Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Ohje kouluille päättöarviointi (koskee kouluja, joissa 9. vuosiluokan opetusta)

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Valmistavan opetuksen todistukset (Lappeenranta)

Toiminta-alueittain opetus (Lappeenranta)

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Oppilaan arviointi (Lappeenranta)

Pontuksen koulu

Pontuksen koulun oppilaan arviointi on jatkuvaa, monipuolista ja kannustavaa. Arvioinnin tehtävä on tehdä osaaminen ja oppiminen näkyväksi sekä yrittämään kannustaminen. Oppilaita harjaannutetaan arvioimaan omaa oppimistaan, työskentelyään ja käyttäytymistään ensimmäisestä luokasta lähtien. Vertais- ja ryhmäarviointia käytetään säännöllisesti. Oppisen tueksi suunnitellaan arviointilomakkeita erilaisiin arviointitilanteisiin. Näissä huomioidaan opetussuunnitelman perusteiden edellyttämiä asioita oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnista. Opettaja voi myös itse tai yhdessä oppilaiden kanssa suunnitella sopivia arviointityökaluja.

Pontuksen koulu toteuttaa vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. Arviointikulttuurissa yhdistyvät jatkuva oppimisen edistymisen ja oppimisprosessin seuranta, oppimisvalmiuksien arviointi sekä oppimiskokonaisuuksien päätyttyä tehtävä arviointi. Arviointi voi olla suullista tai kirjallista.

Arviointi kohdistuu koko oppimisprosessiin ja on jatkuvaa. Oppimisprosessi alkaa tavoitteiden asettelulla ja tietoisuudella onnistuneen suorituksen vaatimuksista. Oppilaan on oltava tietoinen asetetuista tavoitteista. Kannustava ja ohjaava palaute kuuluu kiinteästi oppimisprosessiin. Päivittäistä palautetta ja kannustusta voi antaa yksittäiselle oppilaalle tai koko ryhmälle. Palautteessa huomio kiinnitetään onnistumisiin ja kehitetään oppimista onnistumiskokemusten kautta. Säännöllinen dokumentointi on osa arviointia.

Pontuksen koulussa käytetään erilaisia opetustapoja. Vaihtelevien opetustapojen myötä opettaja voi havainnoida, arvioida ja dokumentoida oppilaitaan. Opetus- ja työskentelytapoja ovat esimerkiksi ryhmätyöt, yksin tai yhdessä tehtävät projekti- ja teematyöskentelyt, vertaisoppiminen, yksilölliset oppimistehtävät ja viikkourakkatehtävät, työpistetyöskentelyt, sähköisten oppimisympäristöjen ja erilaisten sovellusten hyödyntäminen, oppimispelien pelaaminen

Itsearviointi

Itsearvioinnissa oppilaita ohjataan havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Oppilaan itsearvioinnista opettaja voi saada itselleen tärkeää tietoa esimerkiksi siitä mitä oppilas on kokenut oppineensa tai minkä hän on kokenut vaikeaksi. Itsetunto vaikuttaa oppilaan arvioon omasta oppimisestaan ja työskentelystään, jolloin hän saattaa arvioida osaamisensa todellista paremmaksi tai huonommaksi. Opettajan tehtävä on kannustaen ja realistisesti ohjata oppilaan itsearviointitaitoja. Oppilaiden vahvuudet ja onnistumisen kokemukset korostuvat itsearvioinnissa.

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi on oppilaiden toisilleen antamaa palautetta. Harjoitellaan antamaan ja saamaan myönteistä, rakentavaa palautetta. Vertaisarviointi voidaan toteuttaa joko pienissä ryhmissä tai koko opetusryhmän kesken, esimerkiksi antamalla palautetta oppilaiden tuotoksista vuorotellen.

Oppimisen arviointi

Oppilaille on mahdollistettava erilaisia tapoja näyttää edistymistään ja osaamistaan monipuolisesti. Oppilas voi vaikuttaa siihen, millä keinoin hän haluaa osoittaa osaamistaan.

Työskentelyn arviointi

Työskentelytaitoja kehitetään kaikissa oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Työskentelytaitoihin liittyy taito suunnitella, arvioida ja säädellä omaa työtään sekä taito toimia vastuullisesti parhaansa yrittäen. Työskentelytaidoissa onnistumisessa annetaan kannustavaa ja monipuolista palautetta säännöllisesti. Työskentelytaitojen itsearviointia harjoitetaan ensimmäisestä luokasta lähtien.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymistä arvioidaan säännöllisesti muun toiminnan lomassa ja siitä annetaan palautetta suullisesti ja erilaisten arviointilomakkeiden ja lukuvuositodistuksen välityksellä. Arvioinnissa pyritään positiiviseen ja kannustavaan jatkuvaan arviointiin.

Opinnoissa eteneminen, luokalta siirtyminen ja luokalle jättäminen

Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle.

Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi

Todistukset

Lukuvuoden päätteeksi arvioidaan oppilaan koko lukuvuoden edistymistä ja suoriutumista. Oppilaalle annetaan sanallinen lukuvuositodistus luokkien 1-3 lukuvuoden päättyessä ja numeerinen lukuvuositodistus luokkien 4 - 6 lukuvuoden päättyessä. Kuudennella luokalla annetaan välitodistus syyslukukauden lopussa. Todistus on numerotodistus, jota voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.

Valinnaisten aineiden arviointi

Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi merkinnän lukuvuositodistukseen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan valinnaisista opinnoista.

Arvioinnin dokumentointi

Arviointikansio eli portfolio

Jokaiselle oppilaalle annetaan lukuvuoden alussa arviointikansio eli portfolio, johon kerätään lukuvuoden aikana kaikki arviointiin liittyvä materiaali (mm. kokeet ja arviointilomakkeet). Portfolioon voi laittaa myös oppilaiden tuotoksia. Portfolio annetaan kotiin huoltajien nähtäväksi.

Tiedottaminen, arviointipalautteen antamisen muodot, ajankohdat ja yhteistyö huoltajien kanssa

Arviointikeskustelu

Arviointikeskustelu pidetään opettajan, huoltajien ja oppilaan kanssa vähintään kerran lukuvuodessa, syyslukukaudella tammikuun loppuun mennessä. Jos oppilaalle on laadittu oppimissuunnitelma tai HOJKS, arviointikeskustelu pidetään HOJKS- ja oppimissuunnitelmapalavereiden yhteydessä marraskuun loppuun mennessä ja samalla päivitetään oppilaan pedagogiset suunnitelmat. Laajennettu arviointikeskustelu pidetään nivelvaiheissa, toisen ja kuudennen luokan aikana, tammikuun loppuun mennessä.

Arviointikeskustelussa tarkastellaan oppilaan tekemään itsearviointia ja opettaja ja vanhemmat voivat tuoda omat näkemyksensä esiin keskustellen. Jokainen keskusteluun osallistuja on asiantuntija omalla alueellaan ja parhaimmillaan arviointikeskustelun myötä opettajan tietämys oppilaasta lisääntyy ja oppilaan, huoltajien ja opettajan välille syntyy yhteinen ymmärrys. Keskustelu on opettajalle myös mahdollisuus saada palautetta omasta työstään. 2.- ja 6. luokalla käytävissä arviointikeskuteluissa huomioidaan edellä mainittujen asioiden lisäksi myös opetussuunnitelman perusteiden edellyttämät nivelvaiheisiin liittyvät asiat.

Toisen vuosiluokan arviointikeskustelussa käydään opetushenkilökunnan, oppilaan ja huoltajien kanssa läpi oppilaan

 • edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesti

  • kysymisen ja kuuntelemisen taidot

  • vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin

 • edistyminen työskentelytaidoissa, erityisesti

  • taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä

  • edistyminen taidossa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä

Kuudennen vuosiluokan arviointikeskustelussa käydään opetushenkilökunnan, oppilaan ja huoltajien kanssa läpi oppilaan

 • työskentelytaitojen kehittyminen

 • oppimisen taitojen kehittyminen

 • opiskelumotivaatio ja sen tukeminen

 • edistyminen oppiaineissa

 • laaja- alainen osaaminen

Arvioinnin aikataulutus Pontuksen koulussa

Luokka-aste

Arvioinnissa huomioitavaa

Väliarviointi

Lukuvuosiarviointi

Luokat 1 - 3

Arviointi on jatkuvaa oppilaan ja opettajan vuorovaikutusta.

Oppimisen tavoitteet ovat oppilaiden tiedossa.

Arviointi kohdistuu oppimiseen, oppimisprosessiin, työskentelytaitoihin ja käyttäytymiseen.

Arviointi on kannustavaa ja palaute ohjaavaa, onnistumisen kokemuksia ja oppilaiden vahvuuksia korostavaa.

Arviointikeskustelu syyslukukauden aikana, viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Arviointikeskusteluun osallistuvat opettaja, huoltaja(t) ja oppilas.

Jos oppilaalle on laadittu oppimissuunnitelma tai HOJKS arviointikeskustelu pidetään marraskuun loppuun mennessä.

Sanallinen arviointi

Lukuvuositodistus

lukuvuoden päätteeksi

Luokat 4 - 5

Arviointi on jatkuvaa oppilaan ja opettajan vuorovaikutusta.

Oppimisen tavoitteet ovat oppilaiden tiedossa.

Arviointi kohdistuu oppimiseen, oppimisprosessiin, työskentelytaitoihin ja käyttäytymiseen.

Arviointi on kannustavaa ja palaute ohjaavaa, onnistumisen kokemuksia ja oppilaiden vahvuuksia korostavaa.

Arviointikeskustelu syyslukukauden aikana, viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Arviointikeskusteluun osallistuvat opettaja, huoltaja(t) ja oppilas.

Jos oppilaalle on laadittu oppimissuunnitelma tai HOJKS arviointikeskustelu pidetään marraskuun loppuun mennessä.

Numeerinen arviointi keväällä

Lukuvuositodistus (todistusversio B)

lukuvuoden päätteeksi

Luokka 6

Arviointi on jatkuvaa oppilaan ja opettajan vuorovaikutusta.

Oppimisen tavoitteet ovat oppilaiden tiedossa.

Arviointi kohdistuu oppimiseen, oppimisprosessiin, työskentelytaitoihin ja käyttäytymiseen.

Arviointi on kannustavaa ja palaute ohjaavaa, onnistumisen kokemuksia ja oppilaiden vahvuuksia korostavaa.

Arviointikeskustelu syyslukukauden aikana, viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Arviointikeskusteluun osallistuvat opettaja, huoltaja(t) ja oppilas.

Jos oppilaalle on laadittu oppimissuunnitelma tai HOJKS arviointikeskustelu pidetään marraskuun loppuun mennessä.

Välitodistus jouluna (todistusversio B)

Numeerinen arviointi

Lukuvuositodistus (todistusversio B)

lukuvuoden päätteeksi

Pontuksen koulun käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Käyttäytymisen arvioinnin tulee olla kannustavaa, jatkuvaa, monipuolista, oppilaan kasvua ja kehittymistä

edistävää. Oppilaan ja huoltajan kanssa käydään läpi käyttäytymisen arvioinnin kriteerit ja periaatteet.

Käyttäytymistä voidaan myös itsearvioida.

Käyttäytymisen arviointi

10 (erinomainen)

Oppilas toimii innostavana, positiivisena ja kannustavana esimerkkinä muille.

Oppilas käyttäytyy moitteettomasti ja kohteliaasti toisia arvostaen.

Oppilas noudattaa aina sääntöjä ja sopimuksia.

Oppilas tervehtii ystävällisesti ja käyttää asiallista kieltä.

Oppilas tulee toimeen kaikkien kanssa, auttaa toisia ja puolustaa kiusattua.

Oppilaalla on aktiivinen, yritteliäs ja positiivinen asenne koulutyöhön.

Oppilas huolehtii oppimisympäristöstään sekä yhteisistä välineistä ja asioista tunnollisesti ja oma-

aloitteisesti.

Oppilas pyrkii luomaan myönteistä ilmapiiriä luokkaan sekä ylläpitää työrauhaa.

9 (kiitettävä)

Oppilas pyrkii toimimaan innostavasti, positiivisesti ja kannustavasti.

Oppilas käyttäytyy moitteettomasti ja kohteliaasti toisia arvostaen.

Oppilas noudattaa aina sääntöjä ja sopimuksia.

Oppilas tervehtii ystävällisesti ja käyttää asiallista kieltä.

Oppilas tulee toimeen kaikkien kanssa, auttaa toisia ja tukee kiusattua.

Oppilaalla on aktiivinen, yritteliäs ja positiivinen asenne koulutyöhön

Oppilas huolehtii oppimisympäristöstään sekä yhteisistä välineistä ja asioista tunnollisesti.

Oppilas pyrkii luomaan myönteistä ilmapiiriä luokkaan sekä ylläpitää työrauhaa.

8 (hyvä)

Oppilas käyttäytyy yleensä hyvin ja kohteliaasti.

Oppilas noudattaa lähes aina sopimuksia.

Oppilas tervehtii ystävällisesti ja käyttää asiallista kieltä.

Oppilas tulee toimeen kaikkien kanssa eikä osallistu kiusaamiseen.

Oppilas hoitaa koulutyönsä hyvin ja suhtautuu kouluasioihin positiivisesti.

Oppilas huolehtii pääsääntöisesti oppimisympäristöstään ja yhteisistä välineistä.

Oppilas huolehtii omalta osaltaan työrauhasta.

7 (tyydyttävä)

Oppilaan käyttäytymiseen joudutaan puuttumaan.

Oppilas noudattaa osittain yhteisiä sopimuksia.

Oppilas tervehtii yleensä. Oppilas käyttää joskus epäasiallista kieltä.

Oppilas tulee yleensä toimeen toisten kanssa. Oppilas on saattanut olla mukana kiusaamisessa.

Koulutyössä ja asenteessa koulua kohtaan on parantamisen varaa.

Oppilas pystyy halutessaan huolehtimaan oppimisympäristöstään ja yhteisistä välineistä.

Oppilaan toiminta voi häiritä työrauhaa ja luokan ilmapiiriä.

6 (kohtalainen)

Oppilaan käyttäytymiseen joudutaan puuttumaan usein.

Oppilas rikkoo yhteisiä sopimuksia toistuvasti.

Oppilas tervehtii harvoin. Oppilas käyttää epäasiallista kieltä usein.

Oppilaalla on hankaluuksia yhteistyössä toisten kanssa. Yhteistyö ei suju kaikkien kanssa. Oppilas on ollut

mukana kiusaamisessa.

Oppilaan suhtautuminen koulutyöhön on kielteinen. Koulutehtävät ovat usein tekemättä. Oppilas on ollut

luvatta poissa koulusta.

Oppilas on välinpitämätön oppimisympäristöään ja yhteisiä välineitä kohtaan.

Oppilas luo asenteellaan ja toiminnallaan kielteistä ilmapiiriä ja häiritsee työrauhaa usein. Oppilas on saanut

rangaistuksia.

5 (välttävä)

Oppilaan käytös on kouluyhteisöön sopimatonta. Hän ei paranna käyttäytymistään ojentamis- ja

kurinpitotoimista huolimatta.

Oppilas rikkoo yhteisiä sopimuksia jatkuvasti ja tahallaan.

Oppilas ei tervehdi, kiroilee ja käyttää epäasiallista kieltä eikä tule toimeen toisten kanssa.

Oppilas suhtautuu koulutyöhön ja kouluyhteisöön kielteisesti.

Oppilas laiminlyö kotitehtävät sekä yhteisen oppimisympäristön ja yhteiset välineet. Oppilaalla on luvattomia

poissaoloja.

Oppilaan toiminta estää muiden työskentelyn.

ePerusteet