Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioidaan numeroin vuosiluokilla 1.-9. Käyttäytymisen arvioinnilla ohjataan oppilaan käyttäytymistä tällä hetkellä ja jatkossa sekä annetaan oikeanlainen kuva hänen käyttäytymisestään koko koulupäivän aikana. 

Oppilaan käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. 

Nousiaisissa on määritelty käyttäytymisen arvioinnin kriteerit seuraavasti:

Erinomainen (10)

Oppilas on

 • käyttäytynyt esimerkillisesti ja ystävällisesti muita kohtaan

 • auttanut oma-aloitteisesti ja mielellään

 • luonut ja ylläpitänyt luokkahenkeä ja työrauhaa

 • huolehtinut tehtävistä, välineistä sekä ympäristöstä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti

 • noudattanut sääntöjä

Kiitettävä (9)

Oppilas on

 • tullut toimeen muiden kanssa

 • asennoitunut myönteisesti koulutyöhön

 • ylläpitänyt työrauhaa

 • huolehtinut ympäristöstä tunnollisesti

 • noudattanut sääntöjä

Hyvä (8)

Oppilas on

 • tullut yleensä toimeen muiden kanssa

 • toiminut yleensä työrauhaa ylläpitävästi

 • huolehtinut pääsääntöisesti tehtävistään ja ympäristöstään

 • noudattanut yleensä sääntöjä

Tyydyttävä (7)

Oppilas on

 • käyttäytynyt epäkohteliaasti ja hänellä on ollut vaikeuksia tulla toimeen toisten kanssa

 • häirinnyt oppitunteja toisinaan

 • laiminlyönyt yhteisen omaisuuden huolehtimista

 • rikkonut sääntöjä

Kohtalainen (6)

Oppilas on

 • riitaantunut helposti ja aiheuttanut muille mielipahaa

 • laiminlyönyt tehtäviä jatkuvasti

 • käyttäytynyt vilpillisesti

 • käynyt koulua epäsäännöllisesti

 • laiminlyönyt koulun sääntöjä ja syyllistynyt rangaistaviin rikkomuksiin

 • häiritsee oppitunteja toistuvasti

Välttävä (5)

Oppilas on

 • käyttäytynyt uhkaavasti muita kohtaan

 • laiminlyönyt ympäristöä ja tehtäviä täysin

 • käynyt koulua epäsäännöllisesti

 • syyllistynyt jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin

Hylätty (4)

Oppilasta ei voi epäsosiaalisen käytöksen vuoksi pitää normaalissa kouluopetuksessa ilman erityistoimia

9. luokan päättötodistuksessa ja erotodistuksessa käyttäytymistä ei arvioida. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Erillinen näyttö eli ehtolaiskuulustelu pidetään määrättynä päivänä kesäkuussa. Ajankohta selviää koulun lukuvuosisuunnitelmasta. Ehtolaiskuulusteluun osallistuva oppilas saa kyseistä ainetta opettavalta opettajalta tiedon siitä, mitkä tiedot ja taidot hänen pitää itsenäisesti kuulusteluun opiskella. Nämä asiat hän sitten opiskelee kesäloman alkuviikkojen aikana ja ehtolaiskuulustelupäivänä osoittaa, että hän on ne riittävässä määrin omaksunut.  Näyttöjä osaamistavoitteiden täyttymisestä voi antaa suullisesti, kirjallisesti tai muulla oppiaineelle ominaisella tavalla.  

Mikäli oppilas ei suoriudu ehtolaiskuulustelusta tai mikäli hän ei saavu paikalle, ala-arvoinen arvosana jää voimaan ja oppilas jää luokalleen. 

Yksittäisille oppilaille voidaan pakottavista syistä tehdä päätös vuosiluokkaan sitomattomasta opiskelusta opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tällöin oppilaalle tehdään henkilökohtainen opinto-ohjelma. 

Välitodistus on mahdollista jättää antamatta (perustusopetuslaki 18 §), jos syyslukukauden suoritukset ovat kesken.  

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Valinnaiset aineet sekä taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat lähtökohtaisesti kaksi eri asiaa. 

Valinnaisaineet voivat olla taito- ja taideaineiden (liikunta, käsityö, kuvataide, musiikki, kotitalous) tai muiden yhteisesti opetettavien aineiden tutustumiskursseja, syventäviä ja soveltavia opintoja, vieraita kieliä tai laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia aineita. Valinnaisaineet voivat olla myös kahden tai useamman oppiaineen yhteistyönä toteutettavia valinnaiskursseja tai ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia eheyttäviä opintokokonaisuuksia. Opetuksen järjestäjä ja koulu määräävät valinnaisaineiden tarjontaa tarkemmin lukuvuosisuunnitelman yhteydessä vuosittain. 

Luokilla 3.-6. taide- ja taitoaineiden valinnaiset arvioidaan osana aineen kaikille yhteisen oppimäärän arviointia. Valinnaisaineet (1 vvt =vuosiviikkotunti) arvioidaan sanallisesti hyväksymismerkinnällä (hyväksytty/hylätty). Arviointi perustuu valinnaisen aineen tavoitteiden saavuttamiseen. 

Luokilla 7.-9. Valinnaisten aineiden sekä taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien arviointi:  

Taide- ja taitoainevalinnaiset arvioidaan osana aineen kaikille yhteisen oppimäärän arviointia. Oppiaineen päättöarvosana muodostuu opetussuunnitelman perusteiden mukaisten ainekohtaisten arviointikriteerien pohjalta. Taide- ja taitoaineiden valinnaisina tunteina tarjotuista ja suoritetuista opinnoista ei anneta oppilaille todistuksiin erillistä arvosanaa, vaan oppilas saa yhden arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta kaikilla niillä vuosiluokilla, joilla hän niitä opiskelee.  

Valinnaisten aineiden arviointi (4-2 vvt ). Valinnainen aine arvioidaan omalla numeerisella arvosanalla. Arviointi perustuu valinnaisen aineen tavoitteiden saavuttamiseen. Valinnainen aine voi olla myös taide- tai taitoaine, jolloin se arvioidaan omalla erillisellä (poikkeaa siis taito- ja taideaineen valinnaisista) numeerisella arvosanalla.  

Valinnaisten aineiden arviointi (1 vvt). Valinnainen aine arvioidaan sanallisesti hyväksymismerkinnällä (hyväksytty/hylätty). Arviointi perustuu valinnaisen aineen tavoitteiden saavuttamiseen. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. 

Valinnaisaineiden arvioinnista, tavoitteista ja sisällöistä kerrotaan tarkemmin paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseisen valinnaisaineen alla. 

Perusopetuksen päättöarviointi

Oppilaan päättöarviointi ja siitä annettava päättötodistus toteutetaan perusopetuslain, -asetuksen ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoainevalinnaiset arvioidaan osana aineen kaikille yhteisen oppimäärän arviointia. Oppiaineen päättöarvosana muodostuu opetussuunnitelman perusteiden mukaisten ainekohtaisten arviointikriteerien pohjalta.

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi (4-2 vvt ). Valinnainen aine arvioidaan omalla numeerisella arvosanalla. Arviointi perustuu valinnaisen aineen tavoitteiden saavuttamiseen. Valinnainen aine voi olla myös taide- tai taitoaine, jolloin se arvioidaan omalla erillisellä (poikkeaa siis taito- ja taideaineen valinnaisista) numeerisella arvosanalla.  

Valinnaisten aineiden arviointi (1 vvt). Valinnainen aine arvioidaan sanallisesti hyväksymismerkinnällä (hyväksytty/hylätty). Arviointi perustuu valinnaisen aineen tavoitteiden saavuttamiseen. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. 

Valinnaisaineiden arvioinnista, tavoitteista ja sisällöistä kerrotaan tarkemmin paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseisen valinnaisaineen alla. 

Opetussuunnitelman valinnaisia aineita käsittelevässä luvussa määritellään sanallisesti arvioitavat syventävät valinnaisaineiden opinnot, joilla voidaan korottaa päättöarvioinnissa yhteisen oppiaineen arvosanaa. 

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Nousiaisten kunnan kouluissa on käytössä sanallinen arviointi luokilla 1.-2. poislukien käyttäytymisen arviointi, joka arvioidaan numerolla. 

Numeroarviointiin siirrytään 3. vuosiluokalla ja arviointi on numeerinen 3.- 9. luokilla.  

1.-6. luokkalaisten lukuvuoden aikaista opintojen etenemistä käydään läpi syyslukukauden päätteeksi järjestettävässä arviointikeskustelussa. 

7.-9. luokkien oppilaat saavat välitodistuksen. Välitodistuksen arvioinnilla annetaan kuva oppilaan sen hetkisestä osaamisesta luokka-asteen tavoitteiden mukaisesti. 

9. luokalla oppilaan välitodistuksen numerot annetaan siihen asti opiskeltujen päättöarvioinnin kriteerien mukaan, jotta välitodistus kuvaa mahdollisimman hyvin tulevia päättötodistuksen arvosanoja. Koko lukuvuoden kestävissä aineissa aineen opettaja pitää ennen lukukauden loppua oppilaan kanssa arviointikeskustelun ja käy läpi syyslukukauden osalta oppiaineen opiskelun sujumisen. 

7.-9. luokkien välitodistuksessa ei arvioida niitä aineita, jotka kestävät koko lukuvuoden ja niitä on vain 1 vuosiviikkotunti. 

9.lk käyttäytymisen arviointi on numeerinen välitodistuksessa, mutta käyttäytymistä ei merkitä päättötodistukseen.  

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Todistuspohjat

Nousiaisten vuosiluokkien lukuvuositodistusten todistuspohjat

Vuosiluokat 1-2

Kuvassa 1. luokan todistus.

Kuvassa 2. luokan todistus.

Vuosiluokat 3-6

Kuvassa 3. luokan todistus.

Kuvassa 4. luokan todistus.

Kuvassa 5. luokan todistus.

Kuvassa 6. luokan todistus.

Vuosiluokat 7-9

Kuvassa 7. luokan välitodistus.

Kuvassa 7. luokan lukuvuositodistus.

Kuvassa 8. luokan välitodistus.

Kuvassa 8. luokan luokuvuositodistus.

Kuvassa 9. vuosiluokan välitodistus

Kuvassa peruskoulun päättötodistus oppiaineineen.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat käsitellään tapauskohtaisesti opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. 

Paikallisesti päätettävät asiat

Yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta

Vuosiluokilla 1-8 pidetään vähintään yksi vanhempainkeskustelu luokanopettajan/luokanvalvojan, oppilaan ja huoltajan kanssa, jossa käydään läpi muun muassa oppilaan suoriutumista koulussa. Tämän lisäksi 9-luokalla oppilaanohjaaja ja luokanvalvoja toimii tiiviissä yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa painottaen päättöarviointia ja toisen asteen opintoja.   

Arvioinnista tiedottamisen muodot

Huoltajille tiedotetaan arvioinnista vanhempainilloissa, vanhempainkeskusteluissa, paikallisessa opetussuunnitelmassa ja sähköisellä alustalla (esimerkiksi Wilma). Lisäksi jokaisen oppiaineen opettaja avaa tarvittaessa huoltajalle ja oppilaalle kyseisen oppiaineen arviointikriteeristön soveltamista kyseisessä oppiaineessa. 

Oppilaille opettaja avaa oppiaineen arvioinnin tapoja ja kriteereitä oppitunneilla huomioiden oppilaiden kehityksen ja iän.  

Formatiivisesta arvioinnista annetaan tieto oppilaalle esimerkiksi sanallisesti, kirjallisesti tai Wilman kautta. 

Summatiivisessa arvioinnissa 3.-9. lk kokeet ja muut arvosanat merkitään Wilmaan ja suoritusten numeerinen arviointi näkyy Wilmassa huoltajille ja oppilaille. 

ePerusteet