Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen tavoitteet ja kriteerit vuosiluokilla 4.–9.          

 Vuosiluokilla 4.–9. käyttäytyminen arvioidaan arvosanoilla 4–10. Käyttäytymistä arvioitaessa otetaan huomioon oppilaan ikätaso. Kriteereitä tarkasteltaessa on huomioitava se, millaista toimintaa oppilaalta voi kohtuudella eri tilanteissa vaatia. Arvioinnissa otetaan huomioon myös se, että mikäli oppilaan käytös on joidenkin kriteerien osalta ansiokasta, voi se kompensoida pieniä puutteita toisten kriteerien osalta. 

Käyttäytymisen tavoitteet on jaettu kolmeen osa-alueeseen.

Toisten ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen 

Hyvien tapojen noudattaminen ja tilannetietoinen käyttäytyminen 

Koulun yhteisten toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen 

Oppilas ylläpitää työrauhaa omalla esimerkillään. 

 

Oppilas toimii rehellisesti. 

 

Oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä.

Oppilas edistää omalla käytöksellään luokan hyvää ilmapiiriä. 

 

Oppilas osaa käyttää harkintakykyä erilaisissa kouluarjen tilanteissa.

Oppilas toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Oppilas suhtautuu aikuisiin ja muihin oppilaisiin kohteliaasti ja kunnioittavasti. 

Oppilaan kielenkäyttö on asiallista. 

 

Oppilas on ajoissa oppitunneilla. 

 

Oppilas auttaa ja kannustaa toisia ihmisiä. 

 

Oppilas säätelee omaa käyttäytymistään ja toimii vastuullisesti.

Oppilas käy koulua säännöllisesti.

Oppilaalla on monipuoliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

 

 

Oppilas ei kiusaa toisia ja osoittaa toiminnallaan, ettei hyväksy kiusaamista. 

 

 

 

Oppilas huolehtii vastuullisesti kouluympäristöstä ja opiskeluvälineistä. 

 

 

Oppilas hyväksyy erilaisuutta. 

 

 

 

Arvosana 10 - kriteerit toteutuvat erinomaisesti: aina

Arvosana 9 - kriteerit toteutuvat kiitettävästi: lähes aina

Arvosama 8 - kriteerit toteutuvat hyvin: yleensä

Arvosana 7 - kriteerit toteutuvat tyydyttävästi: osa kriteereistä toteutuu, osa joskus, osassa laiminlyöntejä silloin tällöin

Arvosana 6 - kriteerit toteutuvat kohtalaisesti: osa kriteereistä ei toteudu lainkaan, osassa laiminlyöntejä usein, kurinpitotoimia joudutaan käyttämään silloin tällöin

Arvosana 5 - kriteerit toteutuvat välttävästi: osa kriteereistä ei toteudu lainkaan, osassa toistuvia laiminlyöntejä, kurinpitotoimia joudutaan käyttämään toistuvasti

Arvosana 4 - hylätty: Oppilas käyttäytyy tahallisen piittaamattomasti toisia hmisiä ja ympäristöä kohtaan. Oppilas ei noudata hyviä tapoja. Oppilas laiminlyö tarkoituksella koulun yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet