Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Sastamala:

Arvioinnin tehtävät Sastamalassa

Sastamalassa arviointikulttuurin kehittämisen painopisteeksi on nostettu laadukas arviointikeskustelu.

Arviointikeskustelu on osa monipuolista arviointia, joka ohjaa ja kannustaa opiskelua sekä kuvaa, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Samalla se antaa sekä oppilaalle että huoltajalle tietoa arvioinnin perusteista ja soveltamisesta, oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä oppimisen alueista, joita on kehitettävä.

Sastamalassa arviointikeskustelu, jossa on mukana oppilas, huoltaja ja tarvittaessa muita oppilaan koulunkäynnin tuen takia välttämättömiä henkilöitä, järjestetään vuosiluokilla 1-6 marras-helmikuussa, jotta arviointikeskustelussa voidaan tehdä myös tavoitteenasettelua jäljellä olevan lukuvuoden osalta. Arviointikeskusteluja varten on luotu yhtenäinen arviointikeskustelun runko, jota opettaja käyttää oppilaan iän ja kehitystarpeiden mukaisesti (Liite 3).

Seitsemännellä luokalla tiedotetaan huoltajille opintojen aikaisesta sekä päättövaiheen arvioinnin perusteista ja soveltamisesta. Yläkoulussa luokanohjaaja tai aineenopettajat käyvät oppilaan kanssa arviointikeskustelun 8. vuosiluokan aikana. Koulukohtaisesti määritellään keskustelujen tarkempi toteutus. Tarvittaessa keskusteluun voivat osallistua huoltajat tai muut oppilasta opettavat opettajat.

Liitteet:

 Arviointikeskustelun runko, liite 3

Formatiivinen arviointi

Sastamala:

Formatiivinen arviointi Sastamalassa

Sastamalan kouluissa kehitetään monipuolisia itsearvioinnin menetelmiä. Tavoitteena on oppilaan itsearvioinnin edellytysten tukeminen. Sastamalan opetussuunnitelman tukimateriaalista löytyy mm. erilaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimateriaaleja. Formatiivista arviointia voidaan suorittaa jatkossa myös Wilmassa käytössä olevien työkalujen avulla.

Vuosiluokkien 1.-2. itsearvioinnissa korostuu myönteinen käsitys itsestä oppijana ja koululaisena

Vuosiluokkien 3.-4. itsearvioinnissa korostuu koululaisen taitojen arviointi.

Vuosiluokkien 5.-6. itsearvioinnissa korostuvat ryhmätyötaitojen sekä sosiaalisten taitojen arviointi.

Vuosiluokkien 7.-9. itsearvioinnissa korostuvat opiskelumotivaation ja –asenteen sekä työn tekemisen taitojen arviointi.

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Sastamala:

Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta

Lukuvuoden alussa huoltajille ja oppilaille tiedotetaan arvioinnin periaatteet ja käytänteet. Opettajat käyvät oppilaiden kanssa oppiaineittain läpi arvioinnin kohteena olevat tavoitteet lukuvuosittain. Lukuvuoden aikana tiedotetaan huoltajille oppilaan opinnoista, työskentelystä ja käyttäytymisestä suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Oppilaiden huoltajille tarjotaan myös mahdollisuutta keskustella lapsensa koulunkäynnistä tarvittaessa.

Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset

Arviointi, kun oppilaan äidinkieli on muu kuin opetuskieli

Arvioinnissa tulee huomioida oppilaan kehittyvä suomen kielen taito, kun oppilaan äidinkieli on muu kuin opetuskieli. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus mm. täydentää kokeita suullisesti, kysyä tarkentavia ohjeita kysymyksistä, käyttää apuna sanakirjaa tai vastata omalla äidinkielellä. Mahdollisuuksien mukaan arvioinnissa voidaan käyttää tukena omakielisen opettajan arvioita oppilaan taidoista ja tiedoista.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Sastamala:

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä. Käyttäytymisen lukuvuosiarviointi annetaan erillisellä liitteellä vuosiluokilla 1-3. Vuosiluokkien 4-8 lukuvuositodistuksissa sekä vuosiluokkien 7-9 välitodistuksissa annetaan numeroarvosanat (Liite 1 Käyttäytymisen arviointi luokilla 4-9). Koulut tiedottavat huoltajia käyttäytymisen arvioinnin kriteereistä.

 Käyttäytymisen arviointi vuosiluokilla 4-9 Sastamalassa, liite 1

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Sastamala:

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, keskustellaan asiasta huoltajan ja oppilaan kanssa pedagogisessa tiimissä, jossa sovitaan toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi. Oppilaan siirtymisestä seuraavalle vuosiluokalle voidaan päättää, vaikka hänellä olisi hylättyjä arvosanoja sekä luokalle jättämisestä, vaikka oppilaalla ei olisi hylättyjä arvosanoja. Oppilasta ja huoltajaa kuullaan asiasta.

Ennen luokalle jättämistä oppilaalle varataan mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot hylätyssä oppiaineessa. Tämä mahdollisuus voidaan järjestää lukuvuoden viimeisten kouluviikkojen aikana tai lukuvuoden päättymisen jälkeen.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Sastamala:

Oman opinto-ohjelman mukaan eteneminen

Mikäli oppilas siirtyy opiskelemaan oman opinto-ohjelmansa mukaisesti, tehdään hänelle hallintopäätös vuosiluokkiin sitomattomasta etenemisestä. Vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirtymisestä päättää rehtori ja oppilaan oma opinto-ohjelma kirjataan HOJKSiin, oppimissuunnitelmaan tai laaditaan erillinen opinto-ohjelma, jos oppilas ei ole tehostetun tai erityisen tuen piirissä. Oppilaan opinto-ohjelmassa kuvataan oppilaan opintojen tavoitteet, määritellään opintokokonaisuuksien suoritusjärjestys, aikataulu, ja mahdolliset erityistavoitteet. Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa lukuvuositodistukseen merkitään lukuvuoden suoritukset ja maininta siitä, että oppilas opiskelee perusopetusasetuksen mukaisen oman opinto-ohjelman mukaisesti. Opinto-ohjelma voidaan liittää todistukseen.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Sastamala:

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Valinnaiset aineet määritellään koulukohtaisesti vuosisuunnitelmissa tai niihin liitettävissä valinnaisainetarjottimissa.

Valinnaisaineiden opetuksen sijoittaminen eri vuosiluokille ilmenee Sastamalan perusopetuksen tuntijaosta.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Sastamala:

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisaineiden tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit kuvataan koulun valinnaisainetarjottimessa tai koulun vuosisuunnitelmassa. Valinnaisten aineiden päättöarviointi suoritetaan suhteessa valinnaisaineoppaassa määriteltyihin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Sastamala:

Lukuvuositodistus

Lukuvuoden päätteeksi oppilas saa lukuvuositodistuksen vuosiluokilla 1-8. Vuosiluokan 9 päätteeksi annetaan päättötodistus.

Sastamalassa vuosiluokilla 1-2 todistuksessa arvioidaan sanallisella asteikolla, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet äidinkielessä ja matematiikassa. Muiden oppiaineiden tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan hyväksytty/hylätty -merkinnällä.

Vuosiluokalla 3 arvioidaan kaikkien oppiaineiden tavoitteiden saavuttaminen sanallisella asteikolla.

Vuosiluokilla 4-9 oppilas saa numeroarvioinnin kaikista yhteisistä oppiaineista. Käyttäytymisestä annetaan numeroarviointi vuosiluokilla 4-8. Vuosiluokilla 1-3 annetaan lukuvuositodistuksen liitteenä sanallinen käyttäytymisen arviointi. Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien sekä valinnaisten aineiden arviointi toteutetaan lukuvuositodistuksissa opetussuunnitelman kohdan 6.7 mukaan. Päättöarvioinnissa valinnaisaineiden arviointi toteutetaan opetussuunnitelman luvun 6.8 mukaan.

Välitodistus

Sastamala:

Välitodistus

Kirjallisen väliarvioinnin korvaa 1-6 vuosiluokilla arviointikeskustelu, jonka jokainen oppilas käy lukuvuoden aikana Sastamalan perusopetuksen arviointisuunnitelman mukaisesti (Liite 2). Arviointikeskustelun käyminen dokumentoidaan Wilmaan.

Vuosiluokilla 7-9 annetaan välitodistuksessa arviointi numeerisesti.

Sastamalan perusopetuksen arviointisuunnitelma, liite 2

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Sastamala:

Perusopetuksen päättötodistus

Sastamalassa käytetään Primuksella luotua yhtenäistä opetussuunnitelman perusteiden mukaista päättötodistuspohjaa.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Sastamala:

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset

Erityiseen tutkintoon voivat osallistua kotiopetuksessa olevat lapset ja nuoret, joiden oppivelvollisuuden edistymisestä vastaavat heidän huoltajansa. Mikäli huoltaja haluaa kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen saavan opinnoistaan todistuksen, jossa todetaan kotiopetuksessa suoritetut opinnot ja annetaan sanallinen arvio tai numeroarvosana osaamisen tasosta, on oppivelvollisen osallistuttava perusopetuslain 38 §:n mukaiseen erityiseen tutkintoon.

Huoltaja pyytää kirjallisesti kotiopetuksessa olevalle oppilaalle opinnoistaan perusopetuksen todistusta vastaavan todistuksen, jossa todetaan suoritetut opinnot ja annetaan sanallinen tai numeroarvosanat osaamisen tasosta kyseisen vuosiluokan käytännön mukaisesti.

Oppilas osallistuu osaamisen arviointiin suorittamalla kokeita sekä erilaisia suullisia ja kirjallisia näyttöjä osaamisestaan oppiaineiden opettajan antaman ohjeen mukaan. Tilaisuus osaamisen näyttämiseen järjestetään lukuvuoden lopussa. Tutkinnossa tutkiva opettaja arvioi osaamisen tason suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain määriteltyihin tavoitteisiin ja arviointiperusteisiin.

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet