Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Ohje kouluille päättöarviointi (koskee kouluja, joissa 9. vuosiluokan opetusta)

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Valmistavan opetuksen todistukset (Lappeenranta)

Toiminta-alueittain opetus (Lappeenranta)

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Oppilaan arviointi (Lappeenranta)

Arviointi Kaukaan koulussa

Kaukaan koulussa noudatetaan Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen arvioinnin yleisiä periaatteita. Arvioinnin kohteena ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppiminen, osaaminen, työskentely ja käyttäytyminen.

Kouluissa tulee olla yhtenäiset arvioinnin periaatteet ja käytänteet. Koulun opetussuunnitelma sisältää kuvauksen koulun arviointikäytänteiden ja arvioinnin periaatteiden tiedottamisesta huoltajille ja oppilaille.

Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet ja arvioinnin periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppilaalla tulee olla käsitys, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen suoritustaan arvioidaan.  

Formatiivinen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta. Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan opintojen edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Formatiivinen arviointi auttaa oppilasta ymmärtämään oppiaineen tavoitteita ja kehittämään itsearvioinnin taitoja. Formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia.

Summatiivinen arviointi määrittää, miten oppilas on saavuttanut opetussuunnitelmassa oppiaineelle asetetut ja paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain tarkennetut tavoitteet. Summatiivinen arviointi tehdään lukuvuositodistukseen. Opettajan tulee dokumentoida arvoinnit niistä näytöistä, jotka vaikuttavat oppilaan summatiiviseen arviointiin.

Kaukaan koulussa luokanopettaja tiedottaa huoltajia vuosiluokan oppiaineiden tavoitteista, käyttäytymisen arvioinnista ja arviointikäytänteistä vanhempainillan yhteydessä lukuvuoden alussa. Muut luokkaa opettavat opettajat tiedottavat oman oppiaineensa tavoitteet ja arviointikäytänteet Wilman välityksellä lukuvuoden alussa.

Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Kaukaan koulun arviointikeskusteluiden sisältö ja järjestämisen periaatteet

Arviointikeskustelu käydään vähintään kerran lukuvuodessa. Keskusteluun osallistuu oppilas, huoltaja(t) ja luokanopettaja(t). Keskusteluun voi tarvittaessa osallistua myös laaja-alainen erityisopettaja. Arviointikeskustelussa huoltajat sekä oppilas saavat tietoa oppilaan edistymisestä opinnoissa ja laaja-alaisissa taidoissa. Arviointikeskustelu on osa formatiivista arviointia.

Luokilla 1-2 on käytössä Oppimisen edistymisen seurantavihko. Sen avulla oppilas ja opettaja arvioivat osaamisen edistymistä laaja-alaisissa taidoissa, lukemisessa ja kirjoittamisessa sekä matematiikassa. Seurantavihko on arviointikeskustelun pohjana. Vihko käy kotona kahdesti lukuvuodessa. Oppilas saa vihkon omakseen 2. luokan lopussa.

Oppimisen ja edistymisen seurantavihkossa oppilas tekee laaja-alaisen osaamisen arvioinnin itsearviointina ennen arviointikeskustelua. Seurantavihko käy kotona ennen arviointikeskustelua, jolloin huoltaja ja oppilas miettivät yhdessä vihkoon oppilaan vahvuuksia. Opettaja arvioi oppilaan oppimisen edistymistä lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa ennen arviointikeskustelua. Huoltaja osallistuu arvioinnin toteuttamiseen arviointikeskustelujen yhteydessä.

1. luokan arviointikeskustelu pidetään loka-maaliskuun välisenä aikana. 2. luokan keskustelu pidetään maalis-huhtikuussa. 2. luokan keskustelu on nivelvaiheen laajennettu arviointikeskustelu.

Luokilla 3-6 on käytössä Arviointikansio. Kansioon kerätään lukuvuosittain arviointikeskustelulomakkeet, valinnaisaineiden arviointilomakkeet ja muut tarvittavat arvioinnin välineet. Arviointilomakkeessa käydään läpi edistymistä laaja-alaisissa taidoissa ja opintojen edistymistä suomen kielessä ja kirjallisuudessa, matematiikassa ja vieraassa kielessä sekä kahdessa oppilaan itse valitsemassaan oppiaineessa. Kuudennella luokalla arvioidaan myös ruotsi. Arviointikansio käy kotona kahdesti lukuvuodessa. Kansio dokumentoidaan joko sähköisesti tai manuaalisesti. Oppilas saa kansion omakseen 6. luokan päättöarvioinnin yhteydessä.

Arviointikeskustelulomakkeessa oppilas tekee laaja-alaisen osaamisen ja oppiaineiden arvioinnin itsearviointina ennen arviointikeskustelua. Arviointikeskustelulomake käy kotona ennen arviointikeskustelua. Opettaja arvioi oppilaan oppimisen edistymistä laaja-alaisissa taidoissa ja oppiaineissa ennen arviointikeskustelua. Huoltaja osallistuu arvioinnin toteuttamiseen arviointikeskustelujen yhteydessä.

3-5 luokkien arviointikeskustelu pidetään loka-maaliskuun välisenä aikana.  6. luokan keskustelu pidetään maalis-huhtikuussa. 6. luokan keskustelu on nivelvaiheen laajennettu arviointikeskustelu.

Valinnaisten aineiden arviointi

Valinnaisten aineiden arvioinnissa noudatetaan opetussuunnitelman perusteita

Oppilaan itse valitsemaa valinnaisainetta opiskellaan 1 vvt luokilla 3-6. Valinaisten aineiden laajuus,tavoitteet, sisältöalueet kuvataan lukuvuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Valinnaisaineiden opetuksen yhteydessä arvioidaan sen sisällä toteutuvaa laaja-alaista osaamista; oppilaat määrittelevät itselleen laaja-alaisen tavoitteen, joka on määritelty valinnaisen tavoitteissa. Oppilaat arvioivat tavoitteen toteutumista valinnaisjakson jälkeen. 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset ovat osa yhteisiä oppiaineina opetettavia taide- ja taitoaineiden oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden sanallisen arvion tai arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta vuosiluokilla 4-6. Kaukaan koulun taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit luokilla 4-6 jaetaan lukuvuosittain oppilaiden toiveiden mukaan seuraavalla tavalla:

 • 4.lk: toinen tunti käsitöihin, toisen tunnin oppilas valitsee itse: MU tai KU

 • 5.lk: toinen tunti käsitöihin, toisen tunnin oppilas valitsee itse: MU tai LI 

 • 6.lk: tunnit kuvataiteeseen ja käsitöihin.

KAUKAAN KOULUN KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINNIN KRITEERIT

Käyttäytymisen tavoitteet on kirjattu koulun opetussuunnitelmaan. Käyttäytyminen arvioidaan lukuvuoden päättyessä sanallisesti kolmiportaisella asteikolla (harvoin, vaihtelevasti, useimmiten) vuosiluokilla 1-3 ja numerolla vuosiluokilla 4-6.

Käyttäytymisen arvioinnin tulee olla kannustavaa, jatkuvaa, monipuolista, oppilaan kasvua ja kehittymistä edistävää. Oppilasta ja huoltajaa tiedotetaan käyttäytymisen arvioinnin kriteereistä ja periaatteista. Käyttäytymistä arvioidaan myös itsearviointina.

Käyttäytymisen sanallinen arviointi 1-3 lk 

Käyttäytymisen sanallisen arvioinnin otsikot on otettu suoraan lukuvuositodistukseen liitteestä.

Harvoin

Vaihtelevasti

Useimmiten

Tarvitset jatkuvasti aikuisen tukea ja ohjausta.

Tarvitset aikuisen tukea tavoitteiden saavuttamiseen. Osaat aikuisen kannustamana toimia ohjeen mukaan itsenäisesti. 

Osaat toimia ohjeen mukaan itsenäisesti.

Pidät yllä työrauhaa.

 • Keskityn työhöni.

 • Olen kärryillä oppimistilanteessa.

 • Työskentelen sinnikkäästi.

 • Annan työrauhan ja puhun omalla vuorollani.

Noudatat hyviä tapoja.

 • Osaan toimia hyvien tapojen mukaisesti: tervehtiminen, kiittäminen, anteeksipyytäminen, ruokailutavat, asiallinen kielenkäyttö.

Puhut ystävällisesti toisista ja toisille.

 • Hyväksyn erilaiset ajatukset.

 • Osaan puhua erilaisille ihmisille sopivalla tavalla.

 • Ymmärrän että ihmiset ja tavat ovat erilaisia.

 • Huomaan hyvän toisissa.

Toimit, kuten on sovittu.

 • Noudatan koulun ja luokan sääntöjä.

 • Noudatan yhteisiä aikatauluja (koulun alkaminen, välitunneille lähteminen, tunnille tuleminen).

 • Teen tehtäväni ja autan tarvittaessa muita.

 • Käytän koulun tavaroita ja materiaaleja arvostavasti.

 • Toimin ohjeen mukaan.

Pystyt leikkimään ja työskentelemään kaikkien kanssa.

 • Osaan työskennellä yhdessä muiden kanssa.

 • Osallistun yhteisen asioiden suunnitteluun ja päättämiseen.

Käyttäytymisen numeroarviointi 4-6 lk 

Käyttäytymisen arvioinnin osa-alueet:

 1. työrauha ja ilmapiiri, ystävällisyys, toisten ihmisten ja ympäristön huomiominen

 2. hyvät tavat

 3. sääntöjen noudattaminen

 4. yhteistyötaidot ja  työskentely toisten kanssa

 5. yhteisiin asioihin osallistuminen ja asenne koulutyöhön

Arvosanojen kuvauksista valitaan parhaiten oppilaan käyttäytymistä vastaava, vaikka kaikki kriteerit eivät toteutuisikaan.

10 (erinomainen):

 1. Oppilas huomioi muut ihmiset ja ympäristön sekä on innostava, positiivinen ja kannustava esimerkki muille, on yhteishengen luoja.

 2. Oppilas noudattaa hyviä tapoja esimerkillisesti, käyttää asiallista kieltä ja esittää mielipiteensä perustellen.

 3. Oppilas noudattaa ja ylläpitää yhteisiä sopimuksia ja sovittuja sääntöjä oma-aloitteisesti.

 4. Oppilas toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa.

 5. Oppilas osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa.

9 (kiitettävä):

 1. Oppilas huomioi muut ihmiset ja ympäristön sekä pyrkii vaikuttamaan myönteisesti koulun ilmapiiriin.

 2. Oppilas noudattaa hyviä tapoja, käyttää asiallista kieltä ja esittää mielipiteensä perustellen.

 3. Oppilas noudattaa ja ylläpitää yhteisiä sopimuksia ja sovittuja sääntöjä.

 4. Oppilas toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa.

 5. Oppilas osallistuu yhteisten asioiden hoitamiseen

8 (hyvä):

 1. Oppilas huomioi yleensä muut ihmiset ja ympäristön sekä pyrkii vaikuttamaan myönteisesti luokan ilmapiiriin.

 2. Oppilas noudattaa yleensä hyviä tapoja, käyttää asiallista kieltä ja esittää mielipiteensä perustellen.

 3. Oppilas noudattaa yhteisiä sopimuksia ja sovittuja sääntöjä. 

 4. Oppilas pyrkii toimimaan rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa.

 5. Oppilas osoittaa kiinnostusta yhteisiin asioihin.

7 (tyydyttävä)

 1. Oppilas pystyy tuettuna ottamaan huomioon muut  ihmiset ja ympäristön. 

 2. Oppilas tarvitsee ohjausta hyvien tapojen ja asiallisen kielenkäytön noudattamisessa. Käyttäymiseen joudutaan toisinaan puuttumaan. 

 3. Oppilas suhtautuu yleensä välinpitämättömästi sovittuihin sääntöihin ja yhteisiin sopimuksiin.

 4. Oppilas pystyy halutessaan huolehtimaan oppimisympäristöstään. 

 5. Oppilaan asenteessa koulua kohtaan on parantamisen varaa.

6 (kohtalainen)

 1. Oppilas suhtautuu usein välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen. Oppilas saattaa käyttäytyä aggressiivisesti.

 2. Oppilas tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa hyvien tapojen noudattamisessa ja asiallisessa kielenkäytössä.

 3. Oppilas rikkoo toistuvasti sovittuja sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia. Oppilaaseen on kohdistettu usein ojentamistoimenpiteitä tai kurinpitotoimenpiteitä.

 4. Oppilas on välinpitämätön oppimisympäristöään kohtaan. 

 5. Oppilas aiheuttaa asenteellaan tai teoillaan kielteistä ilmapiiriä. Voi olla luvattomia poissaoloja.

5 (välttävä)

 1. Oppilas suhtautuu kielteisesti kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen. Käyttäytyy usein aggressiivisesti. 

 2. Oppilas tarvitsee erittäin paljon ohjausta ja neuvontaa hyvien tapojen noudattamisessa ja asiallisessa kielenkäytössä. Oppilaan käytös on pääosin kouluyhteisöön sopimatonta.

 3. Oppilas rikkoo tietoisesti ja  toistuvasti sovittuja sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia. Oppilas ei korjaa käyttäytymistään ojentamis- ja kurinpitotoimenpiteistä huolimatta. Oppilas on voitu erottaa koulusta määräajaksi.

 4. Oppilas on välinpitämätön oppimisympäristöstään kohtaan ja tarvitsee erityisiä toimenpiteitä opiskelun turvaamiseksi.

 5. Oppilas aiheuttaa asenteellaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä. Voi olla jatkuvasti luvattomia poissaoloja. 

4 (hylätty)

 1. Oppilaan käyttäytyminen on kouluyhteisöön sopeutumatonta. 

 2. Koulutyöhön osallistuminen vaatii erityistoimenpiteitä ja yksilöllisiä ratkaisuja jatkuvien rikkeiden vuoksi.

Todistukset

Oppilaat saavat välitodistukset ja lukuvuositodistukset Lappeenrannan kaupungin ohjeiden mukaisesti.

ePerusteet