Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Opettajat suunnittelevat opetusta ja arviointia yhdessä sekä sopivat yhteisistä käytänteistä, jotta varmistetaan arvioinnin monipuolisuus, johdonmukaisuus ja yhdenvertaisuus.

Oppilaiden kanssa keskustellaan arviointiperusteista oppimisjakson alkaessa sekä sen päätyttyä ja verrataan suorituksia yhdessä opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Koulu ja opettajat tiedottavat huoltajia lukuvuoden alkaessa arviointikäytänteistä. Oppilaille ja huoltajille tiedotetaan ennen monialaisten oppimiskokonaisuuksien alkamista siitä, minkä oppiaineiden tavoitteita monialainen oppimiskokonaisuus sisältää ja minkä oppiaineiden arviointiin se vaikuttaa.

Huoltajat saavat tietoa oppilaan edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä kokeiden, erilaisten suoritusten, todistusten, oppimiskeskustelujen ja muun palautteen avulla.

Koetulokset, testitulokset ja muut arviointiin vaikuttavat suoritukset ja töistä saadut arvosanat merkitään Wilmaan. Kirjalliset kokeet näytetään huoltajille pyydettäessä ja niitä säilytetään koulussa vuosi lukuvuoden päättymisen jälkeen.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Oppilaiden käyttäytymisen arviointi perustuu Kuopion perusopetuksen yhteisille käyttäytymisen tavoitteille ja niistä johdetuille kriteereille. Lisäksi jokaisella Kuopion perusopetuksen koululla on omat järjestyssäännöt.

Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet

  • Oppilaan käyttäytyminen muita kohtaan on ystävällistä ja jokaisen oikeuksia kunnioittavaa. Hänen kielenkäyttönsä on asiallista. Oppilas toimii oikeudenmukaisesti, hyväntahtoisesti ja rehellisesti.

  • Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja henkilökunnan ohjeita. Hän käyttäytyy tilanteeseen sopivalla tavalla.

  • Oppilas tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa sekä toimii niiden mukaisesti.

  • Oppilas ottaa vastuuta yhteisistä asioista. Hän toimii hyvässä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

  • Oppilas edistää toiminnallaan ympäristön hyvinvointia ja kestävää kehitystä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Jos vuosiluokalle jättämisestä on tehty lukuvuositodistukseen ehdollinen päätös, oppilaalle varataan lukuvuoden koulutyön päätyttyä yksi suoritusmahdollisuus, jossa hän voi osoittaa opetukseen osallistumatta saavuttaneensa asianomaisessa oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot.

Näytön ajankohta päätetään koulukohtaisesti.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Kuopion peruskouluissa valinnaisaineet ovat koulukohtaisia. Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa kuvataan valinnaisaineet ja niiden arviointi.

Kuopion kuntakohtaisia painotetun opetuksen oppiaineita ovat kuvataide, liikunta, musiikki, tanssi, urheilu sekä matemaattis-luonnontieteellisesti painotetussa opetuksessa ympäristöoppi, matematiikka, biologia, maantieto, fysiikka ja kemia. Painotetussa opetuksessa opiskelevalle annetaan lukuvuositodistuksen ja päättötodistuksen yhteydessä erillinen sanallinen liite.

Painotetun oppiaineen arviointi toteutetaan valinnaisten aineiden arvioinnin mukaisesti, mikäli painotettuun opetukseen käytetään valinnaisten aineiden tunteja. Ks. Painotetun opetuksen tuntijaot

Jos painotettuun opetukseen ei käytetä valinnaisten aineiden tunteja, painotetusta oppiaineesta ei tule erillistä arvosanaa todistukseen.

Kuvataiteen painotettu opetus

Vuosiluokka

Yhteisen oppiaineen (kuvataide) arviointi

Painotetun oppiaineen arviointi

Lukuvuosi-/päättötodistuksen liite

3

numero

-

kyllä

4

numero

-

kyllä

5

numero

numero

kyllä

6

numero

numero

kyllä

7

numero

-

kyllä

8

numero

numero

kyllä

9

numero

numero

kyllä

Liikunnan painotettu opetus

Vuosiluokka

Yhteisen oppiaineen (liikunta) arviointi

Painotetun oppiaineen arviointi

Lukuvuosi-/päättötodistuksen liite

3

numero

-

kyllä

4

numero

-

kyllä

5

numero

numero

kyllä

6

numero

numero

kyllä

7

numero

-

kyllä

8

numero

-

kyllä

9

numero

-

kyllä

Matemaattis-luonnontieteellinen painotettu opetus

Vuosiluokka

Yhteisen oppiaineen (ympäristöoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia ja maantieto) arviointi

Painotetun oppaineen arviointi

Lukuvuosi-/päättötodistuksen liite

3

numero

-

kyllä

4

numero

-

kyllä

5

numero

ympäristöoppi: numero

kyllä

6

numero

ympäristöoppi: numero

kyllä

7

numero

-

kyllä

8

numero

matematiikka: numero

fysiikka: hyväksytty/hylätty

kemia: hyväksytty/hylätty

kyllä

9

numero

matematiikka: numero

biologia: hyväksytty/hylätty

maantieto: hyväksytty/hylätty

kyllä

Musiikin painotettu opetus

Vuosiluokka

Yhteisen oppiaineen (musiikki) arviointi

Painotetun oppiaineen arviointi

Lukuvuosi-/päätötodistuksen liite

3

numero

-

kyllä

4

numero

-

kyllä

5

numero

numero

kyllä

6

numero

numero

kyllä

7

numero

-

kyllä

8

numero

numero

kyllä

9

numero

numero

kyllä

Tanssin painotettu opetus

Vuosiluokka

Yhteisen oppiaineen arviointi

Painotetun oppiaineen arviointi

Lukuvuosi-/päättötodistuksen liite

3

-

numero

kyllä

4

-

numero

kyllä

5

-

numero

kyllä

6

-

numero

kyllä

7

-

numero

kyllä

8

-

numero

kyllä

9

-

numero

kyllä

Urheilun painotettu opetus

Vuosiluokka

Yhteisen oppiaineen (liikunta) arviointi

Painotetun oppiaineen arviointi

Lukuvuosi-/päättötodsituksen liite

7

numero

-

kyllä

8

numero

numero

kyllä

9

numero

numero

kyllä

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Kaikille oppilaille yhteisiä taide- ja taitoaineita ovat musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous. Paikallinen tuntijako ja mahdolliset oppilaiden omat valinnat vaikuttavat siihen, milloin oppilaille annetaan päättötodistukseen tuleva arvosana eri taide- ja taitoaineissa.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta päättötodistukseen. Taide- ja taitoaineiden valinnaisina tunteina tarjotuista ja suoritetuista opinnoista ei anneta päättötodistukseen erillistä arvosanaa.

Päättöarvosanaa muodostettaessa käytetään näihin oppiaineisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin kriteereitä. Päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa, kun kunkin taide- ja taitoaineen koko oppimäärä, sisältäen myös mahdolliset valinnaiset taide- ja taitoaineiden tunnit, on opiskeltu. Kunkin taide- ja taitoaineen osalta päättötodistukseen merkitään oppilaan opiskeleman oppimäärän laajuus

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Kuopion peruskouluissa valinnaisaineet ovat koulukohtaisia. Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa kuvataan valinnaisaineet ja niiden arviointi sekä täsmennetään, mitkä yhteiseen oppiaineeseen liittyvät sanallisesti arvioitavat valinnaisaineet voivat korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa. Sanallisesti arvioitava valinnaisaine voi korottaa myös usean yhteisen oppiaineen päättöarvosanaa, mikäli se liittyy useaan oppiaineeseen.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Painotetun opetuksen päättöarvioinnin toteuttaminen riippuu siitä, mitä valinnaisaineiden tunteja painotettuun opetukseen käytetään. Jos painotettuun opetukseen käytetään taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja, arviointi kohdistuu yhteiseen oppiaineeseen ja arviointiin käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin kriteerejä. Jos painotettuun opetukseen käytetään valinnaisaineen tunteja, painotetun opetuksen päättöarviointi toteutetaan painotetun oppiaineen opetussuunnitelman tavoitteiden ja arvioinnin kriteereiden mukaan.

Päättötodistukseen merkittävät painotetun opetuksen arvosanat ja liite

Painotettu opetus

Yhteinen oppiaine

Painotettu oppiaine

Päättötodistuksen liite

Kuvataide

kuvataide: numero

kuvataide: numero

kyllä

Liikunta

liikunta: numero

liikunta: numero

kyllä

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

matematiikka: numero

matematiikka: numero

biologia: hyväksytty/hylätty

maantieto: hyväksytty/hylätty

fysiikka: hyväksytty/hylätty

kemia: hyväksytty/hylätty

kyllä

Musiikki

musiikki: numero

musiikki: numero

kyllä

Tanssi

-

tanssi: numero

kyllä

urheilu

liikunta: numero

liikunta: numero

kyllä

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Vuosiluokkien 1 – 2 lukuvuositodistuksessa on sanallinen arvio. Jokaisesta oppiaineesta ilmenee, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty. Lisäksi arviointiasteikolla erinomaisesti, hyvin, kohtalaisesti ilmaistaan, missä määrin oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana.

Käyttäytymisen arviointi annetaan todistuksen liitteellä.

Vuosiluokkien 3 – 6 lukuvuositodistuksessa on numeroarviointi.

Yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan sanallinen arvio vuosiluokilla 1 – 2 ja numeroarvosana vuosiluokilla 3 – 6.

Vuosiluokilla 1 – 6 arviointia voidaan perustellusta syystä täydentää kuvailevalla sanallisella arviolla, joka annetaan todistuksen liitteellä. Perusteltuja syitä ovat esimerkiksi oppilaan erityisen tuen tarve tai perusopetuslain18 §:n mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä.

Välitodistus

Välitodistukset annetaan vuosiluokilla 7 - 9.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Kuopion kaupungin perusopetuksessa olevat oppilaat ja perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat voivat hakea erityisen tutkinnon suoritusmahdollisuutta oman koulunsa rehtorilta. Huoltaja tekee ilmoittautumisen kirjallisesti koulun rehtorille. Kirjallisessa ilmoittautumisessa on oltava erityisen tutkinnon suorittajan tunnistetiedot sekä tieto siitä, suoritetaanko erityisessä tutkinnossa

  • perusopetuksen oppiaineen suorittamisesta oppiaineet ja vuosiluokkakokonaisuudet eriteltyinä

  • osa perusopetuksen oppimäärästä (esim. tietyn vuosiluokan opinnot)

  • perusopetuksen koko oppimäärä

Mikäli oppilaalle myönnetään lupa suorittaa erityinen tutkinto, rehtori päättää yhdessä opettajan kanssa erityisen tutkinnon suoritusajankohdasta ja -tavoista. Erityisen tutkinnon laatimisessa ja oppilaan arvioinnissa voidaan tehdä opettajien ja koulujen välistä yhteistyötä.

Perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot voi hankkia perusopetukseen osallistumisen sijasta myös opiskelemalla kotona. Oppivelvollisuuden suorittamista muutoin kuin perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen osallistumalla kutsutaan kotiopetukseksi. Perusopetuslain 26 §:n mukaan asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä, jos tämä ei osallistu kouluopetukseen.

Kotiopetuksessa olevat oppivelvolliset ja perusopetuksen päättöarvosanaa korottavat voivat suorittaa erityisen tutkinnon maksullisena. Näissä tapauksissa erityisten tutkinnon järjestävät Kuopion kaupungin aikuislukio yhdessä Minna Canthin koulun kanssa. Erityiseen tutkintoon ilmoittaudutaan Minna Canthin koulun rehtorille.

Päättöarvioinnin jälkeen oppiaineen oppimäärän arvosanaa voi korottaa erityisessä tutkinnossa.

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet