Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arvioinnista, sen ajankohdasta ja periaatteista tiedotetaan huoltajia syyslukukauden alussa vanhempainilloissa, henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä tiedotteilla. Huoltajiin voidaan olla yhteydessä myös mm. Wilman, sähköpostin, puhelimen ja muiden sähköisten viestintävälineiden välityksellä. Iisalmen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma on luettavissa Iisalmen kaupungin www-sivuilla. Opetussuunnitelmasta huoltaja saa ajantasaisen tiedon opetuksen tavoitteista ja arvioinnista. Alakoulussa oppilaan luokanopettajan ja yläkoulussa luokanvalvojan yhteistyössä jokaisen oppilasta opettavan aineenopettajan kanssa on huolehdittava siitä, että huoltaja saa riittävästi palautetta oppilaan oppimisen edistymisestä, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja. Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Käyttäytyminen tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Koulun keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksen ja kasvatuksen tulee tukea kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi. Opetuksen tulee edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostuu ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen kuuluu yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen. Oppilasta ohjataan aktiivisesti tavoitteiden mukaiseen käyttäytymiseen. Tavoitteet on oltava oppilaan tiedossa ja opettajan velvollisuus on ohjata oppilaita myönteiseen käytökseen myös omalla esimerkillään. Tämän avulla ylläpidetään kasvatuksellista dialogia. Käyttäytymisen arviointi on jatkuvaa ja formatiivista. Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä.

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTIKRITEERIT

Muiden ihmisten, tilanteiden ja ympäristön huomioon ottaminen sekä sääntöjen ja toimintatapojen noudattaminen

10 erinomainen

 • on ystävällinen kaikille

 • toimii yhteishengen ja ilmapiirin rakentajana • osaa ratkoa ristiriitoja

 • kannustaa toisia hyvään käytökseen

 • hoitaa ajallaan ja asianmukaisesti omat asiansa sekä luokan ja koulun yhteisiä asioita

 • on luotettava ja hyvin vastuuntuntoinen myös koulun omaisuuden ja kouluympäristön suhteen • auttaa oma-aloitteisesti • on sovitussa paikassa sovittuna aikana

 • puhuu ja käyttäytyy asiallisesti

 • noudattaa koulun sääntöjä ja toimintatapoja

 • käyttäytyy asiallisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla

9 kiitettävä

 • on ystävällinen kaikille

 • tulee toimeen kaikkien kanssa

 • toimii ristiriitatilanteissa sovittelevasti

 • hoitaa asiat ajallaan ja asianmukaisesti

 • on rehellinen ja luotettava

 • huolehtii koulun omaisuudesta ja kouluympäristöstä omatoimisesti

 • auttaa pyytämättä

 • noudattaa koulun sääntöjä ja toimintatapoja

 • käyttäytyy asiallisesti

8 hyvä

 • on yleensä ystävällinen kaikille

 • on hyvä kaveri

 • ottaa yleensä muut huomioon ja tulee toimeen toisten kanssa

 • tulee ajoissa kouluun ja oppitunneille

 • on rehellinen

 • huolehtii koulun omaisuudesta ja kouluympäristöstä ohjeiden mukaan

 • auttaa mielellään

 • noudattaa koulun sääntöjä ja toimintatapoja

7 tyydyttävä

 • on joskus epäystävällinen

 • tulee toimeen kavereidensa kanssa

 • saattaa kiusata joskus toisia

 • on toisinaan epäasiallinen ja ilkeä sanoissa ja teoissa

 • myöhästelee

 • on joskus epäluotettava

 • häiritsee toisia toisinaan käyttäytymisellään

 • suhtautuu joskus välinpitämättömästi koulun omaisuuteen ja kouluympäristöön

 • toimii joskus vastoin järjestyssääntöjä ja toimintatapoja

6 kohtalainen

 • on epäystävällinen

 • tulee toimeen vain muutamien kanssa

 • kiusaa toisia

 • on usein epäasiallinen ja ilkeä sanoissa ja teoissa

 • myöhästelee usein

 • on epärehellinen

 • häiritsee toisia usein käyttäytymisellään

 • suhtautuu välinpitämättömästi koulun omaisuuteen ja kouluympäristöön

 • on luvattomasti poissa koulusta

 • rikkoo toistuvasti järjestyssääntöjä ja toimintatapoja

5 välttävä

 • häiritsee toisia jatkuvasti käyttäytymisellään

 • kiusaa toisia toistuvasti

 • on epäasiallinen ja epärehellinen

 • suhtautuu välinpitämättömästi koulutyöhön ja ympäristöön

 • on toistuvasti luvattomasti poissa koulusta

 • käyttäytyy piittaamattomasti koulun toimintatapoja ja sääntöjä kohtaan

4 hylätty

 • käyttäytyy tahallisen piittaamattomasti toisia ihmisiä ja ympäristöä kohtaan

 • laiminlyö tarkoituksella koulun sääntöjä ja toimintatapoja

Arvosanaksi muodostuu se arvosana, jonka kriteerit pääsääntöisesti täyttyvät. Yksittäinen huonompi/parempi kohta ei välttämättä vaikuta numeroon.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Iisalmessa oppilaalle annetaan lukuvuoden aikana useampia mahdollisuuksia ja tarvittaessa lukuvuoden koulutyön päätyttyä yksittäisiä mahdollisuuksia osoittaa saavuttaneensa oppiaineen hyväksyttävät tiedot ja taidot. Erilliset näytöt voivat sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita suosituksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Iisalmen perusopetuksessa opetus järjestetään vuosiluokittain etenevänä.  

Perustelluista syistä eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän asemesta vuosiluokkiin sitomattomasti osana oppilaan kolmiportaista tukea. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu mahdollistaa joustavat opetusjärjestelyt ja on opetuksen eriyttämisen muoto.  

Hallintosäännön mukaan rehtori tekee asiasta määräaikaisen hallintopäätöksen.

Oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva opinto-ohjelma yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja oppilasta opettavien opettajien kanssa.  Opinto-ohjelmaan kirjataan suoritetut ja suorittamattomat opintokokonaisuudet, aikataulutus, tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. Opintojen ja opintokokonaisuuksien etenemistä seuraa ja arvioi kyseisen oppiaineen opettaja yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Valinnaisten aineiden arviointi Iisalmessa

·       vähintään 2 vuosiviikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan numeroin

·       alle 2 vuosiviikkotuntia valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty/ hylätty merkinnällä

·       tuntijaossa  määrätyt  valinnaiset  taito-  ja  taideaineet  arvioidaan  lukuvuositodistuksessa päivittämällä ko. oppiaineen aiempaa arvosanaa.

·       Yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa

·       Vuosiluokilla 7.-9. valinnaisten aineiden arvioinnissa sovelletaan opetussuunnitelman perusteissa valinnaisten aineiden arvioinnista päättöarvioinnissa annettuja periaatteita.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Välitodistus

Vuosiluokille 1-2 sanallinen arviointi
Vuosiluokille 3-9 numeroarviointi
Numeroarviointia voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.

Yksilöllistetyssä opetuksessa samoin oppiaine arvioidaan yksilöllistetyllä numeroarvioinnilla, jota voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla

Toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa arviointi sanallisesti.

S2-oppilaan arviointi:

S2-status huomioidaan kaikkien oppiaineiden arvioinnissa. Maahanmuuttotaustaisen oppilaan osaamista voidaan myös joissakin oppiaineissa tarpeen mukaan arvioida sanallisin arvioin todistuksessa, jossa muuten opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti annetaan numeroarvosanoja. Luokilla 3-9 todistuksessa voi siten olla sekä numeraalisesti että sanallisesti arvioituja oppiaineita. Sanallisessa arvioinnissa käytetään viisiportaista asteikkoa. Arviointia voidaan myös täydentää sanallisella kuvailevalla arvioinnilla. Numeroarvioinnista on mahdollista palata sanalliseen arviointiin. Päättöarvioinnissa käytetään numeroarviointia. Jos oppiainetta ei arvioida, sen osalta ei laiteta mitään merkintääkään. Ainoastaan kesken jääneen soveltava valinnainen aineen kohdalle voidaan merkitä osallistunut-merkintä. 

Valinnaisten aineiden arviointi

 • vähintään 2 vuosiviikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan numeroin

 • alle 2 vuosiviikkotuntia valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty/ hylätty merkinnällä

 • tuntijaossa määrätyt valinnaiset taito- ja taideaineet arvioidaan lukuvuositodistuksessa päivittämällä ko. oppiaineen aiempaa arvosanaa.

 • Yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa

 • Vuosiluokilla 7.-9. valinnaisten aineiden arvioinnissa sovelletaan opetussuunnitelman perusteissa valinnaisten aineiden arvioinnista päättöarvioinnissa annettuja periaatteita.

Erillinen välitodistus tulee tarvittaessa antaa yhdeksännen luokan oppilaalle jatko-opintoihin pyrkimistä varten.

Lukuvuoden päättöarviointi

Vuosiluokille 1-2 sanallinen arviointi
Vuosiluokille 3-9 numeroarviointi
Numeroarviointia voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.

Yksilöllistetyssä opetuksessa samoin oppiaine arvioidaan yksilöllistetyllä numeroarvioinnilla, jota voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla

Toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa arviointi sanallisesti.

S2-oppilaan arviointi:

S2-status huomioidaan kaikkien oppiaineiden arvioinnissa. Maahanmuuttotaustaisen oppilaan osaamista voidaan myös joissakin oppiaineissa tarpeen mukaan arvioida sanallisin arvioin todistuksessa, jossa muuten opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti annetaan numeroarvosanoja. Luokilla 3-9 todistuksessa voi siten olla sekä numeraalisesti että sanallisesti arvioituja oppiaineita. Sanallisessa arvioinnissa käytetään viisiportaista asteikkoa. Arviointia voidaan myös täydentää sanallisella kuvailevalla arvioinnilla. Numeroarvioinnista on mahdollista palata sanalliseen arviointiin. Päättöarvioinnissa käytetään numeroarviointia. Jos oppiainetta ei arvioida, sen osalta ei laiteta mitään merkintääkään. Ainoastaan kesken jääneen soveltava valinnainen aineen kohdalle voidaan merkitä osallistunut-merkintä. 

Valinnaisten aineiden arviointi

 • vähintään 2 vuosiviikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan numeroin

 • alle 2 vuosiviikkotuntia valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty/ hylätty merkinnällä

 • tuntijaossa määrätyt valinnaiset taito- ja taideaineet arvioidaan lukuvuositodistuksessa päivittämällä ko. oppiaineen aiempaa arvosanaa.

 • Yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa

 • Vuosiluokilla 7.-9. valinnaisten aineiden arvioinnissa sovelletaan opetussuunnitelman perusteissa valinnaisten aineiden arvioinnista päättöarvioinnissa annettuja periaatteita.

Todistuspohjat toteutetaan Wilmassa.

Lukuvuositodistus

Iisalmessa:

Vuosiluokille 1-2 sanallinen arviointi

Vuosiluokille 3-9 numeroarviointi 

Numeroarviointia voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.

Yksilöllistetyssä opetuksessa samoin oppiaine arvioidaan yksilöllistetyllä numeroarvioinnilla, jota voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla

Toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa arviointi sanallisesti.

S2-oppilaan arviointi:

S2-status huomioidaan kaikkien oppiaineiden arvioinnissa. Maahanmuuttotaustaisen oppilaan osaamista voidaan myös joissakin oppiaineissa tarpeen mukaan arvioida sanallisin arvioin todistuksessa, jossa muuten opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti annetaan numeroarvosanoja. Luokilla 3-9 todistuksessa voi siten olla sekä numeraalisesti että sanallisesti arvioituja oppiaineita. Sanallisessa arvioinnissa käytetään viisiportaista asteikkoa. Arviointia voidaan myös täydentää sanallisella kuvailevalla arvioinnilla. Numeroarvioinnista on mahdollista palata sanalliseen arviointiin. Päättöarvioinnissa käytetään numeroarviointia. Jos oppiainetta ei arvioida, sen osalta ei laiteta mitään merkintääkään. Ainoastaan kesken jääneen soveltava valinnainen aineen kohdalle voidaan merkitä osallistunut-merkintä. 

Todistuspohjat toteutetaan Wilmassa.

Välitodistus

Iisalmessa:

Vuosiluokille 1-2 sanallinen arviointi

Vuosiluokille 3-9 numeroarviointi 

Numeroarviointia voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.

Yksilöllistetyssä opetuksessa samoin oppiaine arvioidaan yksilöllistetyllä numeroarvioinnilla, jota voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla

Toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa arviointi sanallisesti.

S2-oppilaan arviointi:

S2-status huomioidaan kaikkien oppiaineiden arvioinnissa. Maahanmuuttotaustaisen oppilaan osaamista voidaan myös joissakin oppiaineissa tarpeen mukaan arvioida sanallisin arvioin todistuksessa, jossa muuten opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti annetaan numeroarvosanoja. Luokilla 3-9 todistuksessa voi siten olla sekä numeraalisesti että sanallisesti arvioituja oppiaineita. Sanallisessa arvioinnissa käytetään viisiportaista asteikkoa. Arviointia voidaan myös täydentää sanallisella kuvailevalla arvioinnilla. Numeroarvioinnista on mahdollista palata sanalliseen arviointiin. Päättöarvioinnissa käytetään numeroarviointia. Jos oppiainetta ei arvioida, sen osalta ei laiteta mitään merkintääkään. Ainoastaan kesken jääneen soveltava valinnainen aineen kohdalle voidaan merkitä osallistunut-merkintä. 

 Erillinen välitodistus tulee tarvittaessa antaa yhdeksännen luokan oppilaalle jatko-opintoihin pyrkimistä varten.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Välitodistus

Vuosiluokille 1-2 sanallinen arviointi
Vuosiluokille 3-9 numeroarviointi
Numeroarviointia voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.

Yksilöllistetyssä opetuksessa samoin oppiaine arvioidaan yksilöllistetyllä numeroarvioinnilla, jota voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla Toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa arviointi sanallisesti.

Erillinen välitodistus tulee tarvittaessa antaa yhdeksännen luokan oppilaalle jatko-opintoihin pyrkimistä varten.

Lukuvuoden päättöarviointi

Vuosiluokille 1-2 sanallinen arviointi
Vuosiluokille 3-9 numeroarviointi
Numeroarviointia voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.

Yksilöllistetyssä opetuksessa samoin oppiaine arvioidaan yksilöllistetyllä numeroarvioinnilla, jota voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla

Toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa arviointi sanallisesti.

Todistuspohjat toteutetaan Wilmassa.

Valinnaisten aineiden arviointi

 • vähintään 2 vuosiviikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan numeroin

 • alle 2 vuosiviikkotuntia valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty/ hylätty merkinnällä

 • tuntijaossa määrätyt valinnaiset taito- ja taideaineet arvioidaan lukuvuositodistuksessa päivittämällä ko. oppiaineen aiempaa arvosanaa.

 • Yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa

 • Vuosiluokilla 7.-9. valinnaisten aineiden arvioinnissa sovelletaan opetussuunnitelman perusteissa valinnaisten aineiden arvioinnista päättöarvioinnissa annettuja periaatteita.

  S2-oppilaan arviointi:

  S2-status huomioidaan kaikkien oppiaineiden arvioinnissa. Maahanmuuttotaustaisen oppilaan osaamista voidaan myös joissakin oppiaineissa tarpeen mukaan arvioida sanallisin arvioin todistuksessa, jossa muuten opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti annetaan numeroarvosanoja. Luokilla 3-9 todistuksessa voi siten olla sekä numeraalisesti että sanallisesti arvioituja oppiaineita. Sanallisessa arvioinnissa käytetään viisiportaista asteikkoa. Arviointia voidaan myös täydentää sanallisella kuvailevalla arvioinnilla. Numeroarvioinnista on mahdollista palata sanalliseen arviointiin. Päättöarvioinnissa käytetään numeroarviointia. Jos oppiainetta ei arvioida, sen osalta ei laiteta mitään merkintääkään. Ainoastaan kesken jääneen soveltava valinnainen aineen kohdalle voidaan merkitä osallistunut-merkintä. 

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Iisalmessa perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa erityisessä tutkinnossa. Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat perusopetuksen eri oppiaineiden yleisen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja.   

Tutkinto järjestetään Iisalmessa asuville, perusopetusikäisille henkilöille. Tutkinto voidaan järjestää useina näyttöinä lukuvuoden aikana tai yksittäisenä kokeena tai näyttönä lukuvuoden lopussa. Annettua päättöarvosanaa voi korottaa vain erityisellä tutkinnolla tai sanallisesti arvioitavalla syventävällä valinnaisaineella. Tutkinto voidaan järjestää kaikissa kaupungin kouluissa.  

Erityiseen tutkintoon ilmoittaudutaan kirjallisesti. Ilmoittautumisen tekee huoltaja. Jos oppilas on koulun kirjoilla, ilmoittautuminen tehdään kyseisen koulun rehtorille. Kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen kohdalla ilmoittautuminen tehdään rehtorille siihen kouluun, josta opetuksen järjestäjä on määrännyt tutkivan opettajan. Kirjallisessa ilmoittautumisessa erityiseen tutkintoon on oltava:  

·    Erityisen tutkinnon suorittajan tunnistetiedot   

·    Tieto siitä, suoritetaanko erityisessä tutkinnossa koko perusopetuksen oppimäärä vai osa oppimäärästä   

·    Osittain suoritettavan oppimäärän osalta oppiaineet ja vuosiluokkakokonaisuudet eriteltynä  

Ilmoittautumisen jälkeen sovitaan erityisen tutkinnon suorittamisen tavoista ja ajankohdista. Erityinen tutkinto suoritetaan tavallisesti n.2-3 oppiaineen kokonaisuuksina. Tällöin koko oppimäärä suoritettaessa yksittäinen tutkintokerta ei veny liian pitkäksi ja laajaksi. Tutkinnon vastaanottavan tahon kanssa neuvotellaan oppiaineiden jaottelemisesta ja ajankohdista. 

Erityisen tutkinnon laatimisessa ja arvioinnissa voidaan tehdä opettajien ja koulujen välistä yhteistyötä. 

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet