Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arvioinnin kokonaisuus

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Perusopetuksen arvoperusta luo pohjan käyttäytymisen ohjaukselle ja käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettamiselle osana koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö ja noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Keskeistä on kasvattaa oppilaita

• vaikuttamaan aktiivisesti ja myönteisesti yhteisön toimintakulttuurin ja hyvinvointiin,

• toimimaan oikein itseään, toisiaan ja ympäristöä arvostaen,

• pyrkimään itsesäätelyyn ja vastuunottoon omasta toiminnasta,

• kunnioittamaan erilaisuutta ja suhtautumaan siihen myönteisesti,

• toimimaan kestävän elämäntavan edellyttämällä tavalla sekä

• kunnioittamaan ihmisoikeuksia.

Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa, joka perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyyn yhteiseen vastuuseen koulupäivästä. Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä yhteisten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti.

Käyttäytymisen arviointi perustuu tavoitteisiin, joita arvioidaan suhteessa arvosanan tai sanallisen arvioinnin muodostamisen kriteereihin. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset. Arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Käyttäytymisen tavoitteet osa-alueittain

Käyttäytymisen arvosanan muodostamisen kriteerit

Erinomainen (10)

Oppilas on saavuttanut erinomaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Oppilas vaikuttaa käytöksellään myönteisesti ja aktiivisesti kouluyhteisöön.

Kiitettävä (9)

Oppilas on saavuttanut kiitettävästi käyttäytymisen tavoitteet. Oppilas pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan myönteisesti kouluyhteisöön.

Hyvä (8)

Oppilas on saavuttanut hyvin käyttäytymisen tavoitteet. Oppilas huolehtii käyttäytymisestään pääsääntöisesti omatoimisesti, mutta häntä on voitu joutua ohjaamaan tavoitteiden saavuttamisessa vähäisessä määrin.

Tyydyttävä (7)

Oppilas on saavuttanut tyydyttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Jossakin näistä oppilaan toiminta on vaatinut keskustelua ja ohjausta, mutta hän on kyennyt kehittämään toimintaansa näillä osa-alueilla arviointijakson aikana. Oppilaan käytökseen on voitu joutua puuttumaan kasvatuksellisin tai kurinpidollisin toimin.

Kohtalainen (6)

Oppilas on saavuttanut kohtalaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Oppilaan toiminta on vaatinut keskustelua ja ohjausta useiden tavoitteiden suhteen arviointijakson aikana. Hän on ajoittain pyrkinyt kehittämään toimintaansa näillä osa-alueilla. Oppilaan käytökseen on puututtu kasvatuksellisin tai kurinpidollisin toimin.

Välttävä (5)

Oppilas on saavuttanut käyttäytymisen tavoitteet välttävästi. Oppilas ei ole pystynyt kehittämään toimintaansa käyttäytymisen tavoitteiden suhteen toistuvasta ohjauksesta huolimatta. Oppilaan käytökseen on puututtu toistuvasti kurinpidollisin toimin.

Hylätty (4)

Oppilas ei ole saavuttanut käyttäytymisen tavoitteita.

Käyttäytymisen sanallisen arvioinnin muodostamisen kriteerit

Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti.

Oppilas on saavuttanut erinomaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Oppilas pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan myönteisesti ja aktiivisesti kouluyhteisöön.

Olet saavuttanut tavoitteet hyvin.

Oppilas on saavuttanut hyvin käyttäytymisen tavoitteet. Oppilas huolehtii käyttäytymisestään pääsääntöisesti omatoimisesti, mutta häntä on voitu joutua ohjaamaan vähäisessä määrin.

Olet saavuttanut tavoitteet tyydyttävästi.

Oppilas on saavuttanut tyydyttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Jossakin näistä oppilaan toiminta on vaatinut keskustelua ja ohjausta, mutta hän on kyennyt kehittämään toimintaansa näillä osa-alueilla arviointijakson aikana. Oppilaan käytökseen on voitu joutua puuttumaan kasvatuksellisin tai kurinpidollisin toimin.

Olet saavuttanut tavoitteet välttävästi.

Oppilas on saavuttanut käyttäytymisen tavoitteet välttävästi. Oppilas ei ole pystynyt kehittämään toimintaansa käyttäytymisen tavoitteiden suhteen toistuvasta ohjauksesta huolimatta. Oppilaan käytökseen on puututtu toistuvasti kurinpidollisin toimin.

Tavoitteita ei ole saavutettu.

Oppilas ei ole saavuttanut käyttäytymisen tavoitteita.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Ei ole olemassa kriteeristöä oppilaan luokan kertaamiselle. Ratkaisu tehdään oppilaan parhaaksi ja Mäntsälän tukipolun mukaisesti.

Mäntsälän tuen oppaissa ja oppilashuoltokansiossa on kuvattu, mitkä toimenpiteet ja dokumentit on oltava tehtynä, jotta oppilas voi kerrata luokan.

Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus on vaarassa tulla hylätyksi, tulee siitä tiedottaa lukuvuoden aikana oppilasta ja huoltajaa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi. Oppilaalle on varattava mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot erillisessä näytössä ennen lukuvuoden päättymistä.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa määritellään ehtolaiskuulustelupäivä.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Oman opinto-ohjelman mukaan opiskelevan oppilaan opintokokonaisuudet muodostuvat pakollisista ja valinnaisista opintokokonaisuuksista. Pakolliset opintokokonaisuudet perustuvat oppiaineiden vuosiluokkaistettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin. Valinnaiset opintokokonaisuudet perustuvat valinnaisiin aineisiin sen mukaan, miten niitä järjestetään. Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen järjestämistä on kuvattu tarkemmin opetussuunnitelman alaluvussa Vuosiluokkiin sitomaton opetus sekä Mäntsälän tuen oppaissa ja oppilashuoltokansiossa.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Valinnaiset taito- ja taideaineet vuosiluokilla 1–9

- Oppilaan tulee valita 8. ja 9. luokalle yksi valinnainen taito- ja taideaine (2 vvt) sekä yksi valinnainen taito- ja taideaine 9.-luokalla (1vvh).

- Oppilasvalintana toteutettavista 8. ja 9. vuosiluokan taito- ja taideaineista, riippumatta mistä tuntikiintiöstä valinta tehdään, laaditaan koulukohtainen lukuvuosisuunnitelman liite.

- Valinnaisten taito- ja taideaineiden tuntikiintiöstä valituista opinnoista ei tule erillistä arviota lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen, vaan ne arvioidaan osana kaikille yhteisten taito- ja taideaineiden oppimääriä siten kuin kyseisen vuosiluokan osalta on määrätty.

Muut valinnaisaineet vuosiluokilla 1–6

- Vuosiluokkien 5–6 oppilasvalintana toteutettavien valinnaisaineiden tavoitteet ja sisällöt kirjataan koulukohtaisesti lukuvuosisuunnitelman liitteeksi.

- Nämä alle kahden vuosiviikkotunnin laajuiset valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti merkinnällä ”hyväksytty”. Jos valinnaisen oppiaineen tarkoituksena on olla kyseisen aineen opintoja syventävä kokonaisuus, se voi myös korottaa oppiaineen arvosanaa.

Muut valinnaisaineet vuosiluokilla 7–9

- Vuosiluokkien 7–9 muiden valinnaisaineiden tavoitteet ja sisällöt kirjataan koulukohtaisesti lukuvuosisuunnitelman liitteeksi.

- Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin oman oppiaineenaan. Numeroin arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistuksiin nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle.

- Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti merkinnällä ”hyväksytty”. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Vuosiluokkien 7–9 muiden valinnaisaineiden tavoitteet ja sisällöt kirjataan koulukohtaisesti lukuvuosisuunnitelman liitteeksi.

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin oman oppiaineenaan. Numeroin arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistuksiin nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle.

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti merkinnällä ”hyväksytty”. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Mäntsälässä annetaan sanallinen lukuvuositodistus vuosiluokilla 1–3. Vuosiluokilla 1–2 lukuvuositodistusta täydennetään käyttäytymisen arvioinnin liitteellä sekä äidinkielen ja matematiikan tarkennettujen tavoitteiden saavuttamista kuvaavalla liitteellä. Vuosiluokalla 3 lukuvuositodistusta täydennetään käyttäytymisen arvioinnin liitteellä sekä äidinkielen, matematiikan ja vieraan kielen A1-oppimäärän tavoitteiden saavuttamista kuvaavalla liitteellä.

Vosiluokilla 4–9 käytössä on valtakunnallisesti määritelty numeroarvosana, jota on mahdollista täydentää todistuksen liitteellä annettavalla sanallisella arvioinnilla.

Yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan lukuvuositodistuksiin sanallinen arvio vuosiluokilla 1–3 ja numeroarvosana vuosiluokilla 4–9. Yksilöllistettyjen oppimäärien numeroarviointia on mahdollista täydentää sanallisen arvioinnin liitteellä.

Sanallista arviota voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.

Toiminta-alueittain toteutettavassa opetuksessa annetaan aina sanallinen arviointi.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Vuosiluokilla 1–5 ei anneta välitodistusta. Vuosiluokilla 6–9 annetaan välitodistus samoin perustein kuin lukuvuosi-/päättötodistus kaikissa kouluissa.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Mäntsälässä erityinen tutkinto voidaan suorittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana lukuun ottamatta opettajien loma-aikoja.

Erityisen tutkinnon suorittamiseksi oppilaalle määritellään monipuolinen mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot.

Paikallisesti päätettävät asiat

Yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta ja arvioinnista tiedottamisen muodot

Yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta ja arvioinnista tiedottamisen muodot

 Koulujen ja kotien välisen yhteistyön tarkoitus on selkiyttää huoltajille arvioinnin periaatteita ja käytänteitä. Arvioinnin periaatteista ja käytänteistä tiedotetaan arvioinnin vuosikellon avulla. Arvioinnin vuosikelloon on kirjattu arviointiin liittyvien yhteisten käytänteiden ajankohdat.

Yhteisiä käytänteitä ovat

-          vuosiluokan tavoitteista, arvioinnin yleisistä periaatteista ja arviointikäytänteistä tiedottaminen,

-          riittävä tiedonsaanti oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä,

-          oppilaiden itsearviointitaitojen ja vertaispalautteen antamisen harjoittelu opettajan ohjauksessa,

-          oppimiskeskustelujen käyminen ja tavoitteiden asettaminen oppilaille,

-          välitodistuksen antaminen vuosiluokilla 6–9 sekä

-          lukuvuositodistus.

Oppilaan ja huoltajan tulee saada riittävästi tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Opettaja suunnittelee ja toteuttaa arvioinnista tiedottamisen niin että oppilaan ja huoltajan oikeus saada riittävästi tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä toteutuu lukuvuoden aikana. Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppilaalla ja huoltajalla on myös oikeus saada tieto arvioinnin perusteista ja siitä, miten niitä on sovellettu oppilaan arviointiin. Nämä tiedot saadaan opetussuunnitelmasta tai tarvittaessa oppilasta arvioineelta opettajalta. Opettaja antaa tarvittaessa tiedon siitä, miten arvioinnin perusteita on sovellettu oppilaan arviointiin.

Koulu tarkentaa lukuvuosisuunnitelmassaan arvioinnista tiedottamisen käytänteet. Tarkennetut käytänteet sisältävät tietoa sitä, miten arvioinnista tiedottaminen hoidetaan lukuvuoden alussa ja lukuvuoden aikana. Lukuvuoden aikana opettajat täsmentävät lukuvuoden alussa tiedotettuja arvioinnin periaatteita ja arvioinnin toteuttamisen käytänteitä tarkoitukseen sopivin tavoin.

Opetuksen järjestäjä seuraa arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluilla ja tukee yhtenäisen arviointikulttuurin kehittämistä koulutuksin, koulurajat ylittävin keskustelurakentein, ohjaamalla opettajia arvioinnin yhteissuunnitteluun ja ohjaamalla koulua arvioinnin koulukohtaisesti yhtenäisen arviointikulttuurin luomiseen.

Mäntsälässä käydään oppimista tukeva ja ohjaava oppimiskeskustelu vuosiluokilla 1–9 loka-toukokuun aikana. Oppimiskeskustelu voidaan aina myös käydä oppimisen tuen asiakirjojen päivittämisen yhteydessä. Oppimiskeskustelu on osa arvioinnista tiedottamista ja arvioinnissa tehtävää yhteistyötä huoltajien kanssa.

Oppimiskeskustelun perustana ovat kunkin vuosiluokan tavoitteet. Keskustelussa painotetaan oppimisen edistymisen kannalta kullekin oppilaalle olennaisimpia asioita. Keskustelun tukena käytetään koulutyössä koottua oppilaan itsearviointitietoa ja opettajan arviointitietoa. Keskustelussa oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa oppilaan opintojen etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Työskentelytaidoilla tarkoitetaan perusopetuksen aikana kehittyvää taitoa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä, taitoa suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään, taitoa toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taitoa toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Luokilla 1–7 luokanopettaja tai luokanohjaaja käy oppimiskeskustelun yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa, 1. luokalla kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Luokilla 8–9 luokanohjaajat ja/tai oppilaanohjaajat käyvät oppimiskeskustelun yhdessä oppilaan kanssa. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua keskusteluun. Tämän keskustelun tarkoituksena on ohjata yleisesti oppilaan koulutyötä.

Luokanvalvoja voi pyytää muilta oppilasta opettavilta opettajilta palautetta oppilaan oppimis-, työskentely- ja koulunkäyntitaidoista. Luokilla 1–9 oppimiskeskustelussa voi olla mukana myös muuta koulun opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöä.

Ennen oppimiskeskustelua oppilailla ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus esittää toiveitaan, kysymyksiään ja huomioitaan oppilaan oppimisesta keskustelun käymistä varten. Keskustelun aikana kirjataan yhteisesti sovitut tavoitteet oppilaan oppimiselle.

  

Arvioinnin vuosikello

Kuvassa keltainen formatiivista arviointia, sininen summatiivista arviointia ja vihreä yhtenäisen arviointikulttuurin toteuttamista.

Arvioinnin vuosikello

 

 

ePerusteet