Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Laitilan opetussuunnitelman ohjeet ja painotukset

Opintojen aikainen arviointi

Arviointi on kokonaan sanallista vuosiluokilla 1-2. Vuosiluokilla 3-9 oppiaineet arvioidaan numeerisesti lukuvuositodistuksessa. Oppilas saa monipuolista henkilökohtaista palautetta opettajilta säännöllisesti. Wilman avulla oppilaan opintojen edistymisestä tiedotetaan myös huoltajille. Oppimisen edistymisen dokumentoinnissa hyödynnetään myös sähköisiä arviointiympäristöjä. Oppilaan osaamisen tunnistaminen tapahtuu monipuolisten arviointimenetelmien ja näyttöjen avulla. Arviointimenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaan vahvuudet ja valitaan ensi sijassa sellaiset arvioinnin tavat, joilla oppilas kykenee parhaiten osoittamaan osaamisensa.

Arvioinnin keskeisiä osia käydään läpi vuosiluokittain järjestettävissä vanhempainilloissa. Vuosiluokilla 1- 6 syyslukukauden arviointi annetaan välitodistuksella. Luokanopettaja tarjoaa luokkansa oppilaiden huoltajille lukuvuosittain mahdollisuuden henkilökohtaiseen tapaamiseen ja oppimiskeskusteluun oppilaan opiskelun etenemiseen liittyvissä asioissa.

7.-9. luokkien osalta arvioinnin keskeisiä osia käydään läpi vuosiluokittain järjestettävissä vanhempainilloissa. Jokainen luokanvalvoja tarjoaa luokkansa huoltajille lukuvuosittain mahdollisuuden henkilökohtaiseen tapaamiseen ja oppimiskeskusteluun oppilaan opiskelun etenemiseen liittyvissä asioissa. Luokanvalvoja kerää ennen oppimiskeskustelua monipuolisesti tietoa oppilaan osaamisesta ja opintojen etenemisestä aineenopettajilta. Luokanvalvoja on yhteydessä huoltajiin myös Wilman kautta ja puhelimitse oppilaan opintojen etenemisen informoinnissa.

Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota vuosiluokkakokonaisuuksien päätavoitteiden saavuttamisen arviointiin. Arvioitavan opintokokonaisuuden tavoitteet käydään oppilaiden kanssa läpi opintokokonaisuuden alkaessa. Opettaja ohjaa oppilasta havaitsemaan opintokokonaisuuden keskeiset tavoitteet. Edistymisen arvioinnin tulee antaa tietoa erityisesti oppimisen solmukohdista, joissa oppilas tarvitsee lisäharjoitusta ja tukea.

Oppilaan osaamisen tunnistaminen tapahtuu monipuolisten arviointimenetelmien ja näyttöjen avulla. Arviointimenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaan vahvuudet ja valitaan ensisijassa sellaiset arvioinnin tavat, joilla oppilas kykenee parhaiten osoittamaan osaamisensa.

Valmistavan opetuksen oppilaalle annetaan osallistumistodistus valmistavan opetuksen päättyessä, jossa kuvataan opetuksen laajuus ja sisältö sekä oppilaan edistyminen. Lisäksi paikallisesti lukuvuoden päättyessä annetaan todistus osallistumisesta, josta selviää valmistavan opetuksen viikkotuntimäärä, aloituspäivä sekä muut mahdolliset lisätiedot valmistavaa opetusta koskien.

Vaativan erityisen tuen yksikössä, Toimelassa, opiskellaan joko yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti tai toiminta-alueittain. Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltujen aineiden arvioinnissa voidaan antaa numeroarvosanojen sijaan sanallinen arvio myös päättöarvioinnissa. Jos oppilaan opiskelu on järjestetty toiminta-alueittain, oppilaan arviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämisestä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) asetettuihin tavoitteisiin ja jokaisesta toiminta-alueesta annetaan sanallinen arvio.

Toimelan oppilaiden väli- ja lukuvuosiarviointi on kokonaan sanallista vuosiluokilla 1-6. Vuosiluokilla 7-9 yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelevien oppilaiden arviointi voidaan antaa joko sanallisesti tai numeroin. Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden arviointi on sanallista vuosiluokilla 1 -9.

Itsearviointi ja vertaispalaute

Itsearviointia toteutetaan eri oppiaineille soveltuvilla tavoilla. Vertaispalautteen antamisen tavoitteena on, että oppilas oppii antamaan ja saamaan positiivista palautetta.

 

Valinnaisten aineiden arviointi

Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taito- ja taideaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä arvioita väli- ja lukuvuositodistuksiin.

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Valinnaisten aineiden arvioinnista yksikkö- ja oppiainekohtaisesti on kirjattu paikalliseen opetussuunnitelmaan valinnaisten oppiaineiden sisältöjen ja tavoitteiden yhteyteen.

 

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnin ohjeet ja painotukset: Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Käyttäytymisen arviointi on jatkuvaa, monipuolista ja totuudenmukaista. Käyttäytymisen arvosana perustuu seuraavassa esitettyjen käyttäytymiskasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Oppilaita ohjataan näihin tavoitteisiin pyrkimisessä. Käyttäytymisestä arvioidaan seuraavia asioita

1. Sääntöjen noudattaminen ja niihin sitoutuminen

2. Hyvät tavat (tervehtiminen, asiallinen kielenkäyttö, kohteliaisuus, hyvät ruokailutavat, rehellisyys)

3. Yhteistyötaidot ja empatia (toisten kuunteleminen, kunnioittaminen ja auttaminen, yhteistyökykyisyys ja vastuullisuus, henkisen ja ruumiillisen koskemattomuuden kunnioittaminen)

4. Työn arvostaminen (työrauha, oman ja toisen työn arvostaminen)

5. Ympäristön vaaliminen (siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen sekä kestävän kehityksen edistäminen)

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit:

Erinomainen (10) Noudattaa hyviä käytöstapoja oma-aloitteisesti ja luontevasti eri tilanteissa. Kunnioittaa ja kannustaa toisia joka tilanteessa. Arvostaa toisten töitä ja kannustaa heitä työskentelemään. Toimii itse sääntöjen mukaan. Toimii rehellisesti. On esimerkkinä muille.

Kiitettävä (9) Noudattaa hyviä käytöstapoja luontevasti eri tilanteissa. Kunnioittaa ja ohjatessa kannustaa toisia melkein joka tilanteessa. Arvostaa toisten töitä. Toimii sääntöjen mukaan. Toimii rehellisesti. Oppimisen arviointi Oppimisen arviointi

Hyvä (8) Noudattaa yleensä hyviä käytöstapoja. Huomioi yleensä toiset. Ohjattaessa kannustaa toisia. Huolehtii yleensä omista töistään, mutta ei osaa huomioida toisten töitä. Pyrkii noudattamaan koulun sääntöjä.

Tyydyttävä (7) Käytöstavat vaativat vielä harjoittelua ja muistuttamista. Toisten huomioonottamisessa valikoivuutta ja välinpitämättömyyttä. Ei suhtaudu arvostaen omiin eikä toisten töihin. Ei aina noudata koulun sääntöjä.

Kohtalainen (6) Käytöstavat ovat huonot ja välinpitämättömät. Käyttäytyy tahallaan huonosti toisia kohtaan. Ei huolehdi töistään. Arvostelee toisten töitä negatiivisesti. Vilpillinen käytös toistuu. Ei arvosta koulun sääntöjä.

Välttävä (5) Käytöstavat ovat törkeät ja välinpitämättömät. Koulutyö on täysin epäsäännöllistä. Ei noudata ollenkaan sääntöjä.

Päättöarviointi

Perusopetuksen päättöarvosanojen tulee olla annettu yhdenvertaisin perustein. Päättöarvosanan muodostamista varten on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin sekä vapaaehtoisen kielen A-oppimäärään valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvosanan muodostamisen periaatteet (luku 6).

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

ePerusteet