Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Ohje kouluille päättöarviointi (koskee kouluja, joissa 9. vuosiluokan opetusta)

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Valmistavan opetuksen todistukset (Lappeenranta)

Toiminta-alueittain opetus (Lappeenranta)

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Oppilaan arviointi (Lappeenranta)

Formatiivinen arviointi

Formatiivisen arvioinnin tarkoitus on tehdä oppiminen näkyväksi ja ohjata oppilaan oppimista ja opettajan työtä. Siksi on tärkeää, että arviointi on päivittäistä ja muuhun oppimiseen saumattomasti liittyvää. Oppiminen alkaa tavoitteiden asettelusta. Oppilaan on oltava tietoinen tavoitteista ja onnistuneen suorituksen kriteereistä ja hänen on saatava ohjaavaa palautetta.

Lappeen koulussa oppilaan arviointi on jatkuvaa, monipuolista ja kannustavaa. Oppilaille mahdollistetaan erilaisia tapoja näyttää osaamistaan. Oppilaita harjaannutetaan arvioimaan omaa oppimistaan, työskentelyään ja käyttäytymistään alkuopetuksesta lähtien. Myös vertais- ja ryhmäarviointia käytetään säännöllisesti kaikilla vuosiluokilla. Lappeen koululla on käytössä erilaisia arviointilomakkeita formatiivisen arvioinnin tueksi.

Summatiivinen arviointi

Lukuvuoden päätteeksi oppilaille annetaan lukuvuositodistus. Lukuvuositodistusta varten tehdään summatiivinen arviointi, siitä miten oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet. Lukuvuositodistukseen sisältyy käyttäytymisen arviointi. Lappeen koulussa käytetään Lappeenrannan kaupungin todistuspohjia. 

Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet

Oppilaan itsearvioinnista opettaja voi saada itselleen tärkeää tietoa esimerkiksi siitä, mitä oppilas on kokenut oppineensa tai minkä hän on kokenut vaikeaksi. Itsetunto vaikuttaa oppilaan arvioon omasta oppimisestaan ja työskentelystään, jolloin hän saattaa arvioida osaamisensa todellista paremmaksi tai huonommaksi. Opettajan tehtävä on kannustaen ja realistisesti ohjata oppilaan itsearviointitaitoja. Itsearviointia voidaan toteuttaa myös toiminnallisin menetelmin. Itsearviointitaitoja harjoitellaan myös arviointikeskusteluun liittyvän lomakkeen avulla.

Vertaisarviointi on oppilaiden toisilleen antamaa palautetta. Lappeen koulussa harjoitellaan antamaan ja saamaan myönteistä, rakentavaa palautetta. Vertaisarviointi voidaan toteuttaa joko pienissä ryhmissä tai koko opetusryhmän kesken, esimerkiksi antamalla palautetta oppilaiden tuotoksista vuorotellen. Vertaisarvioinnissa painotetaan myönteisen palautteen antamista.

Opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän saanut vuosiluokan oppimäärän sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttävän arvosanan tai sanallisen arvion. Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen suorituksensa jossakin oppiaineessa on hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on tukitoimista huolimatta hylätty. 

Lappeen koulussa luokanopettaja ja erityisopettaja tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta oppilaat saavat tarvitsemansa tuen mahdollisimman ajoissa. Huoltajiin ollaan hyvissä ajoin yhteydessä, mikäli tukitoimia tarvitaan. Mikäli oppilaalla on vaikeuksia jonkin oppiaineen suorittamisessa, hänelle voidaan määritellä oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa erityiset painoalueet tässä oppiaineessa. Silloin sisältöjä karsitaan ja oppilas voi keskittyä oppiaineen keskeisiin sisältöihin. Tavoitteet ovat silti yleisiä ja arviointi suoritetaan suhteessa yleiseen oppimäärään. Mikäli oppilas ei selviydy yleisestä oppimäärästä, harkitaan yksilöllistämistä. Oppilas tulee siirtää erityiseen tukeen ennen yksilöllistämistä.

Ennen luokalle jättämistä oppilaalle varataan mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot erillisessä näytössä lukuvuoden lopussa. Näyttö voi sisältää erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita suorituksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.

Arviointikeskustelu

Arviointikeskustelu vanhempien ja oppilaan kanssa pidetään vähintään kerran lukuvuodessa syyslukukauden aikana tai viimeistään tammikuun loppuun mennessä.  Arviointikeskustelu käydään Lappeen koulun arviointikeskustelulomakkeiden pohjalta. Ennen arviointikeskustelua oppilas täyttää itsearviointilomakkeen. Huoltajille annetaan mahdollisuus tutustua arviointilomakkeisiin ennen keskustelua. Arviointikeskustelussa keskustellaan yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa oppilaan koulunkäynnistä ja opinnoissa edistymisestä. 2.- ja 6. luokalla käytävissä arviointikeskusteluissa huomioidaan edellä mainittujen asioiden lisäksi myös opetussuunnitelman perusteiden edellyttämät nivelvaiheisiin liittyvät asiat.

Valinnaisten aineiden arviointi

Lappeen koulussa valinnaiset aineet arvioidaan arvosanalla hyväksytty tai hylätty. 

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioidaan lukuvuoden päättyessä sanallisesti kolmiportaisella asteikolla (harvoin, vaihtelevasti, useimmiten) vuosiluokilla 1-3 ja numerolla vuosiluokilla 4-6. Käyttäytymisen arvioinnin tulee olla kannustavaa, jatkuvaa, monipuolista, oppilaan kasvua ja kehittymistä edistävää. Oppilasta ja huoltajaa tiedotetaan käyttäytymisen arvioinnin kriteereistä ja periaatteista. Käyttäytymistä arvioidaan myös itsearviointina.

Käyttäytymisen sanallinen arviointi 1-3 lk 

Arviointiasteikko:

Harvoin

Vaihtelevasti

Useimmiten

Tarvitset jatkuvasti aikuisen tukea ja ohjausta.

Tarvitset aikuisen tukea tavoitteiden saavuttamiseen. Osaat aikuisen kannustamana toimia ohjeen mukaan itsenäisesti. 

Osaat toimia ohjeen mukaan itsenäisesti.

Käyttäytymisen arvioinnin osa-alueet:

Pidät yllä työrauhaa.

 • Keskityn työhöni.

 • Toimin ohjeen mukaan.

 • Työskentelen sinnikkäästi.

 • Toimin rauhallisesti.

Noudatat hyviä tapoja.

 • Siivoan jälkeni.

 • Osaan toimia hyvien tapojen mukaisesti: tervehtiminen, kiittäminen, anteeksipyytäminen, ruokailutavat, asiallinen kielenkäyttö.

Puhut ystävällisesti toisista ja toisille.

 • Tervehdin

 • Hyväksyn erilaiset ajatukset.

 • Osaan puhua erilaisille ihmisille sopivalla tavalla.

 • Ymmärrän että ihmiset ja tavat ovat erilaisia.

 • Huomaan hyvän toisissa.

Toimit, kuten on sovittu.

 • Noudatan koulun ja luokan sääntöjä.

 • Noudatan yhteisiä aikatauluja (koulun alkaminen, välitunneille lähteminen, tunnille tuleminen).

 • Teen tehtäväni ja autan tarvittaessa muita.

 • Käytän koulun tavaroita ja materiaaleja arvostavasti.

 • Toimin ohjeen mukaan.

Pystyt leikkimään ja työskentelemään kaikkien kanssa.

 • Otan mukaan

 • Autan

 • Puhun ystävällisesti

 • Osaan työskennellä yhdessä muiden kanssa.

 • Osallistun yhteisen asioiden suunnitteluun ja päättämiseen.

Käyttäytymisen numeroarviointi 4-6 lk 


Käyttäytymisen arvioinnin osa-alueet:

 1. työrauha ja ilmapiiri, ystävällisyys, toisten ihmisten ja ympäristön huomiominen

 2. hyvät tavat

 3. sääntöjen noudattaminen

 4. yhteistyötaidot ja  työskentely toisten kanssa

 5. yhteisiin asioihin osallistuminen ja asenne koulutyöhön

Arvosanojen kuvauksista valitaan parhaiten oppilaan käyttäytymistä vastaava, vaikka kaikki kriteerit eivät toteutuisikaan.

10 (erinomainen):

 1. Oppilas huomioi muut ihmiset ja ympäristön sekä on innostava, positiivinen ja kannustava esimerkki muille, on yhteishengen luoja.

 2. Oppilas noudattaa hyviä tapoja esimerkillisesti, käyttää asiallista kieltä ja esittää mielipiteensä perustellen.

 3. Oppilas noudattaa ja ylläpitää yhteisiä sopimuksia ja sovittuja sääntöjä oma-aloitteisesti.

 4. Oppilas toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa.

 5. Oppilas osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa.

9 (kiitettävä):

 1. Oppilas huomioi muut ihmiset ja ympäristön sekä pyrkii vaikuttamaan myönteisesti koulun ilmapiiriin.

 2. Oppilas noudattaa hyviä tapoja, käyttää asiallista kieltä ja esittää mielipiteensä perustellen.

 3. Oppilas noudattaa ja ylläpitää yhteisiä sopimuksia ja sovittuja sääntöjä.

 4. Oppilas toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa.

 5. Oppilas osallistuu yhteisten asioiden hoitamiseen

8 (hyvä):

 1. Oppilas huomioi yleensä muut ihmiset ja ympäristön sekä pyrkii vaikuttamaan myönteisesti luokan ilmapiiriin.

 2. Oppilas noudattaa yleensä hyviä tapoja, käyttää asiallista kieltä ja esittää mielipiteensä perustellen.

 3. Oppilas noudattaa yhteisiä sopimuksia ja sovittuja sääntöjä. 

 4. Oppilas pyrkii toimimaan rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa.

 5. Oppilas osoittaa kiinnostusta yhteisiin asioihin.


7 (tyydyttävä)

 1. Oppilas pystyy tuettuna ottamaan huomioon muut  ihmiset ja ympäristön. 

 2. Oppilas tarvitsee ohjausta hyvien tapojen ja asiallisen kielenkäytön noudattamisessa. Käyttäymiseen joudutaan toisinaan puuttumaan. 

 3. Oppilas suhtautuu yleensä välinpitämättömästi sovittuihin sääntöihin ja yhteisiin sopimuksiin.

 4. Oppilas pystyy halutessaan huolehtimaan oppimisympäristöstään. 

 5. Oppilaan asenteessa koulua kohtaan on parantamisen varaa.

6 (kohtalainen)

 1. Oppilas suhtautuu usein välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen. Oppilas saattaa käyttäytyä aggressiivisesti.

 2. Oppilas tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa hyvien tapojen noudattamisessa ja asiallisessa kielenkäytössä.

 3. Oppilas rikkoo toistuvasti sovittuja sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia. Oppilaaseen on kohdistettu usein ojentamistoimenpiteitä tai kurinpitotoimenpiteitä.

 4. Oppilas on välinpitämätön oppimisympäristöään kohtaan. 

 5. Oppilas aiheuttaa asenteellaan tai teoillaan kielteistä ilmapiiriä. Voi olla luvattomia poissaoloja.


5 (välttävä)

 1. Oppilas suhtautuu kielteisesti kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen. Käyttäytyy usein aggressiivisesti. 

 2. Oppilas tarvitsee erittäin paljon ohjausta ja neuvontaa hyvien tapojen noudattamisessa ja asiallisessa kielenkäytössä. Oppilaan käytös on pääosin kouluyhteisöön sopimatonta.

 3. Oppilas rikkoo tietoisesti ja  toistuvasti sovittuja sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia. Oppilas ei korjaa käyttäytymistään ojentamis- ja kurinpitotoimenpiteistä huolimatta. Oppilas on voitu erottaa koulusta määräajaksi.

 4. Oppilas on välinpitämätön oppimisympäristöstään kohtaan ja tarvitsee erityisiä toimenpiteitä opiskelun turvaamiseksi.

 5. Oppilas aiheuttaa asenteellaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä. Voi olla jatkuvasti luvattomia poissaoloja. 

4 (hylätty)

Oppilaan käyttäytyminen on kouluyhteisöön sopeutumatonta.  Koulutyöhön osallistuminen vaatii erityistoimenpiteitä ja yksilöllisiä ratkaisuja jatkuvien rikkeiden vuoksi.ePerusteet