Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Ohje kouluille päättöarviointi (koskee kouluja, joissa 9. vuosiluokan opetusta)

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Valmistavan opetuksen todistukset (Lappeenranta)

Toiminta-alueittain opetus (Lappeenranta)

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Oppilaan arviointi (Lappeenranta)

Lauritsalan koulun oppilaan arviointi

Lauritsalan koulun arviointikulttuurin kehittämisen painopisteet

 • Jatkuvan arvioinnin palautteenantotapojen kehittäminen

 • Arvioinnin avoimuuden kehittäminen: Kehitetään toimia, joilla oppilas ja huoltaja saavat tietoa arvioinnin kokonaisuudesta, kuten arviointikriteereistä ja -periaatteista.

 • Arvioinnin monipuolisuuden kehittäminen

 • Oppilaan itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin menetelmien kehittäminen

 • Kannustamisen tapojen ja menetelmien kehittäminen

 • Itsetunnon ja minäpystyvyyden vahvistamiseen tähtäävän arviointitavan kehittäminen

Lauritsalan koulun opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagoginen tehtävä oppimisen edistämisessä

 • Arviointi on oppimisen aikaista, motivoivaa ja ohjaavaa

 • Arviointi on jatkuvaa, monipuolista, kannustavaa ja avointa

 • Arviointi on suullista ja kirjallista ja sitä dokumentoidaan

 • Arvioinnilla tuetaan ajanhallinnan ja paineensietokyvyn kehittymistä

 • Arvioinnin tavoitteena on itsetunnon ja itsetuntemuksen kehittäminen, syväoppiminen, sisäinen motivaatio ja elinikäistä oppimista tukevien oppimistaitojen saavuttaminen

 • Arvioidaan työskentelyä, edistymistä ja osaamista suhteessa tavoitteisiin

 • Arviointi on myös oppilaan, opettajan ja huoltajan kanssa yhteisesti sovittujen tavoitteiden seuraamista

Arvioinnin aikataulutus Lauritsalan koulussa:

1-6 -luokat:

7-9 -luokat

 • 1. jakson päättyessä itsearviointi arviointikirjan mukaisesti. Arviointikirja liitteenä: https://docs.google.com/document/d/1rxbQ7q0AILfGxvQK2aYs2wFhRA4pJmR7f093xqKH8Lc/edit?usp=sharing

 • 2. jakson päättyessä välitodistus ja itsearviointi arviointikirjan mukaisesti.

 • 3. jakson päättyessä itsearviointi arviointikirjan mukaisesti

 • 4. jakson päättyessä lukuvuositodistukset ja itsearviointi arviointikirjan mukaisesti.

 • Arviointikeskustelut lukuvuoden aikana arviointikirjan mukaisesti

Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi

 • Lauritsalan koulu: ei täydennettävää

Itsearvioinnin edellytysten tukeminen; itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet

 • Itsearviointi ja vertaisarviointi ovat koulussamme osa jokaista oppimistuokiota ja -kokonaisuutta.

 • Lauritsalan koulun arviointikirja perustuu itsearviointiin ja vertaisarviointiin.

Opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

Opinnoissa eteneminen ja luokalta siirtyminen tapahtuu opetussuunnitelman perusteissa kuvatulla tavalla. Luokalle jättämistä on harkittava erittäin vakavasti ja pyrittävä käyttämään ensisijaisesti muita vaihtoehtoja, kuten oppimisen tuen lisäämistä, oppiaineen yksilöllistämistä ja vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua POL 18§ tarkoitetulla tavalla. Keskeinen periaate kaikissa edellä mainituissa menettelyssä on oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä tiivis yhteistyö hyvissä ajoin ennen lukukauden päättymistä.

Toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheisiin liittyvät arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt

 • Laajennettu arviointikeskustelu arviointikirjan mukaisesti.

Valinnaisten aineiden arviointi

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti alle 2 vvt valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti, kestoltaan 2 vvt tai yli laajuiset valinnaisaineet arvioidaan numeroarvioin. Taito- ja taideaineiden valinnaisaineet on koulun tuntijaossa integroitu vuoroin musiikin, käsityön ja kuvataiteen oppiaineiden tuntimääriin (ks. tuntijako:liite) ja ne arvioidaan kyseisten oppiaineiden yhteydessä.

Käyttäytymisen arviointi Lauritsalan koulussa

Luokat 1-6:

1.-4. luokkalaisten käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti. Oppilas arvioi omaa käyttäytymistään vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa (arviointikirjan itsearviointilomake). Samassa yhteydessä myös luokanopettaja arvioi oppilaan käyttäytymistä. Käyttäytymisestä keskustellaan myös huoltajan kanssa. 5.-6. luokilla toimitaan samoin, mutta lisäksi oppilas saa käyttäytymisestään numeroarvosanan väli- ja lukuvuositodistuksissa. Alakoulussa käyttäytymisen arvioinnin tekee luokanopettaja keskusteltuaan tarvittaessa muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa.

Luokat 7-9:

7.-9. luokilla oppilas saa käyttäytymisestään numeroarvosanan väli- ja lukuvuositodistuksissa. Yläkoulun opettajat arvioivat oppilaan käyttäytymistä numerolla aina kun antavat arvosanan oppiaineestaan. Todistukseen tuleva käytösnumero muodostuu annettujen arvosanojen keskiarvosta. Yläkoulun pienluokkien käyttäytymisen arvioinnin tekee pienluokan opettaja keskusteltuaan tarvittaessa muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa.

Koulupäivän aikana vakavaan koulun järjestyssäännön rikkomiseen, esim. kiusaamiseen tai päihteiden käyttämiseen syyllistyneen oppilaan käyttäytymisen arvosanaa voidaan laskea. Käytösnumeron alentamiset käsitellään tapauskohtaisesti arviointikokouksissa. Numeroarvioinnin lisäksi oppilas arvioi omaa työskentelyään ja käyttäytymistään jaksojen päättyessä (arviointikirjan itsearviointilomake). Oppilaan työskentelytaidoista, käyttäytymisestä ja niiden arvioinnista keskustellaan myös huoltajan kanssa.

Käytettävät todistukset

Lauritsalan koulussa käytetään Lappeenrannan kaupungin B-sarjan todistuspohjia. Sanalliset arvioinnit annetaan 1.-4. luokilla. Numeroarviointi on käytössä 5. vuosiluokan välitodistuksesta alkaen. Välitodistus voidaan jättää antamatta Lauritsalan koulussa tilanteissa, joissa arvioinnin edellytyksiä ei ole vielä olemassa. Lukuvuositodistus annetaan aina vuosiluokan päättyessä.

Arviointikeskustelut pidetään lukuvuosittain, mieluiten syyslukukauden aikana arviointikirjan mukaisesti. Arviointipalautetta annetaan koko ajan ja tärkeänä periaatteena on sen ajantasaisuus, kannustavuus, asia-/tavoitekeskeisyys ja yrittämisen tukeminen. Oppilastietojärjestelmään kerätään tietoa työskentelystä. Oppilaat ja huoltajat näkevät annetun palautteen.

Päättöarviointi

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa.

Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti. Päättöarvosana perustuu kussakin yhteisessä oppiaineessa oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8−9 ja se tehdään 9. vuosiluokan lopussa. Päättöarviointi perustuu Opetushallituksen laatimiin perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereihin kaikissa yhteisissä oppiaineissa. Oppilaan osaaminen arvioidaan perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta monipuoliseen näyttöön perustuen. Päättöarviointi on ennustettavaa ja ennakoitavaa oppilaan ja huoltajan kannalta siten, että heillä on hyvissä ajoin käsitys päättöarvioinnin kriteereistä kussakin oppiaineessa ja oppilaan suoriutumistasosta suhteessa niihin.

Myös tilanteessa, jossa yhteisen oppiaineen opiskelu päättyy ennen perusopetuksen päättövaihetta, oppilaan osaaminen arvioidaan kyseiseen oppiaineeseen laadittujen perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden mukaan.

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanoille viisi (5), seitsemän (7), kahdeksan (8) ja yhdeksän (9). Päättöarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa kyseisen arvosanan, mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen.

Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan. Jos henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa on päätetty, että oppilas opiskelee yksilöllisen oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa päättöarvioinnin kriteereihin.

Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto/elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous.

 • valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Muista oppiaineista annetaan hyväksymismerkintä.

 • päättötodistukset.

Todistukset tulostetaan oppilastietojärjestelmän tulostuseditoria käyttäen liitteenä oleville kuntakohtaisille todistuspohjille.

ePerusteet