Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Lohjalla

Arvioinnin osalta tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa arviointikeskustelujen yhteydessä. Arvioinnin käytänteistä ja periaatteista tiedotetaan Wilmassa,  koulujen kotisivuilla, vanhempainilloissa ja arviointikeskusteluissa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Lohjalla

Vuosiluokilla 1-3 käyttäytyminen arvioidaan erillisellä liitteellä lukuvuoden päätteeksi. 

Arvioitavat asiat:

 • Käyttäydyt huomaavaisesti ja ystävällisesti

 • Noudatat sääntöjä

 • Ylläpidät työrauhaa

 • Huolehdit ympäristöstä

 • Asennoidut koulutyöhön myönteisesti

Vuosiluokille 4-9 käyttäytyminen arvioidaan lukuvuositodistukseen. 

Arvioitavat asiat:

Erinomainen (10)

Oppilas

 • käyttäytyy huomaavaisesti ja ystävällisesti muita kohtaan

 • on rehellinen

 • luo ja ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä

 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti  ja oma-aloitteisesti

 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja.


Kiitettävä (9)

Oppilas

 • tulee toimeen muiden kanssa

 • on rehellinen

 • asennoituu myönteisesti koulutyöhön

 • ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä

 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti  ja oma-aloitteisesti

 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja.

Hyvä (8)

Oppilas

 • tulee yleensä toimeen muiden kanssa

 • on yleensä rehellinen

 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta

 • huolehtii pääsääntöisesti ympäristöistä ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä

 • noudattaa pääsääntöisesti sääntöjä ja hyviä tapoja.

Tyydyttävä (7)

Oppilas

 • on toisinaan vaikeuksissa muiden  kanssa

 • saattaa käyttäytyä  vilpillisesti

 • häiritsee ajoittain työrauhaa

 • suhtautuu toisinaan huolettomasti ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin

 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja  vaihtelevasti.

Kohtalainen (6)

Oppilas

 • on toistuvasti vaikeuksissa muiden  kanssa

 • käyttäytyy vilpillisesti

 • laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä  tehtäviä ja välineitä

 • häiritsee työrauhaa usein

 • suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin ja hyviin tapoihin.


Välttävä (5)

Oppilas

 • ei tule toimeen muiden  kanssa

 • syyllistyy jatkuvasti  rangaistaviin rikkomuksiin

 • halveksii ja laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä  tehtäviä ja välineitä

 • estää muiden  työskentelyn

 • ei välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Lohjalla

Koulun  lukuvuosisuunnitelmassa määrätään päivämäärä, jolloin oppilaalla on ennen luokalle jättämistä mahdollisuus erillisessä näytössä  osoittaa saavuttaneensa  hyväksyttävät tiedot  ja taidot. Suoritusmahdollisuus järjestetään kesäkuussa. 

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Lohjalla

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa.

Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko omassa koulussaan tai koulun vaihdon yhteydessä, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisten aineiden nimet. Kesken jäänyt valinnainen aine arvioidaan numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt suorittaa kyseisestä aineesta vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuisen osuuden. Mikäli kesken jääneen valinnaisen aineen osuus on alle kaksi vuosiviikkotuntia, arvioidaan valinnainen aine merkinnällä ”osallistunut”. Uusi valinnainen aine arvioidaan numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt suorittaa kyseisestä aineesta vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuisen osuuden. Mikäli uuden valinnaisen aineen osuus on alle kaksi vuosiviikkotuntia, arvioidaan valinnainen aine merkinnällä ”hyväksytty”.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Lohjalla

Vuosiluokalla 7 käytetään opetuksen järjestäjän päätöksellä 1 vuosiviikkotunti käsityön opetuksen painotukseen.

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lohjalla

Vuosiluokilla 1-3 arviointi on sanallista. Vuosiluokilla 4-9 arviointi on sanallisen ja numeroarvioinnin yhdistelmä. Sanallinen arviointi (hyväksytty-merkintä) annetaan oppilaanohjauksessa sekä oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävissä valinnaisissa aineissa. Oppilaanohjauksen hyväksytty-merkintä ei tule näkyviin todistuksiin. Sen opiskelusta lisätään 9. luokan päättötodistukseen teksti “Oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista”.

Yksilöllistetyn oppimäärän suoritukset arvioidaan suhteessa HOJKSin tavoitteisiin numeroarviointina vuosiluokittain. Yksilöllistetty oppimäärä merkitään todistukseen tähdellä (*) ja todistuksen lisätietoja-kohtaan tulee teksti “Oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan."

Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia.

Routionmäen yhtenäiskoulun Jalava-luokilla yksilöllistetyn oppimäärän suoritukset arvioidaan suhteessa HOJKSin tavoitteisiin sanallisesti ja/tai numeroarviointina vuosiluokittain. Tämän lisäksi voidaan antaa sanallista palautetta erillisessä liitteessä.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Lohjalla

Väliarviointi pidetään kaikilla luokka-asteilla arviointikeskusteluina marras-helmikuussa. Vuosiluokilla 1-6 arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, huoltaja(t) ja opettaja. Vuosiluokilla 7-9 arviointikeskustelut käydään oppilaan ja opettajan kesken. Lisäksi luokka-asteilla 5-9 annetaan välitodistus syyslukukauden päätteeksi.

Jos oppilas ei sairauden vuoksi ole voinut osallistua kouluopetukseen eikä muutoinkaan opiskella tai antaa näyttöjä, voidaan todistus jättää antamatta. Rehtori tekee asiasta hallintopäätöksen.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Lohjalla

Erityinen   tutkinto   on   ajankohtainen  viimeistään  perusopetuksen   päättövaiheessa,   sillä   se on  huoltajan päätöksellä kotiopetuksessa opiskelevalle keino  saada  perusopetuksen päättötodistusta vastaava todistus.

Erityisessä tutkinnossa suoritetuista opinnoista voidaan antaa todistus tietyn oppiaineen oppimäärän suorittamisesta, tietyn vuosiluokan oppiaineen suorittamisesta tai perusopetuksen päättötodistusta vastaavan perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.  

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet