Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Lahden perusopetuksessa koulujen yhtenäisiä arvioinnin periaatteita ja käytänteitä ohjaa arvioinnin vuosikello. Arvioinnin tueksi on tuotettu materiaalia Lahden perusopetuksen opetussuunnitelman verkkosivustoille.

Lahden perusopetusta arvioidaan vuorovuosin laatujärjestelmän ja seudullisen arviointikyselyn avulla. Laatuarvioinnissa tuotetaan tietoa koulun toiminnasta ja kehittämiskohteista monipuolisesti, joka toinen vuosi toteutettava arviointikysely sisältää asiakkaiden palautteen keräämistä ja analysointia.

Formatiivinen arviointi

Lahden perusopetuksessa arviointikeskustelut pidetään 1.-, 2.- ja 6.-vuosiluokan aikana yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja opettajan kanssa. Muilla vuosiluokilla pidetään oppilaskohtaiset vuosittaiset keskustelut, joihin osallistuvat oppilas, huoltaja ja opettaja. Tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden kohdalla keskustelut voidaan käydä oppimissuunnitelman ja HOJKSin laadinnan ja seurannan yhteydessä.

Huoltajia tiedotetaan arviointiin liittyvistä periaatteista ja arvioinnin käytänteistä.

Lisäksi arvioinnista kerrotaan lukuvuoden aikana koululla huoltajatapaamisissa. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa arvioinnista Lahden perusopetuksen opetussuunnitelman verkko -sivustoilla.

Summatiivinen arviointi

Lahden perusopetuksessa annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi väliarviointi vuosiluokilla 3.-9 välitodistuksena. Vuosiluokilla 1-2 ja 6 toteutettava arviointikeskustelu on myös osa lukuvuoden aikana toteutettavaa väliarviointia.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Lahden perusopetuksessa työskentelyn täsmennetyt tavoitteet on kirjattu Lahden perusopetuksen opetussuunnitelman verkko -sivustoille (Perusopetuksen arvioinnin opas). Työskentelyn arvioinnin periaatteet tulee kuvata oppilaille ja huoltajille säännöllisesti.

Käyttäytymisen arviointi

Lahden perusopetuksessa käyttäytymisen arvioinnin täsmennetyt kriteerit on kirjattu Lahden perusopetuksen opetussuunnitelman verkko -sivustoille (Perusopetuksen arvioinnin opas). Käyttäytymisen arvioinnin periaatteet tulee kuvata oppilaille ja huoltajille säännöllisesti.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Lahden perusopetuksessa erillinen näyttömahdollisuus tarjotaan vähintään kaksi kertaa, joista toinen koulun työpäivien aikana. Oppilasta ja huoltajaa on tiedotettava riittävän varhain mahdollisesta luokalle jättämisestä, jotta oppilaalla on mahdollisuus suorittaa erillisiä näyttöjä.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lahden perusopetuksessa yleisen ja tehostetun tuen oppilaalle opinto-ohjelma kirjataan oppimissuunnitelmaan ja erityisen tuen oppilaan opintokokonaisuudet kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS).

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Lahden perusopetuksessa yksilöllistetystä oppimäärästä annetaan sanallinen arvio. Lahden perusopetuksessa kirjataan todistuksen lisätietoja -kohtaan, oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Lahden perusopetuksessa taide- ja taitoaineen valinnaisaineen arvioinnin vaikutus oppiaineen arvosanaan arvioidaan päättöarvioinnin kriteereiden mukaan.

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Lahden perusopetuksessa valinnaisten aineiden arvioinnin vaikutus oppiaineen arvosanaan arvioidaan päättöarvioinnin kriteereiden mukaan.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Lahden perusopetuksessa painotetusta opetuksesta tai kaksikielisestä opetuksesta kirjataan todistuksen lisätietoja -kohtaan, mihin painotettuun tai kaksikieliseen opetukseen oppilas on osallistunut.

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lahden perusopetuksessa käytetään sanallista arviointia vuosiluokilla 1-3 ja numeroarviointia vuosiluokilla 4-9. Yksilöllistetystä oppimäärästä annetaan sanallinen arvio.

Lukuvuositodistus

Lahden perusopetuksessa lukuvuositodistukseen kirjataan lisätietoja-kohtaan, mikäli oppilas on opiskellut painotetussa opetuksessa, kaksikielisessä opetuksessa tai oppiaineita on yksilöllistetty.

Välitodistus

Lahden perusopetuksessa välitodistus annetaan vuosittain 3. vuosiluokalta alkaen.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Lahden perusopetuksessa tiedotetaan huoltajia varhain mahdollisuudesta jättää arvosana pois ja saada päättötodistukseen “hyväksytty” -merkintä valinnaisena aineena opiskeltavasta A2- tai B2-kielestä.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Lahden perusopetuksessa oppimäärän tai sen osan voi suorittaa muun opetuksen yhteydessä. Järjestelystä sovitaan kussakin tapauksessa erikseen näytön vastaanottavan koulun kanssa.

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet