Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Jyväskylän perusopetuksen arviointikulttuurin lähtökohtana on kouluyhteisön yhteinen näkemys arvioinnin käsitteistä, sen rakenteista ja eri tehtävistä, eri toimijoiden (oppilaat, opettajat, huoltajat) rooleista arvioinnissa ja arvioinnin monipuolisuudesta sekä arviointikäytänteistä.

Arviointikulttuurin keskeiset käsitteet ja periaatteet

1) Oppimista edistävä eli formatiivinen arviointi on

 • kannustavaa, rohkaisevaa, välitöntä, jatkuvaa, verbaalia tai nonverbaalia vuorovaikutusta, joka

 • auttaa oppilasta hahmottamaan oppiaineen tavoitteet ja joka

 • ei edellytä dokumentointia

2) Osaamisen edistymisen arviointi eli summatiivinen arviointi on

 • tavoitteista johdettua (taidot, tiedot, arvot ja asenteet), monipuolisiin näyttöihin sekä opettajan ja oppilaan kirjaamiin havaintoihin perustuvaa arviointia, joka auttaa oppilasta huomaamaan omien taitojen kehittymisen ja ohjaa suuntaamaan oppimista eteenpäin,

 • kriteeriperusteista kuvausta oppimisen/osaamisen edistymisestä ja

 • sanallista tai numeerista, kriteeriperusteista (taitotaso) kuvausta osaamisesta, jonka

 • näyttöjen arvioinnit tulee dokumentoida.

3) Opettajan tehtävänä on

 • huolehtia, että arvioinnin eri tehtävät ja niistä annettava erilainen palaute ovat selviä ja ymmärrettäviä sekä oppilaille että huoltajille,

 • toimia oppilaan oppimisen ja sen arvioinnin konkretisoivana ohjaajana sekä

 • arvioida omaa toimintaansa suhteessa oppilaille asetettujen tavoitteiden toteutumisessa.

4) Rehtorin ja opetustoimen tehtävänä on

 • ohjata, mahdollistaa ja arvioida hyvän arviointikulttuurin toteutumista.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Laadukas arviointityö perustuu:

 • suunnitelmallisuuteen, johdonmukaisuuteen ja opettajien yhteistyöhön kouluyhteisössä

 • opettajien ammattitaitoon ja sen tukemiseen

 • eri arviointimenetelmien monipuoliseen hallintaan ja käyttöön

 • oppilaan iän ja kehitystason huomioimiseen

 • tavoitteista johdettuun arviointiin

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Laaja-alaisen osaamisen painotukset Jyväskylässä ovat
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot,
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ja
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Laaja-alainen osaaminen arvioidaan osana oppiaineita valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden mukaisesti.

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Yhdeksännellä luokalla oppilaalle annetaan erillinen välitodistus (tiettyihin jatko-opintoihin hakeutuminen) tarvittaessa valtakunnallisen perusopetuksen perusteiden mukaan.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Perusopetuslaki ja -asetus sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet edellyttävät, että oppilaan suoriutumista arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin eikä toisiin oppilaisiin. Oppiminen ja sen edistymisen arviointi kiinnittyvät ennalta asetettuihin tavoitteisiin.

Oppilas on aktiivinen toimija tavoitteiden asettamisessa ja arvioimisessa yhdessä opettajan kanssa: keskustellaan mitä ja miten opiskellaan, millaisia tavoitteita oppilailla on ja mitä pitäisi vielä oppia. Tavoitteena on myös oppilaiden itse- ja vertaisarviointitaitojen kehittäminen sekä palautteen antaminen ja saaminen. Huoltajan osallisuus on tärkeää.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään kuudennen vuosiluokan sekä päättöarvioinnin kriteerit kaikkia opettajia ja kouluja velvoittaviksi normeiksi. Kriteeriperusteisessa arvioinnissa henkilön suoritusta arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin suoritus vastaa ennalta määriteltyjä kriteereitä.

Jyväskylässä on laadittu kriteeriperusteisen arvioinnin tueksi laadullisia kuvauksia (taitotasotaulukko) osaamisen ja edistymisen tasoista eri oppiaineissa vuosiluokkakokonaisuuksille 1-2, 3-6 sekä 7-9. Kuvauksissa perustana on opetussuunnitelmassa määritelty hyvän osaamisen kuvaus kuudennen ja yhdeksännen (päättöarviointi) vuosiluokan päättyessä.

Mikäli oppilas ei saavuta oppiaineen oppimäärää, varoitus oppiaineen oppimäärän hylkäämisestä (tai numeerisesti arvosanasta neljä) tai mahdollisesta vuosiluokalle jättämisestä on annettava hyvissä ajoin. Oppilasta ja huoltajaa on kuultava asiassa ja oppilaalla on oltava mahdollisuus täydentää opintojaan sekä näyttää osaamistaan monipuolisesti ja hyväksytysti hyvissä ajoin ennen lukuvuoden päättymistä.

Arviointikeskustelu

Arviointikeskustelu käydään vuosiluokilla 1-8 viikoilla 46 – 6. Arviointikeskustelussa läsnä ovat oppilas, opettaja (1.-6. lk luokanopettaja, 7.-8. lk luokanohjaaja tai muu opettaja) ja huoltaja. Oppilaan tulee olla keskeisessä roolissa oman oppimisensa arvioijana suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Arviointikeskustelun tavoitteet ja teemat:

 • 1.-6. lk laaja-alainen osaaminen oppilaan näkökulmasta

 • 7.lk laaja-alainen osaaminen oppilaan näkökulmasta ja päättyvät oppiaineet (KO, KS, MU, KU)

 • 8.lk laaja-alainen osaaminen oppilaan näkökulmasta sekä päättyvät aineet (HI)

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja teemat sekä keskustelua tukevat ohjaavat kysymykset kullekin vuosiluokalle on luettavissa Jyväskylän kaupungin arviointikeskusteluohjeistuksesta.

Yhdeksännellä luokalla käydään opinto-ohjaajan kanssa ohjauskeskustelu, joka koskee laaja-alaista osaamista jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun näkökulmasta.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Jyväskylässä oppilas voi edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman opinto-ohjelmansa mukaan (vuosiluokkiin sitomaton opiskelu). Päätös erityisistä opetusjärjestelyistä voidaan tehdä määräaikaisena.

Oppilas luetaan yhdeksännen vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa koulusta.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Vuosiluokilla 1-3 lukuvuosiarviointi on sanallinen opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.

Vuosiluokilla 4 - 9 lukuvuosiarvioinnissa käytetään numeroarviointia ja tarvittaessa sanallista arviointia.

Arviointi perustuu valtakunnallisesti määriteltyihin 6. ja 9. vuosiluokan hyvän osaamisen kriteereihin sekä taitotasotaulukoihin.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Päättöarvosanaa on mahdollista korottaa ennen päättötodistuksen luovuttamista seuraavilla reunaehdoilla:

 • Oppilaalla tulee olla realistiset mahdollisuudet arvosanan korottamiseen. Puoltavina seikkoina voivat olla esimerkiksi oppilaan henkilökohtaisessa elämässä tapahtuneet haasteet, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet opintojen aiempaan suorittamiseen.

 • Lisänäytön antamisesta tulee sopia etukäteen arvioivan opettajan kanssa.

 • Pääsääntöisesti lisänäytöt pyritään antamaan valinnaisaineiden yhteydessä.

 • L-valinnainen ei automaattisesti vaikuta päättöarviointiin, mutta tapauskohtaisesti ja etukäteen sovitusti lisänäytön voi antaa myös L-valinnaiskurssin aikana.

 • Korottamisen kohteena ovat vain arviointiin keskeisesti vaikuttavat oppilaskohtaiset tavoitteet.

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Jyväskylässä lukuvuositodistuksen lisätietoihin kirjataan painotettu opetus (CLIL- opetus, musiikki- ja urheiluluokkaopetus)

Lisätietoihin voidaan kirjata myös osallistuminen oppilaskuntatoimintaan, työelämääntutustumisjaksoon (TET), oman äidinkielen opetukseen, opetussuunnitelman luvun 10 mukaiseen kaksikieliseen opetukseen sekä lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston toimintaan.

Lisäksi voidaan antaa liitteenä todistus osallistumisesta mm. tukioppilastoimintaan ja yrittäjyyskasvatustoimintaan sekä stipendistä, lukudiplomista ja uimataidosta.

Todistuksista lisätietoja kohdasta 6.7 Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaisaineet

Välitodistus

Yhdeksännellä luokalla oppilaalle annetaan tarvittaessa erillinen välitodistus (tiettyihin jatko-opintoihin hakeutuminen) valtakunnallisen perusopetuksen perusteiden mukaan.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet