Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Esikoulu

Arviointia tapahtuu jatkuvasti esiopetuksen arjessa esikoulunopettaja ja erityisopettajan havainnoimana. Myös erilaisia kartoituksia voidaan käyttää arvioinnin apuna.

Tuonti- ja hakutilanteissa, puhelimitse ja sovituissa tapaamisissa on mahdollista keskustella lapsen oppimisesta.

Lapsen kehitystaso huomioiden voidaan käyttää erilaisia lapsen itsearviointimenetelmiä tai dokumentoida lapsen suoritusta tai kerätä portfoliota lapsen tuotoksista.

Keväällä lapsi saa osallistumistodistuksen esiopetukseen osallistumisesta.

Alakoulu

Ennen syyslomaa oppilas täyttää itsearviointilomakkeen, jossa hän arvioi omaa työskentelyään ja käyttäytymistään. Opettaja kommentoi oppilaan arviota, jonka jälkeen lomake menee huoltajalle. Huoltaja merkitsee lomakkeeseen omat kommenttinsa.

Syysloman jälkeen käydään arviointikeskustelut, joissa palataan arviointilomakkeessa esiin nousseisiin kohtiin. Keskustelussa sovitut asiat kirjataan.

Yläkoulu

Toisen jakson vaihtuessa oppilaat tekevät itsearvioinnin, jossa he arvioivat rastittamalla, ovatko onnistuneet opiskelussaan aineittain erinomaisesti, hyvin, keskinkertaisesti, jotenkuten vai tarvitsevatko vielä harjoitusta. Myös käyttäytyminen ja huolellisuus arvioidaan samoin sanoin. Samassa lomakkeessa oppilaat myös kertovat, missä aineissa he ovat päässeet tavoitteisiinsa ja missä aineissa he aikovat parantaa. Myös neljännen jakson vaihtuessa oppilaat tekevät itsearvioinnin. Opettaja merkitsee oman arvionsa oppilaan itsearviointilomakkeeseen joko ympyröimällä oppilaan tekemän rastin tai rastittamalla eri kohdan olleessaan oppilaan kanssa eri mieltä.

Syksyn itsearvioinnin yhteydessä opettajat antavat ainekohtaisesti sanallista palautetta alkusyksyn työskentelystä ja käyttäytymisestä sekä antavat suosituksia opiskeluun. Palautetta ja ohjeita annetaan realistisesti mutta kannustavassa hengessä. Raportissa opettaja esittää huolensa, jos oppilaalla on opiskelun taso numeroarvosanoin 4 tai heikko 5. Opettajat voivat arvioida myös oppilaan käyttäytymistä ja huolellisuutta, tai ainakin luokanvalvoja esittää niistä kommentinsa. Samanlaisen sanallisen raportin oppilaat saavat kevätlukukauden alkaessa (tammikuun aikana), jotta heillä on tarpeeksi aikaa kehittää opiskeluaan opettajan suosittelemalla  tavalla.

Syksyllä itsearvioinnin teettämiseen liittyy olennaisesti arviointikeskustelut, joihin oppilas tulee huoltajansa kanssa. Oppilas huoltajineen tapaa luokanvalvojan, ja tapaamisen kesto on 15 minuuttia. Tarvittaessa aikaa voidaan pidentää ja tapaamiseen voi tulla muitakin opettajia. Arviointikeskustelun pohjana ovat oppilaan itsearviointilomake sekä opettajien kirjoittama raportti. Itsearviointilomakkeen toisella puolella on kohta, jonne täytetään arviointikeskustelun tuloksena oppilaan keskeiset oppimistavoitteet sekä oppilaan ja huoltajien toiveet koulun toimenpiteistä oppimisen edistämiseksi.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Karvian valinnaisten taito- ja taideaineiden tuntimäärät vuosiluokilla 1-9 näkyvät tuntijakotaulukossa. 

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Vuosiluokkien 7-9 muiden valinnaisaineiden tavoitteet ja sisällöt kirjataan lukuvuosisuunnitelman liitteeksi.  

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen vähinyään kahden viikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin omana oppiaineenaan. Numeroin arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistuksiin nimi, vuosiviikkotuntimäärä, ja annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle. 

Oppimäärältään alle kahden viikkotunnin vallinnaisaineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti merkinnällä “hyväksytty”. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkun yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. 

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Karviassa annetaan sanallinen lukuvuositodistus luokille 1-3 

Vuosiluokille 4-9 käytössä on valtakunnallisesti määritelty numeroarvosana, jota on mahdollisuus täydentää sanallisella arvioinnilla liitteessä. 

Yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan lukuvuositodistuksiin sanallinen arvio luokilla 1-3 ja numeroarvosana luokilla 4-9. 

Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuunottamatta myös niiden oppilaiden arviointiin, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli. 

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Karviassa annetaan välitodistus luokilla 1-9 samoin perustein kuin lukuvuositodistus. Välitodistus on sanallinen luokilla 1-3 ja numeerinen luokilla 4-6. 

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Yhteistyö huoltajien kanssa ja arvioinnista tiedottamisen muodot

 

Koulun ja kotien välisen yhteistyön tarkoitus on selkiyttää huoltajille arvioinnin periaatteita ja käytänteitä. Yhteisiä käytänteitä ovat

-        vuosiluokan tavoitteista, arvioinnin yleisistä periaatteista ja arviointikäytänteistä tiedottaminen

-        riittävä tiedonsaanti oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä

-        oppilaiden itsearviointitaitojen ja vertaispalautteen antamisen harjoittelu opettajan ohjauksessa

-        oppimiskeskustelujen dkäyminen ja tavoitteiden asettaminen oppilaille

-        välitodistuksen antaminen vuosiluokilla 1-9

-        lukuvuositodistus

 

Oppilaan ja huoltajien tulee saada riittävästi tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Opettaja suunnittelee ja toteuttaa arvioinnista tiedottamisen niin, että edellä mainittu oikeus toteutuu. Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Oppilaalla ja huoltajilla on myös oikeus Saada tieto arvioinnin perusteista ja siitä, miten niitä on sovellettu oppilaan arviointiin. Tämän tiedon saa tarvittaessa oppilasta arvioineelta opettajalta tai opetussuunnitelmasta.

Koulu tarkentaa lukuvuosisuunnitelmassaan arvioitiin liittyviä asioita mm. itsearviointikäytänteitä,  arvioinnista tiedottamisen käytänteitä, miten tiedottaminen hoidetaan lukuvuoden alussa ja lukuvuoden aikana

Opetuksen järjestäjä seuraa arvioinnin periaatteiden toteutumista koululla ja tukee yhtenäisen arviointikulttuurin kehittämistä koulutuksin, ohjaamalla opettajia arvioinnin yhteissuunnitteluun ja ohjaamalla koulua yhteisen arviointikulttuurin luomiseen.

Oppimiskeskustelut käydään kerran lukuvuodessa, loka-marraskuun aikana. Oppimiskeskustelun perustana ovat kunkin vuosiluokan tavoiteet. Keskustelussa painotetaan oppimisen edistymisen kannalta oppilaalle yksilöllisesti olennaisempia asioita. Keskustelun tukena käytetään koulutyössä koottua oppilaan itsearviointitietoa ja opettajan arviointitietoa. Oppilaalle ja hänen huoltajilleen annetaan tietoa oppilaan opintojen etetnemisestä. työskentelystä, ja käyttäytymisestä. Työskentelytaidoilla tarkoitetaan taitoa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä, taitoa suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään, taitoa toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taitoa toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

 

ePerusteet