Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Ilmajoen kunta

ARVIOINNISTA TIEDOTTAMISEN MUODOT JA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointikulttuuria. Huoltajien kanssa keskustellaan, ja heitä tiedotetaan koulutyön tavoitteista ja koulun eri arviointikäytänteistä. Oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein arviointitietoa oppilaalle ja huoltajalle. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tietoa opetuksen tavoitteista, oppimisprosessin arviointiperusteista ja monipuolisen arvioinnin toteuttamisesta.

Opettajan, oppilaan ja huoltajan toteutettavat arviointikeskustelut edistävät kodin ja koulun vuoropuhelua oppilaan arvioinnista sekä opintojen edistymisestä. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden arviointikeskustelut pidetään samana ajankohtana muiden oppilaiden kanssa. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämissuunnitelman (HOJKS) arvioinnin tekee opettaja kevätlukukauden loppupuolella huolehtien sen tiedoksi saattamisesta sekä huoltajalle että oppilaalle. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden arviointikeskusteluissa käytetään tarvittaessa tulkkipalveluja.

Ilmajoella on käytössä internetpohjainen kodin ja koulun yhteistyöjärjestelmä, Wilma. Koetulosten ja todistusarvosanojen lisäksi opettajat kirjaavat järjestelmään opintojen aikaista arviointipalautetta.

Ahonkylän koulu

Arviointi Ahonkylän koulussa

Koulun toimintatapa perustuu tavoitteisiin. Arvioitavat tavoitteet voivat liittyä myös käyttäytymiseen ja työskentelytaitoihin. 

Arviointi on kannustavaa ja motivoi oppijaa ja edistää oppilaan itsetuntemusta. Arvioinnin tulee perustua toteutuneeseen toimintaan, joka on totta ja tapahtunut. 

Arviointi on jatkuvaa ja koskee oppimisen eri osa-alueita. 

Käytänteet

Tiimityö: Opettajat keskustelevat yhdessä oppilaan arvioinnista. Tiimityön yhteydessä keskustellaan yhteisten oppilaiden arvioinnin muodostamisesta. Yhteistyö opettajien kanssa luo yhteneväistä linjaa oppilaan arviointiin koulun sisällä.

Väliarviointikeskustelu: Oppilaan ja huoltajan kanssa keskustellaan asetetuista tavoitteista ja niiden saavuttamisesta väliarviointikeskustelussa. 

 

Herralan koulu

Kehitämme koulun omaa toimintakulttuuria yhtenäiseksi, suunnitelmalliseksi ja avoimeksi. Teemme koulullemme yhteisen arviointikansion, joka sisältää muun muassa itsearviointikaavakkeet jokaiselle luokka-asteelle niin syksylle kuin keväälle. Tämä luo koulullemme yhtenäisen arviointikulttuurin, jossa hyödynnetään luokissa jo hyväksi havaittuja arviointikäytänteitä.

Arvioinnin tehtävät toteutuvat lähinnä tuntien ja jaksojen sisällä, jolloin arvioimme, voiko asioissa mennä eteenpäin vai tuleeko asioita edelleen kerrata ja kuka oppilaista tarvitsee vielä tukea. Monipuoliset arviointimenetelmät ja itsearviointi ovat osa jokaista koulupäivää.

Otamme käyttöön opettajien säännölliset pedagogiset kahvilat / keskusteluhetket, joissa käsitellään esimerkiksi arviointiin liittyviä asioita.

Opetussuunnitelman tavoitteet käydään läpi opetusta suunniteltaessa, jolloin ne ovat opettajilla selkeästi tiedossa. Tavoitteena on päästä pois oppikirjakeskeisyydestä. Oppikirja on kuitenkin tärkeä työkalu tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koko opettajakunta sitoutuu kehittämään omaa arviointikulttuuriaan ja noudattamaan yhteisesti sovittuja linjauksia. Arviointikäytänteet tuodaan julki vanhemmille esimerkiksi vanhempainillassa.

Ilomäen koulu

Ilomäen koulun arviointikulttuuri

Ilomäen koulun arviointikulttuuriin vaikuttavat koulumme toimintakulttuurin kolme arvoa, jotka ovat yhteisöllisyys, arjen taidot ja vuorovaikutustaidot. Toiminta- ja arviointikulttuurit ovat osa oppivaa organisaatiota ja siksi niitä voidaan, pystytään ja halutaan muuttamaa säädösten ja lakien asettamissa rajoissa.

Arviointi perustuu valtakunnan- ja maakunnan opetussuunnitelmien tavoitteisiin. Ilomäen koulussa arvioidaan oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä niin, että oppilaiden välisiä suorituksia ei verrata toisiinsa, eikä arviointi kohdistu persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Arvioinnin periaatteet

Opettajan tehtävänä on tehdä oppilas tietoiseksi oppiaineen, projektin/työskentelyn tavoitteista riittävän usein oppilaan ikätaso huomioiden. Tämän pohjalta oppilas asettaa omat tavoitteensa ja arvioi niiden toteutumista. Huoltajat saavat tavoitteet tiedoksi. Arvioinnin avulla kuvataan oppilaan suoriutumista suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta arvioidaan jatkuvasti, säännöllisesti ja monimuotoisesti. Merkittävässä osassa on oppilaan itsearviointi ja vertaisarviointi. Opettaja saattaa huoltajat tietoiseksi oppilaan tehdyistä arvioinneista. Arvioinnin avulla ohjataan, tuetaan ja kannustetaan oppilaan oppimista ja opiskelua, sekä edistetään niitä. Arviointi on luonteva ja jatkuva kehitysprosessi.

Oppimisen ja opiskelun tukeminen

Keskeisessä asemassa on arviointi ja toiminta pohjautuu siihen. Oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan niin tavoitteiden asettelussa, toimintatavoissa, kuin arvioinnissakin.

Ilomäen koulun arvioinnin käytänteet

Perinteisten kokeiden jälkeen oppilas ja huoltaja saavat koetuloksen tiedoksi. Koe säilytetään koululla. Huoltaja voi halutessaan nähdä koepaperin koululla. Oppilailla on koulussa omat kansiot, johon kerätään kaikki kirjalliset tuotokset erilaisista oppimiskokonaisuuksista. Muita tallennusmuotoja ovat muun muassa GAFE –ympäristö.


Koskenkorvan koulu

Koskenkorvan arviointikulttuurin kehittämisessä oppimisprosessi pyritään tekemään näkyväksi. Oppilaiden kanssa pohditaan jakson alussa tavoitteet. Prosessin aikana ja lopussa arvioidaan etenemistä, mitä on opittu ja mitä voisi tehdä toisin. Arvioinnin monipuolisuuteen kiinnitetään huomiota. Arviointi perustuu opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja siinä otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset.

Opettajien yhteissuunnittelu ja kollegiaalinen apu muovaa koulun toimintakulttuuria yhteisöllisempään ja yhtenäisempään suuntaan. Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Myös vanhemmille tiedotetaan arviointiperusteet.

Arviointikulttuuria ohjataan oppijan oman arvioinnin kehittymiseen. Oppilaita osallistetaan oppimisen suunnitteluun ja prosessin arviointiin. Oppija itse hakee keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi ja jäsentämään omaa oppimistaan. Haetaan itselle sopivia tapoja toimia.

Oppimisen tukemissa heikompien oppilaiden kohdalla korostuu riittävän yksilöllisten välitavoitteiden asettaminen.

Alkuopetuksessa painotetaan työskentelyn ohjaamista ja arviointia, isommilla mukaan tulevat merkittävämmin oppiaineiden sisällölliset tavoitteet.

Luokassa pyritään toimimaan niin että itsearviointi olisi jatkuvaa.

Arviointikäytänteitä ja niiden toimivuutta pohditaan pitkin vuotta 0-2 -luokkien ja 3-6 luokkien ryhmissä. Lisäksi kokoustetaan kerran vuodessa asian tiimoilta koko koulun opettajien voimin. Ohjaajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan arviointiin ja sen kehittämiseen.


Luoman koulu

Arviointi perustuu valtakunnalliseen ja maakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

Opettaja kokoaa oppilaskohtaisesti oppilaan arviontiin liittyvät kokeet ja muut pienemmät arvioinnit. Huoltajille ilmoitetaan wilmassa oppilaan saaman isomman kokeen arvosana tms. Kokeita ei lähetetä kotiin. Koe käydään oppilaiden kanssa läpi kokeita katsottaessa. Oppilas käy koulua itseään varten ja tekee jatkuvasti itsearviointia omasta oppimisestaan. Opettaja säilyttää kokeet oppilaskohtaisesti lukuvuoden ajan. Huoltajilla on mahdollisuus tulla tutustumaan lapselleen pidettyyn kokeeseen koululle ja hän saa tarkastella oppilaan koepapereita myös arviointikeskustelun yhteydessä.

Tavoitteita arvioidaan oppiainekohtaisten päätavoitteiden mukaan. Opiskelussa on tärkeää oppilaan itsearviointi eikä suoritusten vertaaminen muiden oppilaiden suorituksiin. Itsearvioinnin perustana ovat asetetut tavoitteet. Jokaisella oppilaalla on sähköinen portfolio Drivessä. Siihen kerätään esimerkiksi äidinkielen, kuvataiteen ja käsityön dokumentteja.

Arviointikeskustelut pidetään marraskuussa-tammikuussa viikkoon 5 mennessä 1.-4. luokkien oppilaille ja huoltajille.

5.-6. luokkalaisten huoltajille järjestetään mahdollisuus keskustella opettajan kanssa oppilaan koulunkäynnistä lukuvuoden aikana.


Munakan koulu

Tavoitteena tavoitteiden arviointi

Opetussuunnitelman tavoitteena on siirtyä oppiaineiden sisältöjen oppimisen arvioinnista tavoitteiden saavuttamisen arviointiin. Tämä edellyttää tarkkaa tutustumista oppiaineille asetettuihin tavoitteisiin ja tavoitteiden asettelua niiden pohjalta. Nämä tavoitteet on tuotava opiskelijoille selkeästi esille eri opiskelujaksojen aluksi. Tämän lisäksi opiskelijoiden kanssa tehdään yhteinen tavoitteiden asettelu jakson aluksi. Nämä tavoitteet kirjataan yhdessä ja arviointi suoritetaan niiden pohjalta.

Arvioinnin käytänteet

Opiskelujakson alussa määritellyt tavoitteet kirjataan lomakkeelle ja tallennetaan opiskelijoiden omiin kansioihin. Jakson lopussa arvioidaan yhteisesti tavoitteiden saavuttamista ja opiskelijat suorittavat itsearvioinnin. Itsearviointi kattaa ainekohtaisten tavoitteiden lisäksi myös työskentelytaitojen ja käyttäytymisen arviointia. Nämä arvioinnit talletetaan myös opiskelijoiden kansioihin. Tarvittaessa opettaja voi arvioida tavoitteiden saavuttamista myös suullisesti. Opettaja voi näiden lisäksi pitää myös summatiivisia kokeita.

Tavoitteiden asettelussa ja itsearvioinnissa käytettävät lomakkeet suunnitellaan opiskelijoiden ikätason mukaisesti. Myös eri oppiaineissa lomakkeiden sisältö voi olla erilainen.

Arviointimenetelmien toimivuutta arvioidaan jatkuvasti ja tarvittavat muutokset tehdään.

Arviointi ja tavoitteidenasettelu koulun toimintakulttuurin osana

Jatkuva tavoitteidenasettelu ja arviointi totuttaa opiskelijat näkemään nämä toiminnot normaalina osana koulun arkipäivää. Arviointia ei koeta ikävänä asiana, vaan positiivisena oppimista tukevana voimana.

Järjestelmä on myös tehokas työväline oppimisen ohjauksessa. Opiskelijat tottuvat vähitellen tavoitteidenasetteluun ja itsearviointiin. Itsearvionti myös lisää oppilaantuntemusta ja antaa opettajalle paremmat mahdollisuudet opiskelun tukemiseen aiempaa varhaisemmassa vaiheessa. Myös opiskelijat joutuvat kiinnittämään huomioita oppimisensa ongelmakohtiin.


Neiron koulu

Neiron koulun käytänteitä oppilasarvioinnissa

Väliarviointi ja lukuvuosiarviointi suoritetaan kullakin vuosiluokalla Ilmajoen kunnan linjausten mukaisesti

Luokilla 1-4 välitodistus toteutetaan arviointikeskusteluna, jossa on mukana oppilas, opettaja ja huoltaja. Keskustelun pohjana käytetään yhtenäistä lomaketta. 1 - 4 -luokilla arviointikeskustelu käydään marras-tammikuun aikana. Ns. yhteisen arviointiviikon järjestäminen on mahdollista.

5 ja 6-luokilla annetaan välitodistus. Lukuvuositodistus on luokilla 1-3 sanallinen ja luokilla 4-6 numeerinen.

Arvioinnista (myös itsearvioinnin keinoista) keskustellaan henkilökunnan kesken. Hyviksi ja toimiviksi havaitut ideat jaetaan kollegoille, jotta muutkin voivat ottaa ne käyttöön. Tällä varmistetaan monipuolisten arviointimenetelmien käyttö ja arvioinnin kehittyminen.

Oppilaan käyttäytyminen ja työskentelytaidot arvioidaan aina koko henkilökunnan yhteisessä arviointikokouksessa.

Itsearviointi ja vertaisarviointi

Itsearvioinnissa voidaan käyttää valmiita arviointipohjia, mutta sen ei aina tarvitse olla kirjallista. Se voi olla myös suullista tms., esim.

 • oppilas arvioi panostaan saavutettuun tuotokseen (kokeisiin valmistautuminen – kokeessa onnistuminen)

 • peukuttaminen (peukalo ylös tai alas oman arvion mukaan)

 • janalle oikeaan kohtaan asettuminen

 • kahdenkeskinen keskustelu opettajan kanssa

 • keskustelu luokkakaverin kanssa

Itsearviointia ja vertaisarviointia toteutetaan myös eri oppiaineiden sisällä (palautteen antaminen tehdystä työstä). Syksyn aikana tehtyjä kirjallisia itsearviointeja voidaan koota

Palonkylän koulu

Palonkylän koulussa vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa (0-2) käytetään patsaslomakkeita, joita täytetään, kun patsaaseen asettettu taito on saavutettu. Yhdessä lapsen kanssa keskustellen käydään läpi asetettuja tavoitteita ja niiden toteutumista, ja pohditaan tulevia tavoitteita. Patsaslomakkeiden lisäksi käytetään väliarviointilomakkeita sekä mahdollisesti muita arviointimenetelmiä (itse- ja vertaisarviointi yms.), joita käydään läpi yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa. Lukuvuoden päätteeksi saadaan sanallinen todistus saavutetuista tavoitteista.

3.-6. -luokilla oppikokonaisuuksien alussa määritellään selkeät tavoitteet. Jakson aikana tehdään jatkuvaa arviointia keskustelemalla oppilaan kanssa työn etenemisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Tämä on jatkumo jo alkuopetuksessa opitusta patsasmalliajattelusta. Oppikokonaisuuden päättyessä tehdään itse- ja vertaisarviointia keskusteluna tai lomakkeina. Lisäksi voidaan käyttää tavoitteisiin nähden tarkoituksenmukaisia testejä, portfolioita, kasvunkansioita tai muita opintokokonaisuuden aikana työstettyjä tuotoksia. Väliarviointi tapahtuu kolmikantakeskusteluna, jossa avataan oppilaalle ja vanhemmille oppilaan osaamista ja mahdollisia kehittämisalueita. Väliarviointi arvioidaan numeerisesti luokilla 5-6. Lukuvuoden päätteeksi oppilaat saavat lukuvuositodistuksen, jossa käytetään sanallista arviointia 1-3. luokilla ja numeroarviointia luokilla 4-6.

Koulun arviointikulttuuria ja monipuolisia arviointimenetelmiä kehitetään opettajien yhteistyöllä ja keskusteluilla. Arviointia monipuolistaa myös luokkarajat ylittävä ja oppilaiden välinen yhteistyö oppikokonaisuuksien aikana.

Peltoniemen koulu

Koulun arviointikulttuuri

Arvioinnin tavoitteena on ohjata oppilaan oppimista ja toimintaa positiivisen ja rakentavan arvioinnin kautta. Arviointi on jatkuva prosessi. Se toteutuu oppilaan itsearviointina, oppilaiden välisenä vertaisarviointina sekä kasvatushenkilöstön antamana arviointina. Huomioidaan, että myös huoltajat osallistuvat arviointiprosessiin. Ylläpidetään avointa keskustelukulttuuria

Koulun arviointikulttuurin kehittäminen

Ohjataan kaikkia osapuolia olemaan avoimia arvioinnissa tapahtuvia muutoksia kohtaan. Tunnistetaan oppilaiden yksilölliset kyvyt vastaanottaa ja antaa arviointia.

Arvioinnin vaikutus koulun toimintakulttuuriin

Arvioinnin kautta Peltoniemen koulun toimintakulttuuriin kirjatut keskeiset sisällöt: avoimuus, yhteisöllisyys ja tuttu ja turvallinen arki vahvistuvat. Vuoropuhelu arvioinnin ja toimintakulttuurin välillä on jatkuvaa ja toisiaan tukevaa.

Arvioinnin vaikutus oppimiseen ja oppimisen tukemiseen

Oppilas ohjataan arvioimaan omaa toimintaansa ja oppimistaan realistisesti omat vahvuudet ja heikkoudet tunnistaen. Oppilas oppii käyttämään omia vahvuusalueitaan oman opiskelunsa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppilas osaa pyytää ja vastaanottaa tukea oppimiseensa.

Arvioinnin kaksi tehtävää

Arviointi läpäisee oppilaan oppimisen ja ohjaamisen, tukemisen, kannustamisen sekä tavoitteiden mukaisen suoriutumisen jokapäiväisessä arjessa. Arviointi on luonteva ja jatkuva kehitysprosessi.

Peltoniemen koulun käytänteet arvioinnissa

Noudatetaan opetussuunnitelman määrittelemiä arvioinnin kriteereitä ja toimintamalleja. Arvioinnissa huomioidaan muuttuvat tilanteet. Peltoniemen koulussa arviointia toteutetaan erilaisin ja tilanteeseen sopivin keinoin, esim. sanallinen palaute, keskustelu, itsearviointi, kirjallinen palaute, parikeskustelu, graafinen kuvaaminen, huoltajien palaute jne.

Monipuolisten arviointimenetelmien käyttämisen varmistaminen

Vuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä suunnitelmaan kirjataan arvioinnin keskeiset periaatteet

Tuomikylän koulu

Tuomikylän koulun arviointikulttuuri

Arvioinnin tavoitteena on ohjata oppilaan oppimista ja toimintaa positiivisen ja rakentavan arvioinnin kautta. Arviointi on jatkuva prosessi. Se toteutuu oppilaan itsearviointina, oppilaiden välisenä vertaisarviointina sekä kasvatushenkilöstön antamana arviointina. Huomioidaan, että myös huoltajat osallistuvat arviointiprosessiin. Ylläpidetään avointa keskustelukulttuuria

Koulun arviointikulttuurin kehittäminen

Ohjataan kaikkia osapuolia olemaan avoimia arvioinnissa tapahtuvia muutoksia kohtaan. Tunnistetaan oppilaiden yksilölliset kyvyt vastaanottaa ja antaa arviointia.

Arvioinnin vaikutus koulun toimintakulttuuriin

Arvioinnin kautta Tuomikylän koulun toimintakulttuuriin kirjatut keskeiset sisällöt: avoimuus, yhteisöllisyys ja tuttu ja turvallinen arki vahvistuvat. Vuoropuhelu arvioinnin ja toimintakulttuurin välillä on jatkuvaa ja toisiaan tukevaa.

Arvioinnin vaikutus oppimiseen ja oppimisen tukemiseen

Oppilas ohjataan arvioimaan omaa toimintaansa ja oppimistaan realistisesti omat vahvuudet ja heikkoudet tunnistaen. Oppilas oppii käyttämään omia vahvuusalueitaan oman opiskelunsa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppilas osaa pyytää ja vastaanottaa tukea oppimiseensa.

Arvioinnin kaksi tehtävää

Arviointi läpäisee oppilaan oppimisen ja ohjaamisen, tukemisen, kannustamisen sekä tavoitteiden mukaisen suoriutumisen jokapäiväisessä arjessa. Arviointi on luonteva ja jatkuva kehitysprosessi.

Tuomikylän koulun käytänteet arvioinnissa

Noudatetaan opetussuunnitelman määrittelemiä arvioinnin kriteereitä ja toimintamalleja. Arvioinnissa huomioidaan muuttuvat tilanteet. Tuomikylän koulussa arviointia toteutetaan erilaisin ja tilanteeseen sopivin keinoin, esim. sanallinen palaute, keskustelu, itsearviointi, kirjallinen palaute, parikeskustelu, graafinen kuvaaminen, huoltajien palaute jne.

Monipuolisten arviointimenetelmien käyttämisen varmistaminen

Vuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä suunnitelmaan kirjataan arvioinnin keskeiset periaatteetVästilän koulu

Västilän koulussa arvioimme tavoitteita arvioimalla prosessia , jonka kautta tavoitteisiin päästään.

Oppimisprosessissa huomioidaan tavoitteellinen toiminta, työhön ryhtyminen, ohjeen mukaan toimiminen, tehtävään paneutuminen, itseohjautuminen, yritteliäisyys, oman työn arviointi, oman työn arvostaminen ja hyvään lopputulokseen pyrkiminen.

Koulumme arviointikulttuuria kehitämme pilkkomalla tavoitteet oppilaille näkyväksi. Arviointi pyritään tekemään näkyväksi oppilaalle. Pyritään keskustelevaan otteeseen. Arviointi alkaa, kun työskentely alkaa.

Tämä vaikuttaa koko koulun toimintakulttuuriin, siten että se lisää avoimuutta ja oppilas osallistetaan omaan toimintaansa.

Se sitouttaa oppilasta omaan koulunkäyntiin ja korostaa oppilaan omaa vastuuta.

Oppilas oppii seuraamaan omaa työskentelyään ja kehitystään sekä oppii peilaamaan omaa toimintaansa ja oppimistaan suhteessa tavoitteisiin.

Arviointi ohjaa oppilaan toimintaa.

Oppilas pyrkii muuttamaan toimintaansa saadun palautteen ja itsearvioinnin mukaan.

Koulun omia käytänteitä itsearvioinnissa ovat:

- Henkilökohtainen juttutuokio (kehityskeskustelu) jokaisen oppilaan kanssa 1-2 kertaa lukuvuodessa. Keskustellaan koulunkäynnistä, kiinnostuksen kohteista, vahvuuksista ja huolenaiheista. Tätä edeltää oppilaan kirjallinen itsearviointi. Mahdollisesti yhtenäinen lomake.

- Oppilaille itsearviointivihkot.

- Vertaisarviointia harjoitellaan esim. ryhmä- ja parityöskentelyn yhteydessä työskentelyn ja

tuotoksen arviointiin.

Koululle tehdään yhtenäinen pohja itsearviointiin (oppilaan vihko) tai seinätaulu luokkaan näkyville.

Oppilaita ohjataan ja opastetaan itsearviointiin.


Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Ilmajoen kunta

OPINNOISSA ETENEMISEN, VUOSILUOKALTA SIIRTYMISEN JA VUOSILUOKALLE JÄTTÄMISEN KÄYTÄNTEET

Oppilaan tietoja ja taitoja arvioidaan summatiivisesti lukukauden lopussa. Jos oppilas on saavuttanut oppiaineiden tavoitteet hyväksytysti, hän siirtyy seuraavalle luokalle. Oppilaan ohjauksesta huolehditaan kokonaisvaltaisesti, jolloin vuosiluokalle jättämisen käytänteistä päätetään tapauskohtaisesti opetussuunnitelman ohjeiden mukaisesti. Ennen luokalle jättämistä oppilaalle varataan näyttömahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa osaamista asianomaisessa oppiaineessa. Näitä näyttömahdollisuuksia annetaan lukuvuoden aikana yksi ja vuosisuunnitelmaan kirjattuna erillisenä kuulustelupäivänä yksi.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Ilmajoen kunta

VALINNAISET AINEET JA NIIDEN ARVIOINTI; TAVOITTEET JA ARVIOINNIN KRITEERIT

Opetuksen järjestäjä on linjannut, että alakouluissa taide- ja taitoaineiden valinta on ns. koulun valintaa. Koulu määrittää, mitä se tarjoaa T&T- valinnaisina aineina. Kouluilla on mahdollisuus määrittää halutessaan vuosittain taide- ja taitoaineiden valinnan. Taide- ja taitoaineiden valinnat kirjataan tällöin työsuunnitelmaan. Yläkoulussa T&T valinnaiset voivat olla koulun tarjoamaa tai ns. oppilaan omaa valintaa. Ilmajoella yläkoulu linjaa tämän omassa opetussuunnitelmassaan.

Ilmajoella VAL-aineiden valinta on oppilaan omaa valintaa. Tasa-arvoisuuden ja yhtenäisyyden vuoksi opetuksen järjestäjä on kuitenkin määritellyt, että VAL-aineet sisältyvät alakoulujen osalta seuraaviin oppiaineisiin:

 • ÄIDINKIELI

 • TAIDE- JA TAITOAINEET

 • YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETEET

Oppiaineiden pohjalta kyläkoulut suunnittelevat oman valintatarjottimen / valintakokonaisuudet. Ne voivat olla sidottuja yhteen tai useampaan yllä olevaan oppiaineeseen. Koulukohtaisesti määritellään koulun tarjoamien valinnaisten kurssien laajuus, tavoitteet ja arviointikriteerit (hyvä osaaminen). Yrittäjämäinen toimintatapa-oppiaine sisällytetään alakouluissa VAL-aineisiin. Yläkoulussa se on omana oppiaineena 7. luokalla, mutta voi sisältyä myös VAL-aineisiin. Myös TVT, joka ei ole erillinen oppiaine, voi sisältyä VAL-aineisiin.

Valinnaisten kielten opetus ja sen käytänteet määritellään tarkemmin kunnan kieliohjelmassa.

Poissaoloihin puututaan Ilmajoen kunnan perusopetuksen toimintamalli oppilaan poissaoloissa- linjauksien mukaisesti.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Ilmajoen kunta

Poissaoloihin puututaan Ilmajoen kunnan perusopetuksen toimintamalli oppilaan poissaoloissa- linjauksien mukaisesti.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Ilmajoki

YLÄKOULUN ARVIOINTI / PÄÄTTÖARVIOINTIIN LIITTYVÄT KÄYTÄNTEET

Yläkoulun arviointiin liittyvät käytänteet on esitetty Jaakko Ilkan koulun koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa. Itsearviointiin, arvioinnin toimintakulttuuriin ja arvioinnin monipuoliseen kehittämiseen liittyvät täsmennykset on kirjattu koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin.

Ilmajoen kunta

ETELÄPOHJALAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA / ILMAJOEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Taulukko 3: Väli- ja lukuvuosiarviointi

Vuosiluokka

Arviointimuodot

1.luokka

VÄLIARVIOINTI

ARVIOINTIKESKUSTELU

 • arviointikeskustelu oppilas-huoltajat-opettaja

 • kaikkia keskustelussa mukana olevia kuullaan

 • marras-tammikuussa, viikkoon viisi mennessä

 • opettaja toimii kirjaajana

 • maakunnassa yhtenäinen lomake (liite 1)

LUKUVUOSIARVIOINTI

LUKUVUOSITODISTUS

 • sanallinen

 • kaikki oppilaan opiskelemat oppiaineet arvioidaan vähintään hyväksytty/hylätty

 • laajemmin arvioidaan ainakin äidinkieli ja kirjallisuus sekä matematiikka. Arvio annetaan todistuksen liitteenä.

 • Käyttäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio. Arvio annetaan todistuksen liitteenä.

2.luokka

VÄLIARVIOINTI

ARVIOINTIKESKUSTELU

 • arviointikeskustelu oppilas-huoltajat-opettaja

 • kaikkia keskustelussa mukana olevia kuullaan

 • marras-tammikuussa, viikkoon viisi mennessä

 • opettaja toimii kirjaajana

 • maakunnassa yhtenäinen lomake (liite 1)

LUKUVUOSIARVIOINTI

LUKUVUOSITODISTUS

 • sanallinen

 • kaikki oppilaan opiskelemat oppiaineet arvioidaan vähintään hyväksytty/hylätty

 • laajemmin arvioidaan ainakin äidinkieli ja kirjallisuus sekä matematiikka. Arvio annetaan todistuksen liitteenä.

 • Käyttäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio. Arvio annetaan todistuksen liitteenä.

3.luokka

VÄLIARVIOINTI

ARVIOINTIKESKUSTELU

 • arviointikeskustelu oppilas-huoltajat-opettaja

 • kaikkia keskustelussa mukana olevia kuullaan

 • marras-tammikuussa, viikkoon viisi mennessä

 • opettaja toimii kirjaajana

 • maakunnassa yhtenäinen lomake (liite 1)

LUKUVUOSIARVIOINTI

LUKUVUOSITODISTUS

 • sanallinen

 • kaikki oppilaan opiskelemat oppiaineet arvioidaan vähintään hyväksytty/hylätty

 • laajemmin arvioidaan ainakin äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka sekä englanti. Arvio annetaan todistuksen liitteenä.

 • Käyttäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio. Arvio annetaan todistuksen liitteenä.

4.luokka

VÄLIARVIOINTI

ARVIOINTIKESKUSTELU

 • arviointikeskustelu oppilas-huoltajat-opettaja

 • kaikkia keskustelussa mukana olevia kuullaan

 • marras-tammikuussa, viikkoon viisi mennessä

 • opettaja toimii kirjaajana

 • maakunnassa yhtenäinen lomake (liite 1)

LUKUVUOSIARVIOINTI

LUKUVUOSITODISTUS

 • numeroarvosanoin

 • kaikki oppilaan opiskelemat oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanoin

 • valinnaiset aineet (VAL) arvioidaan hyväksytty/hylätty

5.luokka

VÄLIARVIOINTI

VÄLITODISTUS

 • numeroarvosanoin

 • kaikki oppilaan opiskelemat oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanoin

 • valinnaiset aineet (VAL) arvioidaan hyväksytty/hylätty

LUKUVUOSIARVIOINTI

LUKUVUOSITODISTUS

 • numeroarvosanoin

 • kaikki oppilaan opiskelemat oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanoin

 • valinnaiset aineet (VAL) voidaan arvioida hyväksytty/hylätty

Vanhempaintapaamisissa/vanhempainvarteissa käsitellään myös oppilaan arviointiin liittyviä asioita.

6.luokka

VÄLIARVIOINTI

VÄLITODISTUS

 • numeroarvosanoin

 • kaikki oppilaan opiskelemat oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanoin

 • oppiaineet arvioidaan opetussuunnitelman 6. luokan arviointikriteerien mukaisesti

 • valinnaiset aineet (VAL) voidaan arvioida hyväksytty/hylätty

LUKUVUOSIARVIOINTI

LUKUVUOSITODISTUS

 • numeroarvosanoin

 • kaikki oppilaan opiskelemat oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanoin

 • valinnaiset aineet (VAL) arvioidaan hyväksytty/hylätty

Vanhempaintapaamisissa/vanhempainvarteissa käsitellään myös oppilaan arviointiin liittyviä asioita.

7.luokka

VÄLIARVIOINTI

VÄLITODISTUS

 • numeroarvosanoin

 • arvioidaan väliarviointiin kuuluvat oppiaineet ja käyttäytyminen

LUKUVUOSIARVIOINTI

LUKUVUOSITODISTUS

 • numeroarvosanoin

 • kaikki oppilaan opiskelemat oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanoin

 • lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi sisältää tiedon siitä, miten oppilas on saavuttanut vuosiluokkaistetut tavoitteet kaikissa opiskelemissaan oppiaineissa.

HUOM! Päättyvät oppiaineet arvioidaan lukuvuositodistukseen päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti. Päättyviä numeroarvosanoin arvioitavia aineita ovat musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous.

Päättyvä yrittäjämäinen toimintatapa arvioidaan hyväksytty/hylätty – merkinnällä.

Vanhempaintapaamisissa/vanhempainvarteissa käsitellään myös oppilaan arviointiin liittyviä asioita.

8.luokka

VÄLIARVIOINTI

VÄLITODISTUS

 • numeroarvosanoin

 • arvioidaan väliarviointiin kuuluvat oppiaineet ja käyttäytyminen

LUKUVUOSIARVIOINTI

LUKUVUOSITODISTUS

 • numeroarvosanoin

 • kaikki oppilaan opiskelemat oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroarvosanoin

 • lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi sisältää tiedon siitä, miten oppilas on saavuttanut vuosiluokkaistetut tavoitteet kaikissa opiskelemissaan oppiaineissa.

HUOM! Päättyvät oppiaineet arvioidaan lukuvuositodistukseen päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti.

Oppimäärältään alle 2 vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty.

Mikäli osuus on alle 2 vuosiviikkotuntia, kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle tulee merkintä osallistunut.

Vanhempaintapaamisissa/vanhempainvarteissa käsitellään myös oppilaan arviointiin liittyviä asioita.

9.luokka

VÄLIARVIOINTI

VÄLITODISTUS

 • numeroarvosanoin

 • arvioidaan väliarviointiin kuuluvat oppiaineet

 • käyttäytymisen arviointi annetaan liitteenä

 • 9. luokalla jatko-opintoihin hakeutumista varten annettavassa välitodistuksessa käyttäytymistä ei arvioida.

PÄÄTTÖARVIOINTI

PÄÄTTÖTODISTUS

 • numeroarvosanoin

 • kaikki oppilaan opiskelemat oppiaineet arvioidaan opetussuunnitelman päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti

 • käyttäytymisen arviointi annetaan liitteenä, liitettä ei merkitä todistukseen

Oppimäärältään alle 2 vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty.

Mikäli osuus on alle 2 vuosiviikkotuntia, kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle tulee merkintä osallistunut.

Vanhempaintapaamisissa/vanhempainvarteissa käsitellään myös oppilaan arviointiin liittyviä asioita.

Vuosiluokilla 1-3 lukuvuositodistus annetaan sanallisena arviointina hyväksytty/hylätty. Luokilla 1-2 arvioidaan erillisellä liitteellä sanallisesti laajemmin ainakin äidinkieli ja kirjallisuus sekä matematiikka. Kolmannella luokalla edellä mainittujen oppiaineiden lisäksi arvioidaan sanallisesti laajemmin myös englanti. Todistus koostuu pääsivusta, jossa kaikki oppiaineet on arvioitu hyväksytty/hylätty, tarkemmin sanallisesti arvioidusta oppiaineliitteestä sekä sanallisesta käyttäytymisen arvioinnin liitteissä.

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Ilmajoen kunta

ERITYINEN TUTKINTO

Erityisen tutkinnon suorittajia on vähän. Menettelytavat sovitaan tapauskohtaisesti kunnan voimassaolevien ohjeiden mukaisesti.

Paikallisesti päätettävät asiat

Liite: Arviointikeskustelulomake

Liite: Arviointikeskustelulomake

ePerusteet