Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Arviointikäytänteet Imatralla vuosiluokilla 1-9

Imatralla

 • Opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagoginen tehtävä oppimisen edistämisessä

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Tavoitteena on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kasvua.

Arviointikeskustelut ovat osa opintojen aikaista arviointia. Arviointikeskustelussa pohditaan oppilaan opintojen edistymistä ja tasoa, käyttäytymistä ja työskentelytaitojen kehittymistä. Samalla voidaan asettaa tavoitteita tulevalle opiskelulle.

Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Arvioitaessa tulee käyttää monipuolisia menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi perustuu perusopetuksen yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen mukaan mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa päätöksessä on päätetty. Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, arviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin yksilöllisiin tavoitteisiin. Oppilaan arviointi kohdistuu edistymiseen toiminta-alueittain. Oppimista arvioitaessa tulee ottaa huomioon oppilaan vamman tai sairauden aiheuttamat esteet oppimiselle.

 • Väliarviointi ja lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi

  • vuosiluokilla 1-3 väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna marras-helmikuun välisenä aikana

  • vuosiluokilla 4-9 väliarviointi toteutetaan numeroarviointina

  • vuosiluokilla 1-3 lukuvuoden päätteeksi annetaan sanallinen arviointi kaikista aineista 5-portaisesti.

  • käyttäytyminen arvioidaan lukuvuoden päätteeksi vuosiluokilla 1-3 sanallisesti viiden kohdan mukaan

  • lisäksi 2. vuosiluokan kevätlukukaudella järjestetään ohjaava palautekeskustelu luokanopettajan ja oppilaan välillä

  • vuosiluokilla 4-9 lukuvuoden päätteeksi annettava arviointi on numeroarviointi

  • toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia

  • maahanmuuttajataustaisten oppilaiden arvioinnissa noudatetaan perusteiden ohjeita

 • Itsearvioinnin edellytysten tukeminen; itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet

  • itsearviointi ja vertaisarviointi kohdistuvat oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen

  • itsearvioinnissa ja vertaisarvioinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan digitaalisia apuvälineitä

 • Opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

  • noudatetaan perusteiden periaatteita

  • hylättyjä kursseja / aineita voi suorittaa myös lukuvuoden jälkeen erikseen sovitusti (ehdollinen hyväksyntä lukuvuositodistuksessa)

 • Toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheisiin liittyvät arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt

  • toisen ja kolmannen vuosiluokan nivelvaihearviointi ja palautteen antaminen toteutuu luokanopettajan ja oppilaan välisenä keskusteluna ja siinä käytävät asiat annetaan tiedoksi huoltajalle

  • kuudennen vuosiluokan keväällä pidetään ohjaava palautekeskustelu luokanopettajan, oppilaan sekä huoltajan kesken. Keskustelussa käydään läpi oppilaan laaja-alaisen osaamisen taitoja sekä opiskelutaitoja

 • Valinnaisten aineiden arviointi

  • vuosiluokille 4-6 sijoitetut valinnaiset aineet ovat useampaa oppiainetta ja laaja-alaista osaamista yhdistäviä kokonaisuuksia, jotka arvioidaan osana kulloinkin mukana olevien oppiaineiden arviointia

  • vuosiluokilla 7-9 taide- ja taitoaineiden 2vvt valinnaiset vaikuttavat kunkin oppiaineen arvosanaan. Lyhytkurssit arvioidaan merkinnällä hyväksytty/hylätty

  • vuosiluokilla 7-9 2vvt valinnaisaineet arvioidaan numeroin ja lyhytkurssit sanallisesti hyväksytty/hylätty merkinnällä

 • Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet ja arviointiperusteet

  • käyttäytymisen arvioinnille on laadittu yhteiset tavoitteet ja kriteerit vuosiluokille 1-3 sekä 4-9, joita kunnassa noudatetaan arviointia annettaessa

 • Muut tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muodot ja ajankohdat sekä yhteistyö huoltajien kanssa

  • Imatralla opetussuunnitelman mukaiset oppiainekohtaiset tavoitteet käydään oppilaiden kanssa läpi kunkin oppiaineen osalta jaksojen ja isompien kokonaisuuksien alussa

  • Jokaisen opettajan on vähintään kerran lukuvuodessa tiedotettava huoltajille oppiaineen tavoitteet ja arviointikriteerit sekä sen, miten opettaja toteuttaa arvioinnin kyseisessä oppiaineessa

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Imatralla on sovittu arvioinnin tiedottamisesta ja oppilaiden kanssa tavoitteiden läpikäymisestä seuraavia asioita. Oppilaiden kanssa eri oppiaineiden jaksojen alussa käydään tavoitteet ja arviointitavat läpi. Jokainen opettaja tiedottaa vähintään kerran lukuvuodessa oman oppiaineensa tavoitteet ja arviointimenetelmät huoltajille.

Opettajien tehtävä on lukuvuoden vielä ollessa käynnissä antaa oppilaille paitsi tietoa suoriutumisen nykytilasta ja –tasosta sekä myös oppimista eteenpäin ohjaavaa arviointipalautetta.

Vuosiluokilla 1-3 pidetään arviointikeskustelut vuosittain marras-helmikuun välisenä aikana.

Käyttäytymisestä on laadittu omat tavoitteet ja arviointikriteerit vuosiluokille 1-3 ja 4-9.

Opinnoissa etenemisen, vuosiluokilta siirtymisen ja vuosiluokille jättämisen periaatteet ja käytännöt ovat Imatralla samat kuin perusteiden luvussa 6 kerrotaan.

Lukuvuositodistus Imatralla on vuosiluokilla 1-3 sanallinen. Vuosiluokilla 4-9 sekä välitodistus että lukuvuositodistus on numeerinen.

 • erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat.

ePerusteet