Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Keravan kaupungin peruskoulujen toimintatavat pohjautuvat perusopetuksen arvopohjaan, joita ovat muun muassa ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, demokratia sekä kulttuurisen moninaisuuden kunnioitus. Keravan perusopetuksen arvoperustan mukaan perusopetuksen tulee edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista sekä kasvua hyviin tapoihin. Keravan kaupungin peruskoulujen yleiset järjestyssäännöt ovat kaupunkitasoisesti yhteiset. Niitä voidaan täydentää koulukohtaisilla toimintaohjeistuksilla, jotka on laadittu yhdessä koulun oppilaiden ja henkilöstön kanssa.

Käyttäytymisen arviointi perustuu Keravan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisiin käyttäytymisen tavoitteisiin. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan suhteessa sanallisen arvioinnin tai arvosanan muodostamisen kriteereihin. Käyttäytymistä arvioitaessa otetaan huomioon oppilaan käyttäytymisen kokonaisuus ja ikätaso. Arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Käyttäytymisen tavoitteet Keravan kaupungin peruskouluissa

1.    Oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä sekä hänelle annettuja tilannekohtaisia käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. 

2.    Oppilas käyttäytyy kunnioittavasti muita kohtaan. 

3.    Oppilas antaa muille työrauhan. 

4.    Oppilas käsittelee yhteisiä tavaroita huolellisesti ja kunnioittaa toisen omaisuutta.

 

Käyttäytymisen sanallisen arvioinnin muodostamisen kriteerit (vuosiluokat 1-3) 

Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti - Oppilaan käytös on aina käyttäytymisen tavoitteiden mukaista. Oppilas edistää omalla toiminnallaan myös muiden hyvää käyttäytymistä. 

Olet saavuttanut tavoitteet hyvin - Oppilaan käytös on yleensä käyttäytymisen tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan vain yksittäisiä kertoja. Oppilas ohjautuu helposti kohti tavoitteita, kun hänen käyttäytymistään ohjataan tai siihen puututaan.

Olet saavuttanut tavoitteet kohtalaisesti - Oppilaan käytös on vaihtelevasti käyttäytymisen tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan, eikä oppilas aina ohjaudu kohti tavoitteita, kun hänen käyttäytymistään ohjataan tai siihen puututaan.

Olet saavuttanut tavoitteet heikosti - Oppilaan käytös on harvoin käyttäytymisen tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan kurinpidollisin toimin, eikä oppilas pääsääntöisesti ohjaudu kohti tavoitteita, kun hänen käyttäytymistään ohjataan tai siihen puututaan.

Et ole saavuttanut tavoitteita hyväksytysti - Oppilas ei ole saavuttanut käyttäytymisen tavoitteita. Oppilas ei ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa ja aiheuttaa omalla toiminnallaan vaaraa kouluyhteisölle. 

 

Käyttäytymisen arvosanan muodostamisen kriteerit (vuosiluokat 4-9) 

10 - Oppilaan käytös on aina tavoitteiden mukaista. Oppilas edistää omalla toiminnallaan myös muiden hyvää käyttäytymistä. 

9 - Oppilaan käytös on lähes aina tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen ei ole tarvinnut puuttua kuin satunnaisesti. 

8 - Oppilaan käytös on yleensä tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan yksittäisiä kertoja. Oppilas ohjautuu helposti kohti tavoitteita, kun hänen käyttäytymistään ohjataan tai siihen puututaan.

7 - Oppilaan käytös on vaihtelevasti tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan, eikä oppilas aina ohjaudu kohti tavoitteita, kun hänen käyttäytymistään ohjataan tai siihen puututaan. 

6 - Oppilaan käytös on harvoin tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan kurinpidollisin toimin, eikä oppilas pääsääntöisesti ohjaudu kohti tavoitteita, kun hänen käyttäytymistään ohjataan tai siihen puututaan.

5 - Oppilaan käytös on hyvin harvoin tavoitteiden mukaista. Oppilaan käytökseen on puututtu erittäin usein kurinpidollisin toimin. Oppilas ei ohjaudu käyttäytymisen tavoitteisiin ja tarvitsee jatkuvaa valvontaa koulupäivän aikana. 

4 - Oppilas ei ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa ja aiheuttaa omalla toiminnallaan vaaraa kouluyhteisölle. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain Keravalla

Keravan kaupungin peruskouluissa oppilaalle annetaan ennen luokalle jättämistä lukuvuoden aikana yksi ja lukuvuoden päätyttyä yksi mahdollisuus osoittaa erillisessä näytössä saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot niissä oppiaineissa, jotka ovat vaarassa tulla hylätyksi. Koulut täsmentävät erillisten näyttömahdollisuuksien koulukohtaiset aikataulut lukuvuosisuunnitelmissaan. Lisäksi oppilaalle ja tämän huoltajalle tiedotetaan niistä näyttö- tai suoritustavoista, joilla oppilas voi saavuttaa oppiaineen hyväksytyn arvosanan.

Vuosiluokan mahdollinen kertaaminen käsitellään koulun monialaisen pedagogisen tuen ryhmässä, jonka jälkeen rehtori tekee asiasta hallintopäätöksen.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Opinnoissa eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan Keravalla

Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen järjestäminen on kuvattu tarkemmin alaluvussa 5.4.1. Keravan perusopetuksen opetussuunnitelmassa on määritelty eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun opintokokonaisuudet suunnitellaan näiden eri vuosiluokille määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta. Pakollisia opintokokonaisuuksia ovat Keravan perusopetuksen tuntijaon mukaiset kaikille yhteiset oppiaineet. Valinnaiset opintokokonaisuudet perustuvat valinnaisiin aineisiin sen mukaan, miten niitä koulussa järjestetään. Oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvien opintokokonaisuuksien suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiselle oppiaineissa ja opinnoissa kokonaisuutena.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Keravan kaupungin peruskouluissa tarjotaan valinnaisia aineita viidenneltä vuosiluokalta lähtien. Vähintään kahden vuosiviikkotunnin (2 vvt) laajuisista valinnaisista aineista annetaan numeroarvosana.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Keravan kaupungin perusopetuksessa yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan päättötodistuksiin sanallinen arvio hyväksytty- merkinnällä. Lisäksi oppilaan yksilöllistettyjen oppimäärien tavoitteiden saavuttamista ja oppimisen edistymistä kuvataan päättötodistuksen sanallisella liitteellä.

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Keravan kaupungin perusopetuksessa yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen voi korottaa oppiaineen päättöarvosanaa. Lisäksi kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyviksi katsottavat pitkät valinnaiset aineet, joiden laajuus on kaksi vuosiviikkotuntia, merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle ja vaikuttavat näin ollen oppiaineiden keskiarvoon pyrittäessä toisen asteen koulutukseen.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Keravan kaupungin peruskouluissa käytössä olevien todistusten mallit löytyvät Keravan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman liitteistä 2-6.

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Keravan kaupungin perusopetuksen vuosiluokilla 1–3 lukuvuosiarviointi on sanallinen. Lukuvuositodistuksessa oppiaineet arvioidaan viisiportaisella asteikolla: Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti; Olet saavuttanut tavoitteet hyvin; Olet saavuttanut tavoitteet kohtalaisesti; Olet saavuttanut tavoitteet heikosti; Et ole saavuttanut tavoitteita hyväksytysti.

Keravan kaupungin perusopetuksessa yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan todistuksiin sanallinen arvio asteikolla hyväksytty/hylätty. Lisäksi oppilaan yksilöllistettyjen oppimäärien tavoitteiden saavuttamista ja oppimisen edistymistä kuvataan todistuksen sanallisella liitteellä.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Keravan kaupungin perusopetuksessa ei anneta välitodistuksia. Sen sijaan vuosiluokilla 4-9 annetaan summatiivinen väliarviointi oppilaan ja huoltajan nähtäväksi sähköisesti syyslukukauden päätteeksi.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Keravan kaupungin perusopetuksessa yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan päättötodistuksiin sanallinen arvio hyväksytty- merkinnällä. Lisäksi oppilaan yksilöllistettyjen oppimäärien tavoitteiden saavuttamista ja oppimisen edistymistä kuvataan päättötodistuksen sanallisella liitteellä.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Keravan kaupungin peruskouluissa erityisen tutkinnon voi suorittaa tarvittaessa, sopimalla asiasta koulun rehtorin kanssa. Erityinen tutkinto on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana sovitusti, lukuun ottamatta koulujen loma-aikoja. Erityisen tutkinnon suorittamiseksi oppilaalle määritellään tutkinnon vastaanottava opettaja sekä sovitaan monipuolisista ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisista osaamisen osoittamisen tavoista.

Paikallisesti päätettävät asiat

Arviointiyhteistyö huoltajien kanssa ja arvioinnista tiedottaminen

Koulujen ja kotien välisen yhteistyön yksi tarkoitus on selkiyttää huoltajille oppilaan oppimisen, osaamisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin periaatteita ja käytänteitä. Arvioinnin periaatteista ja käytänteistä tiedotetaan Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimialan laatiman yhteisen arviointioppaan kautta. Arviointioppaaseen on kirjattu arviointiin liittyvät Keravan kaupungin perusopetuksen yhteiset käytänteet ja ajankohdat. Koulut tiedottavat huoltajia arvioinnin käytänteistä lukuvuoden alussa ja huoltajatilaisuuksissa.

Opettajat tiedottavat oppilaita ja heidän huoltajiaan oppiaineiden arviointiin vaikuttavista opittavien tietojen ja taitojen keskeisistä tavoitteista, sisällöistä sekä arviointitavoista. Lisäksi huoltajilla on oikeus saada tietoa arvioinnin perusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin. Opettaja suunnittelee ja toteuttaa arvioinnista tiedottamisen niin, että oppilaan ja huoltajan oikeus saada tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä toteutuu lukuvuoden aikana.

Keravan kaupungin peruskouluissa käydään kaikilla vuosiluokilla oppimiskeskustelut oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa kerran lukuvuodessa. Oppimiskeskustelut ovat osa formatiivista arviointiyhteistyötä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Oppimiskeskustelussa painopisteenä on vuosiluokilla 1-3 edistyminen eri oppiaineissa, oppilaan vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä omat tavoitteet koulutyössä. Vuosiluokilla 4-8 painopisteenä on oppilaan vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä omat tavoitteet koulutyössä. Vuosiluokalla 9 painopisteenä on oppilaan vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä erityisesti omat tavoitteet päättöarviointia ja jatko-opintoihin hakeutumista varten. Vuosiluokilla 8-9 oppimiskeskustelu voidaan tarvittaessa käydä ilman huoltajaa. Koulut täsmentävät oppimiskeskusteluiden vuosiluokkakohtaiset ajankohdat lukuvuosisuunnitelmissaan ja huomioivat ajankohtien määrittelyssä eri vuosiluokkien ja nivelvaiheiden tarpeet. Oppimiskeskustelu voidaan käydä myös oppimisen tuen asiakirjojen päivittämisen yhteydessä, jolloin keskustelulle varataan enemmän aikaa.

ePerusteet