Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Kuvassa oppilaat istuvat metsässä kivillä ja keskustelevat innokkaasti. Opettaja seuraa vierestä.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävä
Rauman kaupungin perusopetuksessa arvioinnin tulee olla ohjaavaa, kannustavaa ja käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä erilaiset oppijat huomioon ottaen. Arvioinnin perustana ovat selkeät tavoitteet, jotka tulee olla oppilaan, opettajan ja huoltajan tiedossa. Arvioinnin avulla pyritään innostamaan oppilaita oppimaan ja opiskelemaan vastuuta ottaen.

Arvioinnin tehtävänä on oppilaan oman toiminnan ohjaaminen sekä realistisen minäkäsityksen syntyminen itsestä oppijana. Arvioinnin avulla oppilas, opettaja ja huoltaja saavat tietoa oppimisprosessista ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Arvioinnin tehtävänä on myös ottaa huomioon erilaiset ja eri tavoin oppivat oppijat. Arvioinnin avulla voidaan kartoittaa oppimisvaikeuksia, selvittää mahdollinen tuen tarve ja tehdä tuen vaatimat muutokset oppimisprosessiin. Toisaalta arviointi voi osoittaa tarpeen myös opittavan aineksen syventämiseen ja laajentamiseen.

Arvioinnista tiedottaminen
Rauman kaupungin perusopetuksessa arviointikäytänteistä tiedotetaan mm. oppitunneilla, Wilman välityksellä, koulun Peda.net-sivuilla, vanhempainilloissa, koulun lukuvuositiedotteessa sekä keskusteluissa huoltajan sekä oppilaan kanssa.

Formatiivinen arviointi

Rauman kaupungin perusopetuksessa formatiivisen arvioinnin lähtökohtana on, että oppilaalla ja huoltajilla on tiedossa oppimisen tavoitteet. Tavoitteita voidaan selventää oppimisprosessin aikana ja oppilaalla voi olla myös omia tavoitteita. Opintojen aikaista arviointia voidaan toteuttaa mm.
-observoimalla
-testien ja kokeiden avulla
-suullisesti
-tieto- ja viestintäteknologian (esim. Classroom, Peda.net, ViLLE) avulla
-arviointikeskusteluissa

Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Vuosiluokkien yksi ja kaksi oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä arviointikeskustelussa, joka käydään marraskuun ja helmikuun välisenä aikana. Tieto käydystä keskustelusta merkitään Wilmaan. Arviointikeskusteluita voidaan käydä myös muiden vuosiluokkien oppilaiden kanssa ja heidän huoltajiensa kanssa. Formatiivisen arvioinnin tarkoitus on myös ennakoida oppilaan tuen tarvetta. Ennakoiva tukiopetus sekä erilaisten tukimuotojen käyttäminen ovat keinoja oppimisen auttamiseksi.

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen tulee perustua opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnissa on käytettävä useampia erilaisia arviointimenetelmiä. Rauman kaupungin perusopetuksessa palautteen tulee olla luonteeltaan ohjaavaa, jotta oppilas edistyy oppimisessa, työskentelyssä ja käyttäytymisessä. Palaute on mm.
- suullista tai kirjallista
- kannustavaa
- myönteisellä tavalla ohjaavaa
- itsearviointia ja vertaisarviointia
- luonteva osa ohjaavaa opetusta

Palautteenannon välineitä voivat olla mm. Wilma, portfolio, vanhempainvartti ja keskustelut oppilaan kanssa.

Itsearviointi

Itsearviointitaitoja harjoitellaan ensimmäisestä luokasta lähtien lapsen ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen.
Sekä oppimisprosessi että tavoitteiden saavuttaminen voivat olla itsearvioinnin kohteena.
Itsearviointi on jatkuvaa ja sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin esim. peukkukyselyt, keskustelut, hymynaamat, kyselylomakkeet.

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi tapahtuu opettajan ohjauksessa ja sitä voi käyttää esimerkiksi ryhmätöiden, työnäytteiden, esitelmien ja muiden tuntitöiden yhteydessä. Annettu palaute voi olla joko suullista tai kirjallista.

Vertaisarvioinnin eri muotoja voivat olla esimerkiksi:
- oppilaiden yhteistoiminta
- parityöskentely
- opetuskeskustelu
- ryhmätyöskentely
- "parastaminen" (oppilas opastaa työn parantamisessa)
- näyttelyt

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Rauman kaupungin perusopetuksessa käyttäytymisen arviointiperusteet arvosanalle hyvä (8):

Hyvän (8) arvosanan saa oppilas, joka

* ottaa yleensä muut huomioon

* tulee toimeen muiden oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa

* on rehellinen ja luotettava

* huolehtii omalta osaltaan työrauhasta

* huolehtii tehtävistä, välineistä ja ympäristöstä

* on kielenkäytöltään asiallinen

* noudattaa sääntöjä

* ei osallistu kiusaamiseen.


Lisää arviontiperusteista tukimateriaaleissa https://peda.net/rauma/po2/ot2/rpkak

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Vuosiluokalle siirtäminen
Lukuvuositodistukseen kirjataan seuraavalle vuosiluokalle siirtyminen.

Vuosiluokalle jättäminen
Ennen luokalle jättämistä oppilaalle varataan mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Tähän annetaan yksi tai useampi mahdollisuus lukuvuoden aikana tai sen päätyttyä. Osaaminen voidaan näyttää monella eri tavalla.

Oppilas voidaan jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä pidetään muuten tarkoituksenmukaisena tukitoimena. Huoltajaa tulee kuulla asiasta ennen päätöksen tekemistä.

Opintojen eteneminen vuosiluokkiin sitomattomasti sekä opetus erityisissä tilanteissa
Esitetty luvussa 5.4 Opetuksen järjestämistapoja

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Rauman kaupungin perusopetuksessa koulujen opetussuunnitelmassa kuvataan, miten koulussa opetettavien valinnaisaineiden arviointi toteutetaan.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vuosiluokilla 1-2 annetaan sanallinen lukuvuositodistus ja vuosiluokalla 3 annetaan sanalliset väli- ja lukuvuositodistukset. Vuosiluokille 4-9 annetaan väli- ja lukuvuositodistukset, joissa arviot ilmaistaan numeroin ja niitä voidaan täydentää sanallisin arvioin.  Todistuspohjat

Lukuvuositodistus

Rauman kaupungin perusopetuksessa lukuvuoden päättyessä oppilaalle annetaan lukuvuositodistus. Vuosiluokilla 1-2 annetaan sanallinen lukuvuositodistus ja vuosiluokalla 3 annetaan sanallinen lukuvuositodistus. Vuosiluokille 4-9 annetaan lukuvuositodistus, jossa arviot ilmaistaan numeroin ja niitä voidaan täydentää sanallisin arvioin. Todistuspohjat


Lukuvuositodistuksessa vuosiluokilla 1-2 käytetään sanallista arviointia siten, että äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan sisältöalueita arvioidaan neliportaisen asteikon mukaan: Osaat kiitettävästi, Tavoitteiden mukaisesti, Tarvitset harjoitusta sekä Tavoitteet vielä saavuttamatta. Muut oppiaineet arvioidaan kaksiportaisella asteikolla Tavoitteiden mukaisesti tai Tavoitteet vielä saavuttamatta. Lisäksi lukuvuositodistukseen voidaan liittää sanallista arviointia eri oppiaineissa. Käyttäytymisen arviointi annetaan liitteenä.

Kolmannen vuosiluokan lukuvuositodistuksessa käytetään neliportaista arviointiasteikkoa kaikissa oppiaineissa. Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan sisältöalueita arvioidaan yksityiskohtaisemmin. Myös kolmannen luokan oppilaalle voidaan lisäksi antaa sanallista palautetta eri oppiaineissa. Käyttäytymisen arviointi annetaan liitteenä. Vuosiluokille 4-9 arviointi annetaan numeroilla. Myös näillä vuosiluokilla voidaan arviointia täydentää sanallisesti erillisessä liitteessä.

Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan Rauman kaupungin opetussuunnitelman kriteerien mukaan tai koulun erikseen määrittelemien käyttäytymisen arviointikriteerien mukaan.

Valmolta yleisopetukseen siirtyneen oppilaan väli- ja lukuvuosiarviointi (päivitetty 29.4.2021)

Kun valmistavasta opetuksesta siirtynyt oppilas on ensimmäistä lukuvuottaan yleisopetuksessa, hänet arvioidaan seuraavien ohjeiden mukaan.

Alakoulu

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä

1.–3. luokkien oppilaat arvioidaan todistuksen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -lauseiden mukaan (ST).
4.–6. luokkien oppilaat arvioidaan ensimmäiseen todistukseen sanallisesti erilliselle liitteelle. Toiseen, yleensä lukuvuositodistukseen, numeerisesti. Lisäksi suositellaan antamaan sanallista arviointia oppilaan kielitaidon kehittymisestä ja suomenopiskelun edistymisestä. Mikäli oppilas voidaan arvioida jo ensimmäiseen todistukseen numeerisesti, niin tehdään; lisäksi annetaan sanallista palautetta erilliselle liitteelle.

Muut oppiaineet

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppiaineen tavoitteiden oppimiseen, ei suomen kielen kehittymiseen, vaikka kielen kehittymistä tuetaan ja harjoitellaan kaikissa oppiaineissa.

1.–3. luokkien oppilaat arvioidaan todistuksen sanallisten lauseiden mukaan. Lisäksi voidaan antaa sanallista palautetta erilliselle liitteelle.
4.–6. luokkien oppilaat arvioidaan ensimmäiseen todistukseen sanallisesti erilliselle liitteelle. Toiseen, yleensä lukuvuositodistukseen, numeerisesti. Lisäksi suositellaan antamaan sanallista arviointia oppilaan taitojen kehittymisestä. Mikäli oppilas voidaan arvioida jo ensimmäiseen todistukseen numeerisesti, niin tehdään; lisäksi suositellaan antamaan sanallista palautetta erilliselle liitteelle.

Yläkoulu

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä

7. luokkien oppilaat arvioidaan ensimmäiseen todistukseen sanallisesti erilliselle liitteelle. Toiseen, yleensä lukuvuositodistukseen, numeerisesti. Lisäksi suositellaan antamaan sanallista arviointia oppilaan kielitaidon kehittymisestä ja suomenopiskelun edistymisestä. Mikäli oppilas voidaan arvioida jo ensimmäiseen todistukseen numeerisesti, niin tehdään; lisäksi annetaan sanallista palautetta erilliselle liitteelle.
8.–9. luokkien oppilaat arvioidaan numeerisesti. Lisäksi annetaan sanallista arviointia oppilaan kielitaidon kehittymisestä ja suomenopiskelun edistymisestä.

Muut oppiaineet

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppiaineen tavoitteiden oppimiseen, ei suomen kielen kehittymiseen, vaikka kielen kehittymistä tuetaan ja harjoitellaan kaikissa oppiaineissa kielitietoisesti.

7. luokkien oppilaat arvioidaan ensimmäiseen todistukseen sanallisesti erilliselle liitteelle. Toiseen, yleensä lukuvuositodistukseen, numeerisesti. Lisäksi suositellaan antamaan sanallista arviointia oppilaan taitojen kehittymisestä. Mikäli oppilas voidaan arvioida jo ensimmäiseen todistukseen numeerisesti, niin tehdään; lisäksi suositellaan antamaan sanallista palautetta erilliselle liitteelle.
8.–9. luokkien oppilaat arvioidaan numeerisesti. Lisäksi suositellaan antamaan sanallista arviointia oppilaan taitojen kehittymisestä.

Lisää ohjeita Valmolta siirtyneiden lukuvuosiarviointiin

Jos oppilas ei ole pystynyt osallistumaan opetukseen tai mitenkään osoittamaan osaamistaan vaihtoehtoisista arviointitavoista huolimatta, voidaan oppiaine jättää arvioimatta. Tällöin lukuvuositodistuksesta jätetään kyseinen kohta tyhjäksi (ei hylättyä/nelosta) ja lisätietoihin kirjoitetaan esimerkiksi: “Ei ole opiskellut/saanut opetusta [kyseisessä oppiaineessa] puutteellisen suomen kielen taidon takia.”

Jos tarvitset apua valmistavalta siirtyneen oppilaan minkä tahansa oppiaineen arvioinnissa, konsultoi S2-koordinaattoria.

Välitodistus

Välitodistusta ei anneta ensimmäisen eikä toisen vuosiluokan oppilaille. Vuosiluokalla 3 annetaan sanalliset välitodistukset. Vuosiluokille 4-9 annetaan välitodistukset, joissa arviot ilmaistaan numeroin ja niitä voidaan täydentää sanallisin arvioin. Todistuspohjat


Välitodistus
 annetaan perusopetuksen syyslukukauden päätöspäivänä vuosiluokkien 3-9 oppilaille.

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaan koulunkäyntiä sekä edistymistä arvioidaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa arviointikeskustelussa, jotka käydään marras- ja helmikuun välisenä aikana. Jos huoltaja ei kutsusta huolimatta osallistu arviointikeskusteluun, se käydään oppilaan kanssa. 

Kolmannen vuosiluokan väliarvioinnissa sekä lukuvuositodistuksessa käytetään em. neliportaista arviointiasteikkoa kaikissa oppiaineissa. Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan sisältöalueita arvioidaan yksityiskohtaisemmin. Lisäksi todistuksiin voidaan liittää sanallista arviointia eri oppiaineissa. Käyttäytymisen arviointi annetaan liitteenä.

Vuosiluokille 4-9 arviointi annetaan numeroilla.

Yhdeksännen luokan välitodistukseen käyttäytymisen arvosanaa ei merkitä. Arvosana annetaan erillisenä luokanvalvojan allekirjoittamana liitteenä.

Valmolta yleisopetukseen siirtyneen oppilaan väli- ja lukuvuosiarviointi (päivitetty 29.4.2021)

Kun valmistavasta opetuksesta siirtynyt oppilas on ensimmäistä lukuvuottaan yleisopetuksessa, hänet arvioidaan seuraavien ohjeiden mukaan.

Alakoulu

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä

1.–3. luokkien oppilaat arvioidaan todistuksen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -lauseiden mukaan (ST).
4.–6. luokkien oppilaat arvioidaan ensimmäiseen todistukseen sanallisesti erilliselle liitteelle. Toiseen, yleensä lukuvuositodistukseen, numeerisesti. Lisäksi suositellaan antamaan sanallista arviointia oppilaan kielitaidon kehittymisestä ja suomenopiskelun edistymisestä. Mikäli oppilas voidaan arvioida jo ensimmäiseen todistukseen numeerisesti, niin tehdään; lisäksi annetaan sanallista palautetta erilliselle liitteelle.

Muut oppiaineet

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppiaineen tavoitteiden oppimiseen, ei suomen kielen kehittymiseen, vaikka kielen kehittymistä tuetaan ja harjoitellaan kaikissa oppiaineissa.

1.–3. luokkien oppilaat arvioidaan todistuksen sanallisten lauseiden mukaan. Lisäksi voidaan antaa sanallista palautetta erilliselle liitteelle.
4.–6. luokkien oppilaat arvioidaan ensimmäiseen todistukseen sanallisesti erilliselle liitteelle. Toiseen, yleensä lukuvuositodistukseen, numeerisesti. Lisäksi suositellaan antamaan sanallista arviointia oppilaan taitojen kehittymisestä. Mikäli oppilas voidaan arvioida jo ensimmäiseen todistukseen numeerisesti, niin tehdään; lisäksi suositellaan antamaan sanallista palautetta erilliselle liitteelle.

Yläkoulu

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä

7. luokkien oppilaat arvioidaan ensimmäiseen todistukseen sanallisesti erilliselle liitteelle. Toiseen, yleensä lukuvuositodistukseen, numeerisesti. Lisäksi suositellaan antamaan sanallista arviointia oppilaan kielitaidon kehittymisestä ja suomenopiskelun edistymisestä. Mikäli oppilas voidaan arvioida jo ensimmäiseen todistukseen numeerisesti, niin tehdään; lisäksi annetaan sanallista palautetta erilliselle liitteelle.
8.–9. luokkien oppilaat arvioidaan numeerisesti. Lisäksi annetaan sanallista arviointia oppilaan kielitaidon kehittymisestä ja suomenopiskelun edistymisestä.

Muut oppiaineet

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppiaineen tavoitteiden oppimiseen, ei suomen kielen kehittymiseen, vaikka kielen kehittymistä tuetaan ja harjoitellaan kaikissa oppiaineissa kielitietoisesti.

7. luokkien oppilaat arvioidaan ensimmäiseen todistukseen sanallisesti erilliselle liitteelle. Toiseen, yleensä lukuvuositodistukseen, numeerisesti. Lisäksi suositellaan antamaan sanallista arviointia oppilaan taitojen kehittymisestä. Mikäli oppilas voidaan arvioida jo ensimmäiseen todistukseen numeerisesti, niin tehdään; lisäksi suositellaan antamaan sanallista palautetta erilliselle liitteelle.
8.–9. luokkien oppilaat arvioidaan numeerisesti. Lisäksi suositellaan antamaan sanallista arviointia oppilaan taitojen kehittymisestä.

Lisää ohjeita Valmolta siirtyneiden lukuvuosiarviointiin

Jos oppilas ei ole pystynyt osallistumaan opetukseen tai mitenkään osoittamaan osaamistaan vaihtoehtoisista arviointitavoista huolimatta, voidaan oppiaine jättää arvioimatta. Tällöin lukuvuositodistuksesta jätetään kyseinen kohta tyhjäksi (ei hylättyä/nelosta) ja lisätietoihin kirjoitetaan esimerkiksi: “Ei ole opiskellut/saanut opetusta [kyseisessä oppiaineessa] puutteellisen suomen kielen taidon takia.”

Jos tarvitset apua valmistavalta siirtyneen oppilaan minkä tahansa oppiaineen arvioinnissa, konsultoi S2-koordinaattoria.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Käyttäymisen arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen. Käyttäytymistä ei myöskään arvioida yhdeksännen luokan kevätlukukaudella.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Erityisen tutkinnon suorittamisen yksityiskohdat ja ajankohdat sovitaan tapauskohtaisesti.

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet