Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Kukin koulu tiedottaa sekä oppilaita että huoltajia opetussuunnitelman mukaisista arviointiperiaatteista lukuvuoden alkaessa ja aikana.

Tiedottamisessa kiinnitetään erityistä huomiota

a. oppimisen tavoitteisiin ja arviointikriteereihin

b. formatiiviseen ja summatiivisen arvioinnin erojen kuvaamiseen sekä

c. arvioinnin aikatauluun.

Formatiivinen arviointi

.

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Kaarinassa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa tai henkilökohtaista oppimisen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS) käytetään työkaluna ja arvioinnin välineenä koko perusopetuksen ajan. Yksilöllistetyt oppimäärät arvioidaan numeroarvosanoin vuosiluokilla 4-9.

Jokaisella oppilaalla on oma oppimissuunnitelma Wilmassa. Oppimissuunnitelmaan kirjataan tarvittavin osin oppilaan oppimista koskevat asiat ja oppimiskeskustelut.

Työskentelyn arviointi

Työskentelytaidoilla tarkoitetaan perusopetuksen aikana kehittyvää taitoa

a. työskennellä itsenäisesti ja yhdessä

b. suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään

c. toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen ja

d. toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia, mikä tarkoittaa, ettei työskentelyä arvioida erillisenä. Työskentelyn arviointi perustuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain täsmennettyihin oppiaineiden tavoitteiden sisältämiin työskentelytaitojen tavoitteisiin. Kun opettaja toteuttaa arvioinnin oppiaineiden tavoitteiden ja kriteerien mukaisesti, tulee myös työskentely arvioiduksi.

Oppilaan työskentelyyn liittyviä erityistarpeita tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon työskentelyn arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Käyttäytymisen arvioinnissa käytetään Kaarinan kaupungin yhteisiä kriteerejä, joiden pohjalta vuosiluokkien 1-9 oppilaat asettavat syyslukukauden alussa käyttäytymistään koskevat tavoitteet.

Käyttäytymisen tavoitteet

Käyttäytymisen numeerinen ja sanallinen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Pedagogiset asiakirjat laaditaan lokakuun loppuun mennessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Oppimissuunnitelmassa tai henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määritellään tarvittaessa erityiset painoalueet ja tavoitteet, jotta oppilaalla on mahdollisuudet hyväksyttyyn arvosanaan. Myös osaamisen osoittaminen monipuolisesti on kirjattava asiakirjaan.

Jos on vaarana, ettei oppilas saavuta tukitoimista huolimatta vuosiluokan oppimäärää hyväksytysti, opettaja keskustelee oppilaan kanssa ja on yhteydessä huoltajaan. Opettaja järjestää keskustelutilaisuuden yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa, jossa määritellään tavoitteet ja tukitoimet, joilla hyväksyttyä arvosanaa tavoitellaan. Keskustelussa voidaan käydä läpi eri vaihtoehtoja, joita ovat mm. erityiset painoalueet oppiaineessa, oppiaineen yksilöllistäminen (mikäli erityiset painoalueet ovat olleet jo käytössä) sekä vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirtyminen.

Keskustelu on järjestettävä riittävän ajoissa, jotta oppilaalla on todellinen mahdollisuus saavutta asetetut tavoitteet ennen lukuvuoden päättymistä. Oppilaan edistymistä seurataan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Jos näistä toimenpiteistä huolimatta oppilas saa lukuvuositodistuksen ehdollisena, tulee hänelle antaa mahdollisuus korottaa hylätyt arvosanat kesäkuussa sovittuna ajankohtana. Korotustavasta sovitaan oppilaan ja huoltajan kanssa erikseen.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Yksilöllistetyt oppimäärät arvioidaan numeroarvosanoin vuosiluokilla 4-9.

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltujen oppiaineiden arvioinnissa annetaan päättöarvioinnissa numeroarvosana.

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Kunkin koulun vuosisuunnitelmassa kuvataan, miten koulussa opiskeltavien valinnaisaineiden arviointi toteutetaan ja mitkä valinnaisaineet ovat sellaisia sanallisesti arvioitavia syventäviä opintoja, joilla voidaan korottaa päättöarvioinnissa yhteisen oppiaineen arvosanaa.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Yksilöllistetyt oppimäärät arvioidaan numeroarvosanoin vuosiluokilla 4-9.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Välitodistukset Kaarinan perusopetuksessa

  • 1.–3. lk: Sanallinen välitodistus annetaan tammikuun viimeisenä perjantaina.

  • 4.–6. lk: Numeerinen välitodistus annetaan tammikuun viimeisenä perjantaina.

  • 7.–8. lk: Numeerinen välitodistus annetaan tammikuun viimeisenä perjantaina.

  • 9. lk: Numeerinen välitodistus annetaan joulukuussa ensimmäisen jakson päättyessä.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Kaarinassa perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa erityisessä tutkinnossa. Tutkinnon suorittamisajankohtia ovat lukukauden ja –vuoden päätös. Erityisen tutkinnon suorituksia otetaan vastaan oppivelvollisilta Kaarinan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisista oppimääristä siten, että ensisijaisesti erityisen tutkinnon suorittaminen koskee päättyviä oppimääriä. 

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet