Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Wilmassa vuosittain julkaistavassa opinto-oppaassa on kerrottu arvioinnin yleisistä periaatteista. Kukin opettaja tiedottaa huoltajia oman oppiaineensa arvioinnin perusteista vanhempainilloissa ja/tai Wilmassa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppimistilanteissa harjoitellaan ja vahvistetaan oppilaiden itsearviointi- ja vertaispalautetaitoja. Opettaja huolehtii, että luokan ilmapiiri on arviointitilanteissa kannustava ja myönteinen. Itsearvioinnissa ja vertaispalautteessa käytetään monipuolisia ja vaihtelevia menetelmiä.

Opettaja antaa oppilaalle riittävästi ja monipuolisesti oppimista edistävää palautetta.

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Puumalan yhtenäiskoulussa oppilaan käyttäytyminen arvioidaan vuosiluokilla 1-9 kaksi kertaa vuodessa. Oppilaan käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki häntä opettavat opettajat. Luokilla 1-3 arviointi on sanallinen ja luokilla 4-9 numeroarviointi.

Puumalan yhtenäiskoulun käyttäytymisen arvioinnin kriteerit:

 

 

Noudattaa hyviä tapoja

Noudattaa koulun sääntöjä ja sopimuksia

Antaa työrauhan

Kohtelee toisia kunnioittavasti ja huomioon ottaen

Toimii yhteisvastuullisesti kouluyhteisössä

erinomainen

10

käyttäytyy moitteettomasti ja kohteliaasti, on huomaavainen kaikkia kohtaan, tervehtii ystävällisesti ja oma-aloitteisesti

noudattaa tunnollisesti yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia

vaikuttaa myönteisesti ja rakentavasti luokan työrauhaan

puhuu ja käyttäytyy ystävällisesti ja tasa-arvoisesti kaikkia kohtaan, arvostaa itseään ja muita 

uskaltaa rakentavasti puuttua epäkohtiin, joita huomaa ympärillään, auttaa apua tarvitsevia, arvostaa ympäristöään ja huolehtii siitä, toimii yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

kiitettävä

9

käyttäytyy kohteliaasti, on huomaavainen kaikkia kohtaan, tervehtii ystävällisesti

noudattaa yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia

vaikuttaa myönteisesti luokan työrauhaan

puhuu ja käyttäytyy ystävällisesti toisia kohtaan, arvostaa itseään ja muita

on auttavainen, arvostaa ympäristöään ja huolehtii siitä

hyvä

8

käyttäytyy hyvin ja kohteliaasti, tervehtii ystävällisesti

noudattaa lähes aina yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia

antaa työrauhan

puhuu ja käyttäytyy pääsääntöisesti ystävällisesti, hyväksyy toiset ihmiset

arvostaa oppimisympäristöään ja huolehtii siitä

tyydyttävä

7

halutessaan käyttäytyy asiallisesti

noudattaa usein yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia

häiritsee ajoittain tahallisesti omaa ja/tai muiden oppimista

ottaa toiset huomioon vaihtelevasti, toisinaan sopimatonta kielenkäyttöä

halutessaan huolehtii oppimisympäristöstään

välttävä

6

käyttäytymiseen joudutaan usein puuttumaan

noudattaa osittain yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia, suhtautuminen koulutyöhön on enimmäkseen kielteistä

häiritsee usein tahallisesti omaa ja / tai muiden oppimista

aiheuttaa joskus ongelma- ja vaaratilanteita, kohtelee toisia huonosti, kielenkäyttö sopimatonta

on piittaamaton oppimisympäristöstään, vahingoittaa toisinaan toiminnallaan muita ja ympäristöä

heikko

5

käyttäytymiseen joudutaan hyvin usein puuttumaan

jättää noudattamatta yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia, suhtautuminen koulutyöhön on kielteistä 

häiritsee jatkuvasti tahallisesti omaa ja / tai muiden oppimista

aiheuttaa usein ongelma- ja vaaratilanteita, kohtelee toisia huonosti, kielenkäyttö sopimatonta

vahingoittaa toiminnallaan muita ja ympäristöään

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Vuosiluokat 1-3

Vuosiluokilla 1-3 luokanopettajat käyvät huoltajien ja oppilaan kanssa väliarviointikeskustelun joulu-tammikuussa. Keskustelun pohjana toimii arviointikaavake, jossa oppiminen on kuvattu tavoitelausein. Lukuvuoden päätteeksi oppilaalle annetaan kirjallinen lukuvuositodistus, jossa oppiminen on kuvattu samoin tavoitelausein kuin väliarvioinnissa.

Vuosiluokat 4-6

Vuosiluokilla 4-6 oppilaalle annetaan väli- ja lukuvuositodistus. Todistuksissa käytetään numeroarviointia, jota voidaan täydentää sanallisesti.

Vuosiluokat 7-9

Vuosiluokilla 7-8 oppilaalle annetaan väli- ja lukuvuositodistus. Todistuksissa käytetään numeroarviointia, jota voidaan täydentää sanallisesti.

Vuosiluokalla 9 oppilaalle annetaan väli- ja päättötodistus. Todistuksissa käytetään numeroarviointia, väliarviointia voidaan täydentää sanallisesti. Päättötodistukseen voidaan liittää opetussuunnitelman perusteiden mukaisia liitteitä.

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet