Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Näitä voit hyödyntää oppiaineen sisällä tapahtuvaa työskentelyn arviointia arvioidessasi

Mitä sisältää ja millaista hyvä osaaminen on? (olet saavuttanut tavoitteen hyvin)

Osaat työskennellä itsenäisesti

Työskentely annetun ohjeen mukaisesti, keskittyminen ja pitkäjänteinen työskentely. Työn aloittaminen ja loppuun saattaminen. Parhaansa yrittäminen.

Osaat työskennellä parin ja ryhmän kanssa

Kuunteleminen, kysyminen ja vastaaminen. Ystävällinen vuorovaikutus. Tasa-arvoinen vuorovaikutus ryhmässä.

Huolehdit tehtävistäsi

Vastuuntuntoisuus. Yritteliäisyys. Omatoimisuus. Läksyistä ja koulutehtävistä huolehtiminen. Parhaansa yrittäminen. Välineistä huolehtiminen.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa Siikajoen kunnan perusopetuksen linjauksiin, koulukohtaisiin käyttäytymisen tavoitteisiin sekä järjestyssääntöihin. 

Siikajoen kunnan perusopetuksen yhteiset käyttäytymisen tavoitteet ovat: 

 • Toisten ihmisten huomioon ottaminen

 • Hyvien tapojen ja sääntöjen noudattaminen

 • Tilannetietoinen käyttäytyminen 

Tavoitteet on asetettu seuraavien käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen pohjalta: 

 • sääntöjen ja yhdessä tehtyjen sopimusten noudattaminen 

 • hyvien tapojen noudattaminen ja sitoutuminen koulun tapakulttuuriin 

 • psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä huolehtiminen

 • asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen

 • suhtautuminen koulukavereihin ja aikuisiin

 • vuorovaikutustaidot

 • yhteistyökyky 

 • työrauhan antaminen toisille

 • suhtautuminen koulun ja koulukavereiden omaisuuteen sekä yhteisiin tarvikkeisiin 

Käyttäytymistä arvioidaan vuosiluokilla 1-2 sanallisesti ja 3-8 numeerisesti. 


Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Tästä klikkaamalla pääset Siikajoen kunnan ARVIOINTIKANSIOON.

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Siikajoen kunnassa vuosiluokilla 1-2 annetaan sanallinen arvio todistuksessa. Ensimmäisellä vuosiluokalla väliarviointi arviointikeskusteluna ja lukuvuositodistus sanallisena arviona. Toisella vuosiluokalla väliarviointi ja lukuvuositodistus sanallisena arviona.

Vuosiluokkien 4-8 välitodistuksissa ja lukuvuositodistuksissa annetaan numeroarvosanat. Päättötodistuksessa sekä 9.vuosiluokan välitodistuksessa annetaan numeroarvosanat. Numeroarvosanoja voidaan täydentää kuvailevalla sanallisella arviolla, joka annetaan todistuksen liitteenä.

Käyttäytyminen arvioidaan vuosiluokilla 1-2 sanallisesti ja vuosiluokilla 3-8 numeerisesti. Sanallinen arvio annetaan todistuksen liitteenä. Mahdollinen numeroarvosanaa täydentävä sanallinen käyttäytymisen arviointi annetaan todistuksen liitteenä. Käyttäytymisen sanallista arvioita koskevasta liitteestä merkitään tieto todistuksen lisätietoihin.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet