Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

ks. luku 6.14 Oppilaan arviointi (Lappeenranta).

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

ks. luku 6.14 Oppilaan arviointi (Lappeenranta).

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

ks. luku 6.14 Oppilaan arviointi (Lappeenranta).

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

ks. luku 6.14 Oppilaan arviointi (Lappeenranta).

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

ks. luku 6.14 Oppilaan arviointi (Lappeenranta).

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Ohje kouluille päättöarviointi (koskee kouluja, joissa 9. vuosiluokan opetusta)

Ohje kouluille

Koulu kuvaa tähän, miten päättöarviointi toteutetaan

 • päättöarvioinnin kokonaisuus

 • valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

 • päättötodistukset.

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

ks. luku 6.14 Oppilaan arviointi (Lappeenranta).

Lukuvuositodistus

Lukuvuositodistus 1.lk + liite

Lukuvuositodistus 2.lk + liite

Lukuvuositodistus 3.lk + liite

Lukuvuositodistus 4-6.lk

Lukuvuositodistus 7-9.lk

Lukuvuositodistus 4-9.lk liite

Välitodistus

ks. luku 6.14 Oppilaan arviointi (Lappeenranta).

Välitodistus 6.lk

Välitodistus 7-9.lk

Välitodistuksen 6-9.lk liite

Erotodistus

Erotodistus 1.lk + liite

Erotodistus 2.lk + liite

Erotodistus 3.lk + liite

Erotodistus 4-9.lk

Perusopetuksen päättötodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Valmistavan opetuksen todistukset (Lappeenranta)

Todistus perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistumisesta

Todistus perusopetukseen valmistavaan opetuksen edistymisen arviointi

Toiminta-alueittain opetus (Lappeenranta)

Toiminta-alueittain opetus - lukuvuositodistus 1-9.lk + liite.

Toiminta-alueittain opetus - välitodistus 6-9.lk + liite.

Toiminta-alueittain opetus - päättötodistus + liite.

Toiminta-alueittain opetus - erotodistus 1-9.lk + liite.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

ks. luku 6.14 Oppilaan arviointi (Lappeenranta) sekä luku 14 Liite 4.

Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta

Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä

Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta

Paikallisesti päätettävät asiat

Oppilaan arviointi (Lappeenranta)

Yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta

Lappeenrannan kaupungin peruskouluissa järjestetään arviointikeskustelu vähintään kerranlukuvuodessa. Arviointikeskusteluun osallistuu oppilas, huoltajat ja opettaja. Arviointikeskustelussa huoltajat sekä oppilas saavat tietoa arvioinnin periaatteista ja erityisesti siitä, miten oppilas on edistynyt opinnoissaan. Arviointikeskustelu on osa formatiivista arviointia.

Koulun opetussuunnitelma sisältää kuvauksen arviointikeskustelun sisällöstä sekä sen järjestämisen periaatteista ja käytänteistä.

Arvioinnista tiedottamisen muodot

Opetuksen järjestäjä tiedottaa arvioinnin kuntakohtaisista periaatteista koulutulokkaiden huoltajille jaettavassa oppaassa. Koulun opetussuunnitelma sisältää kuvauksen koulun arviointikäytänteiden ja arvioinnin periaatteiden tiedottamisesta huoltajille ja oppilaille.

Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet

Käyttäytymisen tavoitteet on kirjattu koulun opetussuunnitelmaan. Käyttäytyminen arvioidaan lukuvuoden päättyessä sanallisesti vuosiluokilla 1-3 ja numerolla vuosiluokilla 4-8. Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käyttäytyminen arvioidaan kaikilla vuosiluokilla sanallisesti.

Valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa

Valinnaisten aineiden arvioinnissa noudatetaan opetussuunnitelman perusteita. Valinnaisten aineiden laajuus, tavoitteet ja sisältöalueet, oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet sekä arvioinnin toteuttamisen periaatteet on kuvattu koulujen opetussuunnitelmissa sekä tarvittaessa vuosisuunnitelmissa.

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa

Valinnaisten aineiden arvioinnissa noudatetaan opetussuunnitelman perusteita. Syventävä valinnainen aine (alle 2 vuosiviikkotuntia) voi korottaa yhteisen oppiaineen päättöarvosanaa.

Valinnaisten aineiden laajuus, tavoitteet ja sisältöalueet, oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet sekä arvioinnin toteuttamisen periaatteet on kuvattu koulujen opetussuunnitelmissa sekä tarvittaessa vuosisuunnitelmissa.

Opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

Kuvaus menettelytavasta sisältyy koulun opetussuunnitelmaan.

Sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa oppilaat saavat sanallisen arvion kolmiportaisella asteikolla vuosiluokilla 1-3 ja numeroarvion vuosiluokilla 4-9. Vuosiluokkien 1-3 täydentävät sanalliset arvioinnit annetaan todistuksen liitteenä.

Sanallinen arvio on mahdollinen kaikilla vuosiluokilla mukaan lukien päättöarviointi yksilöllistetysti opiskeltujen oppimäärien osalta. Koulun tulee kirjata opetussuunnitelmaan, jos käyttää sanallista arviota yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa. Sanallista arviointia täydentävä kuvaileva arviointi annetaan todistuksen liitteenä.

Vuosiluokkien 1-3 sanallisen arvioinnin todistuksissa käytetään oppiaineiden arvioinnissa kolmiportaista asteikkoa (osaat alkeet, osaat keskeiset asiat, osaat kiitettävästi) tai kaksiportaista asteikkoa (hyväksytty / hylätty). Tätä arviointia täydennetään tarvittaessa sanallisella arviolla, joka annetaan todistuksen liitteenä. Vuosiluokilla 1-2 kolmiportaista asteikkoa käytetään matematiikan sekä äidinkielen ja kirjallisuuden arvioinnissa, muut aineet arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Kolmannella vuosiluokalla kaikki oppiaineet arvioidaan kolmiportaisella asteikolla lukuun ottamatta valinnaista ainetta, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Vuosiluokilla 1-3 käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti kolmiportaisella asteikolla todistuksen liitteenä.

Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia asteikolla hyväksytty / hylätty. Tätä hyväksytty / hylätty arviointia täydennetään tarvittaessa sanallisella arvioinnilla, joka annetaan todistuksen liitteenä.

Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käyttäytyminen arvioidaan kaikilla vuosiluokilla sanallisesti todistuksen liitteenä.

Välitodistukset, mikäli opetuksen järjestäjä niitä päättää antaa

Lappeenrannan kaupungin peruskouluissa välitodistus annetaan 6. vuosiluokan oppilaille. Muiden vuosiluokkien oppilaille ei anneta välitodistusta.

Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat

Mikäli huoltaja haluaa johdollaan oppivelvollisuutta suorittavan lapsensa saavan opinnoistaan perusopetuksen todistusta vastaavan todistuksen, jossa todetaan suoritetut opinnot ja annetaan sanallinen arvio tai numeroarvosana osaamisen tasosta, on lapsen osallistuttava perusopetuslain 38§:n mukaiseen erityiseen tutkintoon. Tutkinnossa oppilaan osoitteen mukaisen lähikoulun rehtorin nimeämä opettaja yhdessä tarvittavien muiden opetusalan ammattihenkilöiden kanssa arvioi osaamisen tason suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Erityisen tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta kokonaan tai osittain.

Myös muiden erityisen tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneiden Lappeenrannassa asuvien henkilöiden tulee ottaa yhteyttä kotiosoitteen mukaisen peruskoulun rehtoriin, joka nimeää tutkinnon vastaanottavan opettajan. Kunta perii maksun muilta kuin kunnassa asuvilta oppivelvollisuuden piirissä olevilta tutkinnon suorittajilta.

Ohje kouluille

 • mitkä ovat arviointikulttuurin kehittämisen mahdolliset alue- ja koulukohtaiset painotukset

 • miten opintojen aikainen arviointi toteutetaan

  • opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagoginen tehtävä oppimisen edistämisessä

  • lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi

  • itsearvioinnin edellytysten tukeminen; itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet

  • opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

  • toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheisiin liittyvät arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt

  • valinnaisten aineiden arviointi

  • käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet ja arviointiperusteet

  • todistukset ja niiden antamiseen liittyvät käytännöt sekä sanallisen ja numeroarvioinnin käyttö todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa

   • Koulun tulee kirjata opetussuunnitelmaan, jos käyttää sanallista arviota yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa.

  • muut tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muodot ja ajankohdat sekä yhteistyö huoltajien kanssa

   • arviointikeskusteluiden sisältö ja niiden järjestämisen periaatteet

  Mikäli huoltaja on ilmoittanut ottavansa vastuun lapsensa oppivelvollisuuden suorittamisesta, edetään opetussuunnitelman liitteenä olevan Lappeenrannan kaupungin kotiopetuksen toimintamallin mukaisesti. ks. luku 14 Liitteet.

ePerusteet