Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Arviointi lukuvuoden aikana

 • Arviointipalautetta annetaan päivittäin suullisesti.

 • Wilmaa käytetään aktiivisesti kirjallisen palautteen antamiseen ja yhteydenpitoon kotien kanssa.

 • Kaikilla luokkatasoilla pyritään pitämään oppilaan, huoltajan ja opettajan välisiä kehityskeskusteluja ainakin kerran vuodessa ja tarvittaessa useamminkin.

 • Muitakin kirjallisia palauteraportteja voidaan antaa lukukauden kuluessa.

 • Alkuopetus - 3 luokka: välitodistus korvataan loppuvuodesta pidettävällä arviointikeskustella, josta annetaan kirjallinen raportti. 4 - 9-luokilla syyslukukauden lopussa väliarviointi.

Arviointi lukuvuoden päättyessä

 • Lukuvuoden lopussa annetaan lukuvuositodistus

 • Numeroarviointi otetaan käyttöön 4. vuosiluokasta alkaen.

 • 6 - 9-luokkien vuosiluokan päätteeksi oppilaan osaamisen arviointi perustuu valtakunnallisiin arviointikriteereihin. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittelevät eri arvosanoihin vaadittavan osaamisen tason. Tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

 • Ns. pitkät valinnaisaineet (2 h/vko) arvioidaan numeroarvioinnilla ja lyhyet valinnaisaineet suoritusmerkinnällä. 8 - 9-luokkien ns. TATA-valinnaisaine vaikuttaa päättöarvioinnissa oppiaineen pakollisen osuuden arvosanaan. Arviointi perustuu oppiaineen tavoitteisiin.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

 • Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä opinnoissa vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion.

 • Kuten opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa todetaan, oppilas voidaan jättää luokalleen myös, vaikkei hänellä olisi hylättyjä arvosanoja, jos sen katsotaan olevan hänen etunsa mukaista jostain muusta syystä. Tällaisissa tapauksissa neuvotellaan huoltajien ja oppilashuoltotyöryhmän kanssa.

  Oppilas voi hylätystä arvosanasta huolimatta siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, jos hänen katsotaan kykenevän selviytymään vuosiluokan opinnoista. Hylätyn arvosanan vaarasta on oppilasta ja huoltajia tiedotettava lukuvuoden aikana ja on sovittava tukitoimista oppimisen tukemiseksi.

 • Ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot erillisessä näytössä. Mahdollisuuksia voidaan antaa yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Erillinen näyttö voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita suorituksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa. Lievätkin oppimisvaikeudet ja oppilaiden mahdollinen puutteellinen suomen kielen taito otetaan huomioon arviointi- ja näyttötilanteita suunniteltaessa ja toteutettaessa.

 • Oppilas voidaan siirtää seuraavalle vuosiluokalle myös vaikka hänellä olisi hylättyjä arvosanoja, jos hänen voidaan olettaa selviytyvän seuraavan lukuvuoden opinnoista.

Käyttäytymisen arviointi

 • Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja. Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa koulun opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Käyttäytymien tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä.

 • Pertunmaan koulujen käyttäytymiskasvatuksen tavoitteena on asiallinen ja eri tilanteisiin sopiva käytös, muiden ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen ja yhdessä sovittujen sääntöjen noudattaminen.

 • Tilanteet, joissa pyritään hyvään käyttäytymiseen

• oppitunnit

• välitunnit

• ruokailut

• koulun juhlat ja muut tilaisuudet sekä opintokäynnit

 • Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa muihin ihmisiin (koulutoverit, opettajat, muu henkilökunta ja kaikki koulupäivän aikana tavattavat ihmiset)

 • Tavoitteena on, että oppilas

• suhtautuu myönteisesti ja kunnioittavasti kaikkiin ihmisiin, joiden kanssa on tekemisissä koulupäivän aikana

• antaa työrauhan itselleen ja toisille

• kuuntelee toisia ja pyytää puheenvuoroa

• ottaa vastuuta hyvän ryhmähengen syntymisestä

• auttaa ja kannustaa toisia

torjuu kiusaamista

• pystyy säätelemään omia tunteitaan ja reaktioitaan

• ilmaisee mielipiteensä rakentavasti

• osaa säädellä äänenkäyttöään esimerkiksi ruokailussa ja muissa yhteistilaisuuksissa

• hallitsee hyvät käytöstavat, tervehtii ja kiittää

• on rehellinen ja luotettava

• pystyy vastaanottamaan palautetta käyttäytymisestään ja korjaamaan sitä

• huolehtii omista tavaroistaan ja pitää tarvittavat työvälineet mukanaan

• pitää pidempiaikaiseen käyttöön tarkoitetut oppikirjat ja muut opiskeluvälineet siisteinä

• kunnioittaa toisten omaisuutta

ottaa vastuuta koulun tilojen, varusteiden ja pihan kunnossa pysymisestä

• korjaa omat jälkensä työskentelyn päätteeksi

• palauttaa työskentely-, peli- ja leikkivälineet oikeille paikoilleen luokassa ja luokan ulkopuolella

• toteuttaa kestävää kehitystä: ei tuhlaa tarvikkeita ja ruokaa, ei roskaa ympäristöä tai tärvele koulun tiloja,

varusteita, pihaa tai istutuksia

• ilmoittaa hävinneistä tai rikkoutuneista tavaroista välittömästi

• tuntee koulun järjestyssäännöt ja muut yhdessä sovitut toimintatavat ja pyrkii noudattamaan niitä aina

• noudattaa kaikkien koulun aikuisten antamia tilannekohtaisia ohjeita

 • Arvosanat

10 (erinomainen)

• suhtautuu erittäin myönteisesti ja ystävällisesti kaikkiin ihmisiin

• rakentaa omansa ryhmänsä ja koulun yhteishenkieä

• käyttäytyy esimerkillisesti

• sovittelee konfliktitilanteissa

• huolehtii tavaroistaan ja yhteisestä omaisuudesta erinomaisesti

• ei lipsu sääntöjen noudattamisessa

9 (kiitettävä)

• käyttäytyy ystävällisesti, avuliaasti ja toiset huomioon ottaen

• pyrkii vaikuttamaan yhteisön hyvinvointiin

• antaa toisille työrauhan

• käsittelee huolellisesti koulun ja toisten omaisuutta

• huolehtii ympäristöstä aktiivisesti

• noudattaa sääntöjä hyvin

8 (hyvä)

• käyttäytyy pääsääntöisesti hyvin ja asiallisesti toisia ihmisiä ja ympäristöä kohtaan

• noudattaa sääntöjä yleensä, mutta lipsahduksia voi sattua

7 (tyydyttävä)

• osaa käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa sääntöjä

• ajoittaisia työrauhaongelmia voi esiintyä

• suhtautuu vaihtelevasti oppilastovereihin ja koulun aikuisiin

• sääntöjen noudattaminen vaihtelee

• saattaa ajoittain suhtautua välinpitämättömästi fyysiseen ympäristöön

6 (kohtalainen)

• pyrkii asialliseen käyttäytymiseen, mutta puutteita esiintyy melko paljon

• kielteistä suhtautumista toisiin ihmisiin

• rikkoo sääntöjä usein

• selkeää välinpitämättömyyttä fyysisestä ympäristöstä

5 (välttävä)

• suhtautuu avoimen kielteisesti ja syrjivästi toisiin ihmisiin

• ei noudata sääntöjä juuri koskaan • tuhoaa tavaroita ja ympäristöä tahallaan

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

 • Perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa perusopetuslaissa ja -asetuksessa tarkoitetussa erityisessä tutkinnossa. Erityisen tutkinnon voi järjestää se, jolla on lupa järjestää perusopetusta. Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat perusopetuksen eri oppiaineiden yleisen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja.

 • Erityisessä tutkinnossa käytettävät todistukset ovat

 1. todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta

 2. todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä

 3. todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta

 • Jos oppilas tai muu henkilö suorittaa perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä tutkinnossa, hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman oppiaineen suoritukset. Vain osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppimäärän, suorittaneelle annetaan todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä.

 • Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.

 • Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista oppiaineista merkitään oppiaineen nimi, oppimäärä sekä arvosana.

 • Oppivelvollisen on suoritettava hyväksytysti kaikki perusopetuksen oppimäärään kuuluvat yhteiset oppiaineet saadakseen todistuksen perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.

 • Pertunmaalaisen henkilön, joka haluaa suorittaa erityisen tutkinnon, tutkinnon järjestämisen toteutuksesta päätetään erikseen (mahdollinen toteutus esim. yhteistyössä toisen kunnan kanssa ja ajankohta) sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa.

ePerusteet