Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta ja arvioinnin tiedottamisen muodot

Koulujen ja kotien välisen yhteistyön tarkoitus on selkiyttää huoltajille arvioinnin periaatteita ja käytänteitä. Arvioinnin periaatteista ja käytänteistä tiedotetaan huoltajakäsikirjan sekä arvioinnin vuosikellon avulla. Arvioinnin vuosikelloon on kirjattu arviointiin liittyvien yhteisten käytänteiden ajankohdat. Opettaja tiedottaa arvioinnin käytänteitä koskevat täsmennykset huoltajille syksyn ensimmäisessä huoltajatilaisuudessa tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Oppilaan ja huoltajan tulee saada riittävästi tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Kirkkonummella yhteisinä tiedon antamisen käytänteinä ovat oppimiskeskustelut sekä väli-, lukuvuosi- ja päättötodistukset. Opettaja suunnittelee ja toteuttaa arvioinnista tiedottamisen niin että oppilaan ja huoltajan oikeus saada riittävästi tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä toteutuu lukuvuoden aikana. Tiedottamisen käytänteissä otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset.

Oppilaiden tulee saada tietää, mitä on tarkoitus oppia ja miten oppimista, osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan. Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmukaisella tavalla.

Oppilaalla ja huoltajalla on myös oikeus saada tieto arvioinnin perusteista ja siitä, miten niitä on sovellettu oppilaan arviointiin. Oppilas ja huoltaja saavat tiedon arvioinnin perusteista opetussuunnitelmasta tai tarvittaessa oppilasta arvioineelta opettajalta. Opettaja antaa tarvittaessa tiedon siitä, miten arvioinnin perusteita on sovellettu oppilaan arviointiin.

Oppimiskeskustelut

Oppimiskeskustelut ovat osa arvioinnista tiedottamista sekä yhteistyötä huoltajien kanssa. Oppimiskeskusteluihin osallistuvat opettaja, oppilas ja huoltaja.

Oppimiskeskusteluissa annetaan tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Keskustelussa painotetaan oppimisen edistymisen kannalta kullekin oppilaalle olennaisimpia asioita. Keskustelu yhdistää oppilaan itsearviointia ja arviointipalautetta.

Yhteisten oppimiskeskusteluiden ajankohdat on määritelty vuosiluokkakohtaisesti. Vuosiluokilla 1–5 oppimiskeskustelu käydään loka–helmikuun aikana. Kuudennella vuosiluokalla oppimiskeskustelu käydään tammi–maaliskuun aikana. Vuosiluokilla 7–9 oppimiskeskustelu käydään syyslukukaudella tai välitodistuksen saamisen jälkeen. Oppimiskeskustelu voidaan aina myös käydä oppimisen tuen asiakirjojen päivittämisen yhteydessä.

Vuosiluokilla 1–4 oppimiskeskustelu on keskeinen tapa tiedottaa arvioinnista, sillä kyseiseillä vuosiluokilla ei anneta välitodistusta. Toisen vuosiluokan oppimiskeskustelussa huomioidaan myös nivelvaiheen painotukset.

Viidennen vuosiluokan keskustelu keskittyy erityisesti oppimiseen, sillä osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan välitodistuksella. Kuudennen vuosiluokan oppimiskeskustelu keskittyy erityisesti nivelvaiheen painotuksiin.

Vuosiluokkien 7–8 oppimiskeskusteluissa käsitellään arvioinnista tiedottamisen lisäksi oppilaan oppimiselleen asettamia tavoitteita, joihin palataan kevätlukukaudella osana formatiivista arviointia. Yhdeksännen vuosiluokan keskustelu keskittyy erityisesti päättöarviointiin sekä jatko-opintoihin hakeutumisen edellytyksiin.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppiainekokonaisuuksittain opiskeleville oppilaille ja toiminta-alueittain opiskeleville oppilaille ei anneta välitodistusta. Välitodistuksen sijaan tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan oppimiskeskustelulla koko perusopetuksen ajan.

 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi Kirkkonummella

Perusopetuksen arvoperusta luo perustan käyttäytymisen ohjaukselle ja käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettamiselle osana koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö ja noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Keskeistä on kasvattaa oppilaita

  • vaikuttamaan aktiivisesti ja myönteisesti yhteisön toimintakulttuurin ja hyvinvointiin,

  • toimimaan oikein itseään, toisiaan ja ympäristöä arvostaen,

  • pyrkimään itsesäätelyyn ja vastuunottoon omasta toiminnasta,

  • kunnioittamaan erilaisuutta ja suhtautumaan siihen myönteisesti,

  • toimimaan kestävän elämäntavan edellyttämällä tavalla sekä

  • kunnioittamaan ihmisoikeuksia.

Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa, joka perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyyn yhteiseen vastuuseen koulupäivästä. Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä yhteisten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti.

Käyttäytymisen arviointi perustuu tavoitteisiin, joita arvioidaan suhteessa arvosanan tai sanallisen arvioinnin muodostamisen kriteereihin. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset. Arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Käyttäytymisen tavoitteet osa-alueittain

Oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnastaan.

Oppilas noudattaa sääntöjä ja ohjeita.

Oppilas ottaa muut ihmiset huomioon.

Oppilas ottaa huomioon ympäristönsä.

Oppilas noudattaa sovittuja aikatauluja.

Oppilas osallistuu opetukseen säännöllisesti ja huolehtii omista kouluasioistaan.

Oppilas ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.

Oppilas osaa mukauttaa käytöksensä tilanteeseen sopivaksi.

Oppilas noudattaa yhdessä sovittuja hyviä tapoja.

Oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä.

Oppilas toimii annettujen ohjeiden mukaisesti.

Oppilas sitoutuu sovittuihin toimintatapoihin.

Oppilaan käytös muita kohtaan on kunnioittavaa.

Oppilas toimii oikeudenmukaisesti ja hyväksyy erilaisuutta.

Oppilas tukee toiminnallaan työrauhaa.

Oppilas toimii kiusaamista vastaan.

Oppilas tekee yhteistyötä muiden kanssa.

Oppilas kunnioittaa koskemattomuutta ja muita ihmisoikeuksia.

Oppilas huolehtii omalta osaltaan ympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.

Oppilas pitää huolta omista, luokan ja koulun yhteisistä tavaroista ja tiloista.

Oppilas huolehtii omalta osaltaan koulun ja sen lähiympäristön siisteydestä.

Käyttäytymisen arvosanan muodostamisen kriteerit

Erinomainen (10) Oppilas on saavuttanut erinomaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Oppilas vaikuttaa käytöksellään myönteisesti ja toistuvasti luokka- tai kouluyhteisöön.

Kiitettävä (9) Oppilas on saavuttanut kiitettävästi käyttäytymisen tavoitteet. Oppilas pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan myönteisesti luokka- tai kouluyhteisöön.

Hyvä (8) Oppilas on saavuttanut hyvin käyttäytymisen tavoitteet. Oppilas huolehtii käyttäytymisestään pääsääntöisesti omatoimisesti, mutta häntä on voitu joutua ohjaamaan tavoitteiden saavuttamisessa vähäisissä määrin.

Tyydyttävä (7) Oppilas on saavuttanut tyydyttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Jossakin näistä oppilaan toiminta on vaatinut keskustelua ja ohjausta, mutta hän on kyennyt kehittämään toimintaansa näillä osa-alueilla arviointijakson aikana. Oppilaan käytökseen on voitu joutua puuttumaan kasvatuksellisin tai kurinpidollisin toimin.

Kohtalainen (6) Oppilas on saavuttanut kohtalaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Oppilaan toiminta on vaatinut keskustelua ja ohjausta useiden tavoitteiden suhteen arviointijakson aikana. Hän on ajoittain pyrkinyt kehittämään toimintaansa näillä osa-alueilla. Oppilaan käytökseen on puututtu kasvatuksellisin tai kurinpidollisin toimin.

Välttävä (5) Oppilas on saavuttanut käyttäytymisen tavoitteet välttävästi. Oppilas ei ole pystynyt kehittämään toimintaansa käyttäytymisen tavoitteiden suhteen toistuvasta ohjauksesta huolimatta. Oppilaan käytökseen on puututtu toistuvasti kurinpidollisin toimin.

Hylätty (4) Oppilas ei ole saavuttanut käyttäytymisen tavoitteita. Oppilas voi aiheuttaa omalla toiminnallaan vaaraa kouluyhteisölle eikä hän ole ojennettavissa kurinpidollisin toimin.

Käyttäytymisen sanallisen arvioinnin muodostamisen kriteerit

Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti. Oppilas on saavuttanut erinomaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Oppilas pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan myönteisesti ja toistuvasti luokka- tai kouluyhteisöön.

Olet saavuttanut tavoitteet hyvin. Oppilas on saavuttanut hyvin käyttäytymisen tavoitteet. Oppilas huolehtii käyttäytymisestään pääsääntöisesti omatoimisesti, mutta häntä on voitu joutua ohjaamaan vähäisissä määrin.

Olet saavuttanut tavoitteet tyydyttävästi. Oppilas on saavuttanut tyydyttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Jossakin näistä oppilaan toiminta on vaatinut keskustelua ja ohjausta, mutta hän on kyennyt kehittämään toimintaansa näillä osa-alueilla arviointijakson aikana. Oppilaan käytökseen on voitu joutua puuttumaan kasvatuksellisin tai kurinpidollisin toimin.

Olet saavuttanut tavoitteet välttävästi. Oppilas on saavuttanut käyttäytymisen tavoitteet välttävästi. Oppilas ei ole pystynyt kehittämään toimintaansa käyttäytymisen tavoitteiden suhteen toistuvasta ohjauksesta huolimatta. Oppilaan käytökseen on puututtu toistuvasti kurinpidollisin toimin.

Et ole saavuttanut tavoitteita hyväksytysti. Oppilas ei ole saavuttanut käyttäytymisen tavoitteita. . Oppilas voi aiheuttaa omalla toiminnallaan vaaraa kouluyhteisölle eikä hän ole ojennettavissa kurinpidollisin toimin.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain Kirkkonummella

Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee siitä tiedottaa lukuvuoden aikana oppilasta ja huoltajaa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi. Oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa hyväksyttävät tiedot ja taidot erillisessä näytössä lukuvuoden aikana ennen lukuvuoden päättymistä.

Mikäli vuosiluokalle jättämisestä tehdään ehdollinen päätös, oppilaan on mahdollista osoittaa osaamisensa kesäkuun kolmen ensimmäisen viikon aikana. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä näytössä on vuosiluokalta siirtymisen edellytys. Järjestelyistä vastaa oppilaan opettaja ja rehtori.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Oman opinto-ohjelman mukaan opiskelevan oppilaan opintokokonaisuudet muodostuvat pakollisista ja valinnaisista opintokokonaisuuksista. Pakolliset opintokokonaisuudet perustuvat oppiaineiden vuosiluokkaistettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin. Valinnaiset opintokokonaisuudet perustuvat valinnaisiin aineisiin sen mukaan, miten niitä järjestetään. Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen järjestämistä on kuvattu tarkemmin alaluvussa 5.4.1.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Valinnaisten aineiden arviointi Kirkkonummella

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan osana kutakin taide- ja taitoainetta eikä niistä anneta todistuksiin erillistä sanallista arviota tai arvosanaa.

Valinnaisten aineiden arviointi tehdään suhteessa valinnaisen aineen tavoitteisiin. Perusopetuksen tuntijaon mukaiset mahdolliset valinnaiset aineet arvioidaan vuosiluokilla 1–3 sanallisesti. Vuosiluokilla 4–9 vähintään 2 vuosiviikkotunnin laajuisista valinnaisista aineista annetaan numeroarvosana ja alle kahden vuosiviikkotunnin laajuiset valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty-merkinnällä.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Kirkkonummella päättöarvioinnissa yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan numeroarvosana.

Kirkkonummella oppiainekokonaisuuksittain opiskelevien pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan sanallinen arvio asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Kirkkonummella yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa Kirkkonummella

Vuosiluokilla 1–3 annettaviin todistuksiin annetaan sanallinen arvio. Vuosiluokilla 1–3 käyttäytymisestä annetaan sanallinen arvio todistuksen liitteellä. Käyttäytymisen sanallista arviota koskevasta liitteestä merkitään tieto todistuksen lisätietoihin.

Vuosiluokilla 1–3 lukuvuositodistusta täydennetään äidinkielen ja matematiikan tavoitteiden saavuttamista kuvaavalla liitteellä. Lisäksi kolmannella vuosiluokalla liitteessä kuvataan vieraiden kielten A1-oppimäärien tavoitteiden saavuttaminen. Kielikylpyopetuksessa vuosiluokilla 1–2 liitteessä kuvataan äidinkielen sijaan kielikylpyopetuksena opetettavan kielen tavoitteiden saavuttaminen.

Vuosiluokilla 4–9 annettaviin todistuksiin annetaan numeroarvosanat.

Sanallista arviota voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.

Yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan todistuksiin sanallinen arvio vuosiluokilla 1–3 ja numeroarvosana vuosiluokilla 4–9. Tarvittaessa on mahdollista myös vuosiluokilla 4-9 antaa yksilöllistetyistä oppimääristä sanallinen arvio. Oppiainekokonaisuuksittain opiskelevien pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan sanallinen arvio asteikolla hyväksytty/hylätty. Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviota.

 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Kirkkonummella välitodistus annetaan vuosiluokilla 5–9. Välitodistus on mahdollista jättää antamatta, jos sen antaminen ei ole tarkoituksenmukaista oppilaan erityinen tilanne huomioiden. Välitodistuksen antamatta jättämisestä päättävät rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä. Oppilaan ja huoltajan tulee kuitenkin saada riittävästi tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppiainekokonaisuuksittain opiskeleville oppilaille ja toiminta-alueittain opiskeleville oppilaille ei anneta välitodistusta. Välitodistuksen sijaan tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan oppimiskeskustelulla koko perusopetuksen ajan.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset Kirkkonummella

Erityinen tutkinto on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana lukuun ottamatta koulujen loma-aikoja. Erityiseen tutkintoon osallistuvalle tarjotaan mahdollisuus osoittaa eri tavoin ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisin keinoin ja monipuolisin työtavoin, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat perusopetuksen eri oppiaineiden yleisen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja. Yhden arviointimenetelmän avulla ei voida arvioida kaikkia oppiaineille asetettuja tavoitteita.

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet