Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Siuntion kunnan perusopetuksen arviointikulttuurissa painotetaan monipuolista, oppimista tukevaa ja kehittävää oppilaan ja opettajan välistä vuorovaikutusta.

Arviointikulttuurin kehittämisen paikalliset painopistealueet ovat:

  • Arviointi tukee oppimista ja osaamista.

  • Arviointi on osa oppimaan oppimisen ja elinikäisen oppimisen taitoja.

  • Oppilaalla on aktiivinen rooli omassa oppimisessaan ja osaamisensa arvioimisessa.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Siuntiossa painotetaan hyvää käytöstä kaikessa koulun toiminnassa. Kouluilla on yhteiset kasvatustavoitteet ja järjestyssäännöt. Koulu määrittelee muutoin oman toimintakulttuurinsa lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassa.

Käyttäytymisen arviointikriteerit 

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee:

  • säännöllisenä osallistumisena koulutyöhön,

  • reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä

  • yhteisten sääntöjen noudattamisena. 

Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti.

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu erityisesti seuraaviin asioihin:

- muiden ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen
- kyky tehdä yhteistyötä
- työrauhan arvostus
- auttamisen halu
- valmius ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestään ja sen vaikutuksista muihin ihmisiin
- luotettavuus
- käytöstavat
- sääntöjen noudattaminen
- oman ja toisten työn arvostaminen

Vuosiluokat 1 – 3

Käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti hyödyntäen vuosiluokkien 4 – 9 arviointikriteereitä. Arvioinnin tulee olla oppilasta kannustavaa.

Vuosiluokat 4 – 9 

10 erinomainen
Oppilaan käyttäytyminen on oma-aloitteisesti moitteetonta. Hän ottaa toiset huomioon ja on yhteistyökykyinen, vastuuntuntoinen, kohtelias, auttavainen ja yhteishenkeä rakentava.

9 kiitettävä
Oppilaan käyttäytyminen on pääsääntöisesti kiitettävää. Hän noudattaa yhteisiä sääntöjä ja annettuja ohjeita, on kohtelias ja yhteistyökykyinen, yleensä myös vastuuntuntoinen, auttavainen ja yhteishenkeä rakentava.

8 hyvä
Oppilas osaa käyttäytyä hyvin ja noudattaa sääntöjä. Yhteishengen luomiseen ja avun antamiseen hän tarvitsee kuitenkin toisinaan ohjausta. Oppilas käyttäytyy tavallisesti hyvin.

7 tyydyttävä
Oppilas noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä, mutta ilman valvontaa unohtaa hyvät käytöstavat. Hän häiritsee toisinaan opetusta ja yhteistyöilmapiiriä. Asenteissa ja käyttäytymisessä on parantamisen varaa.

6 kohtalainen
Yhteisten käyttäytymissääntöjen noudattaminen on vaikeaa. Oppilas häiritsee usein oppitunneilla, aiheuttaa epäsopua ja on välinpitämätön muita kohtaan. Hän rikkoo koulun järjestyssääntöjä ja muita toimintaohjeista eikä kanna vastuuta tekemisistään.

5 välttävä
Oppilas suhtautuu kielteisesti kouluyhteisöön ja on kykenemätön yhteistyöhön muiden oppilaiden ja opettajien kanssa. Hän ei hyväksy yhteisiä sääntöjä eikä noudata niitä.

4 hylätty
Oppilaan käyttäytyminen on kontrolloimatonta ja hän ei hallitse itseään. Oppilas ei kykene noudattamaan annettuja ohjeita ja sääntöjä, jolloin käyttäytyminen ei edellytä vuosiluokalta siirtymistä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Oppilaalla on oikeus saada monipuolisesti oppimista, kasvua ja kehittymistä tukevia toimenpiteitä opetussuunnitelman lukujen Oppimisen ja koulunkäynnin tukiOpiskeluhuolto mukaisesti. Tukitoimenpiteistä sovitaan yhdessä huoltajan kanssa.

Koulujen lukuvuosittaisissa toimintasuunnitelmissa kuvataan toimintatavat silloin, kun ennakoidaan, että oppilas ei laajoista tukitoimista huolimatta saa suoritettua vuosiluokan oppimäärää hyväksytysti. Näitä ovat:

  • riittävän aikainen yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa sekä

  • oppilaan monipuoliset mahdollisuudet osoittaa osaamistaan.

Ennen kuin päätös vuosiluokalle jättämisestä tehdään, on selvitettävä, onko oppilaan edun mukaista siirtää hänet vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Mikäli yhdeksännen luokan oppilas ei saa suoritettua perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppivelvollisuuttaa vuosiluokan loppuun mennessä, hänelle laaditaan oppimissuunnitelma niiden oppiaineiden osalta, joiden opintojen hyväksytysti suorittaminen on edellytys perusopetuksen päättötodistuksen myöntämiselle. Rehtori tekee perusopetuslain 18 § mukaisesti asiaa koskevan viranhaltijapäätöksen. Oppilas voi jatkaa opintojen suorittamista loppuun ilman erillistä päätöstä, vaikka hän ei enää olisi oppivelvollinen.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Lukuvuoden päätteeksi annettavassa lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan saavuttamat tavoitteet hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa sanallisesti vuosiluokilla 1-3 ja numeerisesti vuosiluokilla 4-9.

Oppilaalle, jonka äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli, voidaan antaa lukuvuositodistuksessa sanallinen arviointi vielä vuosiluokilla 4-8. Poikkeuksena ovat päättyvät oppiaineet, jotka arvioidaan numeerisesti. Päättöarviointi suoritetaan aina numeroarviointina.

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää numeroarvioinnin sijasta sanallista arviointia koko perusopetuksen ajan päättöarviointi mukaan lukien.

Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa arviointi tapahtuu toiminta-alueittain. Arviointi annetaan aina sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, tämä voidaan kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen liitteessä.

Lukuvuositodistuksissa käytetään yhtenäistä todistuspohjaa.

Koulun lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassa määritellään ne oppiaineet, joissa oppilaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen tarkoitetuilla Siuntio-tunneilla osoittama osaaminen voidaan huomioida korottavasti.

Perusopetuksen päättöarviointi

Oppilaan opintojen edistymistä seurataan koko perusopetuksen ajan. Mikäli on nähtävissä, että oppilas ei käytettävissä olevien tukitoimenpiteiden ja joustavan perusopetuksen toiminnan avulla pysty suorittamaan perusopetuksen oppimäärää yhdeksännen vuosiluokan loppuun mennessä, oppilas voidaan jo ennen vuosiluokan loppua siirtää vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen.

Toimenpide edellyttää sekä oppilaan että huoltajien kuulemista ennen siirron toteuttamista.

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Aleksis Kiven koulun lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten koulussa opiskeltavien valinnaisaineiden arviointi toteutetaan päättöarvioinnissa ja mitkä valinnaisaineet ovat sellaisia sanallisesti arvioitavia syventäviä opintoja, joilla voidaan korottaa yhteisen oppiaineen arvosanaa.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vuosiluokkien 1 – 3 oppilaille annetaan lukuvuosittain sanallinen väliarviointi. Väliarviointi suoritetaan arviointikeskusteluna, ja arviointi kirjataan yhteiseen arviointikeskustelupohjaan. Huoltajilla on oikeus osallistua lapsensa arviointikeskusteluun.

Vuosiluokkien 4 - 9 väliarviointi annetaan numeerisesti. Numeerisessa arvioinnissa käytetään yhtenäistä arviointipohjaa.

Vuosiluokalla 9 annettava välitodistus ja päättötodistus ovat samanmuotoisia ja ne molemmat annetaan periaatteilla, jotka on kuvattu päättöarvioinnin antamisesta valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa.

Väliarviointi suoritetaan marras-helmikuun aikana ja viimeistään viikon 7 loppuun mennessä. Arviointi sisältää oppilaan itsearvioinnin.

Koulun lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassa määritellään väliarvioinnin ajankohta. Arviointikeskustelujen ajankohdat ilmoitetaan oppilaskohtaisesti huoltajille.

Koulujen lukuvuosittaisissa toimintasuunnitelmissa kuvataan muun mahdollisen arviointipalautteen ajankohdat ja muodot, tiedottaminen oppilaille ja huoltajille sekä yhteistyö huoltajien kanssa. Lisäksi toimintasuunnitelmaan kirjataan, mitkä ovat koulun yhteiset opintojen aikaisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Sivistystoimenjohtaja päättää erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudesta ja ajankohdasta.

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet