Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

5.5.2020 § 37: Perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset koskien oppimisen arviointia sekä korjaus perusopetuksen tuntijakoon

22.6.2022 § 78: Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu Ranuan perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Summatiivisen arvioinnin dokumentit tulee säilyttää yksi vuosi arvioinnista (koekysymykset ja -vastaukset sekä esseet ja muut vastaavat kirjoitukset).

Arvioinnin yleiset periaatteet

Ranuan perusopetuksen arviointikulttuurin paikalliset huomautukset

 • Yhdenvertaisuus: luokanopettajat/aineenopettajat sopivat yhdessä arvioinnin tarkennukset vuosiluokittain, esimerkiksi käytettävät arviointiasteikot.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Painopistealueittainen opiskelu

Painopistealueittain opiskelu

Opiskelun erityisiä painoalueita voidaan käyttää vain tehostetun tai erityisen tuen aikana ja painoalueiden määrittely on oppilasta opettavan opettajan tehtävä. Painoalueet määritellään oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa niissä oppiaineissa, joiden oppimäärää ei ole yksilöllistetty.

Opiskelun erityiset painoalueet muodostetaan opetussuunnitelmassa määritellyistä, oman vuosiluokan keskeisimmistä sisällöistä eli niin sanotuista ydinsisällöistä. Tällöin oppilas pyrkii edelleen oman vuosiluokkansa tavoitteisiin; painoalueet eivät siis voi olla esimerkiksi alempien vuosiluokkien tavoitteita tai sisältöjä.

Oppilaan ja huoltajan tulee tietää, miten painoalueisiin keskittynyt osaamisen näyttö näkyy oppilaan arvioinnissa todistukseen merkityn arvosanan muodostumisessa. On siis kirjattava, miten suurta osaa oppiaineen sisällöistä oppimissuunnitelmaan kirjatut painoalueet edustavat ja miten niiden hallinta suhteutuu hyvän osaamisen kuvauksiin tai päättöarvioinnin kriteereihin.

Tehostetun tuen oppilaan oppimista ja osaamista arvioidaan aina suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa eri oppiaineille määriteltyihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain täsmennettyihin tavoitteisiin. Erityisen tuen oppilaan osalta arviointi toteutetaan suhteessa hänelle HOJKS:sa määriteltyihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Erityiset opetusjärjestelyt

Erityiset opetusjärjestelyt (PoL 18§)

Oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin perusopetuslaissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos:

1) oppilaalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot;

2) perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta; tai

3) se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä. Jos sairaus tilapäisesti estää tai vaikeuttaa oppilaan osallistumista opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, voidaan lääkärinlausunnon perusteella vähentää oppituntien määrää (PoL 18§, 3. mom.). Kyseessä on aina väliaikainen ratkaisu, ensisijaisena menettelynä on aina erilaisin järjestelyin turvata oppilaan mahdollisuus osallistua opetukseen. Erityisen tuen oppilailla tästä päätetään erityisen tuen päätöksen yhteydessä.

Erityisiä opetusjärjestelyjä voivat esimerkiksi olla:

 • viikoittaisen tuntimäärän alentaminen

 • vapautus jonkin oppiaineen opiskelusta

 • opetuksen ja oppimisympäristön järjestäminen ja räätälöiminen terveydentilaan ja olosuhteisiin sopivaksi

 • oppilaan opiskelu ja myös arviointi voidaan järjestää joustavasti

Jos oppilaan huoltaja ei ole tehnyt esitystä tästä erityisestä opiskelun järjestämisestä on huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Erityisistä opetusjärjestelyistä tehdään hallintopäätös ja sen tekee kyseisen koulun rehtori/koulunjohtaja. Päätös tehdään määräajaksi ja enintään lukukaudeksi kerrallaan.

Oppilaan ja huoltajan tulee tietää, miten erityiset opetusjärjestelyt vaikuttavat arviointiin.

Työskentelyn arviointi

Työskentelyn arvioinnin mittareita

Arviointia suoritetaan havainnoimalla muun muassa seuraavia ominaisuuksia:

 • asenne työskentelyyn

 • yhteistyötaidot

 • yritteliäisyys, vastuullisuus

 • määrätietoisuus, suunnitelmallisuus

 • huolellisuus

 • aloitteellisuus, aktiivisuus

 • itsenäisyys, luovuus

 • kyky realistiseen itsearviointiin, kokemuksista oppiminen

Käyttäytymisen arviointi

Ranuan perusopetuksen käyttäytymisen kriteerit:

Hyvinvointilautakunta 24.5.2023 § 212

Vuosiluokat 1-2

Vuosiluokkien 1-2 käyttäytyminen arvioidaan todistuksen mukana jaettavalla erillisellä liitteellä. Arvioitavia osa-alueita ovat seuraavat kohdat:

 • Noudattaa sovittuja sääntöjä ja hyviä tapoja

 • Ottaa toiset huomioon erilaisissa tilanteissa

 • Antaa toisille työrauhan

 • Tekee annetut tehtävät

 • Keskittyy annettuihin tehtäviin

 • Toimii itsenäisesti ja oma-aloitteisesti

 • Huolehtii koulutarvikkeistaan ja tavaroistaan

Arviointiasteikko osa-alueiden arvioinnissa on seuraava:

 • Aina, yleensä, toisinaan, taito aluillaan

Vuosiluokat 3-9

Erinomainen

10

Oppilas on kohtelias ja ottaa huomioon muut ihmiset ja pitää aktiivisesti huolta ympäristöstään. Hän on rehellinen, oma-aloitteinen ja luotettava. Hän on sisäistänyt yhteisön säännöt ja osaa toimia rakentavasti koko kouluyhteisön parhaaksi.

Kiitettävä

9

Oppilas on kohtelias ja rehellinen. Hän ottaa huomioon toiset eikä häiritse tunneilla. Oppilaan asenne kouluyhteisön jäseniin ja koulutyöhön on myönteinen. Oppilas huolehtii ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä. Hän noudattaa sääntöjä lähes aina.

Hyvä

8

Oppilas käyttäytyy yleensä rehellisesti ja asiallisesti. Oppilaan asenne kouluyhteisön jäseniin ja koulutyöhön on yleensä myönteinen. Hän huolehtii omalta osaltaan ympäristöstään. Hän tuntee säännöt, mutta niiden noudattamisessa on joskus huomautettavaa.

Tyydyttävä

7

Oppilaan käyttäytymisessä ilmenee puutteita. Oppilaalla voi olla parannettavaa työnarvostuksessa. Hän ei aina ota huomioon kouluyhteisön jäseniä eikä ympäristöään. Hän tuntee säännöt, mutta niiden noudattamisessa on huomautettavaa.

Kohtalainen

6

Oppilaalla on vakavia puutteita monilla käyttäytymisen alueilla ja hänellä on useita koulun antamia rangaistuksia. Hän suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin, koulunkäyntiin ja ympäristöönsä. Hän voi olla aggressiivinen ja kiusata toisia.

Välttävä

5

Oppilaalla on jatkuvasti käytöshäiriöitä. Hänen käyttäytymisensä on röyhkeää. Oppilaan käyttäytyminen voi olla väkivaltaista, toisia oppilaita, opettajia ja muuta henkilökuntaa tai toisten ja koulun omaisuutta vahingoittavaa. Hänen asenteensa koulunkäyntiin on kielteinen. Oppilas on piittaamaton koulun järjestyssäännöistä ja turvallisuusohjeista. Oppilas lietsoo asenteellaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä.

Hylätty

4

Oppilaan käyttäytyminen on normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta. Hänen käytöstään ja asennettaan ei saada muuttumaan koulun käytettävissä olevin keinoin.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Mikäli opettajalle herää huoli oppilaan koulusuoriutumisesta, tulee hänen olla yhteydessä oppilaan kotiin hyvissä ajoin. Vuosiluokilla 7-9 oppilaan heikosta koulumenestyksestä tulee informoida myös luokanvalvojaa ja opintojenohjaajaa.

Oppilaalle järjestetään mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot oppiaineessa, jossa on tullut tai on tulossa hylätty arvosana lukuvuositodistukseen. Mahdollisuus voidaan järjestää lukuvuoden aikana ja/tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Tätä uusintaa koskevista käytännön järjestelyistä sovitaan kyseisen opettajan kanssa. Mikäli oppilas päätyy tekemään uusintansa koulutyön päätyttyä, ajankohta on viikon 24 aikana ja siitä sovitaan rehtorin/koulun johtajan kanssa.

Huoltaja voi pyytää arvioinnin uusimista koskien opinnoissa etenemistä ja vuosiluokalle jättämistä. Pyyntö arvioinnin uusimisesta osoitetaan koululle ja huoltajan on tehtävä se kahden kuukauden kuluessa siitä, kun oppilas on saanut tiedon arvioinnista. Koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä päättävät uudesta arvioinnista.

Jos huoltaja tai muu laillinen edustaja taikka 15 vuotta täyttänyt oppilas itse on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, hän saa vaatia arvioinnin oikaisua aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin hallintolaissa säädetään.

Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen AVI voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen, hylätä oikaisuvaatimuksen tai palauttaa asian rehtorille uudelleen käsiteltäväksi.

AVIn asiaa koskevaan päätökseen ei saa vaatia muutosta valittamalla.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Ranuan peruskoulun oppilas voi opiskella oman opinto-ohjelman mukaisesti, mikäli asiasta on tehty hallinnollinen päätös monialaisen asiantuntijaryhmän esityksestä. Lisäksi kyseinen järjestely voi tulla kyseeseen perusopetuslain 18 §:n kautta yksittäisen oppilaan erityisissä opetusjärjestelyissä.

Vuosiluokkaan sitomattomasti etenevän oppilaan opintojen etenemistä ja opintokokonaisuuksien suorittamista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Oppilas, joka etenee vuosiluokkiin sitomattomasti, siirtyy seuraavalle vuosiluokalle ja saa lukuvuositodistuksen, kun hän on suorittanut opetussuunnitelman mukaiset opintokokonaisuudet. Lukuvuoden päätteeksi oppilas saa lukuvuositodistuksen, jossa suoritetut opintokokonaisuudet on arvioitu. Lukuvuositodistusta voidaan tarvittaessa täydentää liitteellä, jossa kuvataan oppiaineen osasuorituksia.

 • Vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oppilas voi edetä opinnoissa oman opinto-ohjelman mukaan. 

 •  Oman opinto-ohjelman mukaan opiskelu antaa mahdollisuuden sisällölliseen ja ajalliseen eriyttämiseen (oppilas voi edetä hitaammin tai nopeammin kuin muut). 

 • Oman opinto-ohjelman mukaan opiskelevan suoritukset eivät raukea mahdollisten puuttuvien tai hylättyjen suoritusten vuoksi, vaan oppilas siirtyy lukuvuoden päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää luokalleen vain yleisen huonon koulumenestyksen vuoksi. 

 • Oppilas jatkaa opiskelua seuraavana lukuvuonna siitä, mihin hän on edellisen lukuvuoden lopussa jäänyt. 

 • Oppilaan oppimisen tavoitteet, oppimäärät ja -sisällöt kirjataan oppimissuunnitelmaan/HOJKSaan.

VSOP-oppilaan lukuvuositodistus

 • Oman opinto-ohjelman (oppimissuunnitelma, HOJKS) mukaan, vuosiluokkiin sitomattomasti opiskeleva oppilas, saa lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista lukuvuoden päätteeksi. 

 • VSOP –oppilaiden opintokokonaisuudet tulisi rakentaa sen verran ”pieniksi paloiksi”, että oppilas saa suoritettua jonkin ”palan” kustakin oppiaineesta ja näin ollen saisi niistä merkinnän lukuvuositodistukseen. 

 • VSOP -oppilas saa arvion oppiaineittain suhteessa hänen omien opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. 

 • Jos jotain oppiainetta ei ole päästy opiskelemaan ollenkaan, jättää opettaja tuon oppiaineen arvioimatta, ja todistuksen kohta jää näin ollen tyhjäksi. 

 • Todistuksen lisätietoihin kirjataan aina koulusihteerin toimesta: ” Oppilas opiskelee vuosiluokkiin sitomattomasti. Oppilaan opinnoissa eteneminen on kuvattu tarkemmin oppimissuunnitelmassa/HOJKSissa.”


Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Ranuan kunnan perusopetuksessa annetaan sekä väli- että lukuvuosiarviointi vuosiluokilla 1-2 sanallisesti ja numeerisena vuosiluokilla 3-9. Väli- ja lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan saavuttamat tavoitteet hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa aineissa sekä käyttäytymisessä. Poikkeuksena päättötodistus, jonka antamisen periaatteet on kuvattu luvussa 6.11.5. Opettaja voi halutessaan täydentää arviointia erillisessä liitteessä haluamallaan tavalla.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Ranuan kunnan perusopetuksessa yksilöllistetty oppimäärä arvioidaan päättöarvioinnissa numeroarvosanalla. Jos oppilas opiskelee toiminta-alueittain, annetaan päättöarvioinnissa sanallinen arvio.


Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Oppilas voidaan PoL 18 §:n perusteella vapauttaa joko kokonaan tai joiltakin osa-alueilta oppiaineen opiskelusta. Jos oppilas on vapautettu kokonaan oppiaineen opiskelusta, ei hänelle anneta todistusarviointia ko. oppiaineessa. Tämä merkitsee sitä, että oppiainetta ei mainita todistuksessa vaan tämän oppiaineen kohta jätetään tyhjäksi. Jos oppilas on vapautettu oppiaineen jostakin/joistakin osa-alueista, vapautettuja osa-alueita ei oteta huomioon oppiainetta arvioitaessa.

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Ranuan kunnan perusopetuksessa yksilöllistetyt oppimäärät arvioidaan 1-2 luokilla sanallisesti ja 3-9 luokilla numeerisesti. Numeroarvosanaa voidaan täydentää kuvailevalla sanallisella arviolla, joka annetaan todistuksen liitteellä.

Jos oppilaan äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli, arviointi suoritetaan vuosiluokilla 1-2 sanallisesti ja vuosiluokilla 3-9 numeerisesti. Jos arviointi numeerisesti on hankalaa, voi opettaja ehdottaa pedagogiselle oppilashuollolle arvioinnin antamista sanallisesti lukuun ottamatta päättöarviointia joka suoritetaan numeerisesti.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

A2- tai B2 kielen valinnaisaineen opettaja tiedottaa oppilaita ja huoltajia asiasta yhdeksännen luokan keväällä. Tästä valinnaisen kielen arvioinnista mainitaan myös jo seitsemännellä luokalla kotiin jaettavassa valinnaisaineoppaassa.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Erityisen tutkinnon suorittamisesta sovitaan asiaomaisen koulun rehtorin/koulun johtajan kanssa.

Paikallisesti päätettävät asiat

Ranuan perusopetuksessa luokanopettajan/aineenopettajan velvollisuus on huolehtia, että oppilailla ja heidän huoltajillaan on tieto koulutyön tavoitteista ja koulun eri arviointikäytänteistä. Arviointikriteerit tehdään oppilaille ja huoltajille näkyviksi jo lukuvuoden alussa. Oppilaalle ja huoltajalle tulee antaa myös riittävän usein tietoa oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä. Ranuan perusopetuksessa on käytössä Wilma –järjestelmä, johon opettajat kirjaavat opintojen aikaista arviointipalautetta, koearvosanat, todistusarvosanat sekä palautetta tuntityöskentelystä ja käyttäytymisestä.

Opettajan antaman arvioinnin tulee olla monipuolista, kannustavaa ja oppimista ohjaavaa. Työtapojen valinta tukee monipuolisen arvioinnin toteutumista. Arviointiin kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia.


ePerusteet