Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Arviointi edistää oppilaan oppimista ja työskentelyä sekä ohjaa käyttäytymistä kohti asetettuja tavoitteita. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään omat vahvuutensa oppijana sekä antaa erilaisia toimintamalleja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä vaativat jatkuvaa ja monipuolista opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Yhteistyö kotien kanssa kuuluu hyvään arviointikulttuuriin. Huoltajien kanssa keskustellaan koulutyön tavoitteista ja koulun arviointikäytänteistä. Huoltajia tiedotetaan arvioinnista vanhempainilloissa ja Wilma-järjestelmän kautta. Oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan tietoa oppilaalle itselleen ja huoltajalle. Tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön kiinnitetään erityistä huomiota.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Vuosiluokilla 1-2 käyttäytymisestä annetaan sanallinen arvio (liite). Vuosiluokilla 3-9 annetaan numeroarvosana.

Käyttäytymisen arvioinnin perusteet

10   Erinomainen

 •  Oppilas on oma-aloitteisesti kohtelias, ystävällinen, kannustava ja vastuuntuntoinen. 

 • Oppilas luo omalla toiminnallaan myönteistä ilmapiiriä kouluyhteisöön ja hän on esimerkillinen erilaisuuden hyväksymisessä

 • Oppilas noudattaa esimerkillisesti sääntöjä ja ohjeita. 

 

9 Kiitettävä

 • Oppilas pääsääntöisesti noudattaa ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja. 

 • Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja on yhteishenkeä rakentava. 

 • Oppilas arvostaa omaa sekä muiden työtä.

 

8 Hyvä

 • Kahdeksan on hyvän käyttäytymisen perustaso. 

 • Oppilas noudattaa yleensä ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja sekä ottaa huomioon muut ihmiset. Saadessaan palautetta oppilas pyrkii korjaamaan käytöstään ja ottaa vastuun teoistaan. 

 • Oppilas pystyy työskentelemään ryhmän jäsenenä.

 

7 Tyydyttävä

 • Oppilas noudattaa vaihtelevasti ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja. 

 • Oppilas antaa vaihtelevasti työrauhan.

 • Oppilaalta ei aina onnistu muiden huomioiminen.

 • Oppilaan asenteessa ja käyttäytymisessä on toisinaan huomautettavaa.

 • Oppilas ei aina arvosta omaa ja toisten työtä.

 

6      Kohtalainen

 • Oppilas noudattaa heikosti ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja eikä ota vastuuta tekemisistään. 

 • Oppilas häiritsee usein työrauhaa.

 • Oppilas vaikuttaa suhtautuvan välinpitämättömästi koulutyöhön ja kouluyhteisöön.

 • Oppilas ei yleensä arvosta omaa ja toisten työtä.

 

5      Välttävä

 • Oppilas vaikuttaa suhtautuvan kielteisesti kouluyhteisöön. 

 • Oppilas ei hyväksy sääntöjä eikä noudata niitä.

 • Oppilas on kykenemätön yhteistyöhön muiden oppilaiden ja opettajien kanssa.

 • Oppilas ei anna työrauhaa.

 • Oppilas ei arvosta omaa ja toisten työtä.

 

4 Hylätty

 • Oppilas ei sopeudu kouluyhteisöön. Hän ei ole koulun kasvatus- ja kurinpitokeinoin ohjattavissa.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Erilliseen näyttöön aikataulu ja suoritustapa määritellään yksilöllisesti. Hylkäämisvaarassa olevasta oppiaineesta on annettava oppilaalle osaamisen näyttömahdollisuus lukuvuoden aikana.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vuosiluokilla 1-2 lukuvuositodistukseen annetaan sanallinen arvio opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Todistuksesta tulee ilmetä, onko suoritus hyväksytty vai hylätty.

Vuosiluokilla 3-8 lukuvuositodistuksissa annetaan numeroarvosanat. Yksilöllistetyt oppimäärät voidaan arvioida myös sanallisesti.

Lukuvuositodistus

Vuosiluokilla 1-2 sanallinen arvio kaikissa aineissa ja käyttäytymisessä

Vuosiluokilla 3-8 numeroarvosana yhteisissä oppiaineissa , käyttäytymisessä ja vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuissa valinnaisissa aineissa

Yksilöllistetyt oppimäärät voidaan arvioida sanallisestiVälitodistus

Lopen kunnan järjestämässä perusopetuksessa välitodistusta ei anneta. Vuosiluokalla 9 välitodistus annetaan kuitenkin pyydettäessä yhteishakuja varten.

Vuosiluokilla 1-6 se korvataan koko kunnan yhteisellä itsearviointilomakkeella.

Vuosiluokilla 7-9 syyslukukauden oppimista ja osaamista eri oppiaineissa arvioidaan syyslukukauden päätyttyä. Oppiaineiden numeeriset arvioinnit ovat oppilaiden ja huoltajien nähtävillä Wilman Opinnot -välilehdellä.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Arviointikulttuurin paikalliset painopisteet:

 • 1–6-luokkien arviointikello (liite 1).

 • 7-9-luokkien arviointikello (tekeillä)

 • Ideapankki formatiivisen arvioinnin eri tavoista (liite 3).

 • Arvioinnin periaatteiden tiedottaminen koteihin (mm. Wilma, vanhempainillat, koulun nettisivut).

Opintojen aikainen arviointi (vuosiluokat 7-9)

Syyslukukauden oppimista ja osaamista eri oppiaineissa arvioidaan syyslukukauden päätyttyä. Oppiaineiden numeeriset arvioinnit ovat oppilaiden ja huoltajien nähtävillä Wilman Opinnot -välilehdellä.

Oppilaille ja huoltajille annetaan palautetta opintoihin ja oppilaan käytökseen liittyvissä kysy­myksissä. Sähköiset yhteydenpitovälineet mahdollistavat hyvin toimivan palautejärjestelmän koulun ja huoltajien välille. Oppilaille suullinen palaute on suositeltavin tapa.

Itsearviointi

Vuosiluokilla 1-9 itsearviointi tehdään vuosikellon mukaisesti (liite).

Omaa oppimista ja opintojen edistymistä seurataan pohtimalla ja kehittämällä itsearviointitaitoja. Opinto­jen tavoitteet on syytä tuoda riittävän usein esille.

Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat

Lopen kunta ei järjestä erityistä tutkintoa.

ePerusteet