Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Pelkosenniemellä oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä syyslukukauden lopussa annettavan välitodistuksen avulla.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Pelkosenniemellä käyttäytymisen tavoitteet määritellään koulussa yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Ne perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Vuosiluokilla 1-3 käyttäytyminen arvioidaan sanallisen asteikon mukaan.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Pelkosenniemellä oppilaan opintojen edistymistä ja mahdollista tuen tarvetta seurataan jatkuvasti. Mikäli näyttää, että oppilas on vaarassa saada hylätyn arvosanan, ollaan yhteydessä huoltajiin keskustelua ja toimenpiteistä sopimista varten. Ennen luokalle jättämistä varataan oppilaalle mahdollisuus osoittaa erillisellä näytöllä saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Näyttö voi sisältää erilaisia suullisia, kirjallisia tai muita näyttöjä. Erilliset näytöt järjestetään pääsäänöisesti hyvissä ajoin ennen kevätlukukauden päättymistä. Painavista syistä näyttö voidaan järjestää lukuvuoden päättymisen jälkeen.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Pelkosenniemellä vuosiluokilla 1–3 käytetään sanallista arviointia. Näillä luokilla väliarviointi voidaan toteuttaa arviointikeskustelun tai välitodistuksen avulla. Arviointikeskustelussa on huoltajalla oikeus olla mukana. Koulun lukuvuosittaisessa työsuunnitelmassa tiedotetaan arvioinnin toteuttamisesta ja mahdollisesta yhteistyöstä huoltajien kanssa.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Pelkosenniemellä rehtori päättää erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudesta ja ajankohdasta.

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet