Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Janakkala

Janakkalan arviointikulttuurin kulmakivet:


Arvioinnin periaatteista ja käytänteistä sopiminen kouluilla

Lukuvuoden alkaessa opettajat ja rehtorit käyvät yhdessä läpi arvioinnin periaatteet ja käytänteet. Sovitaan, miten käytännössä varmistetaan arvioinnin monipuolisuus ja opintojen edistymisestä tiedottaminen.

Oppimisen tavoitteista sekä arvioinnista sopiminen oppilaiden kanssa

Jokaisen oppimiskokonaisuuden alkaessa opettaja käy oppilaiden kanssa keskustelun opiskelun tavoitteista sekä arvioinnin yleisistä periaatteista ja käytänteistä. Näihin palataan oppimisprosessin aikana.

Oppimisen tavoitteista, arvioinnin periaatteista ja käytänteistä tiedottaminen

Huoltajille kerrotaan vähintään jokaisen lukuvuoden alussa opiskelun tavoitteista sekä arvioinnin yleisistä periaatteista ja käytänteistä. Lukuvuoden alussa opettajat ja rehtorit sopivat tarkemmin, millä tavoin varmistetaan, että oppilas ja hänen huoltajansa saavat lukuvuoden aikana riittävästi tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. 


Arvioinnin toteutumisen seuraaminen ja kehittäminen

Lukuvuoden päättyessä opettajat ja rehtorit arvioivat yhdessä sitä, miten arviointiprosessi on toteutunut ja miten sitä kehitetään edelleen. 

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Janakkala ops

Jokaisen oppimiskokonaisuuden aluksi tutustutaan yhdessä oppilaiden kanssa oppimisen ja osaamisen tavoitteisiin ja  arvioinnin periaatteisiin sekä sovitaan tavat osoittaa osaaminen. Oppilas ja hänen huoltajansa saavat arviointipalautetta lukuvuoden aikana oppimiskokonaisuuksittain. 

Oppilas ja huoltaja kutsutaan vähintään kerran lukuvuodessa(vuosiluokilla 1-7) oppilaan oppimista koskevaan oppimiskeskusteluun. Oppimiskeskustelu on tärkeä osa kodin ja koulun yhteistyötä. Tarkoituksena on keskustella oppilaan käyttäytymisestä, työskentelytaitojen kehittymisestä  ja oppimistavoitteiden saavuttamisesta.  Samalla asetetaan tavoitteita tulevaan. Kouluissa sovitaan oppimiskeskustelujen kirjaamisesta. 

Nivelvaiheissa oppimiskeskustelun merkitys korostuu. Palautteessa kiinnitetään erityisesti huomiota työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymiseen. Erityisen tärkeät nivelvaiheet ovat toiselta luokalta kolmannelle siirtyminen ja kuudennelta luokalta seitsemännelle siirtyminen. Näissä vaiheissa korostuu yhteistyö ammattihenkilöstön sekä kodin kanssa. Oppilasta ja koteja tiedotetaan muutoksista ja koteja ohjataan tukemaan oppilaan oppimista. Ammattihenkilöstön välinen yhteistyö ja hyvin valmisteltu siirto on avainasemassa. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden tukeminen ja pedagoginen tiedonsiirto on nivelvaiheissa erityisen tärkeää. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Janakkala ops

Käyttäytymisen tavoitteet ja arviointikriteerit Janakkalassa

KÄYTTÄYTYMISEN TAVOITTEET


Hyvät tavat:

 • Oppilas noudattaa hyviä tapoja.

 • Oppilas toimii rehellisesti ja luotettavasti.


Muiden ihmisten ja ympäristön huomioiminen:

 • Oppilaan kielen- ja äänenkäyttö on toisia kunnioittavaa.

 • Oppilas ei kiusaa.

 • Oppilas toimii suvaitsevaisesti kouluyhteisön jäseniä kohtaan.

 • Oppilas auttaa toisia.

 • Oppilas huolehtii ympäristön siisteydestä, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.


Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen:

 • Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita.

 • Oppilas osaa toimia ilman jatkuvaa silmälläpitoa.


Asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen:

 • Oppilas osaa käyttäytyä asiallisesti ja ystävällisesti koulussa, koulun tapahtumissa ja retkillä.

 • Oppilas antaa toisille työrauhan.

 • Oppilas sietää pettymyksiä.


KÄYTTÄYTYMISEN ARVOSANAN MUODOSTAMISEN KRITEERIT 


Erinomainen (10) 

Oppilas on saavuttanut erinomaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan hyvää käyttäytymistä kouluyhteisössä.

Kiitettävä (9) 

Oppilas on saavuttanut kiitettävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hän vaikuttaa omalla toiminnallaan myönteisesti kouluyhteisöön.

Hyvä (8) 

Oppilas on saavuttanut hyvin käyttäytymisen tavoitteet. Hänen toimintansa on saattanut vaatia keskustelua ja ohjausta, mutta hän on kyennyt kehittämään toimintaansa.

Tyydyttävä (7) 

Oppilas on saavuttanut tyydyttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hänen toimintansa on vaatinut keskustelua ja ohjausta ja hän on pyrkinyt kehittämään toimintaansa. Oppilaan käytökseen on voitu joutua puuttumaan kasvatuksellisin tai kurinpidollisin toimin.

Kohtalainen (6) 

Oppilas on saavuttanut kohtalaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hänen toimintansa on vaatinut keskustelua ja ohjausta useiden tavoitteiden suhteen. Hän on pyrkinyt kehittämään toimintaansa, mutta ei ole juurikaan onnistunut siinä. Oppilaan käytökseen on puututtu kasvatuksellisin tai kurinpidollisin toimin.


Välttävä (5)

Oppilas on saavuttanut käyttäytymisen tavoitteet välttävästi. Hän ei ole pystynyt kehittämään toimintaansa toistuvasta ohjauksesta huolimatta.  Oppilaan käytökseen on puututtu toistuvasti kurinpidollisin toimin.

Hylätty (4) 

Oppilas ei ole saavuttanut käyttäytymisen tavoitteita. Hän ei ole sopeutunut koulun toimintaan. 


Käyttäytymisen arvioinnin tukena käytetään arviointimatriisia.


Liite käyttäytymisen lukuvuosarviointiin vuosiluokilla 1-3


Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Janakkala ops

Janakkalan kunnan kouluissa panostetaan ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukemiseen. Oppilas saa tarvitsemansa tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja häntä tuetaan mahdollisimman yksilöllisesti huomioon ottaen hänen erityiset piirteensä. Oppilasta tuetaan opinnoissa etenemisessä tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan annetaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa monipuolisesti ikäkausi ja edellytykset huomioiden.

Kun opettaja huomaa, että oppilas ei näytä saavuttavan vuosiluokan tavoitteita,  hän ottaa yhteyttä huoltajiin heti huolen herättyä (kehotus opiskelun tehostamiseksi).  Joissain tapauksissa on oppilaan edun mukaista, että hän kertaa luokkansa. Ennen luokalle jättämistä on oppilas saanut useita tukitoimia ja ne on todettu riittämättömiksi. 

Erityisissä painoalueissa valitaan oppiaineesta keskeinen sisältö ja panostetaan siihen. Erityisiä painoalueita opiskeltaessa oppilasta ja huoltajaa on tiedotettava niiden merkityksestä arviointiin. Kun oppilas opiskelee karsittua sisältöä, hänellä ei ole mahdollisuutta kiitettävään arvosanaan. Tukitoimet ja tavoitteet kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Oppilaalle annetaan mahdollisuus myös erilliseen näyttöön opetukseen osallistumatta. Janakkalassa näitä näyttömahdollisuuksia annetaan yksilöllisesti, sovitusti ja oppilaan tilanteen ja tarpeen mukaan.  

Näytöstä ja sen ajankohdasta sovitaan aina erikseen.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Janakkala ops

Janakkalan kunnan kaikissa kouluissa ja kaikilla luokka-asteilla on mahdollista edetä oman opinto-ohjelman mukaan.

Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen perusteena voi olla:

 • oppilaan sairaus tai muu syy runsaille poissaoloille, jotka estävät suoriutumasta opinnoista vuosiluokan rytmissä

 • vaara opintojen keskeytymiselle

 • lahjakkuus, opintojen syventäminen, erikoistuminen

 • yhdysluokkaopetuksen järjestelyt

 • ulkomailta Suomeen palaavien oppilaiden ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksen järjestäminen

Yksittäistä oppilasta koskeva päätös vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta tehdään oppilaskohtaisesti moniammatillisessa oppilashuoltotyössä, jossa oppilas ja huoltaja ovat mukana. 

Opintokokonaisuudet, aikataulutus, tavoitteet ja sisällöt ja arviointi kirjataan oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:aan. Opintojen etenemistä ja opintokokonaisuuksien suorittamista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. 


Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Janakkala ops

Valinnaiset aineet jaetaan taito- ja taideaineiden valinnaisiin (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous) sekä muihin valinnaisiin (näihin voivat kuulua myös taito- ja taideaineet).  

Valinnaiset taito- ja taideaineet vuosiluokilla 1-9: 

 • Oppilaan tulee valita 8. ja 9. luokille  taito- ja taideaineiden valinnaista opetusta yhteensä 5 vuosiviikkotuntia. 

 • Oppilasvalintana toteutetut taito- ja taideaineiden valinnaisten opintojen tavoitteet ja sisällöt on kirjattu kaikille yhteisten taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmaan vuosiluokkiin 8 ja 9.  

 • Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit sisältyvät  taide- ja taitoaineiden yhteiseen oppimäärään ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta numerolla.

Muut valinnaisaineet vuosiluokilla 8-9:

 • Oppilas valitsee 8. ja 9. luokille yhteensä 6 vvt valinnaisia opintoja.  

 • Oppilasvalintana toteutettavista muista valinnaisista laaditaan  tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain  koulukohtaisesti opetussuunnitelman liitteeksi.

 •  Jokainen muu  valinnainen aine muodostaa itsenäisen oppimäärän, joka siten myös arvioidaan omana kokonaisuutenaan. 

 • Valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin vuosiluokilla 8-9. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia olevat valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty/ hylätty.

Pienluokissa valinnaisaineiden valikoima voi olla suppeampi.  Arviointi suoritetaan kuten edellä.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Janakkala ops

Taito- ja taideaineiden päättöarviointi ajoittuu joko vuosiluokalle 7, 8 tai 9 sen mukaan, milloin oppilaan kyseisen aineen opiskelu päättyy. Päättöarvosanaa muodostettaessa käytetään valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteereitä osaamisen tason määrittelyyn. 


Muut valinnaiset aineet päättöarvioidaan oppiaineelle laadittujen tavoitteiden mukaan.  Valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin vuosiluokilla 8-9. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia olevat valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty/ hylätty. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen aineen arvosanaa.


Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Janakkala ops

Turengin yhteiskoulussa on liikuntapainotteinen  ja Tervakosken yhteiskoulussa mediakasvatuspainotteinen luokka. Painotettuun opetukseen käytetään valinnaisten aineiden vuosiviikkotunteja, ja näiden tuntien osalta noudatetaan valinnaisaineiden arvioinnin periaatteita.

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Janakkala ops

Vuosiluokilla 1-3 käytetään Janakkalassa sanallista arviointia.


Vuosiluokalla 1 lukuvuoden päätteeksi arvioidaan kaikki oppiaineet asteikolla tavoitteet saavutettu hyväksytysti/tavoitteita ei ole saavutettu hyväksytysti. Lisäksi arvioidaan äidinkielen ja matematiikan eri osa-alueita viisiportaisella asteikolla(et ole saavuttanut tavoitteita hyväksytysti, olet saavuttanut tavoitteet tuetusti, melko hyvin, hyvin, erinomaisesti)


Vuosiluokalla 2  arvioidaan  äidinkielen ja matematiikan eri osa-alueita sekä oppiaineet sanallisesti viisiportaisella asteikolla(et ole saavuttanut tavoitteita hyväksytysti, olet saavuttanut tavoitteet tuetusti, melko hyvin, hyvin, erinomaisesti).


Vuosiluokalla 3 arvioidaan kaikki oppiaineet sanallisesti viisiportaisella asteikolla(et ole saavuttanut tavoitteita hyväksytysti, olet saavuttanut tavoitteet tuetusti, melko hyvin, hyvin, erinomaisesti).


Käyttäytyminen arvioidaan vuosiluokilla 1-3 sanallisesti todistuksen liitteellä. Arviointi perustuu Janakkalan kunnan käyttäytymisen arvioinnin kriteereihin.


Vuosiluokilla 4-9 lukuvuosiarviointi on numeerista. Vuosiluokilla 4-9 oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen.


Käyttäytymisen arviointi perustuu Janakkalan kunnan käyttäytymisen arvioinnin kriteereihin.


Vuosiluokkien 1-7 oppilaan kanssa käydään vähintään kerran lukuvuodessa oppimiskeskustelu, johon huoltajat kutsutaan mukaan. Oppimiskeskustelussa oppilas ja huoltaja saavat tietoa arvioinnin perusteista ja siitä, miten niitä on sovellettu oppilaan arviointiin.


Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltujen oppiaineiden arviointi tehdään HOJKS:ssa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Lukuvuositodistus

Janakkala ops

Janakkalassa perusopetuksessa käytetään yhteistä lukuvuositodistuksen pohjaa sekä sanallisissa että numeroarvioinneissa.

Välitodistus

Janakkala ops

Janakkalassa perusopetuksessa ei anneta välitodistusta. Arviointitietoa annetaan riittävästi lukuvuoden aikana oppimiskokonaisuuksittain sekä oppimiskeskusteluissa. Erillinen välitodistus annetaan tarvittaessa yhdeksännen luokan oppilaalle jatko-opintoihin hakeutumista varten.

Erotodistus

Janakkala ops

Janakkalassa perusopetuksessa käytetään yhteistä lukuvuositodistuksen kaltaista erotodistuksen pohjaa sekä sanallisissa että numeroarvioinneissa.

Perusopetuksen päättötodistus

Janakkala ops

Janakkalassa perusopetuksessa käytetään yhteistä päättötodistuksen pohjaa.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet