Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen tavoitteet Lestin koulussa

Käyttäytymisen tavoitteet Lestin koulussa

Lestin koulun käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Arvosana

Kriteerit

10

erinomainen

 • Oppilas osaa työskennellä erilaisissa ryhmissä ja edistää omalla työpanoksellaan yhteistä työskentelyä.

 • Oppilas käyttäytyy ystävällisesti ja auttavaisesti, luo käytöksellään ympärilleen myönteistä ilmapiiriä ja on hyvänä esimerkkinä muille.

 • Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä.

 • Oppilas huolehtii luokan ja koulun oppimisympäristöstä ja välineistä sekä kantaa vastuunsa koulun ja lähiympäristön siisteydestä.

 • Oppilas noudattaa luontevasti hyviä käytöstapoja.

 • Oppilaan kielenkäyttö on esimerkillistä ja tilanteeseen sopivaa.

 • Oppilas osallistuu aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteiseen toimintaan.

 • Oppilas noudattaa koulun toimintatapoja ja järjestyssääntöjä.

9

kiitettävä

 • Oppilas osaa työskennellä erilaisissa ryhmissä.

 • Oppilas käyttäytyy ystävällisesti ja auttavaisesti.

 • Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä.

 • Oppilas huolehtii luokan ja koulun oppimisympäristöstä ja välineistä sekä kantaa vastuunsa koulun ja lähiympäristön siisteydestä.

 • Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja.

 • Oppilaan kielenkäyttö on tilanteeseen sopivaa.

 • Oppilas osallistuu yhteiseen toimintaan.

 • Oppilas noudattaa koulun toimintatapoja ja järjestyssääntöjä.

8

hyvä

 • Oppilas osaa yleensä työskennellä erilaisissa ryhmissä.

 • Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä.

 • Oppilas huolehtii luokan ja koulun oppimisympäristöstä ja välineistä.

 • Oppilas noudattaa yleensä hyviä käytöstapoja.

 • Oppilaan kielenkäyttö on yleensä tilanteeseen sopivaa.

 • Oppilas noudattaa koulun toimintatapoja ja järjestyssääntöjä.

 • Oppilaan käyttäytymistä on voitu ohjata koulun keinoin, ja hän on korjannut käyttäytymistään.

7

tyydyttävä

 • Oppilaalla on joskus vaikeuksia ottaa toiset huomioon.

 • Oppilas osoittaa toisinaan välinpitämättömyyttä ympäristöä ja koulutyötä kohtaan.

 • Oppilaan kielenkäyttö on toisinaan sopimatonta.

 • Oppilaan käyttäytymistä on ohjattu koulun keinoin.

6

kohtalainen

 • Oppilaalla on vaikeuksia ottaa toiset huomioon.

 • Oppilas osoittaa välinpitämättömyyttä ympäristöä ja koulutyötä kohtaan.

 • Oppilaan kielenkäyttö on usein sopimatonta.

 • Oppilaan käyttäytymistä on ohjattu koulun keinoin toistuvasti.

5

välttävä

 • Oppilas ei ota toisia huomioon.

 • Oppilaan käyttäytyminen on välinpitämätöntä.

 • Oppilaan kielenkäyttö on sopimatonta.

4

hylätty

 • Käyttäytymiseen ei enää voida vaikuttaa koulun keinoin.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvioinnin kriteerit oppiaineittain Opetushallituksen määräys OPH-5042-2020

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lestin koulussa lukuvuoden aikana annetaan yksi välitodistus luokilla 1-9.  Luokilla 1-3 välitodistus on sanallinen ja luokilla 4-9 annetaan numeroarviointi. Väliarviointi tehdään syyslukukauden loppuun mennessä. Väliarviointia voidaan täydentää sanallisesti todistuksen liitteellä.

Lestin koulun lukuvuosiarviointi on luokilla 1-3 sanallinen ja luokilla 4-8 numeroarviointi. Päättötodistuksessa ja 9. vuosiluokan väliarvioinnissa annetaan numeroarviointi. Arviointia voidaan täydentää sanallisesti todistuksen liitteellä.

Käyttäytymisen arviointi annetaan väli- ja lukuvuositodistuksissa sanallisena erillisenä liitteenä luokille 1-3 ja numeroarviointina luokille 4-8.
9. vuosiluokan väliarvioinnissa käyttäytymistä arvioidaan numerolla.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Arvioinnin periaatteet Lestijärven perusopetuksessa

1. Arvioinnin muodoista tiedottaminen

Oppilaan arvioinnista ja sen eri muodoista tulee tiedottaa niin oppilaille kuin huoltajallekin. Tämän tulisi tapahtua heti lukuvuoden alussa. Oppilaille on tärkeää kertoa, mitä tänä lukuvuonna tulisi oppia ja mitä heiltä odotetaan. Kun oppilaalle ja hänen huoltajalleen on annettu etukäteen tietoa arvioinnin muodoista ja perusteista, niin jälkikäteen on helppoa perustella, miten arviointia on toteutettu. Opettajan antama arviointi pohjautuu koulun opetussuunnitelmassa olevaan arviointistrategiaan.

Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa ja auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan.

2. Palaute työskentelystä ja käyttäytymisestä

Oppilaalla on oikeus saada palautetta eri tavoin siitä, miten hän on suoriutunut annetuista tehtävistä, miten osallistuu opetukseen ja miten käyttäytyy erilaisissa koulun tilanteissa. Palautteen tulee olla lähtökohtaisesti myönteistä ja rakentavaa.

3. Oman työn suunnitteluun ohjaaminen

Jo alkuopetuksessa oppilas osaa kertoa, mitä haluaa oppia. Hän osaa kertoa, missä on omasta mielestään hyvä ja missä tarvitsee aikuisen apua. Hän osaa kertoa, jos häntä jokin asia koulutyössä huolettaa tai jopa pelottaa.

Seuraavilla luokka-asteilla oppilas osaa asettaa itselleen tavoitteita, kun hän tietää mitä häneltä odotetaan. Syyslukukauden alussa opettaja käy oppilaan kanssa kahden kesken tai kehityskeskustelussa läpi oppilaan keväällä saadun todistuksen, josta voidaan havaita vahvuuksia ja kehittymisen alueita.

Arvioinnin tapoja Lestin koulussa

1. Keskustelu oppilaan kanssa

Lestin koulussa käydään keskusteluja oppilaan kanssa opiskelusta, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Oppilaan kanssa voidaan tarkastella yhdessä mm. koetuloksia, tarkastaa kirjoitelmia ja käydä keskustelua edistymisestä. Samalla opettajalla on mahdollisuus kuulla oppilaan käsityksiä itsestään oppijana. Keskustelussa voidaan käydä läpi asioita, jotka sujuvat, asioita, joissa on hankalaa ja keskustelua siitä, miten oppilasta voitaisiin parhaiten hänen mielestään auttaa. Opettaja ja oppilaan välisen keskustelun pohjana voi olla myös oppilaan tekemä itsearviointi oppimisprosessistaan.

2. Vertaisarviointi: oppilas oppilaalle

Kun luokassa on avoin ja myönteinen ilmapiiri, niin oppilastoverit voivat antaa vertaispalautetta toisilleen. Vertaisarviointi voi olla suullista tai kirjallista. Oppilastoveri voi arvioida kaveria esimerkiksi lukutaidosta, parityöstä, vihkotyöstä, tarinoista, kuvataiteen töistä, pulpetin siisteydestä jne.

Vertaispalautteen antamista tulee opettaa, harjoitella ja ohjata. Oppilaita ohjataan antamaan myönteistä sekä rakentavaa palautetta kaverille. Hyvänä harjoittelun muotona on opettajan antama esimerkki mm. kuvataidetöiden, käsitöiden, seinälehtien käsittelyssä, missä painotetaan kunkin työn myönteisiä puolia. Yhdessä ja yleisesti voidaan pohtia myös kehittämiskohteita seuraavia töitä varten.

3. Ryhmäarviointi itsearviointitaitojen harjoittajana

Ryhmäarviointi voi olla suullista tai kirjallista. Ryhmäarviointia voidaan suorittaa ryhmätöiden ja projektien jälkeen: miten onnistuimme, miten ryhmämme toimi, mitä opimme, miten työskentelymme sujui, mikä ei sujunut ja miksi, mitä pitäisi tehdä seuraavalla kerralla toisin jne.

Parityön arviointia voidaan harjoitella samalla tavalla kuin ryhmäarviointia. Työpari voi antaa myös toisilleen vertaisarviointia.

4. Itsearviointi oppilaan itsetuntemuksen ja myönteisen minäkuvan tukijana

Itsearviointitaitojen kehittäminen alkaa jo alkuopetuksessa. Tällöin oppilaan itsearviointi on enemmänkin oppilaan tuntemuksia ja kokemuksia siitä, mitkä asiat koulussa ovat mukavia ja helppoja, mitkä tuntuvat hankalilta ja onko asioita, mitkä huolestuttavat häntä. Arviointikeskustelussa voidaan pohtia oppilaan edistymistä ja asettaa tavoitteita tulevalle työskentelylle.

5. Numeroarvioinnissa käytetään viitteellisenä pohjana seuraavaa asteikkoa

10 ERINOMAINEN

 • ylittää lähes kaikki hyvän osaamisen kriteerit

 • pystyy vaativaan ongelmanratkaisuun ja opitun soveltamiseen

 • osoittaa harrastuneisuutta opiskeltavassa aineessa

 • tuotokset ansiokkaita, perusteellisia, omaperäisiä sekä luovia

 • ryhmässä olennainen rooli (johtaa, kannustaa tai rohkaisee)

9 KIITETTÄVÄ

 • ylittää useimmat oppiaineen hyvän osaamisen kriteerit

 • pystyy ongelmanratkaisuun ja opitun soveltamiseen

 • työskentelee ahkerasti

 • tuotokset ansiokkaita

 • osoittaa aloitteellisuutta

 • ottaa vastuuta koko ryhmän työskentelystä

8 HYVÄ

 • täyttää keskimääräiset oppiaineen osaamisen kriteerit (jotkut voivat alittua, jos toiset ylittyvät)

  (ks. perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit arvosanan hyvä (8) kriteerit yhteisissä oppiaineissa.

 • työskentelee pitkäjänteisesti ja aktiivisesti

 • tuotokset melko virheettömiä

 • etsii tietoa

 • kysyy, jos ei ymmärrä

 • hoitaa hyvin oman osuutensa ryhmässä

 • kykenee realistisesti arvioimaan omaa työskentelyään ja sen lopputulosta

7 TYYDYTTÄVÄ

 • osaaminen täyttää useimmat oppiaineen kriteerit

 • pystyy useimmiten pitkäjänteiseen, itsenäiseen työskentelyyn

 • tuotokset keskinkertaisia

 • toimii ryhmän jäsenenä ja tekee oman osuutensa

 • kykenee jossain määrin arvioimaan omaa työskentelyään ja sen lopputulosta

6 KOHTALAINEN

 • osaaminen täyttää joitakin oppiaineen kriteereitä

 • pyrkii tavoitteiden saavuttamiseen

 • kykenee ajoittain itsenäiseen työskentelyyn

 • tuotokset vähäisiä

 • tekee ryhmätyössä osittain oman osuutensa

5 VÄLTTÄVÄ

 • osaaminen täyttää vain jossakin määrin oppiaineen kriteereitä

 • yrittää ajoittain tehdä annettuja tehtäviä ja saada aikaan tuotoksia

 • työskentelyn tai lopputuloksen laadulla ei ole väliä; kunhan jotakin saadaan tehtyä

4 HYLÄTTY

 • ei osoita oppiaineen kriteereiden osaamista

 • ei edellytyksiä edetä seuraavalle tasolle

 • ei tee tai pysty tekemään annettuja tehtäviä tukitoiminkaan

 • työturvallisuuden laiminlyöntiä ja häirintää.

6. Sanallinen arviointi

Sanallista arviointia toteutetaan luokilla 1-3.

ePerusteet