Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta

Huoltajalle annetaan riittävän usein ja riittävän monipuolisesti tietoa oppilaan arvioinnista. Oppilaille ja huoltajille tiedotetaan eri oppiaineiden tavoitteista, arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta. Erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla monipuolinen arviointi ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö ovat tärkeitä.

Arvioinnista tiedottamisen muodot

Huoltajalle annetaan riittävän usein ja riittävän monipuolisesti tietoa oppilaan arvioinnista. Oppilaille ja huoltajille tiedotetaan eri oppiaineiden tavoitteista, arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti jokaisessa oppiaineessa koko lukuvuoden ajan jatkuvana prosessina, ei pelkästään syys-ja kevätlukukauden lopussa.

Arvioinnista tiedottamisen muodot:

- Oppimis-/arviointikeskustelut

- Palaute testeistä, kokeista, tuntityöskentelystä ja käyttäytymisestä Wilman kautta

- Välitodistus vuosiluokilla 1-9 syyslukukauden päättyessä

- Lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä

- Päättötodistus, erotodistus, erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset

Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet

Käyttäytymisen arviointi

Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista ja tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja.

Käyttäytymisen arviointi perustuu opetussuunnitelmaan kirjattuihin käyttäytymisen tavoitteisiin. Käyttäytymisen arviointi tukee ja ohjaa oppilasta myönteisellä tavalla perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaan käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki häntä opettavat opettajat.

Käyttäytymisen tavoitteet:

1. Oppilas ymmärtää sääntöjen merkityksen, noudattaa koulun järjestyssääntöjä sekä ihmisten yhteiselämän yleisiä pelisääntöjä.

2. Oppilas kunnioittaa toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

3. Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset:

- hyväksymällä erilaisuutta,

- noudattamalla hyviä tapoja,

- ottamalla huomioon tilanteen vaatimukset käyttäytymisessään,

- ei kiusaa muita oppilaita,

- antamalla työrauhan muille ja myös itselleen.

4. Oppilas huolehtii yhteisestä kouluympäristöstä omalta osaltaan.

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Käyttäytymisen arvioinnissa käytetään vastaavaa numeroasteikkoa kuin oppiaineiden arvioinnissa siten, että hyvä käyttäytyminen tuottaa arvosanaksi 8 (hyvä). Käyttäytymistä arvioidaan toisen vuosiluokan lukuvuositodistukseen asti sanallisesti ja kolmannen vuosiluokan välitodistuksesta lähtien numeroilla. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arvosanaa ei merkitä. Mikäli todistus sisältää oppilaan käyttäytymistä koskevaa sanallista arviota, se on salassa pidettävä asiakirja, joka tulee luovuttaa vain oppilaalle tai hänen huoltajalleen.

Käyttäytymisen numeerisen arvioinnin kriteerit Liite G6

10 /Kiitettävä

Käyttäytyminen on esimerkillistä ja tilannetietoista.

Oppilaan suhtautuminen koulutyöhön on myönteinen ja positiivinen.

Oppilas:

- on yhteistyökykyinen, omatoiminen ja rehellinen

- ottaa muut oppilaat huomioon, hyväksyy erilaisuuden ja on rakentamassa myönteistä yhteishenkeä

- arvostaa omaa ja muiden työtä

- noudattaa koulun sääntöjä, hyviä tapoja ja luo ympärilleen työrauhaa

- huolehtii kouluympäristön siisteydestä yhteisvastuullisesti

- on aidosti kohtelias ja luotettava

- ei ole rikkonut koulun järjestyssääntöjä

9 / Kiitettävä

Käyttäytyminen on esimerkillistä ja tilannetietoista.

Oppilaan suhtautuminen koulutyöhön on myönteinen.

Oppilas:

- tulee toimeen hyvin muiden kanssa, on omatoiminen ja rehellinen.

- huomioi koulutoverinsa ja hyväksyy erilaisuuden.

- huolehtii kouluympäristön siisteydestä yhteisvastuullisesti.

- noudattaa koulun sääntöjä, hyviä tapoja sekä luo ympärilleen työrauhaa.

- ei ole rikkonut koulun järjestyssääntöjä

8 / Hyvä

Käyttäytyminen on hyvää ja tilannekohtaista

Oppilas

- suhtautuu myönteisesti koulutyöhön

- on yhteistyökykyinen

- arvostaa pääsääntöisesti omaa ja muiden työtä

- huolehtii siisteydestä

- ottaa pääsääntöisesti huomioon muut sekä hyväksyy erilaisuutta

- noudattaa pääsääntöisesti koulun sääntöjä

- on rikkonut koulun järjestyssääntöjä vain poikkeuksellisesti

7 / Tyydyttävä

Oppilaan suhtautumisessa koulutyöhön on parannettavaa.

Oppilaalla on toisinaan vaikeuksia yhteistyössä muiden oppilaiden kanssa.

Oppilaalla on vaikeuksia antaa muille työrauhaa.

Oppilas:

- arvostaa satunnaisesti omaa ja muiden työtä

- huolehtii satunnaisesti siisteydestä

- tarvitsee tukea toimiakseen ryhmässä

- aiheuttaa toiminnallaan kielteistä ilmapiiriä

- rikkoo toisinaan koulun järjestyssääntöjä ja osoittaa käytöksellään ettei hyväksy toisten erilaisuutta

6 / Välttävä

Oppilaan suhtautuminen koulutyöhön on kielteinen ja hän tarvitsee usein korjaavaa palautetta käyttäytymisestään.

Oppilaalla on paljon koulun järjestyssääntöjen rikkomuksia.

Oppilas:

-osoittaa käyttäytymisessä välinpitämättömyyttä, kielteisyyttä, epärehellisyyttä ja yhteistyökyvyttömyyttä

- arvostaa vain satunnaisesti omaa ja muiden työtä

- aiheuttaa kielteistä ilmapiiriä - rikkoo usein koulun järjestyssääntöjä

- ei siedä erilaisuutta ja kiusaa muita oppilaita

5 / Välttävä

Oppilaan suhtautuminen koulutyöhön on kielteinen ja hän tarvitsee usein korjaavaa palautetta käyttäytymisestään.

Oppilas:

-osoittaa käyttäytymisessä välinpitämättömyyttä, kielteisyyttä, epärehellisyyttä ja yhteistyökyvyttömyyttä

- ei arvosta omaa eikä muiden työtä ja häiritsee jatkuvasti työyhteisön toimintaa

- aiheuttaa kielteistä ilmapiiriä

- rikkoo toistuvasti koulun järjestyssääntöjä

- ei siedä erilaisuutta ja kiusaa muita oppilaita

4 / Tavoitteet saavuttamatta

Oppilas ei toteuta käyttäytymisen arvioinnin tavoitteita.

Oppilaan asenne koulua kohtaan on vääristynyt ja jatkuvien rikkeiden takia oppilaalle joudutaan toistuvasti miettimään yksilöllisiä ratkaisuja.

Käyttäytymisen sanallisen arvioinnin kriteerit Liite G6

Kiitettävä

Käyttäytyminen on esimerkillistä ja tilannetietoista.

Oppilaan suhtautuminen koulutyöhön on myönteinen ja positiivinen.

Oppilas:

- on yhteistyökykyinen, omatoiminen ja rehellinen

- ottaa muut oppilaat huomioon, hyväksyy erilaisuuden ja on rakentamassa myönteistä yhteishenkeä

- arvostaa omaa ja muiden työtä

- noudattaa koulun sääntöjä, hyviä tapoja ja luo ympärilleen työrauhaa

- huolehtii kouluympäristön siisteydestä yhteisvastuullisesti

- on aidosti kohtelias ja luotettava

- ei ole rikkonut koulun järjestyssääntöjä

Hyvä

Käyttäytyminen on hyvää ja tilannekohtaista.

Oppilas

- suhtautuu myönteisesti koulutyöhön

- on yhteistyökykyinen

- arvostaa pääsääntöisesti omaa ja muiden työtä

- huolehtii siisteydestä

- ottaa pääsääntöisesti huomioon muut sekä hyväksyy erilaisuutta

- noudattaa pääsääntöisesti koulun sääntöjä

- on rikkonut koulun järjestyssääntöjä vain poikkeuksellisesti

Tyydyttävä

Oppilaan suhtautumisessa koulutyöhön on parannettavaa.

Oppilaalla on toisinaan vaikeuksia yhteistyössä muiden oppilaiden kanssa.

Oppilaalla on vaikeuksia antaa muille työrauhaa.

Oppilas:

- arvostaa satunnaisesti omaa ja muiden työtä

- huolehtii satunnaisesti siisteydestä - tarvitsee tukea toimiakseen ryhmässä

- aiheuttaa toiminnallaan kielteistä ilmapiiriä

- rikkoo toisinaan koulun järjestyssääntöjä ja osoittaa käytöksellään ettei hyväksy toisten erilaisuutta

Välttävä

Oppilaan suhtautuminen koulutyöhön on kielteinen ja hän tarvitsee usein korjaavaa palautetta käyttäytymisestään.

Oppilas: -osoittaa käyttäytymisessä välinpitämättömyyttä, kielteisyyttä, epärehellisyyttä ja yhteistyökyvyttömyyttä

- ei arvosta omaa eikä muiden työtä ja häiritsee jatkuvasti työyhteisön toimintaa

- aiheuttaa kielteistä ilmapiiriä - rikkoo toistuvasti koulun järjestyssääntöjä

- ei siedä erilaisuutta ja kiusaa muita oppilaita

Tavoitteet saavuttamatta

Oppilas ei toteuta käyttäytymisen arvioinnin tavoitteita.

Oppilaan asenne koulua kohtaan on vääristynyt ja jatkuvien rikkeiden takia oppilaalle joudutaan toistuvasti miettimään yksilöllisiä ratkaisuja.

Opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

Opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että oppilaalla on riittävästi monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Oppilaan kokonaistilannetta opintojen etenemisestä tarkastellaan riittävän usein ja riittävässä laajuudessa. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea tilanteessa, jossa hän sairauden, oppimisvaikeuksien, vaikeasta elämäntilanteesta johtuvien poissaolojen tai muun syyn vuoksi on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella hyvissä ajoin lukuvuoden aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi.

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki opetussuunnitelmassa määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden tai aineryhmien opinnot. Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos oppilaan suoritus yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä on hylätty.

Oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia annetaan opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai koulutyön päätyttyä. Jos suoritusmahdollisuus annetaan koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä tehdään ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa vuosiluokalta siirtymisen edellytys. Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.

Hyrynsalmella oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot viikoilla 20 ja 24. Oppilas voidaan jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettävä tarkoituksenmukaisena hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi. Mikäli oppilaan huoltaja ei ole tehnyt esitystä oppilaan jättämisestä vuosiluokalle oppilaan yleisen koulumenestyksen vuoksi, huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat. Luokalle jättämisestä tehdään PoA 11§:n mukainen päätös.

Sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa

⚫ esiopetuksen päätteeksi lapselle annetaan osallistumistodistus

⚫ 1 - 2. luokkien arviointi on sanallista arviointia

⚫ välitodistus annetaan vuosiluokilla 1-9

⚫ 3. luokan välitodistuksesta lähtien arvioidaan käyttäytyminen ja kaikki oppiaineet numeerisesti, myös alkavien oppiaineiden osalta

⚫ luokilla 7 - 9. biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto arvioidaan jokainen erikseen

⚫ taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan osana taide - ja taitoaineiden opetusta

⚫ yhden vuosiviikkotunnin valinnaisaine arvioidaan suoritettu / hylätty

⚫ kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaine arvioidaan numerolla

⚫ 9. luokan hyväksytysti suorittanut oppilas saa päättötodistuksen

⚫ 9. luokan oppilas, joka saa merkinnän hylätty tai arvosanan 4, saa keväällä lukuvuositodistuksen

Arvosanojen yleiskriteerit suoritettu / hylätty arvioinnille

Suoritettu

Oppilas osoittaa hallitsevansa tietoja ja taitoja, joita useimmat oppiaineen tavoitteet edellyttävät. Oppilas pystyy yleensä hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa töissään ja tehtävissään. Oppilas työskentelee pääosin tavoitteellisesti ja asenne koulutyöhön on useimmiten myönteinen. Oppilas suoriutuu yleensä hyvin tehtävistään.

Hylätty

Oppilas pystyy hallitsemaan vain jossakin määrin tavoitteiden edellyttämiä tietoja ja taitoja. Oppilas pystyy vain harvoin hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa töissään ja tehtävissään. Oppilas ei juurikaan osallistu tuntityöskentelyyn. Oppilaan suoriutuminen tehtävistä on satunnaista. Oppilaan asenne koulutyöhön vaihtelee.

Valinnaisaineiden arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisaine arvioidaan numeroarvioinnilla, silloin kun valinnaisainetta opiskellaan yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuosiviikkotuntia lukuvuodessa. Oppimäärältään yhden vuosiviikkotunnin käsittävät valinnaisaineet arvioidaan suoritettu /hylätty arvosanoin.

Alle 2 vuosiviikkotunnin valinnaiset aineet arvioidaan suoritettu/ hylätty. Jos ne liittyvät yhteiseen oppiaineeseen, niillä voi olla korottava vaikutus ko. oppiaineessa.

Hyväksytysti suoritetun opiskelun kriteerit ovat:

⚫ oppilas on ollut tunneilla aktiivisesti läsnä

⚫ oppilas suunnittelee työnsä yleensä huolellisesti

⚫ oppilas osoittaa työskentelyssään oma-aloitteisuutta ja pitkäjänteisyyttä

⚫ oppilas antaa muille työrauhan

⚫ oppilas on palauttanut vaaditut työt

Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisaineen toiseen, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet ja opiskellut vuosiviikkotuntimäärät. Kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle tulee merkintä ”osallistunut”. Uudesta valinnaisaineesta tulee todistukseen joko numeroarvosana tai merkintä ”suoritettu” vuosiviikkotuntimäärästä riippuen.

Välitodistukset

Hyrynsalmella oppilaalle annetaan yleensä välitodistus vuosiluokilla 1-9. Välitodistus voidaan jättää antamatta rehtorin ja oppilasta opettavien opettajien yhteisellä päätöksellä vanhempien kuulemisen jälkeen, mikäli arviointiin ei ole riittäviä perusteita. Välitodistus annetaan syyslukukauden päätteeksi samoin perustein kuin lukuvuositodistus. Erillinen välitodistus annetaan 9. luokan oppilaalle jatkoopintoihin pyrkimistä varten. 9. luokan oppilaalle annettava välitodistus arvioidaan oppilaan osaamisen osalta samoin perustein kuin päättöarviointi.

Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat

Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee sopia erityisen tutkinnon suorittamisajankohdasta koulun kanssa.

ePerusteet