Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta

Huoltajalle annetaan riittävän usein ja riittävän monipuolisesti tietoa oppilaan arvioinnista. Oppilaille ja huoltajille tiedotetaan eri oppiaineiden tavoitteista, arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta. Erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla monipuolinen arviointi ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö ovat tärkeitä.

Arvioinnista tiedottamisen muodot

Huoltajalle annetaan riittävän usein ja riittävän monipuolisesti tietoa oppilaan arvioinnista. Oppilaille ja huoltajille tiedotetaan eri oppiaineiden tavoitteista, arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti jokaisessa oppiaineessa koko lukuvuoden ajan jatkuvana prosessina, ei pelkästään syys-ja kevätlukukauden lopussa.

Arvioinnista tiedottamisen muodot:

- Oppimis-/arviointikeskustelut

- Palaute testeistä, kokeista, tuntityöskentelystä ja käyttäytymisestä Wilman kautta

- Välitodistus vuosiluokilla 1-9 syyslukukauden päättyessä

- Lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä

- Päättötodistus, erotodistus, erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet

Käyttäytymisen arviointi

Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista ja tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja.

Käyttäytymisen arviointi perustuu opetussuunnitelmaan kirjattuihin käyttäytymisen tavoitteisiin. Käyttäytymisen arviointi tukee ja ohjaa oppilasta myönteisellä tavalla perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaan käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki häntä opettavat opettajat.

Käyttäytymisen tavoitteet:

1. Oppilas ymmärtää sääntöjen merkityksen, noudattaa koulun järjestyssääntöjä sekä ihmisten yhteiselämän yleisiä pelisääntöjä.

2. Oppilas kunnioittaa toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

3. Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset:

 • hyväksymällä erilaisuutta,

 • noudattamalla hyviä tapoja,

 • ottamalla huomioon tilanteen vaatimukset käyttäytymisessään,

 • ei kiusaa muita oppilaita,

 • antamalla työrauhan muille ja myös itselleen.

4. Oppilas huolehtii yhteisestä kouluympäristöstä omalta osaltaan.

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Käyttäytymisen arvioinnissa käytetään vastaavaa numeroasteikkoa kuin oppiaineiden arvioinnissa siten, että hyvä käyttäytyminen tuottaa arvosanaksi 8 (hyvä). Käyttäytymistä arvioidaan kolmannen vuosiluokan lukuvuositodistukseen asti sanallisesti ja neljännen vuosiluokan välitodistuksesta lähtien numeroilla. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arvosanaa ei merkitä. Päättötodistuksen erillisenä liitteenä annetaan käyttäytymisen arvio, eikä liitteestä tule mainintaa päättötodistukseen. Mikäli todistus sisältää oppilaan käyttäytymistä koskevaa sanallista arviota, se on salassa pidettävä asiakirja, joka tulee luovuttaa vain oppilaalle tai hänen huoltajalleen.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit                                                                 Liite G6

 

10 / Kiitettävä

 

Käyttäytyminen on esimerkillistä ja aina tilannetietoista.

Opiskeluasenne on myönteinen ja positiivinen.

Oppilas:

 • on yhteistyökykyinen, aktiivinen, omatoiminen ja rehellinen

 • ottaa muut oppilaat huomioon tasavertaisesti, hyväksyy erilaisuuden ja on

  rakentamassa myönteistä yhteishenkeä

 • arvostaa omaa ja muiden työtä

 • noudattaa koulun sääntöjä ja hyviä tapoja ja luo ympärilleen työrauhaa huolehtii siisteydestä yhteisvastuullisesti

 • on aidosti kohtelias ja luotettava

Oppilaalla ei ole rangaistuksia

 

 

9 / Kiitettävä

 

Käyttäytyminen on lähes aina esimerkillistä ja tilannetietoista.

Opiskeluasenne on myönteinen.

Oppilas:

 • tulee toimeen hyvin muiden kanssa, on aktiivinen, omatoiminen ja rehellinen.

 • huomioi koulutoverinsa ja hyväksyy erilaisuuden.

 • huolehtii siisteydestä yhteisvastuullisesti.

 • noudattaa koulun sääntöjä, hyviä tapoja sekä luo ympärilleen työrauhaa.

Oppilaalla ei ole rangaistuksia.

 

 

8 / Hyvä

 

Käyttäytyminen on hyvää ja tilannekohtaista

Oppilas

 • asennoituu myönteisesti koulutyöhön

 • on yhteistyökykyinen

 • arvostaa yleensä omaa ja muiden työtä

 • huolehtii siisteydestä

 • ottaa usein huomioon muut sekä hyväksyy erilaisuuden

 • noudattaa pääsääntöisesti koulun sääntöjä

 • on yleensä ojennettavissa ja rangaistukset ovat poikkeuksellisia

 

 

7 / Tyydyttävä

 

Oppilaan käyttäytymisessä ja / tai opiskeluasenteessa on parannettavaa.

Oppilaalla on yhteistyössä välillä ongelmia muiden oppilaiden kanssa.

Oppilaalla on vaikeuksia antaa muille työrauhaa.

Oppilas:

 • kantaa vastuun satunnaisesti itsestään, muista ja siisteydestä

 • osaa tuetusti toimia ryhmässä

 • aiheuttaa asenteellaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä

 • rikkoo satunnaisesti koulun järjestyssääntöjä ja huomauttelee erilaisuudesta

 

 

6 / Välttävä

 

Oppilaan opiskeluasenne huono ja hän tarvitsee usein palautetta käyttäytymisestään.

Oppilaalla on paljon rangaistuksia.

Oppilas:

 • osoittaa käyttäytymisessä välinpitämättömyyttä, kielteisyyttä, epärehellisyyttä

  ja yhteistyökyvyttömyyttä

 • ei arvosta omaa eikä muiden työtä

 • aiheuttaa asenteellaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä

 • rikkoo usein koulun järjestyssääntöjä

 • ei siedä erilaisuutta ja kiusaa muita

 

 

5 / Välttävä

 

 

Oppilaan opiskeluasenne on huono ja hän tarvitsee usein palautetta käyttäytymisestään

Oppilas:

 • osoittaa käyttäytymisessä välinpitämättömyyttä, kielteisyyttä, epärehellisyyttä

  ja yhteistyökyvyttömyyttä

 • ei arvosta omaa eikä muiden työtä ja häiritsee jatkuvasti työyhteisön toimintaa

 • aiheuttaa asenteellaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä

 • rikkoo toistuvasti koulun järjestyssääntöjä ja käyttäytyy omavaltaisesti

 • ei siedä erilaisuutta ja kiusaa muita

Oppilaalla on paljon rangaistuksia ja luvattomia poissaoloja

4 / Tavoitteet saavuttamatta

 

Oppilas ei sopeudu kouluyhteisöön.

Oppilaan asenne koulua kohtaan on vääristynyt ja jatkuvien rikkeiden takia.

Oppilaalle joudutaan toistuvasti miettimään yksilöllisiä ratkaisuja.

 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

Opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että oppilaalla on riittävästi monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Oppilaan kokonaistilannetta opintojen etenemisestä tarkastellaan riittävän usein ja riittävässä laajuudessa. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea tilanteessa, jossa hän sairauden, oppimisvaikeuksien, vaikeasta elämäntilanteesta johtuvien poissaolojen tai muun syyn vuoksi on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella hyvissä ajoin lukuvuoden aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi.

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki opetussuunnitelmassa määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden tai aineryhmien opinnot. Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos oppilaan suoritus yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä on hylätty.

Oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia annetaan opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai koulutyön päätyttyä. Jos suoritusmahdollisuus annetaan koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä tehdään ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa vuosiluokalta siirtymisen edellytys. Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.

Hyrynsalmella oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot viikoilla 20 ja 24. Oppilas voidaan jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettävä tarkoituksenmukaisena hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi. Mikäli oppilaan huoltaja ei ole tehnyt esitystä oppilaan jättämisestä vuosiluokalle oppilaan yleisen koulumenestyksen vuoksi, huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat. Luokalle jättämisestä tehdään PoA 11§:n mukainen päätös.

Sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa

 • esiopetuksen päätteeksi lapselle annetaan osallistumistodistus

 • 1 - 3. luokkien arviointi on sanallista arviointia

 • välitodistus annetaan vuosiluokilla 1-9

 • 4. luokan välitodistuksesta lähtien arvioidaan käyttäytyminen ja kaikki oppiaineet numeerisesti, myös alkavien oppiaineiden osalta

 • luokilla 7 - 9. biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto arvioidaan jokainen erikseen

 • taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan osana taito - ja taideaineiden opetusta (Pajatunnit)

 • yhden vuosiviikkotunnin valinnaisaine arvioidaan suoritettu / hylätty

 • kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaine arvioidaan numerolla

 • 9. luokan hyväksytysti suorittanut oppilas saa päättötodistuksen

 • 9. luokan oppilas, joka saa merkinnän hylätty tai arvosanan 4, saa keväällä lukuvuositodistuksen

Arvosanojen yleiskriteerit suoritettu / hylätty arvioinnille

Suoritettu

Oppilas osoittaa hallitsevansa tietoja ja taitoja, joita useimmat oppiaineen tavoitteet edellyttävät. Oppilas pystyy yleensä hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa töissään ja tehtävissään. Oppilas työskentelee pääosin tavoitteellisesti ja asenne koulutyöhön on useimmiten myönteinen. Oppilas suoriutuu yleensä hyvin tehtävistään.

Hylätty

Oppilas pystyy hallitsemaan vain jossakin määrin tavoitteiden edellyttämiä tietoja ja taitoja. Oppilas pystyy vain harvoin hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa töissään ja tehtävissään. Oppilas ei juurikaan osallistu tuntityöskentelyyn. Oppilaan suoriutuminen tehtävistä on satunnaista. Oppilaan asenne koulutyöhön vaihtelee.

Valinnaisaineiden arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisaine arvioidaan numeroarvioinnilla, silloin kun valinnaisainetta opiskellaan yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuosiviikkotuntia lukuvuodessa. Oppimäärältään yhden vuosiviikkotunnin käsittävät valinnaisaineet arvioidaan suoritettu /hylätty arvosanoin.

Alle 2 vuosiviikkotunnin valinnaiset aineet arvioidaan suoritettu/ hylätty. Jos ne liittyvät yhteiseen oppiaineeseen, niillä voi olla korottava vaikutus ko. oppiaineessa.

Hyväksytysti suoritetun opiskelun kriteerit ovat:

oppilas

 • on ollut tunneilla aktiivisesti läsnä

 • suunnittelee työnsä yleensä huolellisesti

 • osoittaa työskentelyssään oma-aloitteisuutta ja pitkäjänteisyyttä

 • antaa muille työrauhan

 • on palauttanut vaaditut työt

Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisaineen toiseen, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet ja opiskellut vuosiviikkotuntimäärät. Kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle tulee merkintä ”osallistunut”. Uudesta valinnaisaineesta tulee todistukseen joko numeroarvosana tai merkintä ”suoritettu” vuosiviikkotuntimäärästä riippuen.

Välitodistukset

Hyrynsalmella oppilaalle annetaan yleensä välitodistus vuosiluokilla 1-9. Välitodistus voidaan jättää antamatta rehtorin ja oppilasta opettavien opettajien yhteisellä päätöksellä vanhempien kuulemisen jälkeen, mikäli arviointiin ei ole riittäviä perusteita. Välitodistus annetaan syyslukukauden päätteeksi samoin perustein kuin lukuvuositodistus. Erillinen välitodistus annetaan 9. luokan oppilaalle jatkoopintoihin pyrkimistä varten. 9. luokan oppilaalle annettava välitodistus arvioidaan oppilaan osaamisen osalta samoin perustein kuin päättöarviointi.

Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat

Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee sopia erityisen tutkinnon suorittamisajankohdasta koulun kanssa.

ePerusteet