ohjausta


Oppilaan kielenkäyttö vaatii aikuisen ohjaustaOppilas noudattaa yleensä hyviä käytöstapoja


Oppilaan kielenkäyttö on toisinaan asiatontaOppilas noudattaa hyviä käytöstapoja


Oppilaan kielenkäyttö on asiallista
Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja sekä edistää luokan positiivista ilmapiiriä

Oppilaan kielenkäyttö on kohteliasta ja tilannetietoista


Koulun yhteisten sääntöjen noudattaminen

Järjestyssääntöjen noudattaminen


Kouluympäristöstä ja välineistä huolehtiminen


Annettujen ohjeiden mukaan toimiminenOppilas on täysin piittaamaton koulun järjestyssääntöjä kohtaan


Oppilas ei huolehdi välineistään eikä kouluympäristöstä


Oppilas ei toimi annettujen ohjeiden mukaan


Oppilas myöhästyy toistuvasti oppitunneilta


Oppilas suhtautuu välinpitämättömästi koulun järjestyssääntöihin

Oppilas huolehtii kouluympäristöstä ja välineistä, kun häntä muistutetaan siitä


Oppilas toimii annettujen ohjeiden mukaisesti, kun häntä muistutetaan siitä

Oppilas myöhästelee oppitunneilta
Oppilas noudattaa yleensä koulun järjestyssääntöjä


Oppilas huolehtii yleensä kouluympäristöstä ja välineistä


Oppilas toimii yleensä annettujen ohjeiden mukaisesti

Oppilas on yleensä ajoissa oppitunnillaOppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä


Oppilas huolehtii kouluympäristöstä ja välineistä


Oppilas toimii annettujen ohjeiden mukaisesti

Oppilas on ajoissa oppitunnillaOppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä


Oppilas huolehtii kouluympäristöstä ja välineistä muut huomioon ottaen

Oppilas toimii annettujen ohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa itseohjautuvasti

Oppilas on ajoissa oppitunnilla


Käyttäytymisen tavoitteet ja kriteerit vuosiluokilla 3-9

Käyttäytymisen tavoitteet:

Toisten ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen

Hyvien käytöstapojen noudattaminen

Koulun yhteisten sääntöjen noudattaminen


Käyttäytymisen kriteerit arvosanoille:

10

9

8

Oppilas suhtautuu muihin ihmisiin arvostavasti kaikissa tilanteissa.

Oppilas noudattaa esimerkillisesti hyviä käytöstapoja sekä edistää koulun positiivista ilmapiiriä.

Oppilas hyväksyy ja arvostaa erilaisuutta.

Oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä.

Oppilas auttaa ja kannustaa toisia oppilaita oma-aloitteisesti.

Oppilas ei tiettävästi ole osallistunut kiusaamiseen eikä hyväksy kiusaamista. Oppilas ylläpitää työrauhaa oma-aloitteisesti.

Oppilas huolehtii kouluympäristöstä ja opiskeluvälineistä muut huomioon ottaen.

Oppilaan kielenkäyttö on kohteliasta ja tilannetietoista.

Oppilas toimii aina annettujen ohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa itseohjautuvasti.

Oppilas on ajoissa oppitunneilla.

Oppilas käy koulua säännöllisesti.

Oppilas suhtautuu muihin ihmisiin arvostavasti.

Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja sekä edistää luokan positiivista ilmapiiriä.

Oppilas hyväksyy erilaisuutta.

Oppilas noudattaa koulun järjestysääntöjä.

Oppilas auttaa ja kannustaa toisia oppilaita.

Oppilas ei tiettävästi ole osallistunut kiusaamiseen.

Oppilas ylläpitää työrauhaa oma-aloitteisesti.

Oppilas huolehtii kouluympäristöstä ja opiskeluvälineistä muut huomioon ottaen.

Oppilaan kielenkäyttö on kohteliasta.

Oppilas toimii aina annettujen ohjeiden mukaisesti.

Oppilas on ajoissa oppitunneilla.

Oppilas käy koulun säännöllisesti.


Oppilas suhtautuu muihin ihmisiin myönteisesti.

Oppilas hyväksyy erilaisuutta.

Oppilas noudattaa koulun järjestysääntöjä.

Oppilas auttaa toisia oppilaita.

Oppilas ei tiettävästi ole osallistunut kiusaamiseen.

Oppilas antaa työrauhan.

Oppilas huolehtii kouluympäristöstä ja opiskeluvälineistä.

Oppilaan kielenkäyttö on asiallista.

Oppilas toimii annettujen ohjeiden mukaisesti.

Oppilas on ajoissa oppitunneilla.

Oppilas käy koulua säännöllisesti.
7

6

5

Oppilas noudattaa yleensä hyviä käytöstapoja.

Oppilas noudattaa yleensä koulun järjestyssääntöjä ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti.

Mikäli käytökseen on jouduttu puuttumaan, oppilas on pyrkinyt muuttamaan toimintaansa.

Oppilas antaa työrauhan, kun hänelle muistutetaan siitä.

Oppilas huolehtii kouluympäristöstä ja opiskeluvälineistä, kun hänelle muistutetaan siitä.

Oppilaan kielenkäyttö on joskus asiatonta.

Oppilas on voinut olla mukana yksittäisessä kiusaamistilanteessa.

Oppilaalla on yksittäisiä myöhästymisiä oppitunneilta.

Oppilaalla on yksittäisiä luvattomia poissaoloja koulusta.

Oppilaan käyttäytyminen ja kielenkäyttö vaativat aikuisen ohjausta.

Oppilas käyttäytyy välinpitämättömästi toisia ihmisiä kohtaan.

Oppilas suhtautuu välinpitämättömästi koulun järjestyssääntöihin.

Oppilasta joudutaan rankaisemaan koulun kurinpitotoimin.

Oppilas antaa työrauhan vain, kun hänelle muistutetaan siitä.

Oppilas ei muistuttamisesta huolimatta huolehdi kouluympäristöstä ja opiskeluvälineistä.

Oppilas on ollut mukana kiusaamistilanteissa.

Oppilas myöhästelee oppitunneilta.

Oppilaalla on luvattomia poissaoloja.

Oppilaan käyttäytyminen on välinpitämätöntä ja kielenkäyttö epäasiallista.

Suhtautuminen toisiin ihmisiin on toistuvasti epäkohteliasta ja epäkunnioittavaa.

Oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä.

Oppilasta joudutaan usein rankaisemaan koulun kurinpitotoimin ja hänen käyttäytymistään käsitellään moniammatillisesti.

Oppilas ei anna työrauhaa toisille.

Oppilas suhtautuu välinpitämättömästi kouluympäristöön ja opiskeluvälineisiin.

Oppilas on ollut usein mukana kiusaamistilanteissa.

Oppilas on usein myöhässä oppitunneilta.

Oppilaalla on säännöllisesti luvattomia poissaoloja koulusta.

4

Oppilas on omalla toiminnallaan vaaraksi itselle ja muille.

Oppilaalla on merkittäviä haasteita säädellä omaa käyttäytymistään.

Oppilaan käyttäytyminen ei ole ohjattavissa koulun käytettävissä olevin keinoin.

Oppilas on täysin piittaamaton koulun järjestyssääntöjä ja annettuja ohjeita kohtaan.


Valinnaisaineiden arviointi 

Valinnaisten aineiden arviointi toteutetaan opetussuunnitelman perusteissa ohjeistetun mukaisesti. Vuosiluokilla 4–9 vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuisista valinnaisista aineista annetaan numeroarvosana. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan vuosiluokilla 4-9 sanallisesti hyväksytty-merkinnällä. 

 

Taito- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 

Kaikille oppilaille yhteisiä taide- ja taitoaineita ovat musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta päättötodistukseen. Taide- ja taitoaineiden valinnaisina tunteina tarjotuista ja suoritetuista opinnoista ei anneta päättötodistukseen erillistä arvosanaa. Päättöarvosanaa muodostettaessa käytetään näihin oppiaineisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin kriteerejä. Kunkin taide- ja taitoaineen osalta päättötodistukseen merkitään oppilaan opiskeleman oppimäärän laajuus. Paikallinen tuntijako ja mahdolliset oppilaiden omat valinnat vaikuttavat siihen, milloin oppilaille annetaan päättötodistukseen tuleva arvosana eri taide- ja taitoaineissa. 

 Käsityön, kotitalouden ja kuvataiteen yhteiset opinnot päättyvät vuosiluokalla 7. Ne arvioidaan päättöarvioinnin kriteerien mukaan ja niiden arvosanat siirtyvät päättötodistukseen. Musiikin opinnot päättyvät vuosiluokalla 8. Se arvioidaan päättöarvioinnin kriteerien mukaan ja arvosana siirtyy päättötodistukseen. 

 Mikäli oppilas jatkaa em. aineiden opiskelua jatkuvana taide- ja taitoaineena 8. ja 9. luokalla, ne arvioidaan päättöarvioinnin kriteerien mukaan siinä vaiheessa, kun opiskelu ko. aineissa päättyy. 

Liikunnan yhteiset opinnot päättyvät vuosiluokalla 9. Mikäli oppilaan taito- ja taideaineen valinta on liikunta, se arvioidaan osana yhteisiä liikunnan opintoja.  

 

Valinnaiset aineet  

Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, merkitään päättötodistukseen numeroarvosana. Yhteisten oppiaineiden syventävistä valinnaisaineista merkitään todistukseen yhteisen oppiaineen nimen alle valinnaisen aineen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. 

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä syventävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. Yhteiseen aineeseen liittyvästä, sanallisesti arvioitavasta valinnaisesta aineesta merkitään nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja merkintä ”hyväksytty” kyseisen oppiaineen alle. Yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa. 

Ne valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään otsikon ”soveltavat valinnaiset aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja numeroarvosana tai merkintä ”hyväksytty” oppiaineen laajuudesta riippuen. 

 Oppilas valitsee 8. ja 9. luokalle valinnaisia seuraavasti 

 • 2 x 2 vvt valinnainen 8. ja 9. luokalle (pitkä) 

 • 1 x 2 vvt valinnainen 8. luokalle (lyhyt) 

 • 1 x 2 vvt valinnainen 9. luokalle (lyhyt) 

 Toisen pitkistä valinnaisista täytyy olla jatkuva taide- ja taitoaine  (musiikki, kuvataide, kotitalous, käsityö, liikunta).  

  

Opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt 

Sotkamon perusopetuksessa noudatetaan opetussuunnitelman perusteita opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen osalta (kohta 6.6.1 Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain ja 6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan). 

 

Sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa 

Vuosiluokilla 1-2 arviointi lukuvuositodistuksiin annetaan sanallinen (viisiportainen) arvio ja käyttäytymisestä annetaan sanallinen arvio todistuksen liitteellä.  

Vuosiluokkien 3-6 lukuvuositodistuksissa ja vuosiluokkien 4-9 välitodistuksissa annetaan numeroarvosanat.  

Päättötodistuksessa annetaan numeroarvosana. 

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, lisätään numeroarvosanan tai sanallisen arvion perään tähti (*). Todistuksen lisätietoja-kohdassa mainitaan, että oppilas on opiskellut nämä oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. 

Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviota. 

 

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa 

 Taito- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 

Kaikille oppilaille yhteisiä taide- ja taitoaineita ovat musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta päättötodistukseen. Paikallinen tuntijako ja mahdolliset oppilaiden omat valinnat vaikuttavat siihen, milloin oppilaille annetaan päättötodistukseen tuleva arvosana eri taide- ja taitoaineissa. 

 
Valinnaiset aineet 

Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, merkitään päättötodistukseen numeroarvosana. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä syventävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. Ne valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään otsikon ”soveltavat valinnaiset aineet” alle. 

Välitodistukset 

Välitodistus annetaan samoin perustein kuin lukuvuositodistus. Vuosiluokilla 1-3 arviointikeskustelut korvaavat välitodistuksen. Vuosiluokkien 4-9 välitodistuksissa annetaan numeroarvosanat. 

Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat 

Sotkamon kunnassa erityinen tutkinto voidaan huoltajan pyynnöstä järjestää kunnassa asuvalle oppilaalle. Tutkinto järjestetään erikseen sovittuna ajankohtana opetuksen järjestäjän määrittämällä tavalla. 

Koulunjohtaja tai rehtori päättää erityisen tutkinnon ja todistuksen antamisesta. Hän nimeää tutkivan opettajan, joka vastaa tutkinnon arvioinnista. 

 Tutkinnossa tutkiva opettaja arvioi osaamisen tason suhteessa huoltajan omassa    

opetussuunnitelmassa tai paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain määriteltyihin   

tavoitteisiin. Erityisen tutkinnon arviointi perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin  

(2014) sisältyviin arviointikriteereihin. 

ePerusteet