Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta

Perusopetuksen vuosiluokilla 1–3 oppilaiden arviointiin sisältyy yhdessä huoltajien kanssa käytävä arviointikeskustelu, joka on oppilaan väliarviointi. Vuosiluokilla 4–6 arviointia käsitellään lukuvuosittain pidettävässä huoltajille järjestettävässä tapaamisessa. Vuosiluokilla 7–9 arviointia käsitellään koulu- ja luokkakohtaisissa vanhempainilloissa sekä mahdollisissa huoltajille järjestettävissä tapaamisissa.

Arvioinnista tiedottamisen muodot

Arvioinnista tiedotetaan ensisijaisesti koulujen omia viestintäkanavia käyttäen, joita myös opetuksen järjestäjä hyödyntää tiedottaessaan arvioinnista. Tällä hetkellä ensisijainen käytettävä viestintäkanava on sähköinen Wilma-järjestelmä.

Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet

Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan ikäkausi ja oppilaalle annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta.

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, miten oppilas noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja, sääntöjä sekä hyviä tapoja ja miten oppilas käyttäytyy koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisissa ympäristöissä.

Käyttäytymisen tavoitteena on luokille 1. - 3. sanallisen arvioinnin taso Hyvää. Luokilla 4. - 9. tavoitteena on numeerisen arvioinnin taso 9.

Käyttäytymisen sanallista arvioita tai arvosanaa annettaessa sovelletaan seuraavia kriteereitä:

Erinomaista

Oppilas, joka ottaa huomioon muut ihmiset, tilanteen ja ympäristön sekä vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin. Toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa ja osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa.

Hyvää

Oppilas, joka ottaa huomioon muut ihmiset, tilanteen ja ympäristön koulutyössä toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sovittujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen ja pyrkii ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti.

Kohtalaista

Oppilas tarvitsee ajoittain tukea ja lisäharjoitusta käyttäytymisen saralla, käyttäytyy yleensä asiallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla, tuntee ja hyväksyy koulun säännöt sekä yleensä noudattaa niitä, käyttäytyy yleensä hyvien käytöstapojen mukaisesti, saattaa aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä, pystyy ainakin ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita, osaa tuetusti toimia ryhmässä.

Haasteellista

Oppilas, joka tarvitsee säännöllisesti tukea ja lisäharjoitusta käyttäytymisen saralla ja suhtautuu usein välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen, rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä, aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä, tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä.

Heikkoa

Oppilas, joka suhtautuu erittäin välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristöön, tarvitsee erityisiä toimenpiteitä oman ja muiden koulunkäynnin turvaamiseksi.

Käyttäytymisen numeerista arvosanaa annettaessa sovelletaan seuraavia kriteereitä:

Erinomainen 10

Oppilas, joka ottaa huomioon muut ihmiset, tilanteen ja ympäristön sekä vaikuttaa myönteisesti omalla esimerkillään kouluyhteisöön, toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa ja osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa.

Kiitettävä 9

Oppilas, joka ottaa huomioon muut ihmiset, tilanteen ja ympäristön koulutyössä, toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sovittujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen, pyrkii ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti.

Hyvä 8

Oppilas, joka käyttäytyy asiallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla, tuntee ja hyväksyy koulun säännöt sekä noudattaa niitä, käyttäytyy hyvien käytöstapojen mukaisesti, pyrkii yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita, osaa toimia ryhmässä.

Tyydyttävä 7

Oppilas, joka käyttäytyy useimmiten tilanteeseen sopivalla tavalla, tuntee ja hyväksyy koulun säännöt, mutta ei aina noudata niitä, aiheuttaa joskus asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä, kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita ja osaa toimia ryhmässä tuetusti.

Kohtalainen 6

Oppilas, joka suhtautuu usein välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen, rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä, aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä ja tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä.

Välttävä 5

Oppilas, jonka käytös on erittäin välinpitämätötä suhteessa kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristöön ja joka tarvitsee erityisiä toimenpiteitä oman ja muiden koulunkäynnin turvaamiseksi. Hylätty 4

Oppilas, jonka käyttäytyminen on normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta.

Valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa

Valinnaisaineet arvioidaan niille laadittujen tavoitteiden mukaisesti kunkin vuosiluokan mukaisen arviointikäytänteen mukaan; alle kahden vuosiviikkotunnin laajuiset aineet arvioidaan sanallisesti (hyväksytty/hylätty) ja kahden tai kolmen vuosiviikkotunnin laajuiset aineet numeroin. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnaisaine on yhteistä ainetta syventävää tai soveltavaa opiskelua, sen suoritus voi korottaa oppiaineen arvosanaa.

Opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

Oppilaalle on annettava riittävästi monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan lukuvuoden aikana. Jos oppilaalle on tulossa hylätty arvosana jossain oppiaineessa, asiasta tiedotetaan oppilaan huoltajaa, ja oppilaalle järjestetään yksi tai useampia mahdollisuuksia osoittaa osaamisensa kyseisessä oppiaineessa (suullinen, kirjallinen tai muu näyttö) lukuvuoden aikana tai päätyttyä.

Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.

Sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa

Vuosiluokilla 1. - 3. käytetään sanallista arviointia ja vuosiluokasta 4. eteenpäin numeerista arviointia.

Kangasniemellä käytetään seuraavia oppiaineiden yleisiä arviointikriteerejä sanallisessa arvioinnissa. Yksittäisten oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt esitellään oppiaineiden yhteydessä.

Tavoitteet saavutettu erinomaisesti

  • Oppilas ylittää lähes kaikkien oppiaineen tavoitteiden ja kriteereiden edellyttämän hyvän osaamisen tason ja tämän lisäksi hän osoittaa kiinnostuneisuutta tai harrastuneisuutta oppiaineen aihepiiriä kohtaan.

Tavoitteet saavutettu

  • Oppilas saavuttaa oppiaineen tavoitteet ja osoittaa keskimäärin kriteereiden edellyttämää hyvää osaamista; joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen.

Tavoitteet osittain saavutettu

  • Oppilas saavuttaa useita tavoitteita sekä osoittaa osaamista, jota osa oppiaineen kriteereistä edellyttää.

Tavoitteet saavuttamatta

  • Oppilas ei ole saavuttanut tavoitteita tukitoimista huolimatta. Suoritus on hylätty.

Kangasniemellä käytetään seuraavia oppiaineiden yleisiä arviointikriteerejä numeerisessa arvioinnissa. Yksittäisten oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt esitellään oppiaineiden yhteydessä.

10: Erinomainen. Oppilas ylittää lähes kaikkien oppiaineen tavoitteiden ja kriteereiden edellyttämän hyvän osaamisen tason ja tämän lisäksi hän osoittaa kiinnostuneisuutta tai harrastuneisuutta oppiaineen aihepiiriä kohtaan.

9: Kiitettävä. Oppilas ylittää useimpien oppiaineen tavoitteiden ja kriteerien edellyttämän hyvän osaamisen tason.

8: Hyvä. Oppilas saavuttaa oppiaineen tavoitteet ja osoittaa keskimäärin kriteereiden edellyttämää osaamista; joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen.

7: Tyydyttävä. Oppilas saavuttaa useimpia tavoitteita sekä osoittaa osaamista, jota useimmat oppiaineen kriteerit edellyttävät.

6: Kohtalainen. Oppilas pyrkii saavuttamaan ja saavuttaa joitakin tavoitteita ja osoittaa joidenkin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista.

5: Välttävä. Oppilas pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyy osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista.

4: Hylätty. Oppilas ei ole saavuttanut tavoitteita tukitoimista huolimatta.

Arvioinnin perusteella annetaan joko väli- lukuvuosi tai päättötodistus. Seuraavana esitellään lukuvuosiarviointi sekä päättöarviointi.

Lukuvuosiarviointi

Kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle annetaan lukuvuositodistus, joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto- ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa.

Neljännestä vuosiluokasta alkaen lukuvuositodistuksessa oppilaan oppimista ja käyttäytymistä arvioidaan numeroin. Numeroarviointia voidaan täydentää sanallisesti.

Toiminta-alueittain opiskeleva oppilas saa sanallisen lukuvuositodistuksen.

Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit (10 vvh 1–9 vuosiluokilla) ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta, ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.

Valinnaisaineet arvioidaan niille laadittujen tavoitteiden mukaisesti kunkin vuosiluokan mukaisen arviointikäytänteen mukaan; alle kahden vuosiviikkotunnin laajuiset aineet arvioidaan sanallisesti (hyväksytty/hylätty) ja kahden tai kolmen vuosiviikkotunnin laajuiset aineet numeroin. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnaisaine on yhteistä ainetta syventävää tai soveltavaa opiskelua, sen suoritus voi korottaa oppiaineen arvosanaa.

Yhteisen oppiaineen arvosanan mahdollinen korottaminen suhteutetaan yhteisen oppiaineen laajuuteen.

Päättöarviointi

Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa opetuksen tavoitteista, arvioinnin periaatteista ja päättöarvioinnin kriteereistä niinä lukuvuosina, jolloin päättöarviointi eri aineissa suoritetaan, ja opettaja antaa päättöarvioinnin lähestyessä oppilaille tietoa suoriutumisen tasosta sekä tarpeen mukaan ohjaavaa palautetta.

Päättöarviointi määrittelee, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet. Annettava numeroarvosana kuvaa oppilaan osaamisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.

Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettu. Arvosanaa ei siis muodosteta aiempien arvosanojen keskiarvosta. Mikäli oppilas on vapautettu jonkin oppiaineen opetuksesta, tätä oppiainetta ei arvioida. Myös yksilöllisten oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa käytetään numeerista arviointia.

Päättöarviointi ajoittuu paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti 7. vuosiluokalle kotitaloudessa ja käsityössä sekä musiikissa ja kuvataiteessa, 8. vuosiluokalla historiassa, muissa yhteisissä aineissa 9. vuosiluokalle.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.

Alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli tällöin on kyse jonkin yhteisen aineen syventävistä opinnoista, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Yhteisen oppiaineen arvosanan mahdollinen korottaminen suhteutetaan yhteisen oppiaineen laajuuteen.

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa

Alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli tällöin on kyse jonkin yhteisen aineen syventävistä opinnoista, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Yhteisen oppiaineen arvosanan mahdollinen korottaminen suhteutetaan yhteisen oppiaineen laajuuteen.

Välitodistukset, mikäli opetuksen järjestäjä niitä päättää antaa

Kunkin syyslukukauden päättyessä oppilaalle annetaan välitodistus, joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukukautena saavuttanut tavoitteet opinto- ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa.

Vuosiluokilla 1–3 käytetään sanallista arviointia ja vuosiluokasta 4 eteenpäin numeerista arviointia.

Toiminta-alueittain opiskeleva oppilas saa sanallisen välitodistuksen.

Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta, ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.

Valinnaisaineet arvioidaan niille laadittujen tavoitteiden mukaisesti kunkin vuosiluokan mukaisen arviointikäytänteen mukaan; alle kahden vuosiviikkotunnin laajuiset aineet arvioidaan sanallisesti (hyväksytty/hylätty) ja kahden tai kolmen vuosiviikkotunnin laajuiset aineet numeroin. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnaisaine on yhteistä ainetta syventävää tai soveltavaa opiskelua, sen suoritus voi korottaa oppiaineen arvosanaa.

Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat.

  • Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat: Erityisen tutkinnon suorittaminen on mahdollista tarvittaessa. Sivistys- ja hyvinvointitoimi vastaa järjestelyistä.

ePerusteet