Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Arvioitavat oppiaineet Oulaisissa

Perusopetuksen kaikki oppiaineet arvioidaan ympäristö- ja luonnontieto – aineryhmää lukuun ottamatta erillisinä. Vuosiluokilla 1-6 arvioidaan yhtenä kokonaisuutena ympäristöoppi. Vuosiluokilla 7-9 arvioidaan biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto jokainen erikseen.

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi Oulaisissa

Arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin, eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Tiedote käyttäytymisen numeroarvioinnin perusteista liitetään ensimmäisen numeroarvioinnin yhteyteen ja perusteet ovat samat kaikilla luokka-asteilla.

Luokilla 1-3 käyttäytymisen arviointi annetaan vähintään kerran lukuvuodessa erillisellä liitteellä. Luokilla 4-6 käyttäytyminen arvioidaan numerolla. Käyttäytymisen arvosanaksi luokilla 7-9 muodostuu annettujen arvosanojen keskiarvo matemaattisesti pyöristettynä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Rajatapauksessa oppilaan luokanvalvojalla on mahdollisuus muuttaa oppilaan arvosanaan perustellusti.

Käyttäytymisen arvosanaa annettaessa sovelletaan seuraavia kriteereitä

Erinomainen (10)

Oppilas

 • ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön

 • vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin

 • on rehellinen

 • auttaa mielellään ja omatoimisesti muita

 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti

 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja

Kiitettävä (9)

Oppilas

 • ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön koulutyössä

 • on rehellinen

 • asennoituu myönteisesti koulutyöhön

 • ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä

 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja

Hyvä (8)

Oppilas

 • tulee yleensä toimeen muiden kanssa

 • pystyy ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti

 • on yleensä rehellinen

 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta

 • huolehtii pääsääntöisesti ympäristöstä ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä

 • noudattaa pääsääntöisesti sääntöjä ja hyviä tapoja

Tyydyttävä (7)

Oppilas

 • tarvitsee merkittävästi aikuisen ohjausta sosiaalisissa tilanteissa

 • kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita

 • saattaa käyttäytyä vilpillisesti

 • häiritsee työrauhaa

 • suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin

 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti

Kohtalainen (6)

Oppilas

 • toistuvasti vaikeuksia sosiaalisissa tilanteissa

 • käyttäytyy vilpillisesti

 • laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä

 • häiritsee työrauhaa usein

 • suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin ja hyviin tapoihin

Välttävä (5)

Oppilas

 • ei tule toimeen muiden kanssa

 • syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin

 • halveksii ja laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä

 • estää muiden työskentelyn

 • ei välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista

Hylätty (4)

 • Oppilaan käyttäytyminen on normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Oulaisissa peruskoulun päättöarviointi annetaan numeroarviointina valtakunnallisen opetussuunnitelman säännösten ja kriteeristön mukaan. Päättöarviointi toteutetaan kunkin oppiaineen kohdalta silloin, kun pakolliset oppimäärät on suoritettu. Päättötodistuksen liitteessä voi olla lisätietoina maininta esimerkiksi oppilaan osallistumisesta oppilaskunta- tai tukioppilastoimintaan.

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Todistukset Oulaisissa

Oppilas arvioidaan sanallisesti vuosiluokilla 1-3. Numeerinen arviointi tapahtuu vuosiluokilla 4-9. 2. luokan välitodistuksen korvaa arviointikeskustelu. 2. luokan ja 6. luokan tammi-helmikuussa tarjotaan vanhemmille mahdollisuus arviointikeskusteluun. Oppilas osallistuu arviointikeskusteluun ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointia ei merkitä todistukseen, mutta kuhunkin kokonaisuuteen liittyvien oppiaineiden arviointiin oppimiskokonaisuudet voivat ja saavat vaikuttaa. Alakoulun monialaisten oppimiskokonaisuuksien suoritusmerkinnät merkitään todistuksen lisätietoihin.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Oulaisissa peruskoulun päättöarviointi annetaan numeroarviointina valtakunnallisen opetussuunnitelman säännösten ja kriteeristön mukaan. Päättöarviointi toteutetaan kunkin oppiaineen kohdalta silloin, kun pakolliset oppimäärät on suoritettu. Päättötodistuksen liitteessä voi olla lisätietoina maininta esimerkiksi oppilaan osallistumisesta oppilaskunta- tai tukioppilastoimintaan.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Arviointikulttuurin paikalliset painotukset

Opintojen aikainen arviointi

Oulaisissa opintojen aikaisen arvioinnin tehtävä on antaa palautetta oppilaalle ja hänen huoltajilleen oppilaan opintojen etenemisestä sekä ohjata oppilasta havainnoimaan omaa oppimistaan.

Arvioinnin perusteista tulee antaa etukäteen tietoa oppilaalle ja hänen huoltajalleen. Pyydettäessä on selvitettävä jälkikäteen, miten niitä on arvioinnissa sovellettu. Arvioinnista tiedotetaan koteihin 1. luokan, 4. luokan ja 7. luokan syksyllä.

Oppilaiden osallistuminen oppimisen suunnitteluun

Oulaisissa itsearviointi voi olla yleistä tai oppiainekohtaista. Yleinen itsearviointi tehdään mahdollisuuksien mukaan kerran tai pari vuodessa joko yhteisellä lomakkeella tai sähköisenä kyselynä. Jatkuva oppiainekohtainen itsearviointi suoritetaan oppiaineeseen parhaiten soveltuvilla tavoilla. Vertaisarviointia suoritetaan oppiainekohtaisesti silloin, kun se on mahdollista.

Oppimisen suunnittelussa ja arvioinnissa oppilas oppii ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti erilaisia arvioinnin käytänteitä. Osallistavista arviointikäytänteistä muodostuu kehittyvä kokonaisuus, jossa oppilaan taidot ja vastuu kasvavat. Oppilas voi seurata oppimisensa edistymistä. Seuranta voidaan toteuttaa sähköisesti tai muuten sovitulla tavalla. Tässä seurannassa esimerkiksi Wilma-järjestelmä voi olla oppilaiden käytössä. Kouluilla voidaan käyttää toiminnan tukena esimerkiksi oppimispäiväkirja –tyyppisiä työskentelymenetelmiä. Oppilaan ikä- ja kehitystason mukaisesti järjestelmien käyttö tapahtuu aluksi opettajan ja huoltajien tukemana.

Huoltajien osallistuminen oppimisen suunnitteluun

Oulaisissa huoltajien osallistuminen oppilaan oppimisen suunnitteluun toteutuu kodin ja koulun yhdessä toteuttamilla oppimisen tuen järjestämiseen liittyvillä neuvonpidoilla, arviointikeskusteluilla sekä koulunkäynnin seurannalla. Apuna voidaan käyttää vanhempainvartteja, sähköpostia, puhelinta, vanhempainiltoja ja Wilmaa. Formatiivisia ja summatiivisia testejä voidaan tarvittaessa lähettää huoltajille nähtäväksi opettajan harkinnan mukaan.

Huoltajat osallistuvat arviointikeskusteluihin nivelvaiheissa ja tarvittaessa erikseen sovittaessa. Erityisesti silloin, kun oppilaan oppimisen tukea päivitetään, huoltajien on tarpeen osallistua keskusteluun. Jos oppilaan tilanteesta on erityistä huolta tai muutos vaikuttaa lapsen selviytymiseen kouluarjesta, käydään asiasta keskustelu huoltajien kanssa. Tarvittaessa järjestetään yksilökohtainen oppilashuoltopalaveri, jossa suunnitellaan ja sovitaan oppilaalle sekä tarpeen mukaan perheelle tarjottavat tukimuodot ja -palvelut.

Koulunkäynnin ja oppimisen seuranta on huoltajilla mahdollista sähköisesti esimerkiksi Wilma-järjestelmään tehtyjen merkintöjen kautta.

ePerusteet