Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Ohje kouluille päättöarviointi (koskee kouluja, joissa 9. vuosiluokan opetusta)

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Valmistavan opetuksen todistukset (Lappeenranta)

Toiminta-alueittain opetus (Lappeenranta)

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Oppilaan arviointi (Lappeenranta)

Myllymäen koulussa suurin osa arvioinnista on oppilaan ja opetushenkilökunnan välistä arviointia. Opetushenkilökunnan vastuulla on se, että kaikki oppilaat saavat oppimista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta.

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen.

Opettajan tehtävä on huolehtia, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat oppilaiden ja huoltajien tiedossa.

Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymistä ja osaamisen tason arviointia ja palautteen antamista edistymisestä ja osaamisen tasosta. Osaamisen tason arvioimiseksi oppilaan työn tuloksia tai suorituksia tarkastellaan mahdollisimman monipuolisesti.

Työskentelytaitojen kehittäminen on yksi perusopetuksen keskeisiä tavoitteita. Opetuksessa tuetaan itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taitoja. Työskentelytaitoihin liittyy myös taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtä sekä taito toimia vastuullisesti, parhaansa yrittäen ja taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostumista.

Itsearvioinnin edellytysten tukeminen; itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet

Myllymäen koulussa oppilaat opettelevat omaa arviointia ja vertaisarviointia 1.- luokalta lähtien. Itse- ja vertaisarvioinnissa huomioidaan oppilaan valmius arvioida itseään ja muita. Oppilaan itse- ja vertaisarviointia syvennetään vuosiluokittain.

Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi

Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta.

Opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

Oppilaat 1.-2.- vuosiluokilla etenevät opinnoissa vuosiluokkiin sitomattomasti. Pääsääntöisesti 3.-6.- luokkien oppilaat etenevät vuosiluokkiin sidotusti.

Erityisen tuen oppilas 3.-6.- vuosiluokalla voi edetä oman opinto-ohjelman mukaisesti vuosiluokkaan sitomattomasti. Kaikki yläkoulussa olevat erityisen tuen oppilaat opiskelevat oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti.

Oman opinto-ohjelman mukaisesti opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytyksi suorittamista opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle.

Opinnoissa etenemisessä, luokalta siirtymisessä ja luokalle jättämisessä noudatetaan opetussuunnitelman perusteita, perusopetuslakia ja kunnan ohjeita.

Toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheisiin liittyvät arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt

Toisen vuosiluokan nivelvaihekeskustelu käydään opetushenkilökunnan, oppilaan ja huoltajien kesken. Keskustelussa keskitytään oppilaan oppimisvalmiuksiin ja työskentelytaitoihin. Lisäksi annetaan palautetta oppilaan opiskelun etenemisestä eri oppiaineissa.

Lukuvuositodistuksessa ilmaistaan, onko oppilas saavuttanut kunkin oppiaineen tavoitteet hyväksyttävästi.

Kuudennen vuosiluokan nivelvaihekeskustelu käydään opetushenkilökunnan, oppilaan ja huoltajien kesken. Keskustelussa keskitytään oppilaan oppimisen taitoihin, opiskelumotivaatioon, opintojen edistymiseen ja työskentelytaitoihin.

Lukuvuositodistuksessa annetaan arviointi kaikissa oppiaineissa.

Valinnaisten aineiden arviointi

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet ja arviointiperusteet

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Käyttäytymisen tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, Myllymäen koulun toimintakulttuurin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytymisestä annetaan jatkuvaa ohjaavaa palautetta sekä käytetään itse- ja vertaisarviointia.

Opettajat käsittelevät lokakuun loppuun mennessä oppilaiden ja huoltajien kanssa käyttäytymisen tavoitteet ja arvioinnin perusteet. Tämä keskustelu voidaan käydä oppilaiden kanssa luokassa, huoltajien kanssa vanhempainillassa tai hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa.

Käyttäytymisen sanallinen arviointi 1.-3.lk

Pidät yllä työskentelyrauhaa.

 • Annat työrauhan itsellesi ja toisille.

 • Muistat pyytää puheenvuoron viittaamalla.

 • Maltat kuunnella toisten puheenvuoroja.

Harvoin

Vaihtelevasti

Useimmiten

Tarvitset paljon aikuisen tukea työrauhan ylläpitämisessä.

Tarvitset aikuisen tukea työrauhan ylläpitämisessä.

Annat työrauhan itsellesi ja toisille.

Unohdat usein pyytää puheenvuoroa viittaamalla.

Puheenvuoron pyytäminen unohtuu välillä.

Muistat pyytää puheenvuoron viittaamalla.

Sinun on haastavaa kuunnella toisten puheenvuoroja.

Et aina malta kuunnella toisten puheenvuoroja.

Maltat kuunnella toisten puheenvuoroja.


Noudatat hyviä tapoja.

 • Noudatat hyviä ruokailutapoja ja otat toiset huomioon ruokailutilanteissa.

 • Tervehdit sekä aikuisia että lapsia kohteliaasti.

 • Muistat kiittää.

 • Pidät huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kouluympäristöstä omalta osaltasi.

Harvoin

Vaihtelevasti

Useimmiten

Tarvitset paljon aikuisen tukea hyvien ruokailutapojen noudattamisessa ja toisten huomioon ottamisessa eri ruokailutilanteissa.

Tarvitset aikuisen tukea hyvien ruokailutapojen noudattamisessa ja toisten huomioon ottamisessa eri ruokailutilanteissa.

Noudatat oma-aloitteisesti hyviä ruokailutapoja ja otat toiset huomioon huomioon eri ruokailutilanteissa.

Tervehdykseen vastaaminen unohtuu usein.

Vastaat tervehdykseen.

Tervehdit kohteliaasti ja oma-aloitteisesti sekä aikuisia että lapsia.

Tarvitset paljon aikuisen tukea kiittämistilanteissa.

Kiität aikuisen muistuttaessa.

Muistat kiittää oma-aloitteisesti.

Tarvitset paljon aikuisen tukea omista ja yhteisistä tavaroista sekä kouluympäristöstä huolehtimiseen.

Tarvitset aikuisen tukea omista ja yhteisistä tavaroista sekä kouluympäristöstä huolehtimiseen.

Pidät oma-aloitteisesti huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kouluympäristöstä omalta osaltasi.


Puhut ystävällisesti toisista ja toisille.

Harvoin

Vaihtelevasti

Useimmiten

Tarvitset säännöllistä ohjausta siihen, miten toisille ja toisista puhutaan.

Osaat halutessasi puhua ystävällisesti toisista ja toisille, tarvitset kuitenkin muistuttelua asiasta.

Puhut ystävällisesti toisista ja toisille.


Toimit, kuten on sovittu.

 • Noudatat koulun ja luokan sääntöjä sekä sopimuksia.

 • Noudatat koulun aikuisten antamia ohjeita.

Harvoin

Vaihtelevasti

Useimmiten

Tarvitset paljon aikuisen tukea sääntöjen ja sopimusten noudattamisessa.

Tarvitset aikuisen tukea sääntöjen ja sopimusten noudattamisessa.

Noudatat oma-aloitteisesti koulun ja luokan sääntöjä sekä sopimuksia.

Aikuisten ohjeiden noudattaminen on sinulle haastavaa.

Noudatat yleensä tuttujen aikuisten antamia ohjeita.

Noudatat kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita.


Pystyt leikkimään ja työskentelemään kaikkien kanssa.

 • Kunnioitat toisia ja kohtelet kaikkia tasavertaisesti.

 • Osaat toimia anteeksipyyntötilanteissa.

Harvoin

Vaihtelevasti

Useimmiten

Yhteisiin leikkeihin osallistuminen ja työskentely toisten kanssa on sinulle haastavaa. Tarvitset paljon aikuisen tukea yhteistyötilanteissa.

Valikoit seuraasi ja yhteistyö ei onnistu kaikkien kanssa. Tarvitset aikuisen tukea yhteistyötilanteissa.

Kunnioitat toisia ja kohtelet kaikkia tasavertaisesti.

Tarvitset paljon aikuisen tukea anteeksipyyntötilanteissa.

Tarvitset aikuisen tukea anteeksipyyntötilanteissa.

Osaat toimia anteeksipyyntötilanteissa.

Käyttäytymisen numeroarviointi vuosiluokilla 4-9

Käyttäytymisen arvioinnin tulee olla kannustavaa, jatkuvaa, monipuolista, oppilaan kasvua ja kehittymistä edistävää. Oppilaan ja huoltajan kanssa käydään läpi käyttäytymisen arvioinnin kriteerit ja periaatteet. Käyttäytymistä arvioidaan myös itsearviointina.

Käyttäytymisen arvioinnin osa-alueet:

 1. työrauha ja ilmapiiri, ystävällisyys, toisten ihmisten ja ympäristön huomioiminen

 2. hyvät tavat

 3. sääntöjen noudattaminen

 4. yhteistyötaidot ja työskentely toisten kanssa

 5. yhteisiin asioihin osallistuminen ja asenne koulutyöhön

Arvosanojen kuvauksista valitaan parhaiten oppilaan käyttäytymistä vastaava, vaikka kaikki kriteerit eivät toteutuisikaan.

10 (erinomainen):

 1. Oppilas huomioi muut ihmiset ja ympäristön sekä on innostava, positiivinen ja kannustava esimerkki muille, on yhteishengen luoja.

 2. Oppilas noudattaa hyviä tapoja esimerkillisesti, käyttää asiallista kieltä ja esittää mielipiteensä perustellen.

 3. Oppilas noudattaa ja ylläpitää yhteisiä sopimuksia ja sovittuja sääntöjä oma-aloitteisesti.

 4. Oppilas toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa.

 5. Oppilas osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa.

9 (kiitettävä):

 1. Oppilas huomioi muut ihmiset ja ympäristön sekä pyrkii vaikuttamaan myönteisesti koulun ilmapiiriin.

 2. Oppilas noudattaa hyviä tapoja, käyttää asiallista kieltä ja esittää mielipiteensä perustellen.

 3. Oppilas noudattaa ja ylläpitää yhteisiä sopimuksia ja sovittuja sääntöjä.

 4. Oppilas toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa.

 5. Oppilas osallistuu yhteisten asioiden hoitamiseen.

8 (hyvä):

 1. Oppilas huomioi yleensä muut ihmiset ja ympäristön sekä pyrkii vaikuttamaan myönteisesti luokan ilmapiiriin.

 2. Oppilas noudattaa yleensä hyviä tapoja, käyttää asiallista kieltä ja esittää mielipiteensä perustellen.

 3. Oppilas noudattaa yhteisiä sopimuksia ja sovittuja sääntöjä.

 4. Oppilas pyrkii toimimaan rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa.

 5. Oppilas osoittaa kiinnostusta yhteisiin asioihin.

7 (tyydyttävä)

 1. Oppilas pystyy tuettuna ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristön.

 2. Oppilas tarvitsee ohjausta hyvien tapojen ja asiallisen kielenkäytön noudattamisessa. Käyttäytymiseen joudutaan toisinaan puuttumaan.

 3. Oppilas suhtautuu yleensä välinpitämättömästi sovittuihin sääntöihin ja yhteisiin sopimuksiin.

 4. Oppilas pystyy halutessaan huolehtimaan oppimisympäristöstään.

 5. Oppilaan asenteessa koulua kohtaan on parantamisen varaa.

6 (kohtalainen)

 1. Oppilas suhtautuu usein välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen. Oppilas saattaa käyttäytyä aggressiivisesti.

 2. Oppilas tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa hyvien tapojen noudattamisessa ja asiallisessa kielenkäytössä.

 3. Oppilas rikkoo toistuvasti sovittuja sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia. Oppilaaseen on kohdistettu usein ojentamistoimenpiteitä tai kurinpitotoimenpiteitä.

 4. Oppilas on välinpitämätön oppimisympäristöään kohtaan.

 5. Oppilas aiheuttaa asenteellaan tai teoillaan kielteistä ilmapiiriä. Voi olla luvattomia poissaoloja.

5 (välttävä)

 1. Oppilas suhtautuu kielteisesti kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen. Käyttäytyy usein aggressiivisesti.

 2. Oppilas tarvitsee erittäin paljon ohjausta ja neuvontaa hyvien tapojen noudattamisessa ja asiallisessa kielenkäytössä. Oppilaan käytös on pääosin kouluyhteisöön sopimatonta.

 3. Oppilas rikkoo tietoisesti ja toistuvasti sovittuja sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia. Oppilas ei korjaa käyttäytymistään ojentamis- ja kurinpitotoimenpiteistä huolimatta. Oppilas on voitu erottaa koulusta määräajaksi.

 4. Oppilas on välinpitämätön oppimisympäristöstään kohtaan ja tarvitsee erityisiä toimenpiteitä opiskelun turvaamiseksi.

 5. Oppilas aiheuttaa asenteellaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä. Voi olla jatkuvasti luvattomia poissaoloja.

4 (hylätty)

Oppilaan käyttäytymnien on kouluyhteisöön sopeutumatonta.

Koulutyöhön osallistuminen vaatii erityistoimenpiteitä ja yksilöllisiä ratkaisuja jatkuvien rikkeiden vuoksi.

Todistukset ja niiden antamiseen liittyvät käytännöt sekä sanallisen ja numeroarvioinnin käyttö todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa

VÄLITODISTUS

Myllymäen koulussa noudatetaan kaupungin voimassaolevaa ohjeistusta välitodistuksen osalta.

VÄLIARVIOINTI

Vuosiluokilla 1-5 väliarviointi toteutetaan huoltajan ja oppilaan kanssa käytävänä arviointikeskusteluna.

LUKUVUOSITODISTUS

Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuositodistuksessa noudatetaan kuntakohtaista ohjetta.

Muut tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muodot ja ajankohdat sekä yhteistyö huoltajien kanssa

Arviointikeskustelu on osa kodin ja koulun yhteistyötä. Arviointikeskustelut käydään kerran lukuvuodessa kaikkien oppilaiden kanssa. Arviointikeskustelu korvaa Myllymäen koulussa 1.-5.- luokkien välitodistuksen. Arviointikeskustelu on vähintään 15 minuutin vuorovaikutteinen keskusteluhetki oppilaan, vanhempien ja opettajan kesken. Eri luokka-asteilla keskusteluissa painottuvat eri teemat. Arviointikeskustelussa keskiössä on oppilaan ajatukset koulunkäynnistä, oppimisesta, vahvuuksista ja tulevaisuudesta.

Oppilaan arvioinnin ajankohdat

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

 • Jatkuvaa, kannustavaa ja ohjaavaa palautetta oppilaan oppimisesta, käyttäytymisestä ja työskentelytaidoista.

 • Oppilaiden ja huoltajien kanssa käydään läpi oppimisen tavoitteet sekä käyttäytymisen ja oppiaineiden arvioinnin perusteet lokakuun loppuun mennessä.

1.-3.- LUOKAT

VÄLIARVIOINTI

 • Ensimmäisen vuosiluokan syksyllä pidetään tutustumiskeskustelu lokakuun loppuun mennessä ja arviointikeskustelu helmikuun loppuun mennessä.

 • Toisella ja kolmannella vuosiluokalla pidetään arviointikeskustelu marraskuun loppuun mennessä.

 • Toisen luokan arviointikeskustelun yhteydessä käsitellään 2.luokan nivelvaihekeskusteluun kuuluvat asiat.

 • Arviointikeskusteluun osallistuvat pääsääntöisesti opettaja, huoltaja(t) ja lapsi. Lisäksi mukana voi olla jokin muu yhteistyötaho.

 • Erityisen- ja tehostetun tuen asiakirjat päivitetään marraskuun loppuun mennessä ja arvioidaan keväällä.

LUKUVUOSIARVIOINTI

 • Sanallinen lukuvuositodistus, käytössä kunnan todistuspohja.

 • Käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti liitteellä.

4.-6.- LUOKAT

VÄLIARVIOINTI

 • 4.-5. vuosiluokkien arviointikeskustelut pidetään marraskuun loppuun mennessä.

 • Arviointikeskusteluun osallistuvat pääsääntöisesti opettaja, huoltaja(t) ja lapsi. Lisäksi mukana voi olla jokin muu yhteistyötaho.

 • 6. luokan syyslukukauden päätteeksi annetaan välitodistus numeroarviointina.

 • 6. luokan nivelvaihekeskustelu käydään joulu-helmikuussa. Keskustelussa käytetään nivelvaihelomaketta.

 • Erityisen- ja tehostetun tuen asiakirjat päivitetään marraskuun loppuun mennessä ja arvioidaan keväällä.

LUKUVUOSIARVIOINTI

 • Numeroarviointi, käytössä kunnan todistuspohja.

 • Käyttäytyminen arvioidaan numeroilla koulun arviointikriteereiden mukaisesti.

 • Sanallinen arvio on mahdollinen yksilöllistetysti opiskeltujen oppimäärien osalta sekä suomi toisena kielenä -oppilailla.

ePerusteet