Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Arviointikulttuuri Lönnrotin koulussa:

 • Arviointikulttuurin kohdalla toimitaan valtakunnallisten perusteiden (6.1.) mukaisesti. Lönnrotin koulussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että muuttuneista arviointiperusteista informoidaan huoltajia ja oppilaita riittävästi etukäteen.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä päättöarviointiin. Sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa noudatetaan arvioinnin yleisiä periaatteita.

Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin

Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen oppilaille tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat oppilaiden tiedossa. Tavoitteiden pohtiminen ja oman oppimisen edistymisen tarkastelu suhteessa tavoitteisiin on tärkeä osa myös oppilaan itsearviointitaitojen kehittämistä.

Todistusten antamiseen liittyvässä oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä. Arviointikriteerit on laadittu 6. ja 7. luokan nivelvaiheeseen sekä päättöarviointiin tukemaan opettajien työtä ja yhtenäistämään arviointia. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittelevät hyvää osaamista kuvaavaan sanalliseen arvioon tai arvosanaan 8 vaadittavan tason.

Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin edellä mainittuja arviointikriteerejä käyttäen. Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin eikä osaamisen tason määrittelyssä käytetä edellä mainittuja arviointikriteerejä.

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen tulee suunnitella ja toteuttaa oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota oppilaiden onnistumisiin ja oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen.

Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Opettaja kokoaa tietoa oppilaiden edistymisestä oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa oppimistilanteissa. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä sekä huolehtia siitä, ettei edistymisen ja osaamisen osoittamiselle ole esteitä. Erilaisissa arviointi- ja näyttötilanteissa varmistetaan, että kukin oppilas ymmärtää tehtäväksi annon ja saa riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen. Lisäksi huolehditaan mahdollisuuksista hyödyntää tarvittaessa tieto- ja viestintäteknologiaa ja antaa suullisia näyttöjä. Myös oppilaiden mahdollisesti tarvitsemien apuvälineiden saatavuudesta sekä tarvittavista avustajapalveluista huolehditaan. Lievätkin oppimisvaikeudet ja oppilaiden mahdollisesti puutteellinen opetuskielen/ suomen kielen/ruotsin kielen taito tulee ottaa huomioon arviointi- ja näyttötilanteita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Samoin otetaan huomioon oppilaiden opiskelua varten mahdollisesti määritellyt opetuksen erityiset painoalueet.

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon kunkin oppilaan kielitausta sekä kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Jotta oppilas voi osoittaa edistymistään ja osaamistaan mahdollisista suomen tai ruotsin kielen puutteista huolimatta, arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan tilanteeseen sovitettuihin, monipuolisiin ja joustaviin arviointitapoihin.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Opetuksessa kehitetään oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin antamalla tilaa oppimisen ja opintojen edistymisen pohdintaan ja kehittämällä itsearviointitaitoja. Oppilaita ohjataan niin yksilöinä kuin ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tarkoitus on, että opettajat auttavat oppilaita ymmärtämään tavoitteet ja etsimään niiden saavuttamiseksi parhaita toimintatapoja.

Alemmilla vuosiluokilla itsearviointitaitoja kehitetään auttamalla oppilaita tunnistamaan onnistumisiaan ja vahvuuksiaan koulutyössä sekä tulemaan tietoiseksi työlle sovittavista tavoitteista. Opetusryhmän yhteistä arviointikeskustelua käytetään paljon, annetaan myönteistä palautetta ja osoitetaan, miten monenlaisin tavoin jokainen voi onnistua työssään. Ylemmillä luokilla huomion kiinnittäminen onnistumisiin ja vahvuuksiin on edelleen tärkeää, mutta oman oppimisen ja opintojen edistymisen tarkastelu voi olla analyyttisempää. Se ohjaa oppilaita toimimaan yhä itseohjautuvammin. Myös tällöin opettajien on tärkeä kehittää oppilaiden keskinäistä arviointikeskustelua eli vertaisarviointia osana ryhmän työskentelyä. Näin oppilailla on mahdollisuus oppia antamaan ja saamaan rakentavaa palautetta. Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla jokainen oppilas voi tulla tietoisiksi edistymisestään ja ymmärtää, miten itse voi vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseen.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Toimitaan valtakunnallisten perusteiden mukaisesti.

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Ohje kouluille päättöarviointi (koskee kouluja, joissa 9. vuosiluokan opetusta)

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Valmistavan opetuksen todistukset (Lappeenranta)

Toiminta-alueittain opetus (Lappeenranta)

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Oppilaan arviointi (Lappeenranta)

Opintojen aikainen arviointi:

 • opintojen aikainen arviointi pääosin opintojen ohjaamista palautteen avulla. Palautteen avulla oppilaan tulisi ymmärtää, mitä heidän on tarkoitus oppia, mitä he ovat jo oppineet ja miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan.

 • oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä se kohdistu heidän persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

 • on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä.

 • oppimisvaikeudet, erilaiset oppimistyylit ja puutteellinen suomen kielen taito tulee ottaa huomioon arviointi- ja näyttötilanteita suunniteltaessa.

 • oppilaita ohjataan niin yksilöinä kuin ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä.

 • tärkeää on myös vertaisarvioinnin taitojen kehittäminen.

Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi:

 • Jokainen vuosiluokkien 1-9 oppilas saa lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistuksen. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.

 • Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa jossakin oppiaineessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos oppilaan suoritus yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa aineessa on hylätty. Ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot.

 • Oppilas voidaan jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle tulee varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

 • Vuosiluokilla 1-7 arviointi on sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää. Vuosiluokilla 8 ja 9 todistuksissa käytetään numeroarviointia.

 • Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa käytetään sanallista tai numeroarviointia.

Itse- ja vertaisarviointi:

 • Itsearviointi on jatkuva prosessi, jolla pyritään lisäämään oppilaan omaa vastuuta oppimisestaan, työskentelystään ja käyttäytymisestään.

 • Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään oppimisen tavoitteet ja arviointiperusteet kussakin oppiaineessa, työskentelyssä ja käyttäytymisessä.

 • Arviointikeskustelujen pohjana Kesämäen palvelualueen alakouluissa käytetään yhtenäisiä itsearvioinnin lomakkeita (1.-2., 3.-4., 5.-6 -luokat). Yläkoululla on erillinen, ikätasolle sopiva itsearviointilomake.

 • Arviointikeskustelu pidetään kerran lukuvuodessa siten, että paikalla ovat opettajan lisäksi huoltaja ja oppilas.

 • Opettajan on tärkeä kehittää oppilaiden keskinäistä arviointikeskustelua eli vertaisarviointia osana ryhmän työskentelyä.

  Nivelvaiheiden arviointi:

 • Nivelvaiheissa eli 2. luokan ja 6. luokan keväällä opettaja keskustelee oppilaan kanssa koulunkäynnistä. Tavoitteena on tuoda esiin oppilaan vahvuuksia ja vahvistaa itsetuntoa ja oppimismotivaatiota. Keskustelun pohjana käytetään lomaketta, jonka oppilas vie kotiin huoltajan nähtäväksi.Kyseessä ei ole varsinainen uusi arviointikeskustelu. Nivelvaiheomakkeet löytyvät liitteissä (ks. tämän tekstin loppu).

Valinnaisten aineiden arviointi:

 • toimitaan valtakunnallisten perusteiden(6.6.) mukaisesti.

  Käyttäytymisen arviointi:

 • Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa omaa ja toisten työtä ja noudattaa koulun sääntöjä sekä hyviä tapoja. Oppilaan käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan ikäkausi. Arviointi ei saa perustua oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

  Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit löytyvät liitteistä (ks. tämän tekstin loppu).

 • Todistukset, arviointikeskustelut ja arvioinnin aikataulutus:

 • Todistusten lomakepohjana on Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen päättämä A- tai B-lomake, valinnan suorittaa koulu. Itsearviointilomakkeet löytyvät liitteistä (ks. tämän tekstin loppu).

Arvioinnin aikataulutus:

1. luokka

 • Arviointikeskustelu loka-marraskuu.

 • Lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä.

2. luokka

 • Arviointikeskustelu loka-marraskuu.

 • Ohjaava palaute maalis-huhtikuu

 • Lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä.

3. luokka

 • Arviointikeskustelu loka-marraskuu.

 • Väliarviointi joulukuu

 • Lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä.

4. luokka

 • Arviointikeskustelu loka-marraskuu.

 • Väliarviointi joulukuu

 • Lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä.

5. luokka

 • Arviointikeskustelu loka-tammikuu

 • Väliarviointi joulukuu

 • Lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä.

6. luokka

 • Arviointikeskustelu loka-tammikuu

 • Väliarviointi joulukuu

 • Ohjaava palaute maalis-huhtikuu

 • Lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä.

7.-9. luokat

 • Arviointikeskustelu loka-tammikuu

 • Väliarviointi 2. jakson jälkeen

 • Lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä

Päättöarvioinnin toteuttaminen:

 • Toimitaan valtakunnallisten perusteiden (6.5.) mukaisesti.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja laaja-alaisen osaamisen arviointi:

 • Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja laaja-alaisen osaamisen arvioinnissa käytetään arviointimenetelminä vertais- ja itsearviointia sekä opettajan havainnointia työskentelystä ja tuotoksesta. Osaaminen otetaan huomioon yhden oppiaineen sisällä ja/tai kokonaisuudessa mukana olevien aineiden arvioinnissa.

Liitteet

Liitteet löytyvät osoitteesta: https://peda.net/id/768a8ed8f7c Liitteenä ovat seuraavat asiakirjat:

 • Nivelvaihelomakkeet 2. ja 6. luokan keväälle

 • Käyttäytymisen arviointi

 • Itsearviointilomakkeet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9

ePerusteet