Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit 31.12.2020

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Perusopetuksen todistusmallit

Perusopetuksen todistusmallit

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta ja arvioinnista tiedottamisen muodot

Ohje

Toteutus

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmukaisella tavalla. Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen suoriutumistaan arvioidaan. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Opetussuunnitelma on kokonaisuudessaan Kajaanin kaupungin perusopetuksen nettisivulla. Tähän arviointiluvun paikalliseen osuuteen on kirjattu arvioinnin toteuttaminen sisältäen arviointikeskustelut, itsearvioinnin ja todistuksin tapahtuvan arvioinnin kuvauksen. Opettajia, huoltajia ja opettajia varten on laadittu arviointiesitteet. Koulutiedotteisiin uudistetaan arviointiosuus. Opettajia koulutetaan arviointiuudistuksen haltuun ottamiseksi. Opettajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että hän toteuttaa formatiivista arviointia (tukeva ja ohjaava palaute suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä itsearviointi ja vertaisarviointi) ja summatiivista arviointia (arviointi siitä, missä määrin tavoitteet on saavutettu) opetussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa

Ohje

Toteutus

Vuosiluokilla 1–3 lukuvuositodistuksiin ja mahdollisiin välitodistuksiin annetaan sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Mikäli annetaan sanallinen arvio, todistuksesta tulee ilmetä, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty. Sanallinen arvio voi olla myös esim. neliportainen asteikko. Hyväksytty tai hylätty -arviota tai asteikollista arviota voidaan myös avata kuvailevalla sanallisella arviolla, joka annetaan todistuksen liitteellä. Kaikki oppiaineet merkittävä ja kaikissa oppiaineissa on oltava yhtenäinen arviointikäytäntö.

Todistukset uudistetaan ohjeistusten mukaisiksi lukuvuoden 2020 syksyn aikana.

Maahanmuuttajaoppilaiden arviointi

Ohje

Toteutus

Oppilaat, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli: Voidaan antaa sanallinen arvio. Päättöarvioinnissa annetaan numeroarvosana.

Maahanmuuttajaoppilaiden eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta sekä vähitellen kehittyvä kielitaito. Suomen kielen taitojen mahdollisten puutteiden merkitystä arvioinnissa pyritään vähentämään monipuolisilla, joustavilla ja oppilaan tilanteeseen sovitetuilla arviointimenetelmillä. S2-oppiainetta lukuun ottamatta arvioinnissa ei arvioida oppilaan suomen kielen osaamista vaan aineenhallintaa ja siihen liittyviä taitoja.

Lukuvuositodistukseen merkitään oppilaan opinto-ohjelma sekä oppiaineittain sanallinen arvio tai numeroarvosana siitä, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. Kajaanin perusopetuksessa sanallista arviota voidaan käyttää todistuksissa vuosiluokilla 1-8. Sanallisistakin arvioista tulee käydä ilmi, onko oppilas suoriutunut hyväksytysti lukuvuoden opinnoista kussakin opinto-ohjelmaansa kuuluvassa oppiaineessa. Vuosiluokasta 4 lähtien numeeriseen arviointiin voidaan siirtyä heti, kun oppilaan kielitaito sen sallii. Päädyttäessä sanalliseen arviointiin, merkitään oppilaan todistukseen S (hyväksytty). Sanallisen arvioinnin kenttään annetaan arvio osaamisesta seuraavasti:

Kuvaile muutamalla lauseella (n. 4 lausetta) oppilaan osaaminen, taitotaso (orastava/kehittyvä/edistynyt), vahvuudet ja kehittämiskohteet ko. oppiaineessa.

Mikäli oppilas saa oppiaineesta hylätyn, merkitään todistukseen H = hylätty. Ennen hylätyn arvosanan kirjaamista on huolehdittava, että oppilas on saanut opiskeluun vaadittavat tukitoimet ja mahdollisuuden osaamisen näyttöön vaihtoehtoisilla tavoilla. Hylätyn arvosanan antamisen yhteydessä toimitaan OPS:n (kpl 6.4.3.) ohjeiden mukaan.

Yksilöllistettyjen oppimäärien arviointi

Ohje

Toteutus

Sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa annetaan sanallinen arvio koko perusopetuksen ajan.

Kajaanissa erityistä tukea saavan oppilaan arviointi silloin kun oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä, voidaan toteuttaa sanallisena tai numeroarviointina opettajan valinnan mukaan 5. luokkaan asti.

Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin hyvän osaamisen kuvauksiin.

Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen numeroarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä. Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Erityiset opetusjärjestelyt (PoL 18 §) ja arviointi, arvioimatta jättäminen ja luvattomat poissaolot

Ohje erityisistä opetusjärjestelyistä

Toteutus

Oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos:

 1. oppilaalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot;

 2. perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta; tai

 3. se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.

Jos oppilaan huoltaja ei ole tehnyt esitystä opiskelun järjestämisestä 1 momentissa tarkoitetulla tai sen nojalla säädetyllä tavalla, on huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Muille kuin oppivelvollisille järjestettävässä opetuksessa on vastaavasti varattava oppilaalle tilaisuus tulla kuulluksi. (13.6.2003/477)

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole sairaudesta tai muusta erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta. Oppilaan opiskelu ja siihen perustuva arviointi voidaan järjestää osittain toisin, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.

Jos oppilas ei sairauden vuoksi voi osallistua kouluopetukseen, hänen opetuksensa voidaan järjestää antamalla hänelle ohjausta, oppimateriaalia ja oppimista tukevaa arviointipalautetta kotiin (tai muuhun paikkaan). Yhteistyö huoltajan kanssa on tällaisessa tilanteessa erityisen tärkeää. Osaamisen selville saamiseksi oppilaille tulee järjestää erilaisia näyttötilanteita, jotka on suunniteltava ja järjestettävä monipuolisesti siten, että hän pystyy mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. Mikäli jossakin tilanteessa on perustellusti syytä epäillä huoltajien tekemän poissaoloilmoituksen totuudenmukaisuutta, on koululla oikeus edellyttää oppilaalta tai hänen huoltajiltaan lääkärintodistuksen esittämistä.

Joskus sairaus voi tilapäisesti estää tai vaikeuttaa oppilaan osallistumista opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ainoastaan yksittäisessä oppiaineessa, esimerkiksi liikunnassa tai kotitaloudessa. Tällöin myös oppiaineen arvioinnissa voidaan menetellä toisin ja antaa sanallinen arvio tai arvosanan perustuen niihin näyttöihin, joita oppilas on kyennyt antamaan. Tarvittaessa oppilas voidaan vapauttaa jonkin oppiaineen opiskelusta tietyksi ajaksi. Tällöin myös oppiaineen arvioinnissa voidaan menetellä toisin ja jättää esimerkiksi todistusarvosana antamatta. Asiasta tehdään hallintopäätös.

Terveyssyitä omaavan oppilaan tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti pyrkien joustavin opetusjärjestelyin turvaamaan oppilaan eteneminen opinnoissaan ja seuraavalle vuosiluokalle siirtyminen. Oppilaalle tulee laatia oppimissuunnitelma, jonka avulla opintojen etenemistä voidaan suunnitella ja toteuttaa. Jos oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös, asiat kirjataan hänelle laadittuun HOJKS:iin. Kun oppilas palaa kouluun hänellä on oikeus tarvittavaan tukiopetukseen.

Oppilas voidaan PoL 18 §:n perusteella vapauttaa joko kokonaan tai joiltakin osa-alueilta jonkun oppiaineen opiskelusta. Jos oppilas on vapautettu kokonaan oppiaineen opiskelusta, ei hänelle anneta todistusarviointia ko. oppiaineessa. Tämä merkitsee sitä, että oppiainetta ei mainita todistuksessa tai valmiissa lomakkeessa tämän oppiaineen kohta jätetään tyhjäksi. Jos oppilas on vapautettu oppiaineen jostakin/joistakin osa-alueista, vapautettuja osa-alueita ei oteta huomioon oppiainetta arvioitaessa. Oppilaalle, joka on muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa.

Em. tapauksissa käytetään Esitys erityisistä opetusjärjestelyistä –lomaketta, joka on Wilman PDFlomakkeissa. Päätös on perusopetuksen tulosalueen johtajan päätös.

Ohje arvioimatta jättämisestä

Toteutus

Sairaus saattaa kokonaan estää oppilaan opiskelun kotona tai esimerkiksi sairaalakoulussa, jolloin oppilaalle ei kerry opintosuorituksia. Myös erilaisten näyttöjen antaminen voi tuolloin olla mahdotonta tai vaikeaa. On esimerkiksi tapauksia, joissa oppilas on ollut sairaana suuren osan syyslukukaudesta. Tällöin voidaan pitää kohtuuttomana arvioida oppilasta lukukauden päätteeksi samalla tavoin kuin muita oppilaita. Tällöin myös oppiaineen arvioinnissa voidaan menetellä toisin ja jättää esimerkiksi todistusarvosana antamatta. Asiasta tehdään hallintopäätös. Ensisijaisena menettelynä niin lyhytkestoisemmassa kuin pidemmässäkin sairaudessa on aina erilaisin järjestelyin turvata oppilaan mahdollisuus osallistua opetukseen.

Jos oppilas ei sairauden vuoksi ole voinut osallistua kouluopetukseen eikä muutoinkaan opiskella tai antaa näyttöjä ja arviointiin ei ole riittäviä perusteita, voidaan yksittäinen todistusarvosana tai välitodistuksen avulla annettava arviointipalaute jättää perusopetuksen johtajan hallintopäätöksellä antamatta. Huoltajaa tulee kuulla ennen päätöksen tekemistä. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan palautetta muulla tavoin kuin todistuksen avulla. Rehtori tekee asiasta kirjallisen perustellun esityksen perusopetuksen tulosalueen johtajalle.

Ohje luvattomien poissaolojen osalta

Toteutus

Perusopetuslakiin (628/1998) tehty lisäys (477/2003) velvoittaa opetuksen järjestäjää seuraamaan oppiaan poissaoloja ja ilmoittamaan luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Poissaoloja ja niiden vaikutuksia tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että toisin kuin lukiossa, lainsäädännössä ei ole määritelty perusopetuksen oppimäärää tunti- tai kurssimäärinä. Poissaolot eivät siis sinällään johda esimerkiksi luokalle jättämiseen tai suorituksen hylkäämiseen.

Oppilaan arvioinnin kannalta ongelmallisia ovat tilanteet, joissa oppilaalla on runsaasti luvattomia poissaoloja eikä opettajalla ole näyttöä hänen osaamisestaan. Oppilaalle tulee tällaisessakin tilanteessa kuitenkin antaa lukuvuositodistus ja myös opetussuunnitelmassa määritellyt välitodistukset sekä muuta ohjaavaa palautetta. Todistuksiin merkitään arvio tai arvosana kaikista oppilaan opintoohjelmaan kuuluvista oppiaineista.

Luvaton poissaolo sinällään ei aiheuta luokalle jättämistä, mutta jos oppilas ei juurikaan osallistu opetukseen, kokeisiin eikä muihinkaan hänelle mahdollisesti tarjottuihin näyttömahdollisuuksiin, ei hänelle kerry hyväksyttyjä opintosuorituksia suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin oppiaineen tavoitteisiin. Tällöin hän on varassa saada aineesta hylätyn arvosanan todistukseen. Luokalle jättämisen perusteita ovat vain hylätty vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa tai yleinen huono koulumenestys (Perusopetus 852/1998).

Oppilaan kokonaistilanne on hyvä ottaa huomioon varsinkin silloin, kun kyseessä on perusopetuksen päättövaihe.

Luvattomiin poissaoloihin tulee aina puuttua myös opiskeluhuollollisin keinoin ja pyrkiä yhteistyössä huoltajan kanssa turvaamaan oppilaan koulunkäynti.

Oppilaiden poissaoloja seurataan yhteisellä Poissaoloihin puuttumisen toimintamallilla. Mallin jatkotoimenpiteinä voidaan tehdä ohjaus Tutka-työparille jatkoselvityksiä ja toimenpiteitä varten.

Oppilasta ja hänen huoltajaansa tiedotetaan hyvissä avoin ennen todistusarvioinnin antamista mahdollisesta hylätystä suorituksesta ja kohdennetaan tukitoimia hyväksytyn suorituksen mahdollistumiseksi.

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Ohje

Toteutus

Oppilas voi edetä opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaanvuosiluokkiin sitomattomasti oman opinto-ohjelman mukaisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määrätään opintokokonaisuuksista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen asianomaisessa oppiaineessa. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä opinnoissaan eteenpäin.

Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä vuosiluokalta raukeaisivat. Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai eroaa koulusta.

Kajaanissa VSOP -opetukseen siirtyminen arvioidaan aina oppilaskohtaisesti. Esitys vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirtymisestä on Wilman PDF-lomakkeissa. Koulusihteeri valmistelee asiasta päätöksen CaseM-järjestelmässä.

Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet

Ohje: vuosiluokat 1-3

Ohje: vuosiluokat 4-8

Ohje: vuosiluokat 1-8

 • Jos käyttäytymisestä annetaan sanallinen arvio, se tulee antaa todistuksen liitteellä.

 • Myös numeroarvosanaa täydentävä sanallinen käyttäytymisen arvio annetaan todistuksen liitteellä.

 • Numeroarviointi väli-ja lukuvuositodistuksissa

 • Myös numeroarvosanaa täydentävä sanallinen käyttäytymisen arvio annetaan todistuksen liitteellä.

 • Käyttäytymisen sanallista arviota koskevasta liitteestä merkitään tieto todistuksen lisätietoihin

Käyttäytymisen tavoitteet:

 • Oppilas noudattaa koulun yhteisiä sääntöjä, henkilökunnan ohjeita ja hyviä käytöstapoja eri tilanteissa ilman kontrollia ja ottaa vastuun omasta käyttäytymisestään.

 • Oppilas hyväksyy erilaisuuden, kunnioittaa toisten fyysistä ja henkistä koskemattomuutta, ei kiusaa eikä hyväksy kiusaamista.

 • Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä. Hän antaa työrauhan ja edistää hyvää ilmapiiriä luokassa. Oppilas auttaa ja kannustaa toisia.

 • Oppilas suhtautuu myönteisesti ja vastuullisesti omiin koulutehtäviinsä, koulutyöhön, työvälineisiin ja työskentely-ympäristöön.

Numeroarvosanojen kuvaus

10 ERINOMAINEN

Esimerkillinen

Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa kaikkea työtä ja noudattaa sääntöjä erinomaisesti ilman kontrollia sekä vaikuttaa kannustavasti ja positiivisesti muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin. Oppilas hyväksyy ihmisten välisen erilaisuuden yhtenä arvona. Hän puolustaa heikompiaan ja ottaa vastuun omista tekemisistään

9 KIITETTÄVÄ

Vastuullinen

Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa sääntöjä kiitettävästi ilman kontrollia. Oppilas arvostaa ihmisten erilaisuutta. Hänellä on halu puolustaa heikompiaan.

8 HYVÄ

Asiallinen

Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja ja koulun sääntöjä. Oppilas huolehtii koulu- tehtävistään ja - välineistään, sekä pitää omalta osaltaan huolta ympäristöstä ja eikä osallistu kiusaamiseen.

7 TYYDYTTÄVÄ

Huomautettavaa

Oppilas käyttäytyy yleensä asiallisesti, mutta ei aina noudata koulun sääntöjä. Yleisimpiä erheitä ovat koulutyön arvostuksen puute, työrauhahäiriöt, taipumus kiusaamiseen ja sosiaaliset vaikeudet muiden kanssa. Oppilas tarvitsee kontrollia.

6 KOHTALAINEN

Välinpitämätön

Oppilas suhtautuu koulunkäyntiin, koulutyön ja ympäristön arvostamiseen välin- pitämättömästi, rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä, on toistuvasti vaikeuksissa muiden kanssa, kiusaa toisia ja vaikuttaa kielteisesti muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin. Hän häiritsee usein työrauhaa, kielenkäyttö on sopimatonta ja käyttäytyy vilpillisesti. Oppilas tarvitsee jatkuvan kontrollin.

5 VÄLTTÄVÄ

Käytös sopimatonta

Oppilaan käytös on kouluyhteisöön sopimatonta ja toisia kohtaan välinpitämätöntä. Hän saa jatkuvasti rangaistuksia ja on aiheettomasti poissa.

Arviointirunko

Kajaanin kaupungissa toteutettava arviointi on koottu arviointirungoksi, jossa on kuvattu itsearvioinnin, arviointikeskustelujen ja todistuksin annettavan arvioinnin ajankohdat.

Arviointikeskustelut käydään joka vuosi, itsearviointi tehdään ainakin luokilla 2, 6 ja 9, välitodistus annetaan 2-9 -luokilla ja lukuvuositodistus 1-9 -luokilla. Kajaanissa sanallista arviota käytetään todistuksissa vuosiluokilla 1-3 ja vuosiluokilla 4-9 numeerista arviointia.

Kajaanin kaupungin perusopetuksen arviointirunko

Vuosiluokka

Arviointitapa

Arvioinnin muoto

Arvioinnin ajankohta

1.

arviointikeskustelu

lukuvuositodistus

suullinen

UUSITTAVA

loka-tammikuu

vk 22 viimeinen arkipäivä

2.

välitodistus

itsearviointi

arviointikeskustelu

lukuvuositodistus

UUSITTAVA

sanallinen

suullinen

UUSITTAVA

syyslukukauden päättymispäivä

ennen arviointikeskustelua

loka-helmikuu

vk 22 viimeinen arkipäivä

3.

välitodistus

arviointikeskustelu

lukuvuositodistus

UUSITTAVA

UUSITTAVA

UUSITTAVA

syyslukukauden päättymispäivä

loka-helmikuu

vk 22 viimeinen arkipäivä

4.

välitodistus

arviointikeskustelu

lukuvuositodistus

numeerinen: käyttäytyminen ja kaikki oppiaineet

suullinen

numeerinen: käyttäytyminen ja kaikki oppiaineet

syyslukukauden päättymispäivä

loka-helmikuu

vk 22 viimeinen arkipäivä

5.

välitodistus

arviointikeskustelu

lukuvuositodistus

numeerinen: käyttäytyminen ja kaikki oppiaineet

suullinen

numeerinen: käyttäytyminen ja kaikki oppiaineet

syyslukukauden päättymispäivä

loka-helmikuu

vk 22 viimeinen arkipäivä

6.

välitodistus

itsearviointi

arviointikeskustelu

lukuvuositodistus

numeerinen: käyttäytyminen ja kaikki oppiaineet

sanallinen

suullinen

numeerinen: käyttäytyminen ja kaikki oppiaineet

syyslukukauden päättymispäivä

ennen arviointikeskustelua

loka-helmikuu

vk 22 viimeinen arkipäivä

7.

välitodistus

vanhempaintapaamiset

lukuvuositodistus

numeerinen: käyttäytyminen ja kaikki oppiaineet

suullinen

numeerinen: käyttäytyminen ja kaikki oppiaineet

syyslukukauden päättymispäivä

loka-helmikuu

vk 22 viimeinen arkipäivä

8.

välitodistus

vanhempaintapaamiset

lukuvuositodistus

numeerinen: käyttäytyminen ja kaikki oppiaineet

suullinen

numeerinen: käyttäytyminen ja kaikki oppiaineet

syyslukukauden päättymispäivä

loka-helmikuu

vk 22 viimeinen arkipäivä

9.

itsearviointi

väliarviointi

päättöarviointi

sanallinen

numeerinen: kaikki oppiaineet

numeerinen: kaikki oppiaineet

loka-joulukuussa

syyslukukauden päättymispäivä

vk 22 viimeinen arkipäivä

Erotodistus

Erotodistus annetaan oppilaan siirtyessä toisen koulutuksen järjestäjän ylläpitämään kouluun. Erotodistuksen pohjana käytetään väli- tai lukuvuositodistusta. Erotodistuksessa on oltava oppijan henkilötiedot, oppilaaksituloaika sekä siihen astisten opintojen arviointi.

Itsearviointi, vertaispalaute ja arviointikeskustelut

Ohje

Toteutus

Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia. Oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana itsearvioinnin ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja. Niitä tulee harjoitella osana kaikkien oppiaineiden opiskelua. Itsearviointi ja vertaispalaute eivät vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmukaisella tavalla. Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen suoriutumistaan arvioidaan. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Formatiivista arviointia tehdään aina perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettujen ja paikallisessa opetussuunnitelmassa täsmennettyjen oppiaineiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia.

Kajaanissa itsearvioinnit toteutetaan ainakin vuosiluokilla 2, 6 ja 9 eli nivelvaiheissa. 2. ja 6.luokkien itsearviointi tehdään loka-helmikuussa siten, että oppilas täyttää itsearviointilomakkeen ja huoltaja lisää omat kommenttinsa. Itsearvioinnit puretaan arviointikeskusteluissa. 9. luokan itsearviointilomake toimii opinto-ohjaajien työkaluna. Oppilas täyttää sen alkusyksystä, huoltajat kommentoivat ja lopuksi se käydään läpi oppilaan ja opinto-ohjaajan kesken henkilökohtaisissa opo-keskusteluissa. Laaja-alaisten opintokokonaisuuksien sisältöjä on hyödynnetty itsearviointilomakkeitavrakennettaessa. Valmista lomakkeistoa voidaan hyödyntää myös muilla luokka-asteilla koulujen omien arviointikäytänteiden ohessa.

Itsearvioinlomakkeet ovat Wilman PDF-lomakkeissa

Arviointikeskustelu

Arviointikeskustelu on osa oppilaan lukuvuoden arviointia. Ensimmäisen luokan arviointikeskustelu käydään tammikuun loppuun mennessä. 1. luokan välitodistus korvataan kokonaan arviointikeskustelulla. Muilla luokka-asteilla arviointikeskustelut käydään loka-helmikuun välisenä aikana ja siihen varataan riittävästi aikaa. 2. ja 6. luokilla arviointikeskustelussa käydään läpi oppilaan itsearviointilomake. Yläkoulussa arviointikeskustelu sisältää aineenopettajien ja/tai luokanvalvojien tapaamisia.

Arviointikeskusteluissa käsiteltäviä aihepiirejä (vuorovaikutustaidot, työskentelytaidot, oppiainetaidot)

1. lk

2. lk

3. lk

Koululaisena toimiminen

Koulun käytännöt: siirtymätilanteet, erilaiset oppimisja toimintaympäristöt ja koulun tilaisuudet

Kaverisuhteet, kiusaamisasiat

Oppiainetaidot

Käyttäytyminen

Kevään arviointiin tutustuminen

Itsearviointilomakkeen läpikäyminen

Uudet asiat; opettajat, oppiaineet

Kaverisuhteet, kiusaamisasiat

Opiskelutaidot

Oppiainetaidot

Ryhmässä toimiminen

Käyttäytyminen

4. lk

5. lk

6. lk

Ensimmäinen numeerinen arviointi: oppiainetaidot

Opiskelutaidot

Vastuut: kotitehtävät, omat työskentelytaidot

Toimintaan ja työskentelyyn keskittyminen

Ryhmässä toimiminen

Käyttäytyminen

Tulevat oppiainevalinnat

Kaverit, kiusaaminen

Alkaneet uudet oppiaineet

Kaverisuhteet, kiusaaminen

Vastuut ja velvollisuudet

Käyttäytyminen, hyvät tavat

Vuorovaikutustaidot; mielipiteiden ilmaiseminen, erilaisuuden sietäminen

Itsearviointilomakkeen läpikäyminen

7. lk

8. lk

9. lk

Uusi luokka ja koulu, sopeutuminen

Kaverisuhteet, kiusaaminen

Ryhmässä toimiminen

Työskentely: aktiivisuus, tarkkaavaisuus, vastuullisuus

Käyttäytyminen

Oman työn suunnittelutaidot

Itseilmaisutaidot

Oppiaineissa edistyminen

Päättöarvioinnin periaatteet

Minäkuva, kaverit, kiusaaminen

Toisten huomioiminen, oman ja toisten työn arvostaminen

Käyttäytyminen

Jatko-opinnot

Itsearviointilomake oppilaanohjauksen opettajan kanssa

Alakoulun valinnaiset ja niiden arviointi

Valinnaisten toteuttaminen alakoulussa

Kajaanin kaupungissa kukin alakoulu päättää vuosittain koulukohtaisesti, tarjoaako se 3. ja 4. luokkien taito- ja taideaineiden valinnaisoppiaineen musiikkia vai kuvataidetta painottaen (1h/vk). Painotusalue kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan ja merkitään väli- ja lukuvuositodistukseen koulukohtaisen valinnan mukaisesti seuraavasti:

Lisätietoja: Musiikin/ kuvataiteen koulukohtainen taito- ja taideainepainotus 1h/vk.

Koulujen 5. Ja 6. luokilla valinnaisuus toteutetaan Kajaanin kaupungin opetussuunnitelman arvopohjasta nousevina STEP-oppimiskokonaisuuksina, joita ovat: 1) Sosiaaliset taidot 2) Työelämätaidot ja yrittäjyys 3) Elämänhallinta sekä 4) Paikallisuus. STEP-aiheita toteutetaan vuosittain 2-4. Oppimiskokonaisuuksien arviointi toteutetaan itsearviointina tai ryhmäarviointina. Työskentelystä oppilaalle annetaan palautetta oppimiskokonaisuuden aikana. Väli- ja lukuvuositodistuksiin oppimiskokonaisuudet arvioidaan sanoilla hyväksytty/hylätty. Todistuskaavakkeeseen se merkitään seuraavasti:

Muut valinnaiset aineet: Koulukohtaiset oppimiskokonaisuudet

Lisätietoja: Kirjataan koulukohtaisesti käytyjen oppimiskokonaisuuksien nimet

Keskuskoulun musiikkipainotteisessa opetuksessa alakoulun valinnaiset tunnit käytetään musiikinopetukseen erillisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Yläkoulun valinnaiset ja niiden arviointi

Yläkoulussa valinnaisten arviointi toteutetaan perusteissa ohjeistetun mukaisesti. Kukin yläkoulu tarjoaa valinnaisuutta 8- ja 9. luokilla monipuolisesti, mutta yläkoulujen välillä voi olla erovaisuutta valinnaisten tarjonnassa ja toteutumisessa. Syksyn 2020 aikana tarkistetaan kaikkien yläkoulujen valinnaisten tarjonta ja että tarjotut valinnaiset sijoittuvat oikein joko taito- ja taideainesiin, syventäviin tai soveltaviin valinnaisiin ja että niiden arviointi toteutuu periaatteiden mukaisesti. Kajaanissa 8.- 9. luokalla suoritettu syventävä kurssi voi korottaa, mutta ei laskea, 7. luokalla päättyneen oppiaineen arvosanaa. Jos syventävä kurssi vaikuttaa 7. vuosiluokan arvosanaan korottavasti, vahvistetaan asia arviointikokouksessa ja merkitään päättöarviointiin. Valinnaisuuden osalta on lisäksi aina huomioitava, että valinnaisuuden sekä taito- ja taideaineiden osalta opetussuunnitelman perusteiden mukainen tuntimäärä täyttyy.

Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa opiskellut oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien opiskelun yhteydessä annetut näytöt otetaan huomioon kunkin oppiaineen arvosanaa muodostettaessa. Oppiainekohtainen arviointi tulee suunnitella ja olla oppilaiden tiedossa jo oppimiskokonaisuuden alkaessa. Monialaisista oppimiskokonaisuuksista ei anneta erillisiä sanallisia arvioita tai arvosanoja.

Painotettu opetus

Toteutus

Mikäli koulu painottaa opetussuunnitelmassaan jotakin oppiainetta tai oppiainekokonaisuutta tai toteuttaa kaksikielistä opetusta, ovat opetuksen koulukohtaiset tavoitteet tässä oppiaineessa tai kielessä yleensä korkeammat kuin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet. Oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi myös painotetussa opetuksessa tai kaksikielisessä opetuksessa tulee oppilaiden suoriutumista kuitenkin arvioida perusopetuksen päättyessä suhteessa oppiaineiden tavoitteisiin. Osaamisen tason määrittämisessä käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin kriteerejä.

Jos painotettu opetus toteutetaan käyttäen valinnaisten aineiden vuosiviikkotunteja, arviointi suoritetaan näiden tuntien osalta valinnaisten aineiden arvioinnin periaatteita noudattaen. Kaksikielisessä opetuksessa oppilaan opiskeleman kohde- tai kielikylpykielen osaaminen arvioidaan vieraiden kielten tai toisen kotimaisen kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien mukaan. Painotetusta opetuksesta ja oppilaan suoriutumisesta siinä voidaan tarvittaessa antaa lisätietoja erillisellä todistuksen liitteellä.

Painotettua opetusta toteutetaan Lyseolla (matematiikka), Lehtikankaalla (liikunta) ja Keskuskoulussa (musiikki). Alla olevaan taulukkoon on kuvattu, miten painotukset toteutetaan suhteessa tuntijakoon.

Seminaarin koululla ja Keskuskoulussa toteutetaan laajamittaista kaksikielistä opetusta, jolla on oma opetussuunnitelma. Kaksikielisen opetuksen toteutustapa on kuvattu omassa luvussa xxxx.

7. lk

8. lk

9. lk

Valinnaisuus, ei vapaaehtoista kieltä tai painotusta (mahdollinen kaikissa yläkouluissa)

1 h*käsityön lisätunti sijoitettuna valmiiksi, lasketaan taito- ja taideaineisiin

2 h taito/taide valinnainen

+ 2 h muu valinnainen

+ 2 h muu valinnainen

2 h taito/taide valinnainen

+ 2 h muu valinnainen

+ 2 h muu valinnainen

Oppilaan tuntimäärä 30 h

Oppilaan tuntimäärä 30 h

Oppilaan tuntimäärä 30 h

Valinnaisuus, vapaaehtoinen kieli, mutta ei painotusta (mahdollinen kaikissa yläkouluissa)

1 h*käsityön lisätunti sijoitettuna valmiiksi, lasketaan taito- ja taideaineisiin

+ vapaaehtoinen kieli (5. lk

alkava A2-kieli) 2 h ylimääräisenä

2 h taito/taide valinnainen

+ vapaaehtoinen kieli

Jos 5. lk alkava A2 -kieli, 3 h

Jos 8. lk alkava B2-kieli, 2 h

+ 2 h muu valinnainen

2 h taito/taide valinnainen

+ vapaaehtoinen kieli

Jos 5. lk alkava A2 -kieli, 3 h

Jos 8. lk alkava B2-kieli, 2 h

+ 2 h muu valinnainen

Oppilaan tuntimäärä 32 h

Oppilaan tuntimäärä 30 h tai 31 h

Oppilaan tuntimäärä 30 h tai 31 h

Lyseo, matematiikkapainotus

1 h* käsityön lisätunti + 1 h matikka ylimääräisenä

2 h taito/taide valinnainen

+ 1 h matikka

+ 1 h bg/maantieto

+ 2 h muu valinnainen

2 h taito/taide valinnainen

+ 1 h matikka

+ 1 h fyke

+ 2 h muu valinnainen

Oppilaan tuntumäärä 31 h

Oppilaan tuntumäärä 30 h

Oppilaan tuntumäärä 30 h

Lyseo, matematiikkapainotus ja vapaaehtoinen kieli

1 h* käsityön lisätunti

+ 1 h matikka ylimääräisenä tuntina

+ 2 h vapaaehtoinen kieli (5 lk alkava

A2-kieli) ylimääräisinä tunteina

2 h taito/taide valinnainen

+ 1h matikka

+ 1h bg/maantieto

+ vapaaehtoinen kieli

Jos 5. lk alkava A2 -kieli, 3 h

Jos 8. lk alkava B2-kieli, 2 h

2 h taito/taide valinnainen

+ 1 h matikka

+ 1h fyke

+ vapaaehtoinen kieli

Jos 5. lk alkava A2 -kieli, 3 h

Jos 8. lk alkava B2-kieli, 2 h

Oppilaan tuntumäärä 33 h

Oppilaan tuntimäärä 30 h tai 31 h

Oppilaan tuntimäärä 30 h tai 31 h

Lehtikangas, liikuntapainotus

1 h* käsityön lisätunti

+ 2 h liikuntaa ylimääräisinä tunteina

2 h taito/taide valinnainen on liikuntaa

+ 2 h liikunta

+ 2 h muu valinnainen

2 h taito/taide valinnainen on liikuntaa

+ 2 h muu valinnainen liikunta

+ 2 h muu valinnainen

Oppilaan tuntimäärä 32 h

Oppilaan tuntimäärä 30 h

Oppilaan tuntimäärä 30 h

Lehtikangas, liikuntapainotus ja

vapaaehtoinen kieli

1 h* käsityö

+ 2 h liikunta ylimääräisinä tunteina

+ 2 h vapaaehtoinen kieli (5. lk alkava A2-kieli) ylimääräisinä tunteina

2 h taito/taide valinnainen on liikuntaa

+ 2 h liikunta

+ vapaaehtoinen kieli

Jos 5. lk alkava A2 -kieli, 3 h

Jos 8. lk alkava B2-kieli, 2 h

2 h taito/taide valinnainen on liikuntaa

+ 2 h muu valinnainen liikunta

+ vapaaehtoinen kieli

Jos 5. lk alkava A2 -kieli, 3 h

Jos 8. lk alkava B2-kieli, 2 h

Oppilaan tuntimäärä 34 h

Oppilaan tuntimäärä 30 h tai 31 h

Oppilaan tuntimäärä 30 h tai 31 h

Keskuskoulu, musiikkipainotus

1 h* käsityön lisätunti on korvattu musiikilla

2 h taito/taide valinnainen on musiikkia

+ 2 musiikin lisätuntia

+ 2 h muuta valinnaista

2 h taito/taide valinnainen on musiikkia

+ 2 musiikin lisätuntia

+ 2 h muuta valinnaista

Oppilaan tuntimäärä 30 h

Oppilaan tuntimäärä 30 h

Oppilaan tuntimäärä 30 h

Keskuskoulu, musiikkipainotus ja vapaaehtoinen kieli

1 h* käsityön lisätunti on korvattu musiikilla

+ 2 h vapaaehtoinen kieli (5. lk alkava A2-kieli) ylimääräisinä tunteina

2 h taito/taide valinnainen on musiikkia

+ 2h musiikki

+ vapaaehtoinen kieli

Jos 5. lk alkava A2 -kieli, 3h

Jos 8. lk alkava B2-kieli, 2h

2 h taito/taide valinnainen on musiikkia

+ 2 h musiikki

+ vapaaehtoinen kieli

Jos 5. lk alkava A2 -kieli, 3h

Jos 8. lk alkava B2-kieli, 2h

Oppilaan tuntimäärä 32 h

Oppilaan tuntimäärä 30 h tai 31 h

Oppilaan tuntimäärä 30 h tai 31 h

Opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

Ohje

Toteutus

Oppilas, joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion, siirtyy seuraavalle vuosiluokalle.

Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa jossakin oppiaineessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on hylätty.

Ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttömahdollisuuksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.

Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan koulutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistuksessa ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys.

Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat.

Perusopetuslakiin (628/1998) tehty lisäys (477/2003) velvoittaa opetuksen järjestäjää seuraamaan oppilaan poissaoloja ja ilmoittamaan luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Lainsäädäntö ei kuitenkaan sisällä säännöksiä siitä, että sairaudesta tai muusta syystä johtuva tietty määrä poissaoloja johtaisi automaattisesti luokalle jättämiseen tai jäämiseen. Luokalle jättämisen perusteita ovat perusopetusasetuksen (852/1998) mukaan vain hylätty vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa tai yleinen huono koulumenestys.

Kajaanissa oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot viikoilla 20 ja 24. Luokalle jättämisessä käytetään Wilman PDF-lomakkeista löytyvää asiakirjaa PoA 11§ mukainen päätös oppilaan jättämisestä luokalle.

Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat

Ohje

Toteutus

Perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa perusopetuslaissa ja -asetuksessa tarkoitetussa erityisessä tutkinnossa. Erityisen tutkinnon voi järjestää se, jolla on lupa järjestää perusopetusta. Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat perusopetuksen eri oppiaineiden yleisen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja.

Ks. perusteiden kohta 6.12

Kajaanin perusopetus tarjoaa mahdollisuuden erillisen tutkinnon suorittamiseen. Erillisen tutkinnon suorittamiseksi alaikäisen oppilaan huoltaja/laillinen edustaja ottaa yhteyttä perusopetuksen tulosalueen johtajaan, joka ohjaa valvontavastuun perusopetuksen koulun rehtorille. Rehtori määrää suorituksia vastaanottavat ja arvioivat opettajat. Suorituksia vastaanotetaan neljä kertaa lukuvuodessa, syys- ja kevät lukukausien puolivälissä ja niiden päätteeksi. Suoristusten vastaanottamisesta maksetaan erillinen korvaus.

Mikäli huoltaja haluaa kotiopetuksessa https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kotiopetus olevan oppivelvollisen saavan opinnoistaan todistuksen, jossa todetaan kotiopetuksessa suoritetut opinnot ja annetaan sanallinen arvio tai numeroarvosana osaamisen tasosta, on oppivelvollisen osallistuttava perusopetuslain 38 §:n mukaiseen erityiseen tutkintoon. Kajaanissa on laadittu eri oppiaineet sisältävä Opintosuoritustaulukko kotiopetuksessa (Wilman PDF-lomakkeet), jota voidaan käyttää ja soveltaa kotiopetuksessa olevan oppilaan näyttöjä ja arviointia toteutettaessa.

ePerusteet