Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Opetuksen järjestäjä täsmentää paikallisessa opetussuunnitelmassa seuraavat asiat:

- yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta

- arvioinnista tiedottamisen muodot

- käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet

- valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa

- opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

- sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa

- valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa

- välitodistukset, mikäli opetuksen järjestäjä niitä päättää antaa

- erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat.

Arvioinnin toteuttaminen, siitä tiedottaminen ja yhteistyö huoltajien kanssa

Oppilaalle ja huoltajalle tulee antaa tietoa opiskelujen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä riittävän usein.

Koulun Wilmassa on pysyvä tiedote arvioinnista, josta vastaa kunnan rehtoriryhmä. Koulujen lukuvuositiedotteessa kerrotaan arvioinnin pääperiaatteet, joista keskustellaan myös koulujen vanhempainilloissa.

Alakouluissa arviointikeskustelut pidetään kerran syys- ja kerran kevätlukukaudella, joista vähintään toinen pidetään huoltajan kanssa.

Välitodistus annetaan syyslukukauden lopussa muodoltaan samanlaisena kuin lukuvuoden päättyessä annettava lukuvuositodistuskin. Vuosiluokilla 1-3 todistusarviot ovat sanallisia, jolloin käyttäytyminen arvioidaan todistuksen liitteenä.

Yläkouluissa luokanvalvoja pitää arviointikeskustelun kerran lukuvuodessa. Huoltaja kutsutaan keskusteluun 7. vuosiluokalla, muilla vuosiluokilla tarvittaessa. Aineenopettaja järjestää oppimiskeskustelun tarvittaessa.

Välitodistus annetaan 1. ja 2. jakson päättyessä. Arviointi toteutetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistuksessa. 7. ja 8. vuosiluokan päätteeksi oppilas saa lukuvuositodistuksen ja 9. vuosiluokan lopussa päättötodistuksen.

Erityisen tuen oppilaan yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelemat oppiaineet voidaan arvioida sanallisesti koko peruskoulun ajan, myös päättöarvioinnissa. Arviointitapa kirjataan HOJKS:aan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa lukuvuosittain.

Keskeiset asiat opintojen aikaisessa arvioinnissa

Ruskon keskeiset asiat

Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla pääosin oppimisen ohjaamista kannustavan ja realistisen palautteen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, arviointitiedottein ja todistuksin tiettyinä ajankohtina.Oppilaalle ja huoltajalle tulee antaa tietoa opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä riittävän usein.

Opintojen aikainen arviointi voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan:

 1. luokuvuoden aikana tapahtuva arviointi, joka on luonteeltaan jatkuvaa ja formatiivista

 2. lukuvuoden päättävään arviointiin, joka on luonteeltaan summatiivista

Arvointikeskustelujen periaatteet Ruskolla

Luokanopettajan tai luokanvalvojan arviointikeskusteluissa oppilaan on mahdollisuus saada palautetta koulutyöstään. Palaute antaa mahdollisuuden tarkastella tavoitteita ja vaikuttaa omaan toimintaan ennen todistusarviointia. Keskustelussa oppilas on keskiössä ja hänen tekemäänsä itsearviointia käytetään keskustelun pohjana. Opettajan on mahdollista käyttää Wilman arviointikeskustelu- tai itsearviointilomaketta arviointikeskustelun pohjana. Lomakkeessa arvioidaan käyttäytymistä ja työskentelyä sekä eri oppiaineiden tavoitteiden toteutumista tarpeen mukaan.

Luokanopettajan arviointikeskustelu alakouluissa:

 • Opettaja käy kaksi arviointikeskustelua lukuvuodessa jokaisen oppilaan kanssa, joista vähintään toinen yhdessä huoltajan kanssa

 • Oppilas tekee itsearvioinnin ennen arviointikeskustelua

Luokanvalvojan arviointikeskustelu yläkoulussa:

 • Luokanvalvoja käy yhden arviointikeskustelun lukuvuodessa jokaisen oppilaan kanssa

 • Huoltaja kutsutaan mukaan vähintään yhteen arviointikeskusteluun yläkoulun aikana

 • Oppilas tekee itsearvioinnin ennen arviointikeskustelua

Tämän lisäksi opettajalla on mahdollisuus käydä sekä virallisia että epävirallisia oppimiskeskusteluja oppiaineen arvioinnista. Ennen virallisia oppimiskeskusteluja oppilas suorittaa itsearvioinnin oppiaineen tarvoitteista ja työskentelystä. Oppiaineiden työskentelyn kriteerit ja tavoitteet on kuvattu tarkemmin oppiainekohtaisessa osiossa. Epäviralliset oppimiskeskustelut tarkoittavat jatkuvaa luokkatilanteessa syntyvää vuorovaikutusta oppilaan ja opettajan välillä.

Luokanopettajan ja luokanvalvojan arviointikeskustelut sekä viralliset oppimiskeskustelut kirjataan luokilla 3-9 yhteisesti sovittuun järjestelmään, johon on pääsy myös oppilailla ja huoltajilla.

Opintojen aikainen arviointi alakouluissa

 1. Arviointikeskustelu syyslukukaudella

 2. Välitodistus syyslukukauden päättyessä

 3. Arviointikeskustelu kevätlukukaudella

 4. Lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä

Opintojen aikainen arviointi yläkoulussa

 1. Välitodistus 1. ja 2. jakson päättyessä. Arviointi toteutetaan samoin kriteerein kuin lukuvuositodistuksessa.

 2. Luokanvalvojan järjestämä arviointikeskustelu vähintään kerran lukuvuodessa

 3. Aineenopettajan järjestämät oppimiskeskustelut tarvittaessa

 4. Lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä

Lukuvuosi- ja välitodistuksen rakenteet

 • Vuosiluokilla 1-3 arviointi on sanallista

 • Vuosiluokilla 4-9 arvioidaan numeroin

Formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet Ruskolla

Opettajien tehtävänä on valita oppiaineeseen ja oppilaan ikäkauteen sopivat formatiivisen arvioinnin tavat, jotka ohjaavat opetus- ja opiskelumenetelmien valintaa ja näin vaikuttavat suoraan oppilaan oppimiseen. Monipuoliset ja vaihtelevat arviointikäytänteet tukevat erilaisia oppijoita ja rikastuttavat opetusta. Tämän vuoksi Ruskolla pyritään mahdollisimman monipuoliseen formatiiviseen arviointiin. Formatiivisen arvioinnin apuna käytetään mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti tieto- ja viestintätekniikkaa, esim. Wilma-sovellusta.

Opintojen aikaisen arvioinnin vastuut Ruskolla

 1. Opetuksen järjestäjän vastuulla on tarjota mahdollisuudet monipuolisen formatiivisen arvioinnin järjestämiseksi, esimerkiksi tukemalla tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa

 2. Rehtorien vastuulla on huolehtia opetussuunnitelman periaatteiden toteutumisesta arkisessa opetustyössä, opetuksen aikaisen arvioinnin toteutuksesta ja seuraamisesta omassa koulussa sekä ylläpitää jatkuvaa keskustelua arvioinnista

 3. Opettajan vastuulla on käyttää monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä ja olla aktiivisesti jakamassa hyviä arviointikäytänteitä sekä jakaa tietoa kotiin oppilaan opintojen aikaisesta arvioinnista väli- ja lukuvuositodistusten lisäksi

 4. Oppilaan vastuulla on olla aktiivinen toimija

 5. Huoltajan vastuulla on aktiivisesti seurata oppilaan opintojen etenemistä

Käyttäytymisen arviointi

Ruskolla oppilaan käyttäytymisen arvioinnin tavoitteet ovat:

1. Käyttäytyy kohteliaasti ja ystävällisesti

2. Edistää työrauhaa

3. Huolehtii kouluympäristöstä

4. On rehellinen ja luotettava

5. Noudattaa koulun järjestyssääntöjä

Ruskon käyttäytymisen arvioinnin kriteerit on kuvattu taulukossa käyttäytymisen arvioinnin kriteerit.

Valinnaisten aineiden arviointi

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan osana yhteisenä opetettavia taide- ja taitoaineiden oppimääriä. Oppilaan valintojen mukaan tämä tarkoittaa yhtä 2 vvt:n valinnaisten tuntien ainetta ja yhtä 1 vvt:n valinnaisten tuntien ainetta.

Valinnaiset aineet arvioidaan niiden keston mukaan joko numeroarvosanalla tai hyväksytty-merkinnällä. 2 vvt:n valinnaisesta aineesta annetaan numeroarvosana ja 1 vvt:n valinnaisesta aineesta hyväksytty-merkintä.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien ja valinnaisten aineiden päättöarvosana annetaan siinä vaiheessa, jossa oppilaan opiskelu kyseisessä aineessa päättyy. Ajankohta sijoittuu yksilöllisesti valintojen mukaan 8.-9. luokalle. Mikäli oppilaan valitsema 1 vvt:n sanallisesti arvioitava valinnainen aine liittyy johonkin yhteiseen oppiaineeseen, voi tässä valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa.

Opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee opettajan antaa nelosvaroitus huhtikuun loppuun mennessä. Nelosvaroituksen jälkeen oppilas huoltajineen kutsutaan palaveriin, jossa suunnitellaan, miten oppilas saa hylkäämisvaarassa olevan oppiaineen suorituksen hyväksytysti suoritetuksi. Oppilaalle ja huoltajalle kerrotaan millä osa-alueilla osaamista tulisi parantaa ja millä keinoin tämä on mahdollista. Oppilaan tarvitsema tuki ja näyttömahdollisuudet suunnitellaan ottaen huomioon oppilaan tarpeet ja edellytykset. Mahdollisuus erillisen näytön antamiseen on viikon 22 maanantaina ja viikon 24 keskiviikkona.

Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä vuosiluokalta raukeaisivat. Edetäkseen opinnoissa eteenpäin seuraavalle vuosiluokalle on oppilaan saavutettava Opetushallituksen kyseisessä oppiaineessa arvosanalle 5 määrittämät kansalliset kriteerit. Arvosanan 5 kriteereinä oppilas ottaa vastaan opetusta, tarjottua tukea ja ohjausta sekä tekee hyväksytysti riittävän määrän kokeita tai muita suorituksia monipuolisin näyttömahdollisuuksin. Lukuvuoden päättyessä oppilas saa todistuksen hyväksytysti suorittamistaan opintokokonaisuuksista ja todistusliitteen, johon on kirjattu siihenastiset suoritukset. Seuraavana lukuvuonna opintoja jatketaan siitä, mihin ne edellisenä lukuvuonna jäivät. Jos opetuksen järjestäjä oppilaalla vaihtuu, toimitetaan tiedonsiirtona todistusliite oppilaan uuteen oppilaitokseen.

Erityisen tutkinnon suorittaminen

Erityisen tutkinnon suorittamisesta tulee sopia opetusta antavan yksikön rehtorin kanssa. Erityisen tutkinnon suorittaminen on mahdollista koulun toimintavuoden aikana ja kesäkuun kuulustelupäivänä viikon 24 keskiviikkona.

Arvioinnin vuosikello

Vuosittain jokaisen koulun opetushenkilöstö keskustelee arvioinnista vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa opettajankokouksissa ja YT-ajalla.

 • Arvioinnin käytänteet (arviointikultturi) syyskuun alussa

  • tavoitteiden ja työskentelyn arvioinnin käytännöt

  • arvioinnin käytänteiden hyödyt opettajalle ja oppilaalle

  • oppimiskeskustelujen käytännöt

  • käyttäytymisen arviointi

  • arviointi nivelkohdissa

  • 6. luokan arvioinnin kriteerit (alakoulu)

  • päättöarvioinnin kriteerit (yläkoulu)

 • Arvioinnin toteutuminen, haasteet ja kehittäminen kevätlukukaudella helmi- maaliskuun vaihteessa

  • tarvittavien muutosten tekeminen lukuvuosiarviointiin

ePerusteet