Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Mustasaaren suomenkielisessä perusopetuksessa käyttäytymisen arviointi perustuu seuraaviin käyttäytymisen arvioinnin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen sekä koulujen omiin järjestyssääntöihin (järjestyssäännöt päivitetään lukuvuosittain yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa sekä hyväksytetään koulun lukuvuosisuunnitelmassa).

 

Oppilas

- ottaa toiset huomioon, on kohtelias ja ystävällinen

- toimii vastuuntuntoisesti ja noudattaa yhdessä sovittuja sääntöjä

- on rehellinen ja luotettava

- antaa toisille työrauhan ja edistää sitä omalla toiminnallaan

- saapuu ajoissa tunneille ja koulun tilaisuuksiin tarvittavat välineet mukanaan

- ottaa huomioon sekä oman että muiden koulyhteisön jäsenten turvallisuuden

- pitää huolta omista, luokan ja koulun yhteisistä tavaroista ja tiloista

- ei sekaannu tarpeettomasti toisten asioihin

- asennoituu myönteisesti koulutyöhön, on yhteistyöhaluinen, avulias, aktiivinen ja oma-aloittei-

nen sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia

 

Tavoitteet koskevat kaikkea toimintaa koulussa ja koulun järjestämissä tapahtumissa.

 

Arvosanojen kuvaus

Arvosanoina käytetään numeroja 4–10 joko numeerisena tai sanallisena ilmaisuna.

10 (erinomainen) - Oppilas on saavuttanut erinomaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän edistää omalla toiminnallaan hyvää käyttäytymistä.

9 (kiitettävä) - Oppilas on saavuttanut kiitettävästi käyttäytymisen tavoitteet. Oppilaan käytös on lähes aina tavoitteiden mukaista.

8 (hyvä) - Oppilas on saavuttanut hyvin käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja yhteiseen omaisuuteen yleensä myönteisesti. Hänen käytökseensä on jouduttu mahdollisesti puuttumaan satunnaisesti.
7 (tyydyttävä) - Oppilas on saavuttanut tyydyttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja yhteiseen omaisuuteen vaihtelevasti. Hän häiritsee usein opiskelua eikä noudata aina koulun järjestyssääntöjä. Hänen käytökseensä on jouduttu puuttumaan puhuttelemalla ja/tai muilla toimenpiteillä.

6 (kohtalainen) - Oppilas on saavuttanut kohtalaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön tai yhteiseen omaisuuteen kielteisesti. Hän häiritsee opiskelua ja rikkoo järjestyssääntöjä. Hänen käytöksensä on epäasiallista ja loukkaavaa. Hänen käytökseensä on puututtu usein kurinpidollisin toimin.

5 (välttävä) - Oppilas on saavuttanut välttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hän rikkoo koulun järjestyssääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti. Hänen käytöksensä on erittäin epäasiallista ja loukkaavaa. Hänen käytökseensä on puututtu erittäin usein kurinpidollisin toimin.

4 (heikko) - Oppilas ei ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa ja on vaaraksi kouluyhteisölle

 

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (Mustasaaren Keskuskoulu, alakoulu)

Järjestyssääntöjen tarkoituksen on Perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Yhteiset säännöt on laadittu, jotta kaikilla Mustasaaren Keskuskoulussa opiskelevilla ja työskentelevillä olisi miellyttävää ja turvallista oppia ja tehdä työtä. Säännöt koskevat kaikkia.

Järjestyssäännöt koskevat koulupäivän lisäksi kaikkia koulun lukuvuosisuunnitelmaan merkittyjä tapahtumia ja koulun ulkopuolella annettavaa opetusta.

Yleinen käyttäytyminen

·         Hyväksyn erilaisuuden, enkä kiusaa ketään.

·         Olen ystävällinen, auttavainen ja kohtelias kaikkia kohtaan.

·         Puhun asiallisesti ja toisia kunnioittaen.

·         Noudatan kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita.

·         En käytä tupakkatuotteita, enkä päihteitä.

· En käytä kännykkää koulupäivän aikana ilman erillistä lupaa.

 

Koulumatkat

·         Noudatan liikennesääntöjä ja koulussa annettuja ohjeita.

·         Käyttäydyn koulukyydeissä hyvin.

·         Saavun kouluun ajoissa ja tulen koulukyydeiltä suoraan koulun alueelle.

 

Koulun sisätilat

·         Liikun sisällä rauhallisesti ja meluamatta.

·         Jätän ulkovaatteet ja kengät niille varatuille paikoille.

·         Ruokailen siististi. Noudatan hyviä pöytätapoja ja keskustelen hiljaa.

·         Jätän luokan siistiksi.

 

Oppitunnit

·         Saavun oppitunneille lukujärjestyksen mukaisesti.

·         Annan kaikille työrauhan.

·         Käytän koulun laitteita ja välineitä vastuullisesti. Jos rikon jotakin tahallani, korvaan vahingon.

Välitunnit

·         Siirryn välitunneille ja välitunneilta takaisin oppitunneille viivyttelemättä.

·         Pukeudun sään vaatimalla tavalla.

·         Vietän välitunnit omalla välituntialueellani, enkä poistu koulun alueelta.

·         Noudatan välituntivalvojan ohjeita.

·         En heitä lumipalloja, kiviä, tms., koska se on vaarallista.

Lisäksi noudatan muita eri tilanteita varten annettuja ohjeita sekä Suomen lakia.

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (Tuovilan koulu)

1. Koulussa ei kiusata ketään.

2. Kaikki otetaan mukaan leikkeihin ja muuhun toimintaan.

3. Jokainen kantaa vastuun tavaroistaan, tekemisistään ja läksyistään.

4. Käyttäydyn kohteliaasti ja olen rehellinen.

5. En loukkaa toista puheillani.

6. Kaikille annetaan työrauha.

7. Siirryn reippaasti välitunnille ja välitunnilta takaisin sisälle kellon soidessa.

8. Koulussa noudatetaan yhteisiä sääntöjä.

 

PILOTIN SÄÄNNÖT (luokat 7–9)

1.       Tunneille tullaan aina ajoissa. Kesken päivänavauksen ei voi tulla luokkaan.

2.       Kengät, ulkovaatteet ja päähineet jätetään niille varattuihin telineisiin.

3.       Kielenkäyttö on asiallista kaikissa tilanteissa ja kiroilu on aina kielletty.

4.       Tunneilla annetaan kaikille työrauha.

5.       Kännyköiden käyttö on oppitunneilla ja ruokalassa kielletty.

6.       Koulurakennus, pulpetit ja työvälineet pidetään siisteinä. Tahallisesta sotkemisesta tai rikkomisesta seuraa korvausvelvollisuus.

7.       Ulkovälitunneilla siirrytään ulos viivyttelemättä.

8.       Käytävillä ei meluta, tönitä tai ryntäillä.

9.       Kouluruokailu on osa oppilaan koulupäivää. Ruokalassa syödään sivistyneesti ja rauhallisesti.

10.   Oppitunneilla, ruokalassa ja alakoulun tiloissa ei pureskella purkkaa, syödä karkkia tai juoda virvoitusjuomia.

11.   Tupakan, tupakanomaisten tuotteiden, nuuskan, päihteiden ja energiajuomien käyttö ja tuonti kouluun on ehdottomasti kielletty.

12.   Koulualueelta saa poistua vain opettajan luvalla.

13.   KiVassa koulussa on kielletty henkinen ja fyysinen kiusaaminen sekä nettikiusaaminen. Myös kiusaamistarkoituksessa tehty kuvaaminen ja kaikenlainen materiaalin levittäminen on kielletty.

14. Myös koulumatkat ovat kouluaikaa.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Suoritusmahdollisuus annetaan lukukauden päättyessä ja lukuvuoden koulutyön päätyttyä ennen

 uuden lukuvuoden alkamista.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus lisä- tai uusintanäyttöön, jolla hän voi osoittaa parantunutta

osaamistaan ja nostaa näin päättötodistuksen arvosanaa.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Tutkiva opettaja voi ottaa vastaan vain yhden näytön kustakin oppiaineesta yhden lukuvuoden

aikana. Näyttöön voi sisällyttää yhden tai useamman lukuvuoden oppimäärän. Kunkin oppiaineen

näyttöä varten varataan maksimissaan yksi koulupäivä.

Paikallisesti päätettävät asiat

Mustasaaren suomenkielisen perusopetuksen arviointikulttuurin perustana on kannustavan ja monipuolisen palautteen antaminen oppilaille sekä lukuvuoden aikana että sen päätteeksi. Lukuvuoden alussa oppilaita ja huoltajia informoidaan kunkin vuosiluokan tavoitteista ja arviointikriteereistä. Oppiainekohtaiset tavoitteet ja kriteerit on kirjattu kunkin oppiaineen opetussuunnitelmaan.

 

 

Syksy

Kevät

1. lk

Arviointikeskustelu joulu–tammikuussa

Sanallinen todistus

2. lk

Arviointikeskustelu joulu–tammikuussa

Sanallinen todistus

3. lk

Arviointikeskustelu joulu–tammikuussa

Sanallinen todistus

4. lk

Arviointikeskustelu joulu–tammikuussa

Numerotodistus

5. lk

Arviointikeskustelu joulu–tammikuussa + numerotodistus syyslukukauden päätteeksi

Numerotodistus

6. lk

Arviointikeskustelu joulu–tammikuussa + numerotodistus syyslukukauden päätteeksi

Numerotodistus

7. lk

Numerotodistus syyslukukauden päätteeksi

Numerotodistus

8. lk

Numerotodistus syyslukukauden päätteeksi

Numerotodistus

9. lk

Numerotodistus syyslukukauden päätteeksi

Numerotodistus

Arviointikeskustelu

 

Alakoulussa joulu–tammikuussa käytävään arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas ja huoltaja/huoltajat ja keskustelussa käydään läpi seuraavat asiat:

- oppiainekohtainen edistyminen

- työskentelytaidot

- käyttäytyminen ja hyvät tavat

- kaverisuhteet

- oppilaan taidot ja vahvuudet

- läksyjen tekeminen

- kokeet

- asenne koulunkäyntiä kohtaan

- omatoimisuus ja ahkeruus

- vapaa-aika

- mahdolliset muut asiat

 

Lisäksi keskustelun tukena käytetään oppilaan itsearviointilomaketta.

 

Syysloman ja talviloman aikoihin käydään lisäksi opettajan ja oppilaan välinen lyhyt arviointikeskustelu.

 

Yläkoulussa arviointikeskustelu käydään oppilaan ja huoltajan/huoltajien kanssa vähintään kerran lukuvuoden aikana. Paikalla keskustelussa on oppilaan luokanvalvoja ja tarvittaessa muita koulun henkilökunnan edustajia. Keskustelussa käydään läpi oppilaan edistyminen oppiaineissa, työskentelytaidoissa ja käyttäytymisessä. Arviointikeskustelun pohjana käytetään oppilaan ja huoltajan/huoltajien etukäteen täyttämää arviointilomaketta.

Vuosiluokilla 1-2 suomen kielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan eri osa-alueiden osaamisen arviointia täydennetään lukuvuositodistuksen yhteydessä erillisellä liitteellä. Liitteeseen merkitään lisäksi sanallinen arvio oppilaan käyttäytymisestä.

ePerusteet