Oppimisen arviointi

Oppimisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa.

Kouluissa kehitetään arviointikulttuuria, jonka keskeisiä piirteitä ovat

 • rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri
 • oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa
 • oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan
 • arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys
 • arvioinnin monipuolisuus
 • arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa

Perusteet/Oppimisen arviointi

Arvioinnin periaatteet ja kohteet

Arvioinnin kohteet

1. Oppiminen

 • opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä palautteen antamista niistä

2. Työskentely

 • oppilaan itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taitojen arviointia
 • osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista
 • perustuu oppiaineiden tavoitteiden sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin

3. Käyttäytyminen

 • arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja koulun järjestyssääntöihin.

Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia.

Perusteet/Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet

Perusteet/Arvioinnin kohteet

ePerusteet