Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Kärsämäen perusopetuksen käyttäytymisen arviointikriteerit

                                

 OPPILAAN KÄYTTÄYTYMISEN TAVOITTEET AIHEALUEITTAIN 1-2 -luokilla:

1. toisten ihmisten ja erilaisten kouluyhteisön jäsenten huomioiminen

2. oman ja toisten työn arvostaminen

3. koulun sääntöjen noudattaminen ja työrauhan tärkeyden oivaltaminen

4. erilaiset tilanteet huomioiva käyttäytyminen oman ikätason mukaisesti

Huomioitava on, että oppilaan temperamentti (esim. ujous) ei ole arvioinnin kohteena.

 

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINNIN ARVOSANAKRITEERIT PERUSOPETUKSEN LUOKKA-ASTEILLE 1-2 

KIITETTÄVÄ

1. Noudattaa hyviä tapoja ja toimii sujuvasti yhteistyössä toisten kanssa

2. Pitää tärkeänä omaa ja toisten työtä.

3. Noudattaa koulun sääntöjä ja antaa työrauhan kaikille.

4. Toimii annettujen ohjeiden mukaan kaikissa tilanteissa

HYVÄ

1. Yleensä noudattaa hyviä tapoja ja toimii useimmiten hyvässä yhteistyössä toisten kanssa.

2. Pitää pääsääntöisesti tärkeänä omaa ja toisten työtä.

3. Noudattaa yleensä koulun sääntöjä ja antaa työrauhan kaikille.

4. Pyrkii toimimaan ohjeiden mukaan erilaisissa tilanteissa.

TYYDYTTÄVÄ

1. Noudattaa vaihtelevasti hyviä tapoja ja yhteistyö toisten kanssa onnistuu ajoittain.

2. Tarvitsee välillä tukea oman ja toisten työn arvostamisessa.

3. Noudattaa vaihtelevasti koulun sääntöjä eikä aina ymmärrä työrauhan merkitystä.

4. Joissakin tilanteissa ohjeiden noudattaminen ei suju.

TARVITSET OHJAUSTA

1. Hyvien tapojen noudattaminen ja yhteistyö toisten kanssa vaatii vielä harjoittelua.

2. Tarvitsee usein tukea oman ja toisen työn arvostamisessa.

3. Sääntöjen noudattaminen ja ja työrauhan antaminen on vaikeaa.

4. Ohjeiden mukaan toimiminen eri tilanteissa ei vielä onnistu.

OPPILAAN KÄYTTÄYTYMISEN TAVOITTEET AIHEALUEITTAIN 3-9 -luokilla:

1. Toisten ihmisten ja erilaisten kouluyhteisön jäsenten huomioiminen

2. Oman ja toisten työn arvostaminen

3. Koulun sääntöjen noudattaminen ja työrauhan tärkeyden oivaltaminen

4. Erilaiset tilanteet huomioiva käyttäytyminen oman ikätason mukaisesti

 

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINNIN ARVOSANAKRITEERIT PERUSOPETUKSEN LUOKKA-ASTEILLE 3-9 

 

10  ERINOMAINEN

1. Huomioi esimerkillisesti toiset ihmiset ja kouluyhteisön edun.

2. Arvostaa kaikkien työtä

3. Ei tee sääntörikkomuksia. Toimii rehellisesti ja antaa työrauhan.

4. Toimii eri tilanteissa hyvän tilannetajun mukaisesti.

 

9  KIITETTÄVÄ

1. Ottaa huomioon toiset ihmiset ja yhteisön.

2. Arvostaa omaa ja toisten työtä. Tuntee vastuunsa tehtävistään.

3. Tekee parhaansa noudattaakseen koulun sääntöjä. Ei häiritse. Ei ole luvattomia poissaoloja.

4. Oivaltaa, miten eri tilanteissa tulisi toimia.

 

8  HYVÄ

1. Sopeutuu yleensä koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön.

2. Pyrkii arvostamaan omaa ja toisten työtä.

3. Ei häiritse muita tahallaan eikä ole luvattomia poissaoloja.

4. Saattaa saada joskus pieniä huomautuksia tai rangaistuksia.

 

7  TYYDYTTÄVÄ

1. Suhtautuu vaihtelevasti kouluyhteisöön ja sen sääntöihin.

2. Oman ja toistentyön arvostaminen ei aina onnistu.

3. Häiritsee joskus jopa tahallisesti. Voi olla muutamia epäselviä poissaoloja.

4. Joskus epäasiallista kielenkäyttöä ja/tai rangaistavia sääntörikkomuksia.

 

6  KOHTALAINEN

1. Enimmäkseen kielteinen asenne koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön.

2. Arvostaa harvoin omaa tai toisten työtä.

3. Häiritsee usein eikä noudata sääntöjä. Saattaa olla usein poissa koulusta jopa tahallisesti.

4. Tilannetaju puuttuu käytöksestä. Saa usein rangaistuksia toistuvista sääntörikkomuksista.

 

5  VÄLTTÄVÄ

1-4 Kielteinen asenne koulunkäyntiä ja muita ihmisiä kohtaan. Häiritseminen on jatkuvaa.

 

4  HEIKKO

1-4 Ei sopeudu kouluyhteisöön. Käyttäytyy aggressiivisesti.

 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

6.13.1 Yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta

 

Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen oppilaille tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Opettajat huolehtivat, että kunkin opintojakson tavoitteet ja arviointiperusteet ovat oppilaiden ja huoltajien tiedossa. Arvioinnin periaatteet ovat näkyvillä Wilmassa tiedotteet-kohdassa ja niistä keskustellaan vanhempainvarteissa ja arviointikeskusteluissa. Kukin opettaja on velvollinen tiedottamaan oman oppiaineensa arviointiperiaatteet sekä oppilaalle että huoltajalle.

Arviointi nivelkohdissa

Valtioneuvoston asetuksessa säädetty tuntijako määrittää nivelkohdat, joiden mukaisesti perusopetus jakautuu vuosiluokkien 1-2, 3-6 sekä 7-9 muodostamiin kokonaisuuksiin.

Oppilaan oppimaan oppimisen taitoja sekä vahvuuksia ja haasteita arvioidaan esim. vanhempainvarteissa. Ennen 2. ja 6. luokan päättymistä oppilaan vanhemmat kutsutaan nk. nivelkohdan arviointikeskusteluun, jossa annetaan ohjaavaa palautetta työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymiseen liittyen. Vastaava ohjaava palaute voidaan tarvittaessa antaa vaihtoehtoisesti kirjallisesti. 2. luokalla tavoitteena on erityisesti tuoda esiin oppilaan vahvuuksia oppijana ja vahvistaa itsetuntoa ja oppimismotivaatiota. 6. luokalla oppilaille ja hänen vanhemmilleen annetaan tietoa menestymisestä eri oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa. Samalla nivelvaiheissa käydään läpi oppilaan mahdollisesti jatkossa tarvitsema ohjaus ja tuki.

 

6.13.2 Arvioinnista tiedottamisen muodot

 

Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta hahmottamaan opintojensa etenemistä. Oppiainekokonaisuuden aluksi opettaja kertoo jakson arvioinnin periaatteet oppilaalle sekä antaa aina välitöntä palautetta oppilaan edistymisestä ja käyttäytymisestä.

Arvioinnin yleiset periaatteet tiedotetaan huoltajille Wilmassa sekä luokkakohtaisissa vanhempainilloissa tai -keskusteluissa. Lukuvuoden aluksi tiedotetaan lisäksi oppiainekohtaisen arvioinnin periaatteet ja kriteerit huoltajille joko Wilmassa tai paperisena tiedotteena. Lisäksi oppilaan osaamista osoittavien kokeiden, pistokokeiden sekä muiden kirjallisten ja suullisten tehtävien arvioinnit ovat Wilmassa huoltajien nähtävillä lukukauden ajan. Lisäksi väli- ja lukuvuositodistukset antavat tietoa oppilaan edistymisestä.

 

6.13.3 Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet

 

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kärsämäellä käyttäytymisen sanallinen arviointi annetaan todistuksen liitteellä vuosiluokilla 1 ja 2. Luokilla 3 - 8 käyttäytymiselle annetaan numeroarviointi. Käyttäytymisen arviointia ei merkitä päättötodistukseen eikä erotodistukseen.

 

6.13.4 Valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa

 

Valinnaiset aineet jaotellaan syventäviin ja soveltaviin valinnaisiin aineisiin. Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja laajentavat yhteisten oppiaineiden sisältöjä ja soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueista.

Valinnaiset aineet ovat Kärsämäellä vuosiluokilla 6 ja 7 2,5 vvt ja 8 ja 9 6,5 vvt. Mikäli valinnaista oppiainetta on 2 vvt:n kokonaisuus, se arvioidaan numerolla ja alle 2 vvt:n kokonaisuus sanallisesti "hyväksytty" -merkinnällä.

Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen oppiaineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa ko. oppiaineen arvosanaa.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (luokilla 1-6 6 vvt ja luokilla 7-9 5 vvt) ovat ko. oppiaineiden yhteistä oppimäärää ja myös arvioidaan osana ko. oppiainetta. Niistä ei siis tule erillistä merkintää todistukseen, eikä niiden vvt-määrää merkitä näkyviin päättötodistukseen, vaan ne sisältyvät ko. aineiden päättöarvosanoihin.

Mikäli oppilas vaihtaa toiseen valinnaiseen aineeseen, keskenjääneen valinnaisen aineen kohtaan tulee numeroarviointi, mikäli oppilas on suorittanut sitä väh. 2 vvt verran, muuten tulee merkintä ”osallistunut”.

(Lisäselvityksenä: Mikäli oppilas on valinnut taito- ja taideaineiden valinnaiseksi esim. kotitalouden, päättöarvosana muodostetaan yht. 7 vvt:n mukaan (3+2+2 vvt), mutta mikäli oppilas valitsee kotitalouden valinnaisena aineena, hän saa kotitalouden päättöarvosanan 7. lk:n 3 vvt:n mukaan ja lisäksi erillisen numeron valinnaisen oppimäärän 2+2 vvt:n tunneista.)

 

6.13.5 Opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

 

Opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että oppilaalla on riittävästi monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Oppilaan kokonaistilannetta tulee tarkastella riittävän ajoissa. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea tilanteessa, jossa hän sairauden, oppimisvaikeuksien, vaikeasta elämäntilanteesta johtuvien poissaolojen tai muun syyn vuoksi on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella hyvissä ajoin lukuvuoden aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi.

 

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Oppilas, joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion, siirtyy seuraavalle vuosiluokalle.

Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa jossakin oppiaineessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on hylätty. Ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttömahdollisuuksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.

Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan koulutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistuksessa ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys.

Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat.

 

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti

Perusopetuksen opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman opinto-ohjelman mukaisesti vuosiluokkiin sitomattomasti. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä luokalta raukeaisivat. Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hän eroaa koulusta.

 

6.13.6 Sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa

 

Arvioinnissa painopiste on arkipäivän oppimistilanteissa ja niiden ohjaavassa ja kannustavassa arvioinnissa. Oppilaiden ja huoltajien tulee olla tietoisia siitä, mitä arvioidaan. Oppilaalle tarjotaan erilaisia tapoja näyttää osaamistaan. Kaikilla luokka-asteilla vanhempainvarteissa ja muussa yhteistyössä vanhempien kanssa arvioidaan oppilaan oppimaan oppimisen taitoja sekä oppimisen vahvuuksia ja kehittämisen kohteita.

 

Väli- ja lukuvuositodistukset:

1-2. luokat: Todistukset ovat sanallisia. Käyttäytymistä arvioidaan erillisellä todistuksen liitteellä. Oppilas saa arvioinnin kaikista opiskelemissaan aineissa. Todistuksesta tulee ilmetä, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty. Käyttäytymisen sanallisesta arvioinnista (liitteestä) merkitään tieto todistuksen lisätietoihin.

3-4. luokat: 3. ja 4. luokan väli- ja lukuvuositodistuksissa annetaan numeroarvosanat kaikista oppiaineista, mutta tarvittaessa numeroarvosanaa voidaan todistukseenkin selventää sanallisella arviolla. Alkavat oppiaineet, kuten YH 4. luokalla sekä A1-englanti ja taito- ja taideaineet 3. luokalla, arvioidaan kuitenkin välitodistuksessa vain hyväksytty/hylätty -merkinnällä ja vasta lukuvuositodistuksessa numerolla. Käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanalla 3. luokan välitodistuksesta alkaen.

5-6. luokat: Oppiaineet arvioidaan pääosin numeroin, huomioiden kuitenkin, että alkavat oppiaineet, kuten HI 5. luokalla ja RU 6. luokalla, arvioidaan numerolla vasta lukuvuositodistuksessa, ja välitodistukseen tulee oppiaineen hyväksytty/hylätty -merkintä. 6. luokan arviointi suoritetaan valtakunnallisten hyvän osaamisen 6. luokan arviointikriteerien pohjalta ja suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

7-9. luokat: Oppiaineet arvioidaan numeroin. Keskusteluin ja mahdollisin kirjallisin lisäyksin voidaan selittää arvosanan muodostumista tai antaa muuta palautetta. Päättötodistuksen arviointi toteutetaan valtakunnallisten päättöarvioinnin kriteerien pohjalta.

Yksilöllistetyissä oppimääristä annetaan sanalinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Arvion perään lisätään tähti (*). Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arvioita.

 

6.13.7 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa

 

Valinnaiset aineet:

2 vvt:n kokonaisuus arvioidaan numerolla ja alle 2 vvt:n kokonaisuus sanallisesti "hyväksytty" -merkinnällä.

Taito- ja taideainevalinnaiset:

Taito- ja taideainevalinnaiset ovat ko. oppiaineiden yhteistä oppimäärää ja myös arvioidaan osana ko. oppiainetta. Niistä ei siis tule erillistä merkintää todistukseen, eikä niiden vvt-määrää merkitä näkyviin päättötodistukseen, vaan ne sisältyvät ko. aineiden päättöarvosanoihin.

 

6.13.8 Välitodistukset, mikäli opetuksen järjestäjä niitä päättää antaa

 

Välitodistukset annetaan oppilaille kaikilla vuosiluokilla 1-8. Yhdeksännellä luokalla tulee tarvittaessa antaa erillinen välitodistus jatko-opintoihin hakeutumista varten.

 

6.13.9 Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat

 

Mikäli perusopetuslaissa ja -asetuksessa tarkoitetun erillisen tutkinnon tarvitsijoita tulee, tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat selvitetään ja sovitaan perusopetuksen rehtorin ja oppilaanohjaajan kanssa yksilökohtaisesti.

ePerusteet