Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Päijät-Hämeessä on arvioinnin osalta tehty seuraavia linjauksia:

Lukuvuositodistukseen annetaan yksi arvosana/arviointi, joka ei muodostu pelkästään kurssien keskiarvosta. Sen tulee olla kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Laaditaan kuntakohtaisesti yksi yhteinen todistuspohja jokaiselle vuosiluokalle.

Kunnassa käytetään yhdenmukaista todistuspohjaa, jossa annetaan arviointi kaikista oppiaineista.

Käyttäytymisen arvioinnille laaditaan paikalliset kriteerit ja mukaan otetaan huoltajat ja oppilaat.

Vähintään kerran vuodessa annetaan kirjallinen väliarviointi. Se voi olla esim. välitodistus, jaksoarviointi tai arviointikeskustelun yhteydessä annettava kirjallinen palaute.

Yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta

Oppilaan huoltajille annetaan Wilman välityksellä tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Opettajat ja luokanvalvojat voivat olla yhteydessä huoltajiin myös muilla tavoin lukuvuoden aikana.

Arvioinnista tiedottamisen muodot

Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmukaisella tavalla. Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen suoriutumistaan arvioidaan.

Alakoululla arvioinnista tiedotetaan vuosittain vanhempainilloissa, erillisillä tiedotteilla tai oppilaskohtaisissa oppimiskeskusteluissa.

Yläkoululla jaetaan lukuvuoden alussa jokaisen oppiaineen arvioinnin perusteet.

Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Padasjoen kunnassa:

Tavoite saavutettu kehitystasoa vastaavalla tavalla

Muiden ihmisten huomioon ottaminen

Ympäristön huomioon ottaminen

Yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattaminen

Erinomaisesti (10)

Oppilas edistää työrauhan syntymistä. Hän on kohtelias, yhteistyökykyinen ja auttavainen.

Oppilas huolehtii yhteisestä omaisuudesta. Hän kehittää työskentely-ympäristöään. Hän noudattaa ja ylläpitää siisteyttä.

Oppilas noudattaa esimerkillisesti annettuja ohjeita ja hyviä tapoja.

Kiitettävästi (9)

Oppilas antaa työrauhan ja ottaa muiden mielipiteet huomioon. Hän on avulias, yhteistyöhaluinen ja kohtelias.

Oppilas huolehtii yhteisestä omaisuudesta. Hän huolehtii ympäristöstään ja noudattaa yleistä siisteyttä.

Oppilas noudattaa annettuja ohjeita ja hyviä tapoja

Hyvin (8)

Oppilas on yhteistyöhaluinen ja hänen kielenkäyttönsä on asiallista. Hän ei yleensä häiritse työrauhaa.

Oppilas pitää oman lähiympäristönsä siistinä ja huolehtii omasta omaisuudestaan.

Oppilas noudattaa yleensä annettuja ohjeita ja hyviä tapoja

Tyydyttävästi (7)

Oppilaalla on ajoittain vaikeuksia yhteistyössä muiden kanssa. Hän häiritsee työrauhaa ja hänen kielenkäyttönsä on ajoittain epäasiallista.

Oppilas ei aina huolehdi työskentely-ympäristönsä siisteydestä ja omaisuudestaan.

Oppilas ei aina noudata yhteisesti sovittuja sääntöjä.

Kohtalaisesti (6)

Oppilas häiritsee opetusta ja työrauhaa. Hän käyttäytyy usein epäkohteliaasti. Yhteistyö muiden kanssa tuottaa hänelle toistuvasti vaikeuksia.

Oppilas on välinpitämätön työskentely-ympäristönsä siisteydestä sekä omasta ja toisten omaisuudesta.

Oppilas rikkoo yhteisesti sovittuja sääntöjä.

Välttävästi (5)

Oppilas häiritsee opetusta jatkuvasti. Hän on yhteistyöhaluton. Hän käyttäytyy muita kohtaan usein röyhkeästi ja väkivaltaisesti.

Oppilas sotkee työskentely-ympäristöään ja turmelee omaa ja toisten omaisuutta.

Oppilas on piittaamaton yhteisesti sovituista säännöistä.

Hylätty (4)

Oppilas on aggressiivinen. Hän loukkaa jatkuvasti toisten oikeuksia. Hän vaikeuttaa toisten työskentelyä. Hän käyttäytyy tarkoituksellisesti epäkohteliaasti

Oppilas tärvelee tahallisesti ympäristöä ja muiden omaisuutta.

Oppilas on täysin piittaamaton yhteisesti sovituista säännöistä.

 

Valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa

Äidinkielen ja yhteiskuntaopin valinnaiset opinnot arvioidaan hyväksytty- merkinnällä. Muut valinnaiset opinnot arvioidaan numeroarvosanoin. Päättöarvioinnissa oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti hyväksytty- merkinnällä. Yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa.

Opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

Mikäli opettaja havaitsee, että oppilaalle on mahdollisesti tulossa suoritusten ja yrittämisen puutteen perusteella seuraavassa arvioinnissa hylätty suoritus, hän antaa oppilaalle ”nelosvaroituksen”. Nelosvaroitus pyritään antamaan ajoissa, jotta oppilaalla on mahdollisuus yritteliäisyydellä ja opettajan ehdottamien tukitoimien avulla nostaa kurssiarviointi hyväksytyksi.

Nelosvaroitus annetaan huoltajalle tiedoksi ja huoltajan on vahvistettava tiedoksisaanti. Oppilaan tai huoltajan on tiedotettava opettajalle, ottaako oppilas vastaan esitetyt tukitoimet ja toimii niiden edellyttämällä tavalla.

Sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa

1. luokka

Lukuvuositodistuksessa arvioidaan sanallisesti äidinkieli, matematiikka sekä käyttäytyminen.

Äidinkielessä arvioitavat taidot ovat:

 • Osaat lukea tavuja ja sanoja.

 • Osaat lukea virkkeitä ja kertomuksia.

 • Osaat kirjoittaa tavuja ja sanoja.

 • Osaat kirjoittaa virkkeitä.

Kaikki taidot arvioidaan asteikolla: osaat erinomaisesti, osaat hyvin, osaat melko hyvin, tarvitset vielä harjoitusta, et ole saavuttanut tavoitteita.

Matematiikassa arvioitavat taidot ovat:

 • Osaat laskea peruslaskutoimituksia.

 • Osaat ratkaista soveltavia tehtäviä.

Kaikki taidot arvioidaan asteikolla: osaat erinomaisesti, osaat hyvin, osaat melko hyvin, tarvitset vielä harjoitusta, et ole saavuttanut tavoitteita.

Käyttäytymisessä arvioitavat taidot ovat:

 • Noudatat sääntöjä ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja

 • Huolehdit työskentely-ympäristöstäsi

 • Otat muut ihmiset huomioon ja tuet työrauhaa

 • Osallistut aktiivisesti tuntityöskentelyyn

 • Huolehdit tehtävistäsi

Kaikki taidot arvioidaan asteikolla: osaat erinomaisesti, osaat hyvin, osaat melko hyvin, tarvitset vielä harjoitusta, et ole saavuttanut tavoitteita.

Kaikki muut oppiaineet arvioidaan asteikolla: olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti, olet saavuttanut tavoitteet, et ole saavuttanut tavoitteita.

2. luokka

Lukuvuositodistuksessa arvioidaan sanallisesti äidinkieli, matematiikka sekä käyttäytyminen.

Äidinkielessä arvioitavat taidot ovat:

 • Osaat lukea ja ymmärrät virkkeitä ja tekstejä.

 • Osaat kirjoittaa sanoja ja virkkeitä.

 • Osaat kirjoittaa omia tekstejä.

Kaikki taidot arvioidaan asteikolla: osaat erinomaisesti, osaat hyvin, osaat melko hyvin, tarvitset vielä harjoitusta, et ole saavuttanut tavoitteita.

Matematiikassa arvioitavat taidot ovat:

 • Osaat laskea peruslaskutoimituksia.

 • Osaat ratkaista soveltavia tehtäviä.

Kaikki taidot arvioidaan asteikolla: osaat erinomaisesti, osaat hyvin, osaat melko hyvin, tarvitset vielä harjoitusta, et ole saavuttanut tavoitteita.

Käyttäytymisessä arvioitavat taidot ovat:

 • Noudatat sääntöjä ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja

 • Huolehdit työskentely-ympäristöstäsi

 • Otat muut ihmiset huomioon ja tuet työrauhaa

 • Osallistut aktiivisesti tuntityöskentelyyn

 • Huolehdit tehtävistäsi

Kaikki muut oppiaineet arvioidaan asteikolla: olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti, olet saavuttanut tavoitteet, et ole saavuttanut tavoitteita.

3. luokka

Kaikki oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan asteikolla: osaat erinomaisesti, osaat hyvin, osaat melko hyvin, tarvitset vielä harjoitusta, et ole saavuttanut tavoitteita.

Vuosiluokilla 4-9 arvioidaan opetussuunnitelman mukaiset oppiaineet sekä käyttäytyminen numeroarvioinnilla.

Välitodistukset

Padasjoen kunnassa 1-6 -luokilla arviointi lukuvuoden aikana toteutetaan formatiivisella arvioinnilla ja arviointilomakkeella. 7-10 -luokilla annetaan välitodistus syyslukukauden päättyessä.

ePerusteet