Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

Arviointi Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa

Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa oppilaille selvitetään lukuvuosittain kunkin oppiaineen opiskelun alkaessa oppiaineen tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet. Oppilas saa näin käsityksen siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen suoriutumistaan arvioidaan. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan lukuvuoden aikana Wilmassa ja muilla tavoin tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Arviointipalautetta annetaan oppilaalle ja hänen huoltajalleen riittävästi lukuvuositodistuksen lisäksi mm. Wilman kautta. Kaikilla vuosiluokilla suoritetaan väliarviointi syyslukukauden päätteeksi. Tämä on näkyvissä Wilmassa.

Vuosiluokilla 3-9 tarjotaan huoltajille mahdollisuus henkilökohtaiseen arviointikeskusteluun luokanopettajan/luokanvalvojan kanssa. Ennen arviointikeskustelua luokanopettaja/luokanvalvoja keskustelee muiden luokkaa opettavien opettajien kanssa kunkin oppilaan opintojen edistymisestä, koulutyöskentelyn sujumisesta ja käyttäytymisestä. Henkilökohtaisten arviointikeskustelujen lisäksi huoltajilla on mahdollisuus keskustella oppimiseen ja arviointiin liittyvistä asioista opettajan kanssa mm. Wilman kautta, vanhempainilloissa ja muissa luokkien yhteisissä tilaisuuksissa.

Käyttäytymiselle asetettujen tavoitteiden pohjana ovat Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun arvot, järjestyssäännöt sekä yhteiset käyttäytymisohjeet. Arvioinnissa huomiota kiinnitetään seuraaviin tavoitteisiin: hyvien tapojen noudattaminen, työrauhan antaminen muille, vastuuntuntoisuus ja yhteistyökyky sekä sovittujen sääntöjen ja koulun järjestyssääntöjen noudattaminen ja niihin sitoutuminen. Merkintä rangaistuskirjassa huomioidaan arvosanaa määrättäessä.

Kolmannella luokalla lukuvuositodistuksessa arviointi on sanallista.  Edistymisen arviointina todistukseen merkitään oppiaineittain, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty. Todistukseen merkitään myös yhden vuosiviikkotunnin laajuisen valinnaisainekokonaisuuden osalta sanallinen hyväksytty-merkintä. Sanallinen arvio käyttäytymisestä ja opiskelu- ja työskentelytaidoista annetaan lukuvuositodistuksen liitteellä.

Vuosiluokilla 4-8 lukuvuositodistuksessa käytetään numeroarvosanoja kaikille yhteisissä oppiaineissa ja käyttäytymisessä. Perusopetuksen päättötodistuksessa oppilas saa numeroarvosanan kaikista yhteisistä oppiaineista, käyttäytymisen arvosana annetaan erillisellä liitteellä. Valinnaisen B2-kielen oppimäärä on laajuudeltaan kaksi vuosiviikkotuntia, ja siitä annetaan numeroarvosana lukuvuositodistuksessa ja päättötodistuksessa. Muiden valinnaisaineiden oppimäärät ovat yhden vuosiviikkotunnin laajuisia, joten ne arvioidaan hyväksytty-merkinnällä sekä lukuvuosi- että päättötodistuksessa.

ePerusteet