Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Kokkolan perusopetuksessa tärkeänä osana lukuvuoden aikaista arviointia on arviointikeskustelut, joissa kodin ja koulun välinen yhteistyö korostuu. Huoltajien kanssa on tärkeää keskustella koulutyön tavoitteista ja arviointikäytänteistä. Opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiset keskustelut edistävät keskinäistä luottamusta ja välittävät tietoa oppilaan tilanteesta. Arvioinnin myötä saatu tieto auttaa opettajaa suuntaamaan opetustaan oppilaan tarpeen mukaan.

Arviointikeskustelu järjestetään vuosiluokilla 1-6 yhden kerran lukuvuoden aikana. Arviointikeskustelu toteutetaan syksyllä 1.10.-31.11. välisenä aikana. Koulut täsmentävät ajankohdan lukuvuosisuunnitelmassaan. Arviointikeskustelu pohjautuu oppilaan itsearviointiin, huoltajan näkemyksiin ja opettajan arvioon oppilaan oppimisesta. Arviointikeskustelun tavoitteena on muodostaa oppilaan vahvuuksien kautta tavoitteet lukuvuoden aikaiselle oppimiselle yhdessä opettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa.

Arviointikeskustelu järjestetään vuosiluokilla 7 ja 8 yhden kerran lukuvuoden aikana. Arviointikeskusteluun osallistuu luokanvalvoja, oppilas ja huoltaja ja keskustelu pidetään keväällä ennen viikkoa 9. Koulut täsmentävät ajankohdan lukuvuosisuunnitelmassaan.  

Oppilaanohjaaja keskustelee oppilaan kanssa ainakin yhden kerran 9. vuosiluokan aikana ennen yhteishakua. Tarvittaessa huoltaja osallistuu keskusteluun.

Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden arviointikeskustelut toteutetaan soveltuvin osin huoltajien kanssa pidettävissä tapaamisissa.

(Opetus- ja kasvatuslautakunta 6.6.2023 § 57, päivitetty 14.6.2023)

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta

Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointikulttuuria. Huoltajien kanssa keskustellaan koulutyön tavoitteista ja koulun arviointikäytänteistä. Oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein tietoa oppilaalle itselleen ja huoltajalle. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin. Opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiset arviointikeskustelut edistävät keskinäistä luottamusta ja välittävät tietoa oppilaan tilanteesta. Tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen tärkeää. Kokkolan opetuspalvelut järjestävät säännöllisesti huoltajille mahdollisuuden antaa palautetta oppimisen arviointiin liittyen.

Kokkolan kaupungin opetuspalvelujen verkkosivuilla kuvataan oppimisen ja osaamisen arviointiin liittyvät periaatteet ja toimintatavat. Koulukohtaisesti huoltajia tiedotetaan arviointikulttuurin keskeisistä periaatteista ja arviointikeskustelujen ajankohdista. Koulukohtaisessa viestinnässä käytetään pääsääntöisesti Wilmaa. Oppimisen ja osaamisen arvioinnista tiedotetaan myös vanhemmille järjestetyissä koulukohtaisissa tilaisuuksissa. Opettaja tiedottaa huoltajia oppimiseen ja osaamiseen liittyvistä arvioinnin muodoista arviointikeskustelujen yhteydessä sekä säännöllisessä kodin ja koulun välisessä tiedottamisessa. Opettaja tiedottaa oppilasta arvioinnista noudattaen formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin yleisiä periaatteita.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa Kokkolan perusopetuksen linjauksiin ja koulukohtaisiin käyttäytymisen tavoitteisiin.


Kokkolan perusopetuksen yhteiset käyttäytymisen tavoitteet ovat:

• Toisten ihmisten huomioon ottaminen

• Hyvien tapojen ja sääntöjen noudattaminen

• Tilannetietoinen käyttäytyminen


Tavoitteet on asetettu seuraavien käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen pohjalta:

• sääntöjen ja yhdessä tehtyjen sopimusten noudattaminen

• hyvien tapojen noudattaminen ja sitoutuminen koulun tapakulttuuriin

• psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä huolehtiminen

• asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen

• suhtautuminen koulutovereihin ja aikuisiin

• vuorovaikutustaidot

• yhteistyökyky

• työrauhan antaminen toisille

• suhtautuminen koulun ja oppilastoverin omaisuuteen sekä yhteisiin välineisiin ja tarvikkeisiin

Kokkolan perusopetuksen yhteiset tavoitteet ja kriteerit löytyvät alla olevasta taulukosta.

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Kokkolan perusopetuksessa jokainen koulu määrittelee lukuvuosisuunnitelmassaan, kuinka monta mahdollisuutta oppilaalla on osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot erillisessä näytössä, mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi. Koulu myös määrittelee, milloin näyttömahdollisuudet järjestetään. Erillinen näyttö voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita suorituksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksessa kaikki oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvat yhteiset oppiaineet arvioidaan kunkin lukuvuoden päätteeksi erillisinä.15 Arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, ympäristöoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. Lukuvuositodistukseen merkitään sanallinen arvio tai arvosana siitä, miten oppilas on saavuttanut opinto-ohjelmaansa kuuluneiden oppiaineiden tavoitteet lukuvuoden aikana.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden sanallisen arvion tai arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta kaikilla niillä vuosiluokilla, joilla hän niitä opiskelee. Taide- ja taitoaineiden valinnaisina tunteina tarjotuista ja suoritetuista opinnoista ei anneta todistuksiin erillistä sanallista arviota tai arvosanaa.

Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa opiskellut oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien opiskelun yhteydessä annetut näytöt otetaan huomioon kunkin oppiaineen arvosanaa muodostettaessa. Oppiainekohtainen arviointi tulee suunnitella ja olla oppilaiden tiedossa jo oppimiskokonaisuuden alkaessa. Monialaisista oppimiskokonaisuuksista ei anneta erillisiä sanallisia arvioita tai arvosanoja.

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti hyväksytty- merkinnällä.

Perusopetuksen tuntijaon mukaiset valinnaiset aineet arvioidaan vuosiluokilla 1–3 opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti joko sanallisesti tai numeroin. Vuosiluokilla 4–9 vähintään 2 vuosiviikkotunnin laajuisista valinnaisista aineista annetaan numeroarvosana.

Kokkolan perusopetuksessa vuosiluokilla 4-6 tarjottavat valinnaiset aineet ovat alle kaksi vuosiviikkotuntia. Nämä valinnaiset aineet arvioidaan hyväksytty-hylätty -merkinnällä. Vuosiluokilla 4-9 opetettava vapaaehtoinen A2-kieli arvioidaan numeroin. Vuosiluokilla 8-9 opetettava valinnainen B2-kieli arvioidaan numeroin. Vuosiluokilla 7-9 alle kahden vuosiviikkotunnin laajuiset valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty-hylätty -merkinnällä.

Kokkolan perusopetuksessa tarjotaan taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja 8-9 vuosiluokilla. Taide- ja taitoaineiden valinnaisaineet ovat kaupunkikohtaisesti yhtenäiset. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden sanallisen arvion tai arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta kaikilla niillä vuosiluokilla, joilla hän niitä opiskelee. Taide- ja taitoaineiden valinnaisina tunteina tarjotuista ja suoritetuista opinnoista ei anneta todistuksiin erillistä sanallista arviota tai arvosanaa.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Oppiaineen oppimäärän hyväksyttyä päättöarviointia voi korottaa yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa (1 vvt) osoitetulla tavalla.

(Lisätty 30.6.2021, Sivistyslautakunta § 83)

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vuosiluokilla 1–3 arviointi lukuvuositodistuksiin ja mahdollisiin välitodistuksiin annetaan sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Mikäli annetaan sanallinen arvio, todistuksesta tulee ilmetä, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty.

Vuosiluokkien 4–8 lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa annetaan numeroarvosanat. Päättötodistuksessa ja mahdollisessa 9. vuosiluokan välitodistuksessa annetaan numeroarvosanat. Numeroarvosanaa voidaan täydentää kuvailevalla sanallisella arviolla, joka annetaan todistuksen liitteenä.

Käyttäytymisestä annetaan numeroarvosana lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa vuosiluokilla 4–8. Jos käyttäytymisestä annetaan vuosiluokilla 1–3 sanallinen arvio, se annetaan todistuksen liitteellä. Myös numeroarvosanaa täydentävä sanallinen käyttäytymisen arvio annetaan todistuksen liitteenä. Käyttäytymisen sanallista arviota koskevasta liitteestä merkitään tieto todistuksen lisätietoihin.

Sanallista arviota voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.20 Yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviota.

Kokkolan perusopetuksessa vuosiluokilla 1-3 lukuvuositodistuksissa annetaan sanallinen arvio oppiaineissa sekä sanallinen arvio käyttäytymisestä todistuksen liitteellä. Vuosiluokkien 4-6 lukuvuositodistuksissa annetaan numeroarvosanat oppiaineissa ja käyttäytymisessä. Vuosiluokkien 7-8 välitodistuksissa ja lukuvuositodistuksissa annetaan numeroarvosanat oppiaineissa ja käyttäytymisessä.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Kokkolan perusopetuksen suomenkielisissä kouluissa vuosiluokilla 7-9 annetaan yksi välitodistus lukuvuoden aikana. Ruotsinkielisessä koulussa vuosiluokilla 7-9 ei anneta välitodistusta. Sen sijaan annetaan jokaisen jakson jälkeen jaksoraportti, johon kirjataan oppilaan suoritukset jaksoittain.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Kokkolan perusopetuksessa erityiseen tutkintoon voivat osallistua ne kotiopetuksessa olevat lapset ja nuoret, joiden oppivelvollisuuden edistymisestä vastaavat heidän huoltajansa. Tutkinnossa tutkiva opettaja arvioi osaamisen tason suhteessa huoltajan omassa opetussuunnitelmassa tai paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain määriteltyihin tavoitteisiin. Tutkiva opettaja nimetään pääsääntöisesti siitä koulusta, joka olisi oppilaan lähikoulu. Rehtori nimeää tutkivan opettajan, jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida oppivelvollisen edistymistä. Tutkivan opettajan tulee olla yhteydessä huoltajaan ja sopia valvonnan käytännön järjestelyistä sekä käydä läpi huoltajan ja asuinkunnan vastuut ja velvoitteet. Rehtori päättää, kuinka usein valvontatilaisuuksia järjestetään. Yleinen käytäntö on, että niitä on kerran pari vuodessa.

Valvontatilaisuuksissa tutkiva opettaja arvioi edistymistä muun muassa keskustelujen, kirjallisten ja suullisten kokeiden ja näyttöjen sekä muun tyyppisten näyttöjen avulla. Muut näytöt ovat tarpeen erityisesti selvitettäessä oppivelvollisen edistymistä taide- ja taitoaineissa. Näytöt voivat olla esimerkiksi taitojen osoittamista erilaisin suorituksin itse valvontatilanteissa tai opiskelua ja sen tuotoksia kuvaavia portfolioita.

Näyttötilanteita voidaan järjestää myös erilaisissa oppimisympäristöissä kodin ulkopuolella, kuten luonnossa, laboratoriossa tai liikuntapaikoissa, jotta tutkiva opettaja voi selvittää ja arvioida oppilaan edistymistä ja osaamista oppiaineiden eri osa-alueilla.

Arvioinnin jälkeen tutkiva opettaja laatii oppivelvollisen edistymisestä kirjallisen selosteen, joka toimitetaan asuinkunnalle. Se annetaan myös oppivelvollisen huoltajalle. Seloste ei ole todistus.

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet